[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №3[:]

[:uk]
53 Фізика
53
Д 58
Довбешко Г. И. Усиленная поверхностью колебательная спектроскопия / Г. И. Довбешко, Е. М. Фесенко, Е. П. Гнатюк. – К. : Наукова думка, 2014. – 176 с. – (Проект “Наукова книга”).
Исследован новый метод колебательной спектроскопии, а именно усиленное поверхностью ИК-поглощение (SEIRA).  Этот метод позволяет детектировать чрезвычайно малые количества вещества (пикограммы), определять конформационное состояние биологических молекул, исследовать молекулярные монослои. Рассмотрены механизмы и эффекты метода SEIRA, способы его реализации, свойства металлических наноструктур, которые приводят к эффекту усиления. Приведены примеры практического применения усиленной поверхностью спектроскопии для конформационного анализа белков, ДНК, липидов, взаимодействия противоопухолевых препаратов с компонентами клетки, что является важным и полезным при разработке новых направлений в нанотехнологиях.  Для специалистов в различных областях физики, химии, биологии, медицины. Усиленная поверхностью колебательная спектроскопия
54 Хімія
543
Б 23
Банах О. Нас єднала ідея наукового пошуку = We were united by the idea of scientific  search : до історії Львівської цеолітно-хроматографічної групи / Онуфрій Банах. – Львів : Наук. т-во ім. Шевченка, 2014. – 211 с.
Львівська цеолітно-хроматоґрафічна група діяла у 1970–1990-их рр. і об’єднувала науковців, які займалися дослідженням природних і синтетичних мінералів цеолітів методом газової хроматографії. Книга написана на основі статей, опублікованих у «Працях Наукового товариства ім. Шевченка», «Журналі Хроматографічного товариства», «Бюлетні Західного наукового центру» та інших виданнях упродовж 2006–2013 років.  Адресована ученим-хемікам, викладачам, студентам вишів, а також усім, хто цікавиться історією науки. Нас єднала ідея наукового пошуку
58 Ботаніка
58
П 25
Пеніцилії в навколишньому середовищі = Penicillii in the environment / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук. – К. : Наукова думка, 2014. – Ч. 1. – 435 с.
Книга містить узагальнену інформацію про найпоширенішого представника мікроскопічних грибів – рід Penicillium. Найголовніші відомості про таксономічні, морфологічні, фізіологічні, біохімічні та екологічні властивості 170 видів пеніциліїв, необхідні для оцінювання їх життєдіяльності в умовах екологічного моніторингу, представлені у книзі, що складається з двох частин: першої – загальної та другої – спеціальної, присвяченої їх ідентифікації. У першій частині висвітлено історію дослідження роду у світі й в Україні, наведено методи дослідження, основні морфологічні, фізіологічні, біохімічні й екологічні характеристики, особливості метаболізму, дані філогенетичного аналізу, відомості про виявлення окремих видів у екосистемах природного та антропогенного походження, розглянуто життєздатність пеніциліїв в умовах космічних апаратів, вічної мерзлоти, вказано їх прикладне й теоретичне значення. Окремі розділи присвячені формуванню мікобіоти у мегаполісах, для видів якої встановлено шкодочинність по відношенню до продуктів харчування, житлових і промислових приміщень, будівельних конструкцій, різноманітних матеріалів і виробів з них, історичних та музейних пам’яток. Акцентовано увагу на проявах токсикогенної, алергенної та патогенної здатності при інфікуванні живих організмів, зокрема рослин, тварин і людини.  Для мікологів, біологів, медиків, агрономів, хіміків, інженерів різних галузей народного господарства.  Пеніцилії в навколишньому середовищі
58
П 25
Пеніцилії в навколишньому середовищі = Penicillii in the environment / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук, Н. М. Волощук. – К. : Наукова думка, 2014. – Ч. 2 : Визначник пеніциліїв і джерела їх існування = Identification. – 386 с.
Друга частина книги містить інформацію, необхідну для встановлення видів виявлених пеніциліїв. Детально проаналізовано існуючі системи класифікації роду, критично розглянуто критерії, на основі яких рід Penicillium поділяють на підроди, секції та серії, аргументовано вибір класифікації для 170 видів, наведених у книзі, сформульовано чіткі критерії для розуміння обсягу кожного з визнаних таксонів. Запропоновано поділ роду на 5 секцій – Monoverticillata, Divaricata, Biverticillata-symmetrica, Asymmetrica і Terverticillata, складено відповідні ключі для їх встановлення, а також для кожної з їх серій. Для наведених видів крім загальноприйнятого авторського опису узагальнено відомості щодо фізіологічних особливостей, продуктів метаболізму, субстратної специфіки, поширення, деструктивної здатності, проявів патогенності. Для кожного виду додається рисунок морфологічних структур, а для деяких – кольорові фото колоній та ушкоджених субстратів Для мікологів, мікробіологів, фітопатологів, технологів, фармакологів, співробітників відповідних лабораторій санітарного контролю. Пеніцилії в навколишньому середовищі
61 Медицина
61(09)
В 148
Вакула Н. Нариси з історії медицини Закарпаття. З давніх часів до 40-х років XX століття / Наталія Вакула. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 153 с.
