[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №5[:]

[:uk]
57 Біологія
576.3
Ч-755
Чорна І. В. Біохімія мембран : навч. посібник / І. В. Чорна, І. Ю. Висоцький. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. – 72 с.
У навчальному посібнику подані відомості щодо особливостей будови біологічних мембран та їх окремих компонентів, розглянуто механізми трансмембранного передавання сигналів та транспорту речовин через клітинні мембрани. Матеріал посібника викладено з урахуванням міждисциплінарної інтеграції знань. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Біохімія мембран
611 Анатомія
611
М 581
Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) = Международная анатомическая терминология = International anatomical terminology / В. Г. Черкасов, І. І. Бобрик, Ю. Й. Гумінський [та ін.] ; за ред. В. Г. Черкасова. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 391 с. : табл. – Заголовок на обкл. : Анатомія: міжнародна термінологія.
Уперше створений перелік латинських, українських, російських та англійських еквівалентів анатомічних термінів новітніх латино-англійської (Stuttgart – New York, 1998), української (Київ, 2001) та російської (Москва, 2003) анатомічних номенклатур. Для лікарів, викладачів та науковців різних спеціальностей, редакційних працівників, студентів. Міжнародна анатомічна номенклатура
612 Фізіологія
612.015.1
Ч-755
Чорна В. І. Лізосомні цистеїнові протеази: молекулярна структура і функції : монографія / В. І. Чорна, О. Л. Лянна. – Харків : [Екограф], 2013. – 296 с.
В монографії систематизовані сучасні клініко-експериментальні дані, літературні та власні дослідження авторів про ензиматичну гетерогенність лізосомних протеаз, молекулярну структуру і функції лізосом, фізіологічну роль лізосомних цистеїнових протеаз та механізми їх регуляції. Висвітлено значення лізосомних цистеїнових протеолітичних ферментів у генезі багатьох патологічних станів, в тому числі канцерогенезі, дії іонізуючих випромінювань, гіпоксії тощо. Призначено для біохіміків, фізіологів, молекулярних біологів, біофізиків, патофізіологів, фармакологів. Лізосомні цистеїнові протеази: молекулярна структура і функції : монографія
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.253
Л 674
Лищинский Р. В. О врачевании, личности врача и его взаимоотношении с коллегами и пациентами : (исповедь врача) / Р. В. Лищинский. – Киев, [2015]. – 131 с.
В книге затронуты проблемные вопросы в работе терапевтов, хирургов, УЗИ-специалистов, педиатров, реаниматологов, офтальмологов, онкологов, урологов, семейных врачей, особенно в сельской местности, и других специалистов, а также описаны особенности взаимоотношений в коллективе между собой и между руководством и подчинёнными.
Книга рассчитана на молодых врачей и студентов медицинских университетов.
О врачевании, личности врача и его взаимоотношении с колегами и пациентами : (исповедь врача)
614.78
Э-457
Экологически безопасные кислородсодержащие окислители и их роль в защите человека от техногенных и биологических загрязнений : монография / В. П. Струсь, А. В. Кравченко, В. С. Кублановський [и др.]. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2012. – 331 с.
В монографии приведены основные научные и практические результаты по повышению экологической безопасности и жизнедеятельности населения в условиях промышленных и непромышленных городов. Предоставлено санитарно-гигиеническую оценку содержания тяжелых металлов (ТМ) и радионуклидов в окружающей среде (почве, воде и пищевых продуктах) промышленных городов Днепропетровска и Желтых Вод по сравнению с городом Новомосковском, изучены особенности накопления и распределения ТМ и естественных радионуклидов в биосубстратах жителей промышленных городов Днепропетровской области, а также их влияние на морфологические изменения в почках, установлены корреляционные зависимости между содержанием ТМ и патоморфологическими изменениями в почках, изучены особенности распространенности и заболеваемости мочеполовой системы у жителей Днепропетровской области, разработана система мер и внедрена пектинопрофилактика для ускорения элиминации ТМ, радионуклидов и других контаминантов из организма человека, которая несет сочетанное воздействие ТМ и ионизирующего излучения. Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных институтов, экологов, химиков, преподавателей и студентов вузов, санитарных и медицинских служб, местных и центральных органов государственной власти, осуществляющих сопровождение ядерно-топливного цикла, и широкого круга специалистов. Экологически безопасные кислородсодержащие окислители и их роль в защите человека от техногенных и биологических загрязнений : монография
616 Патологія. Клінічна медицина
616-092.19
К 493
Клінічна імунологія та алергологія : посібник для проведення практ. занять для студентів стомат. ф-ту / В. В. Чоп’як, Г. О. Потьомкіна, А. М. Гаврилюк [та ін.]. – Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2015. – 183 с.
