[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. № 5[:]

[:uk]
54 Хімія
54
Г 646
Гомонай В. І. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студ. вищих навч. закл. / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 447 с.
 У даному підручнику викладено основи загальної та біонеорганічної хімії, необхідні для засвоєння матеріалу курсів “Біонеорганічна хімія”, “Загальна та неорганічна хімія”. Підручник створено відповідно до сучасних програм та навчальних планів для вищих навчальних закладів. Призначений для студентів фармацевтичних факультетів ІІ–IV рівнів акредитації, а також для студентів та аспірантів медичних профілів. Корисним буде як допоміжний матеріал для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.  Загальна та неорганічна хімія
61 Медицина
61:577.3
Є 608
Ємчик Л. Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. I–IІІ рівнів акредитації / Л. Ф. Ємчик. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2014. – 392 с.
Підручник «Основи біологічної фізики і медична апаратура» – інтегрований навчальний курс, у якому синтезовані знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики. Базовим предметом курсу є фізика. Ця дисципліна вивчає фізичні та фізико-хімічні параметри, які можна використати як тести для діагностики функціонального стану організму. фізіологічних процесів. Біологічна фізика вивчає також фізичні основи патологічних процесів. Вплив фізичних чинників (іонізуючої радіації, ультразвуку, інфразвуку) на організм людини також вивчається фізичними методами. Зв’язок фізики з іншими природничими та спеціальними дисциплінами багатогранний, тому запропоновані в підручнику розділи можуть дати тільки уявлення про цей зв’язок, який автори намагаються подати на інтегративному рівні. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І–III рівнів акредитації.  Основи біологічної фізики і медична апаратура
61:57
М 422
Медична біологія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін [та ін.] ; за ред.: В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. – 3-тє вид. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 607 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України (2005 р.). У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.  Медична біологія
61:355 Військова медицина
61:355
В 429
Військова екологія : підручник / авт. кол.: М. І. Хижняк, Л. І. Бідненко, Г. С. Рожков [та ін.] ; за ред. М. І. Хижняка. – Київ : УВМА, 2015. – 656 с.
У підручнику систематизовані сучасні дані з військової екології в окремих видах та родах військ щодо захисту особового складу військ (сил) від небезпечних факторів навколишнього  середовища. Висвітлені основні проблеми військової екології та охорони навколишнього середовища та екологічного забезпечення Збройних Сил України. Підручник відповідає навчальним програмам з екології, військової гігієни, затвердженої Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти та науки, Міністерством оборони України, і призначений для слухачів української військово-медичної академії IV рівня акредитації, лікарів-гігієністів МО України, а також силових міністерств і відомств.  Військова екологія
 61:378
К 499
Клішевич Б. А. Військово-медична освіта в країнах НАТО : навч. посібник / Б. А. Клішевич, І. Ф. Гончаренко. – Київ : МП Леся, 2015. – 80 с.
Автори навчального посібника висвітлили організацію і механізм діяльності військово-політичної структури НАТО і побудову військово-медичної освіти в США та країнах Європи, що необхідно для повноцінної оцінки національної системи військово-медичної освіти і врахування їх досвіду в її подальшому розвитку. Навчальний посібник призначено для професорсько-викладацького складу та слухачів Української військово-медичної академії, усіх фахівців сфери освіти і науки (військових і цивільних), організаторів військової і цивільної охорони здоров’я з метою підвищення рівня їх спеціальної підготовки.  Військово-медична освіта в країнах НАТО
611 Анатомія
611.3
Г 516
Гістологічна будова органів ротової порожнини. Будова зубів : навч. посібник / Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко, О. М. Гортинська [та ін.]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2016. – 56 с.
Навчальний посібник містить детальні морфофункціональні характеристики будови зубів. Матеріал подається авторами у формі питань і відповідей, що дає можливість зорієнтувати студента на основні аспекти та побудувати за певним логічним планом відповідь.  Гістологічна будова органів ротової порожнини
611-018
Г 516
Гістологія. Короткий курс : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Г. І. Козак, Л. П. Запривода, О. В. Остапенко [та ін.] ; за ред. Ю. Б. Чайковського. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 336 с.
У посібнику в стислій та доступній формі викладено ключові моменти гістології, цитології та ембріології: мікроскопічну та субмікроскопічну будову клітин, тканин, органів і систем людського організму, закономірності їхнього формування та розвитку в процесі ембріогенезу; перелічено теоретичні питання до кожного заняття. Для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів.  Гістологія. Короткий курс
611
М 318
Масна З. З. Львівська анатомічна школа. Сторінки історії / З. З. Масна, Л. Р. Матещук-Вацеба, Ю. Я. Кривко. – Львів : [Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького], 2017. – 70 с.