 У матеріалах дослідження в історичному аспекті простежено формування та історію розвитку медицини на території Закарпаття від давніх часів до 40-х років XX століття, розкрито роль закарпатських медиків у зародженні і розвитку на Закарпатті медичної науки та лікарської практики. Подано також біобібліографічні матеріали про визначні постаті минулого, діяльність яких була більш помітною і пов’язана із Закарпаттям. Історико-медичний матеріал може бути використаний при вивченні курсу історії медицини. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, медичних коледжів, широкого кола читачів, які цікавляться краєзнавчим матеріалом. Нариси з історії медицини Закарпаття
61:378
М 171
Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти : підруч. для студ. вищих навч. закл. / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 286 с.
У підручнику висвітлюється система педагогічних знань, у яку входять теоретико-методологічні основи навчання і виховання студентів вищого медичного навчального закладу; закономірності, принципи, форми і методи організації педагогічного процесу; дидактичні моделі та інноваційні методи навчання студентів; вимоги до педагогічної діяльності викладача вищого медичного навчального закладу і викладання профільних предметів. Навчальний підручник призначений для викладачів, студентів, магістрів, слухачів підвищення педагогічної кваліфікації вищих медичних навчальних закладів, усіх тих, хто займається самоосвітою з проблеми навчання і виховання студентської молоді. Педагогіка вищої медичної освіти
61(061)
Н 34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина = Scientific bulletin of Uzhgorod university. Series : Medicine / ред. А. С. Головацький. – Ужгород : Вид-во УжНУ,  2015. – Вип. 1. – 334 с.
Науковий вісник Ужгородського університету
61(09)
П 705
Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХХХVІ. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. XХV / [ред. кол. : Б. Т. Білинський, Я. Ганіткевич, І. Гут та ін.]. – Львів, 2014. – 218 с.
Праці Наукового товариства ім. Шевченка
611 Анатомія
611(075.8)
Ф 942
Функціональна анатомія : підруч. для студ. навч. закл. з фіз. виховання і спорту ІІІ та ІV рівня акредитації / [І. Я. Федонюк, Б. М. Мицкан, С. Л. Попель та ін.] ; за ред. : Я. І. Федонюка, Б. М. Мицкана. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 552 с.
Підручник містить розширені сучасні дані про будову організму людини, які викладені у функціональному і прикладному (для галузі фізичної культури й спорту) аспектах. Книга охоплює такі фундаментальні дисципліни, як нормальна, пластична і функціональна анатомія, цитологія і гістологія. Підручник написаний на основі діючих програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, та призначений для студентів й викладачів навчальних закладів фізичного виховання і спорту III—IV рівнів акредитації. Назви анатомічних утворів наведені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою (Український стандарт). Функціональна анатомія
612 Фізіологія
612.015
Б 633
Біологічна хімія: тести та ситуаційні задачі : навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ–IV рівнів акредитації / [Т. І. Бондарчук, Н. М. Гринчишин, Д. О. Климишин та ін.] ; за ред. О. Я. Склярова. – Львів : [Вид-во ЛНМУ ім. Данила Галицького], 2015. – 454 с.
Навчальний посібник “Тести та ситуаційні задачі” (друге видання) підготовлений згідно програми для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. У посібнику використані та оновлені тести ліцензійного іспиту “Крок-1”, наведені ситуаційні задачі та приклади хімічних перетворень для самостійної роботи студентів. Для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації. Біологічна хімія: тести та ситуаційні задачі
612.014
Г 345
Генофонд і здоров’я: іонізуюча радіація / А. М. Сердюк, О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Ю. В. Бенедичук. – К. : [Медінформ], 2011. – 190 с.
Монографія присвячена проблемам визначення та попередження негативного впливу іонізуючої радіації на здоров’я населення України. Книга призначена для широкого кола фахівців, які практикують в сфері екології, гігієни та соціальної медицини. Генофонд і здоров’я: іонізуюча радіація
612.6
Л 598
Линчак О. В. Генофонд і здоров’я: спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції / О. В. Линчак, О. І. Тимченко. – К. : [Медінформ], 2011. – 265 с.