Розвиток медичної науки і практики охорони здоров’я показали важливість вивчення імунології у підготовці лікаря будь-якого профілю. В останні роки активно впроваджується у вищих медичних навчальних закладах викладання клінічної імунології та алергології. В основу навчально-методичного посібника покладений системний принцип послідовності викладання матеріалу, що ґрунтується на сучасному рівні знань функціонування імунної системи в нормі та при патології.
У запропонованому посібнику подано короткий виклад основних знань для проведення підготовки до практичних занять студентів 5 курсу стоматологічного факультету. Вони містять сучасні відомості про вроджені та адаптивні механізми імунного захисту організму людини, імунний статус, захворювання імунної системи, методи імунопрофілактики, імунотерапії та імунодіагностики. Для полегшення навчання пропонуємо студентам короткі переклади основних скорочень з короткими поясненнями.
Клінічна імунологія та алергологія : посібник для проведення практ. занять для студентів стомат. ф-ту
616-092.19
C 55
Chopyak V. Clinical immunology and allergology : the textbook for the 5th year students of medical faculties at higher medical educational establishments of III & IV levels of accreditation / V. Chopyak, Kh. Lishchuk-Yakymovych, V. Hayevska. – Lviv : Publisher T. Tetyuak, 2015. – 244 p.
Discipline “Clinical Immunology and Allergology” involves learning the basics of clinical immunology and allergology at its main sections: general immunology immunopathology: primary and secondary immunodeficiency, autoimmune diseases, transplant immunology, immunology of reproduction, oncoimmunology, allergology, to focus on a study of immunopathogenesis, clinics of immune and allergic diagnosis, treatment and prevention of immunodependent diseases.

The main objective is to familiarize students with various aspects of clinical immunology. The emphasis is on getting skills of providing immunological allergic history, physical examination and differential diagnosis of frequent clinical manifestations and diseases.

This is the textbook for the 5ht year students of medical faculties at higher medical educational establishments of III & IV levels of accreditation.

Clinical immunology and allergology : the textbook for the 5th year students of medical faculties at higher medical educational establishments of III & IV levels of accreditation
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.155
К 668
Коркушко О. В. Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности, антитромбоцитарная терапия : монография / О. В. Коркушко, В. Ю. Лишневская. – Киев : Медкнига, 2011. – 240 с.
Тромбоциты играют центральную роль в физиологии гемостаза, патофизиологии артериального тромбоза, атеросклеротического поражения сосудов, перфузионных нарушений органов и тканей при различной патологии. Понимание важной роли тромбоцитов в патогенезе значительного числа патологических процессов привело к формированию новой стратегии лечения заболеваний, связанной с коррекцией патологической активации системы тромбоцитарного гемостаза. В монографии представлены современные взгляды на морфологию, физиологию тромбоцитов, возрастные и патологические особенности морфо-функционального состояния тромбоцитов, а также терапевтические возможности различных классов антитромбоцитарных препаратов. Книга предназначена для врачей различных специальностей, научных сотрудников, студентов медицинских вузов и биологических факультетов изучающих проблемы гемостаза. Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности, антитромбоцитарная терапия : монография
616.12
Ш 341
Швед М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда : монографія / М. І. Швед, Л. В. Левицька. – Київ : Медкнига, 2013. – 144 с.