В книзі подано інформацію про основні етапи становлення та розвитку анатомічної школи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, яка бере свій початок від XVIII століття, коли 1773 року професор Андреас Крупіньскі розпочав викладання анатомії у новоствореному Львівському медичному колегіумі “Collegium medicum”.  Львівська анатомічна школа
611.018
Ц 747
Цитологія в запитаннях і відповідях : навч. посібник / Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко, О. М. Гортинська [та ін.]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2016. – 94 с.
Навчальний посібник дає можливість студентові конкретизувати завдання теми, визначити основні моменти теми, навчити студента давати стислу і в той самий час ґрунтовну відповідь, що засвідчує розуміння значення тих чи інших структур клітин.  Цитологія в запитаннях і відповідях
611
G 76
Gray H. Anatomy Descriptive and Surgical : Gray’s Anatomy / H. Gray ; ed. by T. P. Pick, R. Howden. – 15th ed. – London : Bounty Books, 2012. – xlii, 1096, [148] p.
Gray’s Anatomy is known throughout the world as the classic anatomical textbook. Since its first appearance nearly one hundred and fifty years ago, Henry Gray’s detailed and exhaustive guide to the human body has become a household name. It has been much copied, but never surpassed. “Gray’s” has long been recognized worldwide as the definitive text in its field: a universally-respected reference book and an indispensable companion for the physician and the artist. The Masterclass edition provides an attractive and compact presentation of this classic work. Fully illustrated throughout, this handsome volume will grace any collector’s shelves. More importantly, it will be an unfailing source of information and interest not only to students of art or medicine but to anyone fascinated by the structure of the human body.  Anatomy Descriptive and Surgical
612 Фізіологія
612.1
Д 435
Дзісь Є. І. Гемоцитограма (клінічний аналіз крові) / Є. І. Дзісь, І. Є. Дзісь. – 2-ге вид., допов. – Львів, 2017. – 42 с.
В брошурі викладено референтні значення показників клінічного аналізу крові, причини їх найпоширеніших відхилень та підходи до розуміння й інтерпретації результатів аналізу. Інформація призначена для лікарів різних спеціальностей, клінічних лаборантів і студентів-медиків.  Гемоцитограма
612.64
Е 880
Еталони практичних навичок в неонатології : навч.-метод. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / [Є. Є. Шунько, Н. М. Пясецька, Т. В. Кончаковська та ін.]. – Київ, 2011. – 256 с.
 В навчально-методичному посібнику представлені алгоритми виконання медичного догляду, лікувальних та діагностичних втручань і процедур у новонароджених, які представлені як еталони практичних навичок. Наведено ілюстративний матеріал, який є методичною допомогою лікарям щодо оволодіння практичними навичками в неонатології. Даний посібник призначено для вищих навчальних закладів післядипломної медичної освіти з метою навчання лікарів-інтернів, лікарів-спеціалістів з неонатології, підвищення рівня знань лікарів-неонатологів. Також він буде корисним для навчання лікарів-інтернів та студентів медичних університетів, а також широкого кола лікарів, що надають базову, кваліфіковану та високоспеціалізовану медичну лікувально-профілактичну допомогу новонародженим, а саме лікарів загальної практики – сімейної медицини, акушерів-гінекологів, педіатрів, дитячих анестезіологів, дитячих хірургів.  Еталони практичних навичок в неонатології
612.61
К 755
Кочарян Г. С. Эрогенные стимулы и сексуальность / Г. С. Кочарян. – Харьков, 2017. – 152 с.
В книге глубоко и всесторонне охарактеризованы эрогенные воздействия, которые стимулируют половое влечение, сексуальное возбуждение и сексуальную активность. Речь идет о тактильных (эрогенные зоны), визуальных (зрительных), аудиальных (слуховых), ольфакторных (обонятельных) и феромонных стимулах. Также представлены современные данные о сексуальных фантазиях и их функциях. Проведена разрабатываемая автором концепция эрогенных сенсорных систем человека и ее понятийный аппарат. Для врачей, психологов, физиологов, фармакологов, культурологов, социологов, этнографов, антропологов; преподавателей и студентов высших учебных заведений и курсов, где проводится подготовка названных специалистов; образованных людей, интересующихся вопросами современной сексологии.  Эрогенные стимулы и сексуальность
612
М 856
Мотузюк О. П. Практикум з фізіології людини : навч. посіб. для студ. вищих мед. (фармац.) навч. закл. I–IІІ рівнів акредитації / О. П. Мотузюк , А. І. Хмелькова, І. В. Міщенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 159 с.
