[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №2[:]

[:uk]
61 Медицина
61(061)
М 341
Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (16, 18, 23 лютого 2015 року) / заг. ред. : Т. М. Бойчук, O. I. Іващук, В. В. Безрук. – Чернівці : Буковинський держ. мед. ун-т, 2015. – 352 с.
У збірнику представлені матеріали  96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету. Публікації присвячені актуальним проблемам фундаментальної, теоретичної та клінічної медицини. Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету
016:61:283(092)
М 422
Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького (До 150-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / уклад. : М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Васільєва, Л. С. Метельська; наук. ред. А. В. Магльований. – Львів : Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2015. – 94 с.
Наукове вивчення життя та багатогранної діяльності Митрополита Андрея Шептицького, а також його місця в історії українського народу – предмет постійної уваги істориків і науковців. Постать Владики є знаковою не лише для церковного, а й для світського життя України. З нагоди 150-річчя від дня його народження Наукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького уклала біобібліографічний покажчик. Укладачі покажчика вирішили доторкнутися до постаті цієї визначної особистості крізь призму медицини та його меценатської діяльності, адже весь свій життєвий шлях Митрополит присвятив безмежному служінню українському народові, дбаючи про духовний стан та фізичне здоров’я простих людей.  Покажчик адресовано релігієзнавцям, історикам, медикам, студентам та всім, хто цікавиться великою спадщиною та меценатською діяльністю Митрополита Андрея Шептицького. Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького
61(061)
Н 34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина” = Scientific bulletin of Uzhhgorod university. Series: Medicine : зб. наук. праць / голова редкол. А. С. Головацький. – Ужгород : [Вид-во УжНУ]. – Вип. 2. : Випуск збірника присвячено 70-річчю Ужгородського національного університету. – 2015. – 202 с.
61(09)
П 705
Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 41. Лікарський збірник. Медичні науки. Нова серія. – Львів, 2015. – Т. 26. – 218 с.
612 Фізіологія
612.67
М 77
Монастирський В. Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омолодження організму / Володимир Монастирський. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 132 с.
В монографії викладені принципово нові погляди на процеси старіння та омолодження організму, погляди, які базується на дуже серйозному відкриття її автора. У результаті багаторічних досліджень на тваринах він відкрив тромбін-плазмінову систему (ТПС) та два, здійснювані її підсистемою, фундаментальні протилежні внутрішньо суперечливі фізіологічні процеси – біологічну коагуляцію та біологічну регенерацію і показав, що саме за допомогою цих двох процесів ТПС реалізує генетичну програму вікового розвитку, включно з прикінцевим його етапом – фізіологічним старінням організму. Це відкриття дало автору можливість створити три правдиві геронтологічні теорії: коагуляційно-регенераційну терію вікового розвитку та дві її складові – коагуляційно-гіпотрофічну теорію старіння організму і регенераційно-нормотрофічну теорію його омолодження. Правдивість цих теорій підтверджена практикою – на їх основі створений спосіб системного омолодження організму, який в дослідах на тваринах виявився дуже ефективним. Отже, наукові здобутки автора відкривають реальну можливість для створення способу справжнього системного омолодження організму людини. Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омолодження організму
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.876
Б 672
Бичков М. А. Невідкладна медична допомога при застосуванні зброї масового ураження : [навч. посіб.] / М. А. Бичков, О. М. Вергун, А. Р. Вергун. – Львів : Сполом, 2015. – 67 с.
Наведено коротку характеристику дії зброї масового ураження; описано специфіку надання невідкладної кваліфікованої медичної допомоги. Представлені матеріали не претендують на вичерпність і досконалість; можуть становити цінність для студентів V-VI курсів медичних вузів, лікарів-інтернів, токсикологів, реаніматологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, травматологів та лікарів-хірургів. Невідкладна медична допомога при застосуванні зброї масового ураження
614.88
О-641
Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій) : метод. рек. / уклад. Ю. В. Вороненко [та ін.]. – Київ : Заславський О. Ю., 2015. – 56 с.