У монографії узагальнено дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів і методів реабілітації хворих, які перенесли гострий коронарний синдром, неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. При цьому подаються останні українські та європейські стандарти діагностики й тактики лікування хворих на різні форми гострого коронарного синдрому, принципи правильної логістики гострого коронарного синдрому, як запорука ефективної ранньої реабілітації таких хворих. Особлива увага приділяється методикам індивідуальної кардіореабілітації залежно від функціонального стану пацієнта. При викладі основних принципів і методів реабілітації хворих на інфаркт міокарда автори опирались не лише на власний досвід, але й враховували основні положення Української, Європейської та Американської шкіл реабілітації. В додатках наведено дієтичні рекомендації для хворих на ІХС, тест-систему для стратифікації ризику серцево-судинної смерті у хворих на інфаркт міокарду (GRACE risk score), методику проведення 6-хвилинної ходьби, правила моніторування артеріального тиску в домашніх умовах, стандарти санаторно-курортного лікування хворих із перенесеним інфарктом міокарда тощо. Монографія рекомендована лікарям-кардіологам, реабілітологам, курортологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейної медицини, студентам вищих навчальних медичних закладів. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда : монографія
616.13
Д 68
Допплерография магистральных сосудов шеи : [учеб. пособ.] / Р. Я. Абдуллаєв, В. Й. Калашников, В. Г. Марченко [и др.]. – Харьков, 2008. – 48 с.
Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення ультразвукового дослідження магістральних судин шиї.

Розраховано на лікарів-інтернів, лікарів УЗД, радіологів, ортопедів-травматологів, невропатологів, курсантів післядипломної освіти, студентів вищих медичних навчальних закладів.

Допплерография магистральных сосудов шеи
616.12
Б 725
Бобров В. О. Постінфарктна стенокардія (механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз) : посібник / В. О. Бобров, М. М. Долженко, С. В. Поташев. – Київ : Медкнига, 2009. – 100 с.
У практичному посібнику розглянуто сучасні уявлення про механізми розвитку та клінічне спостереження хворих із постінфарктною стенокардією, висвітлено особливості гемодинамічних параметрів та стан коронарного русла у хворих із постінфарктною стенокардією. Окремо проаналізовано зв’язок постінфарктної стенокардії та раптової смерті. Наведено дані клініко-гемодинамічних критеріїв ефективності протиішемічного лікування, описані підходи до протиішемічної терапії та прогноз хворих із постінфарктною стенокардією. Видання розраховане на лікарів загальної практики, терапевтів, сімейних лікарів, інтернів, курсантів циклу спеціалізації та удосконалення, студентів старших курсів вищих медичних учбових закладів. Постінфарктна стенокардія (механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз) : посібник
616.12
Д 643
Долженко М. М. Ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обгрунтування терапії : монографія / М. М. Долженко, Н. А. Перепельченко, А. Я. Базилевич. – Київ : Медкнига, 2010. – 100 с.
У монографії розглянуті сучасні уявлення про механізми розвитку та клінічні спостереження за хворими на ішемічну хворобу серця (ІХС) на тлі цукрового діабету (ЦД), висвітлені особливості перебігу ІХС у поєднанні з ЦД типу 2, що фактично є негативним прогнозом для хворих із постінфарктним кардіосклерозом, запропоновані методи медикаментозної корекції з урахуванням особливостей ліпідно-вуглеводного обміну в цій групі хворих, що дозволяє уникнути можливих ускладнень. Видання розраховане на кардіологів, ендокринологів, лікарів загальної практики, терапевтів, сімейних лікарів, інтернів, курсантів циклу спеціалізації та вдосконалення, студентів старших курсів вищих медичних учбових закладів. Ішемічна хвороба серця на тлі цукрового діабету типу 2: особливості перебігу та обгрунтування терапії : монографія
616.12-089
Х-501
Хірургія серцевих ушкоджень: особливості сучасної доктрини : монографія / B. В. Бойко, П. М. Замятін, І. В. Полівенок [та ін.] ; Ін-т заг. та невідкл. хірургії НАМН України. – Харків : Промінь, 2015. – 155 с.
Парал. титул. лист рос. та англ. мовами
У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів. Хірургія серцевих ушкоджень
616.2 Хвороби органів дихання
616.2
Ж 911
Журавльова Л. В. Основи діагностики, лікування та профілактика захворювань органів дихання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / Л. В. Журавльова, О. М. Кривоносова. – Київ : Медкнига, 2012. – 212 с.