У навчальному посібнику наведено методики проведення практичних і лабораторних робіт з фізіології людини. Усі роботи описано за єдиною схемою, що значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу. До кожної теми підібрано питання для самоконтролю. Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями “Сестринська справа” та “Лікувальна справа” відповідно до програми курсу “Фізіологія”.  Практикум з фізіології людини
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.7
Б 431
Белецкая Э. Н. Эколого-гигиеническая оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья населения Приднепровья : монография / Э. Н. Белецкая, Н. М. Онул. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2016. – 140 с.
В монографии проведен комплексный анализ данных отечественной и зарубежной литературы, а также представлены результаты собственных исследований авторов касательно проблемы техногенного загрязнения жизнеобеспечивающих составляющих среды обитания промышленного региона и их влияния на здоровье населения. Особое внимание уделено разработке и внедрению комплексной системы минимизации техногенной нагрузки и предупреждения экологически зависимых рисков для окружающей среды Приднепровья, как научная основа ее восстановления для сохранения и укрепления здоровья населения региона. Монография предназначена для широкого круга специалистов (научных сотрудников, врачей профилактического и клинического профилей, экологов, биологов, химиков, преподавателей ВУЗов, аспирантов, студентов) и всех тех, кто интересуется вопросами качества окружающей среды, причинами ее денатурации, механизмами и последствиями влияния на здоровье жителей промышленных территорий, а также методами профилактики.  Эколого-гигиеническая оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья населения Приднепровья
614.7
Б 636
Біопрофілактика розвитку екозалежної патології у критичних верств населення індустріальних міст : метод. рек. / E. M. Білецька, О. В. Антонова, Т. А. Головкова [та ін.]. – Київ, 2010. – 23 с.
Методичні рекомендації піднімають актуальне питання профілактичної медицини, а саме: оцінку комплексного впливу важких металів на організм людини в умовах реального навантаження та пошуку ефективних заходів індивідуальної профілактики екозалежної патології. Враховуючи безпечність застосування пектинвмісних препаратів для здоров’я людини і відсутність протипоказань, впровадження в практику профілактичної медицини засобів індивідуальної біопрофілактики у дітей та вагітних сприятиме попередженню екозалежної паталогії у дітей та репродуктивних ускладнень у жінок, зниженню захворюваності та зміцненню здоров’я населення, що особливо важливо та необхідно для населення промислових територій України. Дані методичні рекомендації призначені для лікарів-клініцистів.  Біопрофілактика розвитку екозалежної патології у критичних верств населення індустріальних міст
614.2(477)
В 433
Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ : метод. рек. / С. Р. Коллінз, І. В. Кузін, Дж. Пеннер [та ін.]. – Київ : КІМ, 2016. – 135 с.
У методичних рекомендаціях представлено інформацію щодо інструментарію й алгоритму проведення оцінки за допомогою методики CLASS, у тому числі надано опис процесів, які відбуваються на етапах планування, підготовки та безпосереднього проведення оцінки. Запропонований універсальний інструмент є особливо актуальним у період реформування системи охорони здоров’я, пошуку економічно ефективних рішень, посилення руху з захисту прав пацієнтів та підвищення вимог до сертифікації медичних закладів. Для фахівців, що за допомогою CLASS проводитимуть оцінку закладів, які надають послуги медико-соціального супроводу ВІЛ-інфікованим пацієнтам і послуги з консультування й тестування щодо ВІЛ-інфекції, а також для керівників та фахівців таких закладів (лікарів-інфекціоністів, лікарів-епідеміологів тощо).  Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ
614.876
З-386
Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження : навч. посібник / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок, В. Л. Савицький [та ін.] ; за ред. О. Є. Левченка. – Київ : Укр. військово-мед. акад., 2015. – 404 с.
У посібнику розглядаються складові елементи державної системи захисту територій, населення, персоналу аварійно небезпечних об’єктів, ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій, особового складу збройних сил від хімічних і радіаційних факторів масового ураження як мирного так і воєнного часу. Матеріал посібника дозволить опанувати організацію і проведення заходів захисту, вивчити медичні засоби захисту, засвоїти особливості організації роботи медичної служби при застосуванні хімічної і ядерної зброї, а також в умовах техногенних хімічних і радіаційних аварій. Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих медичних навчальних закладів.  Захист від хімічних і радіаційних уражень
614.21
К 137
Кадрові ризики в закладах охорони здоров’я та алгоритм експертної оцінки : метод. рек. (110.16/217.16) / уклад.: В. Д. Парій, Т. А. Вежновець. – Київ, 2017. – 20 с.