Запропоновані методичні матеріали мають на меті інформувати різні категорії медичних працівників Збройних Сил України та Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку лікувально-евакуаційного забезпечення військ і населення під час бойових дій. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій
615 Фармація. Фармакологія
615.47
Б 903
Будова і принципи роботи медичного обладнання : [посіб.] / В. Д. Дідух, Ю. А. Рудяк, Р. Б. Ладика [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 268 с.
У посібнику розглянуто будову та фізичні основи роботи медичного, діагностичного та лікувального обладнання. Медична апаратура згрупована за фізичними принципами її функціонування, виділено шість розділів, які охоплюють усі базові аспекти сучасного високотехнологічного діагностичного та лікувального обладнання. Структура і зміст посібника адаптовані до експериментальної навчальної програми “Медична фізика діагностичного та лікувального обладнання”, яка у 2013-2014 роках почала викладатись у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”. Посібник призначений для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації, викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться фізичними принципами функціонування сучасного медичного діагностичного та лікувального обладнання. Будова і принципи роботи медичного обладнання
615.03
Д 708
Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Вінниця, 9-10 листоп. 2015 р. = Evidence-based Achievements of clinical pharmacology and pharmacotherapy : 8th Ukrainian International Scientific conference, Vinnytsia, 9-10 November, 2015. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 272 с.
У матеріалах конференції представлено статті та тези науковців України, присвячені актуальним проблемам клінічної та експериментальної фармакології, відповідно світовим стандартам. Приділено увагу питання педагогічних та етичних проблем викладання клінічної фармакології та фармації. Значна частина публікацій висвітлює нові наукові розробки вітчизняних учених щодо створення перспективних для югінічних випробувань активних речовин з фармакологічними ефектами. Узагальнено досвід югінічних спостережень при лікуванні найбільш розповсюджених та соціально значущих захворювань (в педіатрії, кардіології, пульмонології, ревматології, гастроентерології тощо), шляхом визначення особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки сучасних лікарських засобів, уточнення механізмів їх дії, оцінки ефективності та безпеки взаємодії лисів на тлі оптимальної комплексної фармакотерапії. Матеріали конференції віддзеркалюють сучасний стан наукових досліджень з експериментальної та клінічної фармакології в Україні. Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини
615.1
С 765
Становлення та розвиток кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1964–2014 роки) : монографія / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, Г. Д. Гасюк [та ін.] ; за ред. Б. П. Громовика. – [б. м.], 2014. – 269 с.
У науковому виданні висвітлено історичний шлях та охарактеризовано науково-педагогічний персонал кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Подано коротку характеристику дисертацій, виконаних працівниками кафедри або за їх керівництва співробітниками інших організацій (підрозділів), а також основних наукових і науково-методичних праць, опублікованих працівниками кафедри. Наведено монографічні та журнальні матеріали і світлини про діяльність кафедри, а також спогади колег та учнів про завідувачів і колектив кафедри.  Для науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, провізорів-інтернів, фахівців практичної фармації та студентів-провізорів. Становлення та розвиток кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
615.1
С 916
Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні / Б. П. Громовик, А. В. Горілик, І. Я. Городецька [та ін.] ; за ред. Б. П. Громовика. – Львів : Ліга-Прес, 2014. –- 386 с.
У науковому виданні висвітлено стратегічні пріоритети формування системи фармацевтичної безпеки України, особливості територіального фармацевтичного забезпечення населення та моделювання логістичних потоків фармацевтичних підприємств на сонові функціонально-структурного і процесно-орієнтованого підходів. Крім того, розглянуто питання фармацевтичної допомоги хворим ряду нозологій, а також інформаційного забезпечення фармацевтичної практики та функціонування веб-системи неперервної фармацевтичної освіти. Для науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного спрямування, провізорів-інтернів та фахівців практичної фармації. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні
616 Патологія. Клінічна медицина
616-083
З-614
Зильбер А. П. Этюды критической медицины / А. П. Зильбер. – Москва : МЕДпресс-информ, 2006. – 566 с.
Это первая книга серии из трех книг, посвященных проблемам медицины критических состояний (МКС).