Навчальний посібник висвітлює питання захворювань бронхолегеневої системи. Нині діагностика та лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання є значною проблемою охорони здоров’я. Це обумовлено широкою розповсюдженістю бронхолегеневої патології за наявності тенденції до сповільненої маніфестації та діагностикою на стадії легеневого серця. Автори систематизують сучасні уявлення про етіологію, патогенез, діагностику, семіотику і методи лікування захворювань дихальної системи. Ці умови є необхідними для підготовки висококваліфікованого лікаря. Основи діагностики, лікування та профілактика захворювань органів дихання
616.248
П 771
Приступа Л. Н. Бронхіальна астма та метаболічний синдром : монографія / Л. Н. Приступа, Г. А. Фадєєва. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. – 239 с.
У монографії викладені сучасні погляди на етіологію, патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування бронхіальної астми на фоні метаболічного синдрому. Для терапевтів, сімейних лікарів, алергологів, пульмонологів, а також лікарів-інтернів. Бронхіальна астма та метаболічний синдром : монографія
616.3 Хвороби органів травлення
616.3
С 246
Свінціцький А. С. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / А. С. Свінціцький. – Київ : Медкнига, 2007. – 296 с.
У практичному посібнику наведені основні положення діагностики та застосування медикаментозної й не медикаментозної терапії поширених захворювань органів травлення. Головна увага приділяється сучасним підходам до фармакотерапії захворювань органів травлення, а також механізмам дії препаратів різних класів, закономірностям фармакокінетики та взаємодії лікарських засобів, показанням та протипоказанням до їхнього застосування. Відомості про захворювання в розділах відповідають рубрикам МКХ-10.  Практичний посібник розрахований на лікарів загальної (сімейної) практики, лікарів-гастроентерологів, терапевтів, фармацевтів, провізорів, а також на всіх тих, кого цікавлять питання надання допомоги пацієнтам із захворюваннями органів травлення. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення
616.379-008.64
И 727
Инсулинотерапия: вчера, сегодня, завтра : монография / Н. Д. Тронько, Л. К. Соколова, Е. И. Ковзун, И. П. Пастер. – Киев : Медкнига, 2014. – 192 с.
Книга посвящена 90-летию применения инсулина для лечения больных сахарным диабетом. Представлены этапы развития инсулинотерапии, описаны особенности структуры и биохимические механизмы действия инсулина. Особое внимание уделено современному состоянию проблемы эффективного лечения сахарного диабета в Украине и мире, что может представлять интерес для специалистов. Отдельные главы посвящены перспективным направлениям терапии сахарного диабета, в частности, перспективам использования стволовых клеток и генной терапии сахарного диабета. Книга предназначена для врачей-эндокринологов, семейных врачей, сталкивающихся с проблемами лечения больных сахарным диабетом, а также для врачей других специальностей, студентов биологических факультетов и медицинских институтов. Инсулинотерапия: вчера, сегодня, завтра : монография
616.379-008.64
Н 62
Нікберг І. І. Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет : посібник / І. І. Нікберг, Н. Я. Крайничин. – Київ : Медкнига, 2013. – 208 с.
Цукровий діабет – одне з найпоширеніших захворювань сучасності. За даними на 2012 р., кількість хворих на діабет в Україні наближається до 1,5 мільйона осіб. За прогнозами, на 2030 рік кількість хворих на діабет досягне 552-х мільйонів осіб. Тому профілактика цього захворювання та його тяжких ускладнень є актуальною медичною та соціальною проблемою у світі, і в Україні зокрема. У даній книзі висвітлені основні відомості про цукровий діабет і фактори ризику захворювання на цю недугу. Основна увага приділена рекомендаціям стосовно здорового способу життя та методам самостійного контролю перебігу захворювання з метою профілактики його тяжких ускладнень. Книга може бути використана як посібник для викладачів і слухачів “Шкіл діабету”, студентів медичних навчальних закладів, а також хворими на цукровий діабет та усіма тими, хто цікавиться проблемами його профілактики й лікування. Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет : посібник
616.366
Щ 644
Щербинина М. Б. Желчнокаменная болезнь: терапевтические аспекты : монография / М. Б. Щербинина. – Киев : Медкнига, 2012. – 224 с.