Мета методичних рекомендацій – уніфікувати алгоритм оцінки кадрових ризиків, які можуть негативно впливати на якість надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я. Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я.  
614.2:658
М 545
Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров’я : метод. рек. (109.16/216.16) / уклад.: В. Д. Парій, Т. А. Вежновець. – Київ, 2017. – 16 с.
Мета методичних рекомендацій – уніфікувати методику проведення аудиту менеджменту кадрових ризиків в закладах охорони здоров’я. Призначені для керівників закладів охорони здоров’я.  Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров’я
614.2:362.17
С 371
Сімейна медицина : в 3 кн. Кн. 2 : Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб : нац. підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Л. С. Бабінець, О. М. Барна, С. В. Білецький [та ін.]; за ред.: О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі. – Київ : Медицина, 2016. – 455 с.
Національний підручник створено відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина». У підручнику висвітлено основні симптоми і синдроми у кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, гематології, ендокринології, а також інші синдроми, з якими лікар загальної практики – сімейної медицини найчастіше стикається у своїй практичній діяльності. Розглянуто причини їх виникнення, патогенез, клінічні прояви, викладено алгоритми діагностичного пошуку за наявності цих синдромів, диференціальну діагностику різних захворювань, що проявляються певними симптомами і синдромами. Також наведено алгоритми надання першої медичної допомоги та профілактичні рекомендації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».  Сімейна медицина
615 Фармація. Фармакологія
615.1
К 688
Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України : метод. рек. (142.16/40.17) / уклад.: В. М. Толочко, Т. О. Артюх. – Київ, 2017. – 24 с.
Методичні рекомендації спрямовані на підвищення ефективності корпоративного управління часом спеціалістів фармації (СФ) в аптечних закладах (АЗ) через імнімізацію або абсолютне подолання факторів негативного впливу на витрати робочого часу. Видаються вперше і призначені для керівників АЗ, їх заступників. Рекомендації можуть застосовуватись фахівцями з управління персоналом організацій та працівниками фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я.  Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України
615.38
О-641
Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові : метод. рек. (124.16/223.16) / уклад.: Г. О. Слабкий, В. Й. Шатило, А. М. Чугрієв. – Київ, 2016. – 33 с.
Методичні рекомендації призначені для використання в установах служби крові закладів охорони здоров’я при формуванні регіональної політики з клінічного використання компонентів і препаратів крові для отримання прогнозованих результатів гемотрансфузійного забезпечення лікувального процесу.  Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові
615.38
О-641
Організація системи управління запасами компонентів крові : метод. рек. (132.16/222.16) / уклад.: Г. О. Слабкий, С. В. Видиборець, В. Й. Шатило, А. М. Чугрієв. – Київ, 2016. – 29 с.
Методичні рекомендації містять ряд алгоритмів та практичних заходів із створення системи управління запасами компонентів крові та призначені для лікарів-трансфузіологів і лікарів інших фахів, задіяних в системі управління запасами компонентів крові.  Організація системи управління запасами компонентів крові
615.22
Т 429
Тиотриазолин и тиодарон в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы / И. Н. Волошина, И. А. Мазур, Н. А. Волошин, В. А. Визир ; под ред. Н. А. Волошина. – Запорожье, 2017. – 415 с.
В монографии представлена развернутая характеристика клинического применения оригинального отечественного лекарственного препарата «Тиотриазолин» и его комплексного препарата «Тиодарона» в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы у взрослых и детей. Препараты «Тиотриазолин» и «Тиодарон» созданы учеными Запорожского государственного медицинского университета и выпускаются украинскими фармацевтическими предприятиями. В клинической практике тиотриазолин широко применяется как кардиопротекторное средство в терапии больных с ишемической болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью и гепатопротекторное – для лечения заболеваний печени разной этиологии. Во втором издании монографии дополнена и обобщена информация об опыте использования тиотриазолина и тиодарона в кардиологической практике как в Украине, так за рубежом, для дальнейшего совершенствования схем назначения препарата с учетом современных требований. Авторы надеются, что монография станет полезной в работе врачей семейной медицины и общей практики, кардиологов, терапевтов, педиатров, интернов, провизоров и студентов медицинских вузов.  Тиотриазолин и тиодарон в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы
616 Патологія. Клінічна медицина
616-083.98
А 665
Андрющенко В. П. Перша долікарська допомога : підруч. для студ. фармац. ф-тів вищ. мед. та фармац. навч. закл. України / В. П. Андрющенко, Ю. Ф. Кушта, Д. В. Андрющенко. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Львів, 2017. – 347 с.