В этой книге представлены материалы по главным проблемам МКС: организация службы, современные тенденции в разделах МКС, проблемы мониторинга, полиорганная недостаточность, сердечно-легочная реанимация и послереанимационное ведение больных. Подчеркнута роль иммунореактивной системы в организации жизнедеятельности организма в состоянии здоровья и болезни и ее дезорганизующая роль при критических состояниях.

В книге анализированы современные сведения из литературы и опыт кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом последипломного образования Петрозаводского государственного университета. Материал представлен и иллюстрирован в нестандартном стиле, обоснованном стремлением автора дать читателю не только медицинские сведения по обсуждаемым проблемам, но и расширить его гуманитарный кругозор.

Для анестезиологов, интенсивистов (реаниматологов), врачей неотложной помощи, студентов-медиков старших курсов, а также клиницистов, в практике которых часто встречаются больные, находящиеся в критическом состоянии.

616-002.5
Ф 476
Фещенко Ю. І. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, М. С. Опанасенко. – Київ : Ліра-К, 2015. – 172 с.
У монографії висвітлені основні стратегії контролю за туберкульозом, система надання протитуберкульозної допомоги населенню, причини нестабільної ситуації з туберкульозу. Обґрунтована потреба у реорганізації, реструктуризації та реформуванню протитуберкульозної служби, викладені їх загальні засади. Висвітлена інфраструктура і функція протитуберкульозних диспансерів, лікарень, туберкульозних санаторіїв, намічені шляхи реструктуризації ліжкового фонду у протитуберкульозних закладах, в т.ч. фтизіохірургічних відділень в них.  Автори намітили шляхи оптимізації кадрового потенціалу протитуберкульозних закладів, вдосконалення інформаційного забезпечення щодо туберкульозу, інтенсифікації наукових досліджень, нових підходів до фінансування протитуберкульозних закладів, а також розроблені індикатори якості протитуберкульозної допомоги населенню. Монографія буде корисна для організаторів фтизіатричної служби, фтизіатрів, фтизіохірургів, лікарів інших спеціальностей. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.1
С 605
Соломенчук Т. М. Основи кардіоваскулярної профілактики в загальній лікарській практиці. Актуальні питання статинотерапії : навчальний посібник / Т. М. Соломенчук, Н. А. Слаба, О. Ю. Климкович. – Львів, 2015. – 86 с.
Основи кардіоваскулярної профілактики в загальній лікарській практиці.
616.12
Х 324
Хвороби-сирітки в кардіології. Вип. 2 / під ред. Ю. І. Іваніва, Н. Д. Орищин. – Львів, 2014. – 87 с.
У другому випуску збірника представлені цікаві випадки зі щоденної лікарської практики та ґрунтовні огляди з окремих хвороб, які трапляються в роботі лікаря-кардіолога дуже рідко. Якщо взяти до уваги, що описано понад 1 700 рідкісних хвороб серцево-судинної системи, то загальна кількість осіб з такою патологією становить 6-7%. Важливо, щоб практичні лікарі, не лише кардіологи, орієнтувалися в різноманітті рідкісних хвороб серцево-судинної системи, адже відомо здавна : добре лікується те, що вчасно діагностовано. Особливість цього випуску в тому, що його розділи відповідають новітній класифікації рідкісних хвороб серця, розробленій колективом європейських кардіологів під керівництвом професора Петра Подольця (Краків, Польща). Хвороби-сирітки в кардіології
616.3 Хвороби органів травлення
616.379-008.64
А 667
Анестезія та інтенсивна терапія у хворих на цукровий діабет : навч. посіб. для самост. роботи слухачів / В. Й. Лисенко, Є. О. Карпенко, М. О. Голяніщев [та ін.]. – Харків : ХМАПО, 2015. – 122 с.
У навчальному посібнику розглянуто питання діагностики цукрового діабету, анестезії у хворих на цукровий діабет, ведення вагітних із супутнім та гестаційним цукровим діабетом та інтенсивна терапія невідкладних станів у разі декомпенсації захворювання.  Навчальний посібник розрахований на позааудиторну роботу лікарів, що вивчають анестезіологію й інтенсивну терапію на циклах інтернатури та спеціалізації, а також може бути корисним для анестезіологів-практиків і лікарів інших спеціальностей. Анестезія та інтенсивна терапія у хворих на цукровий діабет
616.31 Стоматологія
616.31
С 916
Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології : навч. посіб. / А. М. Потапчук, П. П. Добра, В. В. Русин [та ін.]. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 450 с.
У навчальному посібнику систематизовано висвітлені актуальні питання використання фізичних факторів при лікуванні патологій щелепно-лицьової ділянки та в сучасній стоматологічній діагностиці. Багаторічний досвід застосування фізичних чинників у лікувальній практиці, фундаментальні дослідження з обгрунтуванням механізму їх дії виявили ще не до кінця вивчені патогенетичні ланки впливу і спонукали розвиток нових напрямків у фізіотерапії та медичній реабілітації, які знайшли своє відображення у рекомендованому посібнику. Навчальний посібник буде корисним для лікарів-стоматологів та фізіотерапевтів, студентів додипломної та післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології
616.4 Ендокринологія
616.43
Е 624
Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 26–27 листопада 2015 р.). – Харків, 2015. – 110 с.
У збірнику представлено сучасні науково-дослідні здобутки відносно характеру детермінуючого впливу вікового фактору на поширеність, структуру та перебіг ендокринної патології, на механізми її формування та прогресування у різних вікових періодах, починаючи з неонатального. Розглянуто нові технології діагностики та терапії ендокринопатій, а також шляхи удосконалення медичного забезпечення хворих з урахуванням вікових особливостей патології. Ендокринна патологія у віковому аспекті
616.43
У 455
Українська школа ендокринології : 59-та науково-практична конференція з міжнародною участю (Харків, 4-5 червня 2015 р.). – Харків, 2015. – 160 с.
У збірнику представлено лекції вчених України та зарубіжжя з актуальних проблем діабетології, тиреоїдології, репродуктивної ендокринології, нейроендокринології, ендокринної хірургії, клінічні спостереження, складні у діагностичному або терапевтичному плані. Матеріал складено з урахуванням сучасних досягнень медичної науки. Тематика відповідає запитам лікарів України.
616.5 Дерматологія
616.5
В 311
Вергун А. Р. Молюски сімейства Conidae: палеонтологічна, морфологічна та токсикологічна характеристика / А. Р. Вергун. – Львів, 2014. – 85 с.
У монографії наведено історичні палеонтологічні дані, коротку біологічну характеристику молюсків Conidae, клінічні особливості інокуляції отрути; описано специфіку надання невідкладної, стаціонарної медичної допомоги та профілактики укусів.