Монографія присвячена проблемам відтворення населення в Україні. Оцінений репродуктивний потенціал у областях країни. Визначена інтенсивність природного добору. Показано, що зниження ризику репродуктивних втрат може приводити до підвищення ймовірності народження дітей з вродженими вадами розвитку. За показниками маси та зросту встановлено погіршення адаптивних якостей немовлят, народжених на початку  ХХІ століття. Книга призначена для широкого кола науковців і лікарів, які практикують в сфері медичної генетики, акушерства та гінекології, соціальної медицини. Генофонд і здоров’я: спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції
613 Гігієна
613
Ф 423
Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. / за ред. Ю. М. Панишка ; Західний центр енергоінфомаційних наук, Акад. профілактичної медицини НТШ. – Львів, 2014. – Вип. 33, 35 – 38.
Феномен людини Феномен людини
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
616-007
Г 345
Генофонд і здоров’я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / [А. М. Сердюк, О. І. Тимченко, О. В. Линчак та ін.] ; за ред.: А. М. Сердюка, О. І. Тимченко. – К. : Медінформ, 2012. – 569 с.
Монографія присвячена проблемі вродженої патології серед новонароджених в Україні. Представлені приіоритети для управлінських дій. Книга призначена для широкого кола науковців, які практикують в сфері медичної генетики, акушерства та гінекологіїї, соціальної медицини. Генофонд і здоров’я: вроджені вади розвитку серед новонароджених
614.2:362.17
Г 345
Генофонд і здоров’я: можливості сімейного лікаря в контексті профілактики захворювань / О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Т. М. Поканєвич [та ін.]. – К. : [Медінформ], 2012. – 71 с.
Книга присвячена питанням первинної профілактики захворювань. Вона призначена для широкого кола лікарів, в першу чергу для тих, хто практикує в сфері первинної медичної допомоги. Генофонд і здоров’я: можливості сімейного лікаря в контексті профілактики захворювань
614.2:362.17
Г 858
Грицко Р. Ю. Державне управління системою освіти фахівців сімейної медицини в Україні / Грицко Роман Юліанович. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 363 с.
Монографія присвячена державному управлінню системою освіти сімейних лікарів на додипломному етапі, в інтернатурі, у процесі спеціалізації та безперервного професійного розвитку упродовж всього періоду надання медичної допомоги лікарем.  Розкриваються механізми управління підготовкою компетентного лікаря загальної практики — сімейної медицини, здатного вирішувати широкий комплекс професійних завдань валеологічного, профілактичного і лікувально-реабілітаційного спрямувань, а також виконувати функції менеджера і маркетолога у сфері первинної медичної допомоги.  Видання розраховано на фахівців сімейної медицини, управлінців охорони здоров’я, викладачів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів і студентів-медиків, а також широке коло читачів, яких цікавить ця проблема, і державних службовців, які управляють медичною сферою в Україні. Державне управління системою освіти фахівців сімейної медицини в Україні
614.27
Г 874
Громовик Б. П. Інформаційне супроводження процесу фармакотерапії у паліативній та хоспісній медицині / Б. П. Громовик, С. Є. Прокіп. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 97 с.
У науковому виданні охарактеризовано основні вимоги до інформаційного супроводу фармакотерапії паліативних пацієнтів та види інформації, що потребують фахівці мультидисциплінарної команди з паліативної допомоги. Подано peзультати анкетного опитування фахівців з паліативної медицини стосовно інформаційних потреб та можливостей отримання інформації. Запропоновано програмне забезпечення процесу управління хронічним больовим синдромом. Для фахівців мультидисциплінарної команди з паліативної допомоги науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, інтернів і студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів. Інформаційне супроводження процесу фармакотерапії у паліативній та хоспісній медицині
614.253
Д 17
Дан Г. П. Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів / Г. П. Дан. – Львів : Свічадо, 2013. – 197 с.
У цій книжці автор, поєднуючи власний медичний досвід гінеколога з християнським баченням культури життя, дає конкретні відповіді на важкі запитання, що стосуються аборту, евтаназії, гомосексуалізму, штучного запліднення, клонування, стерилізації, контрацепції, вагітності та народження дитини. У кожному розділі автор прагне довести, що життя людини є найціннішим даром і що зовсім не важко жити згідно з Божими настановами, треба лише берегти життя на землі. Для широкого кола читачів. Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів
614.2:34
М 422
Медичне право України : практикум / за ред. І. Я. Сенюти ; [уклад. : Сенюта І. Я., Богомазова І. О., Кашинцева О. Ю. та ін.]. – [Львів] : Світ, 2014. – 294 с.