Монография посвящена желчнокаменной болезни, широко распространенной во всем мире. Настоящее издание призвано помочь в понимании механизмов развития заболевания, в том числе и на генетическом уровне, особенностях его течения, решении практических вопросов диагностики, а также определения тактики ведения пациентов. Представлены современные возможности консервативной терапии как на стадии билиарного сладжа, обеспечивающие первичную профилактику холелитиаза, так и при сформированных холестериновых желчных камнях. Подробно описана эффективность методов лечения с учетом сопутствующей патологии. Книга представляет интерес для широкого круга врачей терапевтического профиля и смежных специальностей.  Желчнокаменная болезнь: терапевтические аспекты : монография
616.36
Щ 644
Щербинина М. Б. Заболевания печени: акцент на внутрипеченочный холестаз : пособие / М. Б. Щербинина. – Киев : Медкнига, 2014. – 168 с.
В книге изложены современные представления о заболеваниях печени, ведущим синдромом которых является внутрипеченочный холестаз. Сделан акцент на наиболее трудно диагностируемой патологии, в частности, генетических заболеваниях (болезнь Вильсона-Коновалова, болезнь Алажилля). Представлена новая в Украине ультразвуковая методика real-time эластографии, позволяющая неинвазивно определять степень фиброза печени, а также дифференцировать ее доброкачественные и злокачественные образования. Раскрыт терапевтический потенциал современных лекарственных средств, фармакологические свойства которых решают основные задачи патогенетической терапии этой группы заболеваний. Пособие предназначено для широкого круга врачей (семейных врачей, терапевтов, гастроэнтерологов и др.).  Заболевания печени: акцент на внутрипеченочный холестаз : пособие
616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби
616.5-006
Г 939
Гук Ю. М. Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена : монографія / Ю. М. Гук, А. П. Крись-Пугач, В. Я. Фіщенко. – Київ : Медкнига, 2008. – 180 с.
Авторами проаналізовано клініко-рентген-лабораторні особливості ортопедичних проявів захворювання в 156 хворих. Вперше описані облігатні рентгенологічні ознаки хвороби, представлені сонографічна характеристика нейрофібром та результати дуплексного дослідження регіонального кровообігу кінцівок, електроміографічного, денситометричного, біохімічного, гістоморфометричного дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини, імунологічного та психоневрологічного обстеження хворих. Висвітлені критерії медикаментозної корекції остеопорозу та нові способи оперативного лікування патології опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена. Дана монографія рекомендована для широкого кола фахівців, що стикаються з наданням медичної допомоги дітям та підліткам: ортопедам, нейрохірургам, невропатологам, онкологам, педіатрам, лікарям-інтернам. Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена : монографія
616.6 Урологія
616.61-053.2
С 288
Сеймівський Д. А. Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку : посібник / Д. А. Сеймівський. – Київ : Медкнига, 2009. – 60 с.
У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особливості анатомічної будови та фізіології нирок і сечовивідних шляхів у зазначеної вікової категорії дітей. Узагальнені особливості клінічних проявів, діагностики, послідовності діагностичних заходів та методів консервативного, ендоскопічного та хірургічного лікування причин, які сприяють виникненню й хронізації запальних процесів органів сечової системи в дітей раннього віку. Видання розраховане на педіатрів, дитячих урологів, нефрологіє, хірургів, інтернів, курсантів циклу спеціалізацій та удосконалення, студентів старших курсів вищих медичних учбових закладів. Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку : посібник
616.61
С 246
Свінціцький А. С. Діагностика та лікування хвороб нирок : навч.-метод. посібник / А. С. Свінціцький, В. О. Мойсеєнко. – Київ : Медкнига, 2014. – 404 с. : іл. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У навчально-методичному посібнику, приуроченому до низки славних ювілеїв (175-річчя Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, 100-річчя ДЗ “Республіканська клінічна лікарня МОЗ України”, 100-річчя від дня народження професора А.П. Пелещука, 80-річчя кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця), представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, методи діагностики та лікування хвороб нирок, наведено глосарій основних термінів, нормативи лабораторних та інструментальних показників, питання для самоконтролю. Видання розраховане на терапевтів, нефрологів, сімейних лікарів, урологів, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Діагностика та лікування хвороб нирок : навч.-метод. посібник
616.7 Захворювання опорно-рухового апарату
616.711
С 788
Сташкевич А. Т. Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта : довідник / А. Т. Сташкевич. – Київ : Медкнига, 2009. – 140 с.