Матеріали, представлені в монографії, можуть становити цінність для токискологів, реаніматологів, лікарів терапевтів, сімейних лікарів, травматологів та лікарів-хірургів; студентів 5-6 курсів медичних вузів та лікарів-інтернів.

Молюски сімейства Conidae
616.5
О-864
Отруйні молюски Conidae: морфологічні, клінічні та токсикологічні аспекти : навч. посіб. / А. Р. Вергун, О. М. Вергун, І. В. Шалько [та ін.]. – Львів, 2014. – 75 с.
Наведено коротку біологічну характеристику молюсків Conidae, клінічні особливості інокуляції отрути; описано специфіку надання невідкладної, стаціонарної медичної допомоги та профілактики укусів.
Представлені у навчальному посібнику матеріали не претендують на вичерпність та досконалість, проте можуть становити цінність для токсикологів, реаніматологів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, травматологів та лікарів-хірургів; студентів 4-6 курсів медичних вузів, а також для студентів 3-4 курсів медичних училищ.
Отруйні молюски Conidae
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-089.84
А 762
Апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедицини (стан та перспективи досліджень у лабораторії “Біонанокомпозит” СумДУ) / Л. Ф. Суходуб, Л. Б. Суходуб, Г. О. Яновська [та ін.] ; за ред. Л. Ф. Суходуба. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. – 252 с.
У монографії наведено результати досліджень у лабораторії СумДУ «Біонанокомпозит» у напрямку створення новітніх апатит-біополімерних матеріалів та покриттів для біомедичного застосування. Розглянуто методи синтезу та аналізу будови і фізико-хімічних властивостей одержаних зразків композитних біоматеріалів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IIІ–IV рівнів акредитації, аспірантів і науковців, які спеціалізуються в галузях біофізики, біохімії, фізики, фізіології, ортопедії та стоматології. Апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедицини
617-001
П 505
Політравма: патогенетичні аспекти комплексного лікування / А. Ю. Філь, А. Р. Вергун, Я. Б. Чуловський [та ін.]. – Львів : Сполом, 2015. – 131 с.
Представлена коротка характеристика клінічних проявів політравми; проаналізовано вибрані аспекти пато-, морфо- і танатогенезу; стисло висвітлені питання діагностики та лікування. Наведена клінічна класифікація, прояви і ускладнення окремих травматичних пошкоджень; описана специфіка надання невідкладної кваліфікованої медичної допомоги. Політравма: патогенетичні аспекти комплексного лікування
617.54
Н 403
Невідкладні стани в торакальній хірургії = Stany nagłe w torakochirurgii : в 2-х кн. / М. В. Секела [та ін.] ; [наук. ред. B. В. Бойко]. – Львів : Сполом, 2015. – Кн. 1. – 272 с.
 Висвітлено проблему надання ургентної медичної допомоги при невідкладних станах у хворих з патологією органів грудної клітки консервативними і хірургічними методами. Для торакальних хірургів, фтизіатрів, терапевтів та онкологів, а також лікарів інших спеціальностей та студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів. Невідкладні стани в торакальній хірургії
618 Гінекологія. Акушерство
618
З-415
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Вип. 1 / гол. ред. В. М. Запорожан. – Київ : Юстон, 2015. – 72 с.
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України
618
З-415
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. Вип. 2 / гол. ред. В. М. Запорожан. – Київ : Юстон, 2015. – 284 с.
[:]