Практикум містить звід завдань для практичних занять з навчальної дисципліни «Медичне право України», а саме: тематичний план, запитання і завдання для самоконтролю тести, задачі, творчі завдання. Окрім того, в посібнику до кожної теми вміщено список міжнародних і регіональних стандартів, національного законодавства України, перелік рекомендованої і додаткової літератури, а наприкінці видання – примірний перелік запитань для підсумкового контролю знань (як правило, заліку) і список основних джерельних ресурсів до усіх тем занять. У додатку на диску міститься типова навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» і здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр». Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів України, які готують фахівців за спеціальністю «Правознавство». Буде корисним практикум і для викладачів, студентів і слухачів вищих медичних навчальних закладів, у яких вивчається навчальна дисципліна «Медичне право України» («Медичне правознавство»). Медичне право України : практикум
614.21
М 748
Моісеєнко Р. О. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи / Моісеєнко Раїса Олександрівна. ¬– К. : [Логос], 2013. – 232 с.
В монографії висвітлено основні аспекти вирішення наукової проблеми, яка є актуальною для практики охорони здоров’я країни – обґрунтування і розробка системи оптимізації надання медичної допомоги дітям і матерям на етапі реформування сфери системи охорони здоров’я, заснованої на досвіді інших країн. Досліджено не тільки аспекти кращих медичних практик в охороні здоров’я матерів та дітей, але й ефективність впровадження ряду медичних та управлінських технологій, зокрема доказової медицини, сучасних перинатальних технологій, стандартизації медичної допомоги тощо. Монографія призначена для організаторів охорони здоров’я, лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів. Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям і матерям в Україні: реалії і перспективи
614.2:362.17
Н 277
Напрями управління впровадженням, діяльністю та вишколом фахівців сімейної медицини в Україні / Фуртак І. І., Грицко Р. Ю., Лемішко Б. Б., Морочковський Р. С. – Львів : Сполом, 2013. – 188 с.
Монографія присвячена комплексному механізму державного управління та мотиваційним механізмам реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та її розвитку на регіональному рівні й на рівні місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства в Україні, основою якого є здоров’я нації. Видання розраховано на фахівців  “загальної практики-сімейної медицини”, соціальної медицини, студентів випускного курсу і викладачів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів і широкого кола читачів, які мають інтерес до цієї проблеми, а також на державних службовців, які здійснюють управління медичною сферою в Україні. Напрями управління впровадженням, діяльністю та вишколом фахівців сімейної медицини в Україні
614.21
С 764
Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України : спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентивного механізму / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. – К. : [б. в.], 2013. – 86 с.
Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України
614.2:362.17
Ф 955
Фуртак І. І. Напрями управління впровадженням, діяльністю та вишколом фахівців сімейної медицини в Україні / І. І. Фуртак, Р. Ю. Грицко, Р. С. Морочковський. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. – 185 с.
Монографія присвячена комплексному механізму державного управління та мотиваційним механізмам реорганізації первинно: медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та її розвитку на регіональному рівні й на рівні місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства в Україні, основою якого є здоров’я нації. Видання розраховано на фахівців «загальної практики – сімейної медицини», соціальної медицини, студентів випускного курсу і викладачів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів і широкого кола читачів, які мають інтерес до цієї проблеми, а також на державних службовців, які здійснюють управління медичною сферою в Україні. Напрями управління впровадженням, діяльністю та вишколом фахівців сімейної медицини в Україні
615 Фармація. Фармакологія
 615.322
К 631
Комендар В. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні / Василь Комендар. – 3-е вид., допов. і переробл. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. – 501 с.
У книзі розповідається про дикорослі та деякі культивовані лікарські рослини Українських Карпат і прилеглих територій, їх застосування в народній і науковій медицині. До кожної рослини подано латинську, українську, російську назви та місцеві синоніми, ботанічну та фармакологічну характеристики рослин, способи лікування, час і місце збирання, а з основних — і їх розведення. Для широкого кола читачів — лікарів, біологів, заготівельників лікарських рослин, — для всіх, хто цікавиться флорою Карпат та її застосуванням у медицині. Лікарські рослини Карпат
 615.322
М 613
Мінарченко В. М. Ресурсознавство. Лікарські рослини : навч. посіб. / Мінарченко В. М. – К. : Фітосоціоцентр, 2014. – 214 с.