У довіднику в алфавітному порядку описані нейроортопедичні симптоми, синдроми, феномени, больові точки, рефлекси, прояви поєднаних патологій, які виникають при захворюваннях хребта, наведено їх патогенетичне трактування. Довідник призначений для фахівців-ортопедів, може бути корисним для широкого загалу лікарів, які займаються патологією хребта, – невропатологів, нейрохірургів, ортопедів-травматологів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних вузів відповідної спеціалізації, а також усім тим, кого цікавлять питання надання допомоги пацієнтам із захворюваннями хребта. Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта : довідник
616.711
У 515
Ультразвуковая диагностика при шейном остеохондрозе : учебное пособие / Р. Я. Абдуллаєв, А. Н. Хвисюк, Л. А. Дзяк [и др.]. – Харьков : Новое слово, 2008. – 47 с.
Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення ультразвукового дослідження патології шийного відділу хребта. Розраховано на лікарів-інтернів, радіологів, ортопедів-травматологів, курсантів післядипломної освіти, студентів вищих медичних навчальних закладів. Ультразвуковая диагностика при шейном остеохондрозе : учебное пособие
616.711
У 515
Ультразвуковая диагностика при поясничном остеохондрозе : [учебное пособие] / Р. Я. Абдуллаев, А. Н. Хвисюк, Л. А. Дзяк [и др.]. – Харьков : [Новое слово], 2008. – 47 с.
Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення ультразвукового дослідження патології поперекового відділу хребта. Розраховано на лікарів-інтернів, радіологів, ортопедів-травматологів, курсантів післядипломної освіти, студентів вищих медичних навчальних закладів. Ультразвуковая диагностика при поясничном остеохондрозе
616.7
У 515
Ультразвуковая диагностика опухолей опорно-двигательного аппарата : учеб. пособ. для студ. и врачей-интернов высших мед. учеб. завед. III-IV уровней аккредитации / Р. Я. Абдуллаев [и др.]. – Харьков : Нове слово, 2008. – 127 с.
Это издание — первое в Украине практическое пособие по ультразвуковому исследованию доброкачественных и злокачественных опухолей опорно-двигательного аппарата. В пособии представлены 380 ультрасонограмм.

Рассчитано на врачей УЗИ, интернов, студентов высших медицинских учебных заведений, онкологов, ортопедов-травматологов.

Ультразвуковая диагностика опухолей опорно-двигательного аппарата
616.711
У 515
Ультразвуковая томография позвоночного двигательного сегмента : учеб. пособ. для студ. и врачей-интернов высших мед. учеб. завед. IV уровней аккредитации / Р. Я. Абдуллаев [и др.]. – Харьков : Нове слово, 2008. – 87 с.
Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення ультразвукового дослідження патології хребта.

Розраховано на лікарів-інтернів, радіологів, ортопедів-травматологів, курсантів медичних академій післядипломної освіти, студентів вищих медичних навчальних закладів.

Ультразвуковая томография позвоночного двигательного сегмента
616.72
У 515
Ультразвуковая диагностика заболеваний коленного сустава : [учеб. пособ.] / Р. Я. Абдуллаєв, В. В. Гапченко, C. А. Пономаренко [и др.]. – Харьков, 2008. – 47 с.
Навчальний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення ультразвукового дослідження патології колінного суглоба.

Розраховано на лікарів-інтернів, радіологів, ортопедів-травматологів, курсантів післядипломної освіти, студентів вищих медичних навчальних закладів.

Ультразвуковая диагностика заболеваний коленного сустава
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.89
А 643
Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи : справочное издание / сост. Е. А. Влас. – Киев : Медкнига, 2011. – 128 с.
Для современного человека стресс является повседневным явлением. Однако от этого он не стал для нас менее безразличным. Более того, многие специалисты сходятся на том, что влияние стресса на нашу жизнь стало столь значительным, что приносит уже не только моральные страдания, но и ощутимый материальный ущерб. Причем не только отдельным людям, а целым странам, всей мировой экономике. В книге представлены материалы “отца” понятия “стресс” Ганса Селье, а также последователей в изучении данной проблемы. Затронуты проблемы диагностики, лечения и профилактики стресса. Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также на психиатров и психотерапевтов.
Prezentowana książka jest jedną z pierwszych na polskim rynku pozycji przedstawiających ten intensywnie rozwijający się nurt w myśleniu o człowieku, który ma szanse istotnie wzbogacić myślenie kliniczne każdego psychologa terapeuty czy psychiatry.
Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи
616.89
Б 606
Быков Ю. В. Резистентные депрессии : практ. руководство / Ю. В. Быков, Р. А. Беккер, М. К. Резников. – Киев : Медкнига, 2013. – 400 с. – (Библиотечка практикующего врача).
В книге изложены принципы профилактики, диагностики и лечения терапевтически резистентных депрессий (ТРД). Описаны механизмы формирования терапевтической резистентности, объяснены принципы ее профилактики, методы дифференциальной диагностики. Подробно охарактеризованы фармакологические свойства антидепрессантов, как наиболее важных терапевтических агентов при лечении депрессий и, в частности ТРД. Разобраны возможные схемы комбинирования антидепрессантов различных групп, а также принципы и показания к переходу с одного класса антидепрессантов на другой. Подробно описаны различные способы потенцирования (“аугментации”) терапевтического эффекта при недостаточной эффективности антидепрессантов. Изложены наиболее известные методики нефармакологического воздействия на организм с целью купирования резистентных состояний. Приведены особенности терапевтического подхода к лечению ТРД в различных особых категориях больных (беременные, кормящие матери, дети и пожилые пациенты, больные с коморбидными патологиями). Для психиатров, психиатров-наркологов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов и практикующих врачей других направлений, интересующихся вопросами депрессий. Резистентные депрессии
616.833
Ф 689
Фіщенко В. Я. Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення : монографія / В. Я. Фіщенко, А. Т. Сташкевич, А. В. Шевчук. – Київ : Медкнига, 2009. – 72 с.
Монографія присвячена травмі крижово-куприкового відділу хребта з наступним розвитком дегенеративно-дистрофічних змін та досвіду лікування даної категорії хворих в Інституті травматології та ортопедії АМН України. Велика частота травм сідничної ділянки з подальшим розвитком стійкого больового синдрому спричинили необхідність досліджень патогенезу захворювання й пошуку нових напрямків у лікуванні. Представлені сучасні методи досліджень патогенезу кокцигодинії. У книзі викладено підхід до оперативного лікування та удосконалена методика ретроградного видалення куприка у хворих на кокцигодинію, що представляє інтерес для лікарів травматологів-ортопедів, хірургів, проктологів. Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення
616.9 Інфекційні та паразитарні захворювання
616.921.5
Д 44
Діагностика, лікування та профілактика грипу : монографія / І. В. Дзюблик, С. Г. Вороненко, А. П. Міроненко, Н. О. Виноград ; за ред. І. В. Дзюблик. – Київ : Медкнига, 2011. – 190 с.