 У посібнику вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють сучасні тенденції обліку, використання й охорони ресурсів лікарських рослин, лишайників та грибів на міжнародному і національному рівнях. Викладено основні поняття національного та міжнародного законодавства щодо використання та охорони лікарських рослин; висвітлено стан природних ресурсів цих видів в Україні, особливості накопичення ними біологічно активних речовин; проведений аналіз використання лікарський рослин у різних регіонах земної кулі у науковій та традиційній (народній) медицині, а також лікарських рослин України, біологічно активні речовини з яких входять до складу препаратів вітчизняного та іноземного виробництва. До посібника включено методичні матеріали щодо обліку ресурсів рослин. Наведені приклади обліку запасів сировини. Значну частину інформаційного матеріалу, у тому числі розрахункові таблиці для визначення щільності запасів рослинної сировини, виділено в додаток.  Посібник може бути використаний для викладання ресурсознавства у вищих навчальних закладах, відповідно до робочої навчальної програми, викладання біологічних дисциплін природоохоронного спрямування у середній школі, а також з метою обліку рослинних ресурсів. Ресурсознавство. Лікарські рослини
 615.851
Н 28
Наранхо К. Гештальт-терапия: Отношение и Практика атеоретического эмпиризма / Клаудио Наранхо ; пер. с англ. Рунихина А. А. – Бендеры : Полиграфист, 1995. – 291 с.
 Гештальт-терапия является наиболее значительной областью психотерапии. Уникальность Гештальт-терапии состоит в том, что эта система построена скорее на интуитивном, эзотерическом понимании, чем на теории. Есть много хороших, солидных, компетентных работ в области психотерапии, но мало таких, которые можно назвать праздником. Эта книга — праздник, вдохновение, эрудиция, завершенность. Она отличается глубиной анализа, основанного на потоке наблюдений, ясностью стиля изложения. Эта книга, раскрывающая некоторые глубинные проблемы психотерапии, будет полезной и для специалистов, и для широкого круга заинтересованных читателей. Гештальт-терапия: Отношение и Практика атеоретического эмпиризма
 615.322
П 691
Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост та ін.] ; за ред. : В. М. Ковальова, С. М. Марчишина. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – 263 с.
 Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини на лабораторних заняттях входить до блоку навчально-методичної літератури з фармакогнозії для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» та «Технологія фармацевтичних препаратів» вищих навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації. Він охоплює елементи фармакогностичного аналізу: товарознавчний, макроскопічний, мікроскопічний, гістохімічний, хімічний, хроматографічний. Практикум створено відповідно до Типової програми з фармакогнозії, затвердженої  Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2011), вимог Державних галузевих стандартів вищої фармацевтичної освіти,  спрямованих на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Посібник складено за схемою, апробованою авторами в праці «Практикум з фармакогнозії» (2003) російською мовою. З метою навчання за принципом «від простого до складного» до практикуму включено не тексти монографій на лікарську рослинну сировину Державної фармакопеї України, а класичний опис зовнішнього вигляду та мікроскопічних ознак цілої сировини. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини
 615.45
M 46
Medications Commonly Used in Conservative Dentistry / A. Mahlovanyy, I. Hrynovets, O. Ripetska [et al.]. – Lviv, 2015. – 103 p.
 The knowledge of pharmacodynamics and therapeutic effects of medicines are greatly important for a stomatologist (dentist) in the choice of medications being prescribed for a patient. The scientific-educational work “Medications Commonly Used in Conservative Dentistry” presents groups of medicines, which are used in different fields of therapeutic (conservative) dentistry, including odontology, periodontology and oral medicine. The book also attempts to describe medicines commonly prescribed in dental prophylaxis and rehabilitation. This booklet is still meant to provide students of dental faculty, postgraduate dentists, and specialists in other allied health fields with a concise reference source for drug names, the preparations available, common dosages. Medications Commonly Used in Conservative Dentistry
616 Паталогія. Клінічна медицина
 616-006
Б 915
Бурлака А. П. Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса = Redox-dependent signal molecules in mechanisms of tumor process / А. П. Бурлака, Е. П. Сидорик. – К. : Наукова думка, 2014. – 255 с. – (Проект “Наукова книга”).
 В монографии раскрыты общие звенья редоксзависимых механизмов канцерогенеза. Установлено, что первичными и последующими этапами метаболического перепрограммирования митохондрий является нерегулируемое нарастание скорости генерирования О2, формирование клеточной гипоксии, активация ферментов деструкции межклеточного матрикса и неоваскуляризации, накопление окислительно-индуцированных мутаций в митохондриальном и ядерном геноме, нарушение сигнализации и как следствие инициация опухолевого процесса. В этих условиях в опухоли формируется клон клеток, устойчивых к цитотоксическому действию О2 и NО, а энергия радикалов кислорода используется на обеспечение ее роста и прогрессирования. Впервые доказано, что О2 инициируют пролиферацию и метастазирование, формируют условия для миграции, экстравазации клеток опухоли и рост микрометастазов. Разработка на этой основе новых технологий восстановления редокс-состояния клеток может оптимизировать профилактику и регулирование опухолевого процесса  Для онкологов, биофизиков, биохимиков, патофизиологов. едоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса
 616-092.19
К 493
Клінічна імунологія та алергологія : посібник для проведення практичних занять / В. Чоп’як, Г. Потьомкіна, А. Гаврилюк [та ін.]. – Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2015. – 207 с.
 У запропонованому посібнику подано короткий виклад основних знань, літературні джерела та тести для самоконтролю з тем: “Структура і принципи функціонування імунної системи. Імунне запалення. Вікова імунологія”, “Оцінка стану імунної системи”, “Імунотропна терапія. Імунореабілітація. Імунопрофілактика”, “Імунодіагностика та імунотерапія трансплантаційних хворих”, “вроджені та набуті імунодефіцитні захворювання, “Аутоімунні хворроби (імунодіагностика, імунотерапія). Імунозалежне непліддя”, “Атопічні хвороби: імунопатогенез, клініка, діагностика, лікування”, “Гострі стани в алергології. Медикаментозна алергія”. Пропонуються також тлумачні короткі переклади основних скорочень з короткими поясненнями. Для студентів спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”. Клінічна імунологія та алергологія : посібник для проведення практичних занять
 616(063)
М 341
Матеріали 2-ї загальноуніверситетської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів “Контроверсійні питання сучасної клінічної медицини”, м. Львів, 15–17 травня 2013 р. – Львів : [Вид-во ЛНМУ ім. Данила Галицького], 2013. – 143 с.
Матеріали 2-ї загальноуніверситетської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів
 616-092.19
П 617
Посібник з лабораторної імунології : навч. посіб. для лікарів-інтернів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / Лаповець Л. Є., Луцик Б. Д., Лебедь Г. Б. [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2014. – 290 с.
 У методичному посібнику описані сучасні методи імунодіагностики, які за двоетапним принципом аналізу імунного статусу, а також селективним використанням їх груп відповідно з клінікою захворювання чи проявами патологічного процесу, дозволяють охарактеризувати не тільки окремі ланки імунного “каскаду” в патології, але й оцінити стан системи імунного гомеостазу. Посібник з лабораторної імунології
 616-073
С 741
Справочное руководство по медицинской визуализации. Директива по радиационной защите 118 : руководство для специалистов в области здравоохранения, назначающих своим пациентам лучевые исследования с использованием ионизирующего излучения / Европейская комиссия. – Пересмотр. изд. от марта 2008 г. – К. : [Медична Україна], [2014]. – 110 с.
 Асоціацією радіологів України пропонується переклад 118-ї директиви Європейського Союзу з радіаційного захисту  “Довідкове керівництво з медичної візуалізації”. Метою цього проекту є підвищенння ефективності променевої діагностики в країні за рахунок скорочення необґрунтованих призначень радіологічних досліджень фахівцями-клініцистами та наближення вітчизняної радіології до європейської. Справочное руководство по медицинской визуализации
 616-092.19
Ч-754
Чоп’як В. В. Доказова імунопрофілактика та імунотропна терапія / В. В. Чоп’як. – Львів : Апріорі, 2013. – 333 с.
 Монографія ознайомлює молодих науковців, дослідників різних спеціальностей: клінічних імунологів, сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, хірургів, акушерів-гінекологів, реаніматорів, ревматологів, пульмонологів, неврологів, гематологів, нефрологів, інфекціоністів, дерматовенерологів – досвідом застосування імунотропної терапії на основі доказової медицини. У одинадцяти її розділах викладено принципи застосування відповідних імунотропних препаратів, їх ефективність і безпечність, охарактеризовано найважливіші медикаменти тієї чи іншої групи. Значну увагу приділено імунопрофілактичним вакцинам і перспективам їх використання. Запропоновано сучасні підходи «мішеневої» терапії моноклональним антитілам, інгібіторами протеїнових кіназ, генними препаратами. Проаналізовано імуномодулюючу дію імуноглобулінотерапії, специфічної антиалергічної імунотерапії, цитокінотерапії, синтетичних імуномодулторів із супресивним протизапальним та противірусним впливом. Протизапальні препарати, які гальмують імунне та алергічне запалення, представлені глюкокортикостероїдами, нестероїдними протизапальними, антигістамінними засобами. Монографія призначена для молодих науковців, дослідників лікарів та інтернів, яка дасть можливість їм професійно працювати в рамках доказової медицини. Доказова імунопрофілактика та імунотропна терапія
616–053.2 Педіатрія
 616-053.2
П 781
Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, присвяченої 210-й річниці Харківського національного медичного університету, 20 березня 2015 року, м. Харків. – Х. : [б. в.], 2015. – 201 с.
Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.13
Ч-754
Чоп’як В. В. Системні васкуліти / В. В. Чоп’як. – Львів : [Вид-во ЛНМУ ім. Данила Галицького], 2014. – 319
Запропонована монографія є своєрідним посібником не тільки для лікарів-ревматологів, але й для лікарів інших спеціальностей: клінічних імунологів, отоларингологів, окулістів, невропатологів, дерматологів, морфологів та ін. У дванадцяти її розділах розглянуті питання, які торкаються причин та механізмів розвитку, ранньої діагностики і лікування системних васкулітів. Охарактеризовано результати багатьох лабораторних та інструментальних досліджень, детально описані клінічні ознаки, особливості розвитку окремих системних васкулітів. Представлені у монографії класифікаційні критерії системних васкулітів, питання особливостей імунної системи позволять лікарям безпомилково і своєчасно виявляти цю патологію. Особливої уваги заслуговує характеристика сучасних напрямів лікування системних васкулітів. Подано детальну інформацію про проведення лікувальних заходів, зокрема для кожного системного васкуліту із врахуванням ступеня його активності та ступеня ураження систем і органів.  Монографія може бути корисною для лікарів різних спеціальностей та інтернів. Професійна інформація, отримана в цій книзі, дозволить розширити їх фаховий кругозір та покращити діяльність в рамках доказової медицини. Системні васкуліти
616.2 Хвороби органів дихання
616.24
П 303
Петренко В. И. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов : учеб. пособие для иностран. студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. И. Петренко, Е. Н. Разнатовская, А. В. Радыш. – К., 2014. – 103 с.
В учебном пособии детально описываются побочные реакции, противопоказания к назначению, межлекарственное взаимодействие, лечение и мониторинг побочных реакций основных и резервных противотуберкулезных препаратов. Для самоконтроля знаний к каждому разделу разработаны вопросы. Учебное пособие рекомендовано для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, а также для врачей-интернов фтизиатров, врачей-фтизиатров, семейных врачей. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов
616.3 Хвороби органів травлення
616.34
К 63
Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки / С. О. Шалімов, О. І. Євтушенко, Д. В. М’ясоєдов, В. В. Приймак. – К. : Четверта хвиля, 2006. – 167 с.
Монографія присвячена актуальній темі – комбінованому лікуванню хворих на рак ободової кишки із застосуванням передопераційної інтенсивної гамма-терапії, кріохірургії та селективної інтраопераційної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії. Оцінено вплив методик на пухлину та організм хворих. Вивчено безпосередні та віддалені результати лікування, зроблена їх порівняльна оцінка. Монографія розрахована на онкологів, онкохірургів, наукових працівників і лікарів інших спеціальностей, яких цікавлять проблеми лікування хворих на рак ободової кишки та застосування зазначених ад’ювантних методів. Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки
616.4 Ендокринологія
616.43
С 81
100 избранных лекций по эндокринологии / под ред. Ю. И. Караченцева, А. В. Казакова, Н. А. Кравчун, И. М. Ильиной. – Х. : [С.А.М.], 2009. – 947 с.
В книгу включены лекции, прочитанные за последние четыре года учеными Украины и ближнего зарубежья на учебных сборах, которые ежегодно проводит в г. Харькове ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского АМН Украины» с целью повышения квалификации в области эндокринологии врачей и научных сотрудников. Представленные данные отражают современные достижения в понимании механизмов развития эндокринных заболеваний и связанных с ними новых и усовершенствованных методов их диагностики и патогенетической терапии.  Рекомендуется для эндокринологов, терапевтов, педиатров, невропатологов, хирургов, семейных врачей и других специалистов, интересующихся и занимающихся проблемами эндокринологии как в практической, так и в научной сферах деятельности. 100 избранных лекций по эндокринологии
616.43
О–952
Очерки клинической эндокринологии / под ред. под ред. Ю. И. Караченцева, А. В. Казакова, Н. А. Кравчун, И. М. Ильиной.  – Х. : С.А.М., 2011. – 591 с.