У монографії розглянуті та узагальнені основні сучасні теоретичні й практичні аспекти проблеми грипу та його профілактики. Докладно описані будова вірусів грипу, генетичні взаємодії, особливості репродукції, патогенезу, клінічні прояви, протигрипозний імунітет. Наведені нові дані щодо пташиного й пандемічного грипу. Сформульовані сучасні уявлення щодо протигрипозних вакцин та їх використання, висвітлені підходи до хіміопрофілактики грипу, докладно описані вірусологічні, серологічні та молекулярно-біологічні методи лабораторної діагностики грипу. Видання розраховане на лікарів-вірусологів, мікробіологів, епідеміологів, інфекціоністів, імунологів, а також на лікарів загальної практики, терапевтів, сімейних лікарів, інтернів, студентів старших курсів вищих медичних учбових закладів. Діагностика, лікування та профілактика грипу : монографія
616.98-092.19
В 549
ВИЧ-инфекция (теория и практика) : монография / [кол. авт. : А. Г. Дьяченко, С. Л. Грабовый, Е. Н. Горобченко и др.]. ; под общ. ред. А. Г. Дьяченко. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2015. – 210 с.
В монографии изложены новейшие данные, касающиеся патогенеза, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, а также практики борьбы с инфекцией на местах. Издание рассчитано на студентов высшей медицинской школы и врачей. ВИЧ-инфекция (теория и практика)
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-089.843
В 191
Васильєва Л. І. Основи трансплантології : навч. посібник / Л. І. Васильєва. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 144 с.
Посібник присвячений одній з найактуальніших тем медицини – трансплантації життєво важливих органів людини і відображає сучасні наукові погляди та аналіз досягнень на підставі 29-го щорічного звіту регістру міжнародного товариства трансплантації серця і легенів (ISHL – 2012). У книзі викладено історію розвитку трансплантологи; висвітлені медичні, юридичні та морально-етичні аспекти; представлений практичний досвід, накопичений до теперішнього часу. Посібник розрахований на широке коло фахівців – від студентів медичних ВНЗ та практикуючих лікарів (інтернів, сімейних, терапевтів, кардіологів, пульмонологів) до науково-педагогічних працівників. Посібник рекомендовано «Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІVрівня акредитації». Основи трансплантології
617-002.3
Г 378
Герич І. Д. Хірургічні ускладнення ін’єкційної наркоманії : проблеми та особливості лікування : монографія / І. Д. Герич, А. Г. Іфтодій, О. В. Більцан. – Львів ; Чернівці : Букрек, 2015. – 486 с.
Монографія присвячена актуальній проблемі – особливостям діагностики, лікування та наслідкам гнійно-септичних ускладнень ін’єкційної наркоманії. На підставі власних наукових досліджень нами розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики, профілактики і лікування цього захворювання. Вважаємо, що наша праця буде корисною для науковців та практичних хірургів, які займаються проблемою надання невідкладної хірургічної допомоги хворим з ускладненими формами ін’єкційної наркоманії. Хірургічні ускладнення ін’єкційної наркоманії
617.55
Г 855
Гринчук Ф. В. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини : навч.-метод. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / Ф. В. Гринчук, В. В. Білоокий, І. Ю. Полянський. – Чернівці : Букрек, 2012. – 267 с.
Подано матеріал для поглибленого вивчення основних гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. У доступній формі послідовно викладено анатомо-фізіологічні відомості про органи, наведено сучасні погляди на патогенез, подано класифікації захворювань, описано клінічні прояви гострих хірургічних захворювань, методи допоміжної діагностики, деталізовано диференційну діагностику. Відомості про лікувальну тактику базуються на чинних стандартах надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота на всіх етапах лікування. Окрім стандартних, описано нові, в тому числі запропоновані авторами, методи діагностики, лікування та профілактики ускладнень. Посібник розрахований на студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-хірургів, може бути корисним лікарям медицини невідкладних станів, сімейним лікарям та лікарям інших спеціальностей. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини
618 Гінекологія. Акушерство
618.33
Б 772
Бойко В. І. Затримка розвитку плода : навч. посібник / B. І. Бойко, І. М. Нікітіна. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. – 80 с.
Розглянуті питання раннього прогнозування порушень стану плода та затримки його розвитку внаслідок дії комплексу шкідливих чинників, своєчасна діагностика і надання допомоги під час вагітності та на етапі ведення пологів, питання ранньої неонатальної адаптації цих новонароджених. Книга рекомендована як навчальний посібник для студентів-медиків, лікарів-інтернів спеціальності «Акушерство і гінекологія» та лікарів загальної практики.  Затримка розвитку плода
[:]