Представлено клінічні спостереження щодо складних у діагностичному, терапевтичному та хірургічному сенсі випадків із практики. У написанні високоінформативних «клінічних ілюстрацій» для колег брали участь представники різних шкіл ендокринологічної науки і практики з України, Російської Федерації та Азербайджану, які спеціалізуються у певних напрямках експериментальної та клінічної ендокринології та працюють в умовах різного рівня оснащення.  Читачам — практикуючим лікарям-ендокринологам, терапевтам, педіатрам, невропатологам, хірургам, сімейним лікарям та іншим спеціалістам — буде цікаво й повчально ознайомитися із досвідом різних клінічних шкіл та використати його у своїй повсякденній праці. Очерки клинической эндокринологии
616.5 Дерматологія
616.6
К 329
Квятковская Т. А. Гидроцеле / Т. А. Квятковская, Е. А. Квятковский. – Днепропетровск : Герда, 2014. – 194 с.
Книга посвящена вопросам этиопатогенеза, диагностики и лечения водянки оболочек яичка (гидроцеле). В книге дана всесторонняя характеристика существующих оперативных и неоперативных методов лечения гидроцеле, влияния операций и склеротерапи на состояние яичка. Книга предназначена для урологов, общих хирургов, детских хирургов, студентов медицинских вузов, научных работников.  Гидроцеле
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.89
Д 357
Депресія. Кн. XVII / Азарський І. М., Азарська О. О. , Бірюк Л. В. [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Азарського. – Хмельницький : [б. в.], 2015. – 94 с
Монографія «Депресія» ґрунтується на досвіді багаторічної роботи авторів із профільними хворими дітьми та дорослими. У дослідженні наведено наукове та практичне обґрунтування успіху в лікуванні та педагогічній підготовці цих хворих шляхом систематизованого, комплексного, а, головне, індивідуального підходу до лікувально-реабілітаційних і педагогічних методів. Монографія буде корисною для лікарів, педагогів, психоло гів, дефектологів, логопедів, вихователів, студентів медичних та педагогічних навчальних закладів III-IVрівня акредитації батьків, працівників, структур управління, керівників освіти та інших галузей соціальної сфери в державі. Депресія
616.89
Р 623
Рождественский Д. С. Пограничная личность / Д. С. Рождественский. – СПб. : Б&К, 2006. – 159 с.
Новая работа психотерапевта Д. С. Рождественского представляет органичный сплав теоретических изысканий психоанализа в области понятия «пограничная личность» с практикой работы с пациентами, страдающими расстройствами, связываемыми с этим термином. Многолетний опыт терапевтической практики автора делает это пособие интересным как начинающим, так и зрелым специалистам. Пограничная личность
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617(092)
К 704
Коршинський І. Скальпелем і пером : факти, події, роздуми у дзеркалі преси / Іван Коршинський. – Ужгород : TIMPANI, 2011. – 439 с.
У книзі вміщено як авторські тексти, так і публікації преси про життя і діяльність лікаря-хірурга, депутата Верховної Ради України другого скликання, політв’язня, політичного та громадського діяча Івана Юрійовича Коршинського і його родину. Скальпелем і пером
618 Гінекологія. Акушерство
618
М 18
Мала студентська енциклопедія з акушерства та гінекології : [навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / Л. Б. Маркін, О. В. Шахова, О. М. Жемела [та ін.]. – [Дрогобич] : Посвіт, 2014. – 204 с.
Навчальний посібник містить провідні положенння акушерства та гінекології. Висвітлені патогенетичні чинники розвитку акушерських ускладнень та гінекологічних захворювань, сучасні підходи до надання допомоги, які включають алгоритми діагностики, лікування, тактики ведення жінок з різноманітною перинатальною та гінекологічною патологією. Посібник відповідає навчальній програмі з акушерства та гінекології для студентів медичних вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Для студентів старших курсів медичних закладів освіти, інтернів, лікарів акушерів-гінекологів. Мала студентська енциклопедія з акушерства та гінекології
88 Психологія
88.37
Л 499
Лерш Ф. Структура особи / Філіп Лерш ; пер. з нім. І. Іващенко ; наук. ред. : Р. Трач, В. Андрієвський. – К. : Пульсари, 2014. – 558 с.
Переживання людини, вплетені у повсякденне життя, постають як окрема дійсність, така сама реальність фізичного світу. Теоретико-системний підхід до душевної дійсності засновує науку, яка називається психологією. Її завдання — ознайомлювати з різноманітними формами душевного життя, зробити їх зрозумілими. Таке завдання ставить перед собою і ця книга.. Структура особи
[:]