Зміст підручника відповідає типовій навчальній програмі дисципліни «Перша долікарська допомога», яка є затвердженою МОЗ України. Поряд з теоретичним матеріалом в підручнику викладені основні заходи, прийоми та алгоритми дій надання першої долікарської допомоги при різних видах травм, життєнебезпечних станах, природних та техногенних катаклізмах, гострих хірургічних та терапевтичних захворюваннях. Представлена тематика структурована по розділах і викладена у відповідності до професійно орієнтованих завдань галузевих стандартів. Підручник розрахований для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.  Перша долікарська допомога
616-074
К 293
Катеренчук І. П. Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Ч. 1 : Кардіологія: [практ. посіб.] / І. П. Катеренчук. – Київ : Медкнига, 2015. – 96 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного та прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки кардіоваскулярного ризику та ефективності лікування. Крім традиційних лабораторних методів, які широко використовуються в клінічній практиці, в посібнику містяться дані щодо використання нових лабораторних показників, доцільність використання яких аргументується результатами багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень. Посібник буде корисним лікарям-кардіологам, терапевтам, сімейним лікарям, а також аспірантам, клінічним ординаторам і студентам старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації.  Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень
616-092.19
К 493
Клінічна імунологія та алергологія : навч. посіб. для практ. занять / В. В. Чоп’як, Г. О. Потьомкіна, A. M. Гаврилюк [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 224 с.
Посібник передбачає вивчення основ клінічної імунології та алергології за такими розділами, як імунопатологія (первинні та вторинні/набуті імунодефіцити, аутоімунні захворювання, трансплантаційна імунологія, імунологія репродукції, онкоімунологія) та алергологопатологія. Увагу акцентовано на вивченні імунопатогенезу, клінічної картини, імуно- та алергодіагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань. Навчальний посібник створений згідно з програмою з клінічної імунології та алергології для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним і в практичній роботі сімейним лікарям, терапевтам, клінічним імунологам, алергологам і лікарям інших спеціальностей.  Клінічна імунологія та алергологія
616
М 338
Матвієнко Ю. О. Хвороби відомих людей : компілятивний патографічний огляд / Ю. О. Матвієнко. – Львів : [Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2017]. – 266 с.
У книзі описано хвороби відомих людей, роль різних психічних, нервових і соматичних патологій в житті геніальних осіб, а також вплив медичних розладів на їх розумову і творчу діяльність. Розрахована на студентів-медиків, інтернів і лікарів різних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться історією медицини та патографією.  Хвороби відомих людей
616-083.98
М 422
Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : нац. підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / І. С. Зозуля, В. І. Боброва, Г. Г. Рощін [та ін.] ; за ред. І. С. Зозулі. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2017. – 960 с.
У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні швидкої та невідкладної медичної допомоги в хірургії, терапії, кардіології, неврології, ендокринології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології та ін. Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для лікарів-інтернів, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів швидкої й невідкладної медичної допомоги, сімейних лікарів.  Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога
616-093/-098
М 597
Мікробіологія, вірусологія, імунологія : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. закл. III–IV рівнів акредитації / В. В. Данилейченко, C. І. Климнюк, О. П. Корнійчук [та ін.] ; за ред.: В. В. Данилейченка, О. П. Корнійчук. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 375 с.
Підручник з мікробіології, вірусології, імунології підготовлено та прорецензовано провідними фахівцями ВМНЗ України. У книзі в стислій формі висвітлено мікробіологічні особливості організму в цілому та ротової порожнини зокрема; механізми розвитку стоматологічних захворювань мікробної етіології, основи їх діагностики, протимікробної терапії та профілактики. Для ілюстрування підручника з навчальною метою використано оригінальні фотографії та рисунки, а також деякі мікрофотографії з відкритих інтернет-ресурсів. Для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ МОЗ України.  Мікробіологія, вірусологія, імунологія
616-002.5
П 142
Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навч. посіб. / Ю. І. Фещенко, В. М. Князевич, О. М. Разнатовська, Н. А. Гріцова. – Київ : Медицина, 2017. – 126 с.
Навчальний посібник створено на основі типової наскрізної навчальної програми з питань паліативної та хоспісної допомоги за спеціальностями “Лікувальна справа” та “Педіатрія” з метою підготовки майбутніх лікарів на принципах наскрізного формування інтегральних знань у межах тих предметів, які викладаються в медичних навчальних закладах. У ньому акцентовано увагу на паліативно-хоспісній допомозі хворим на туберкульоз та розвитку необхідних знань і навичок у лікарів щодо підходів і методів надання мультидисциплінарної паліативно-хоспісної допомоги цим пацієнтам, особливо в термінальний період життя. Для студентів вищих навчальних медичних закладів та лікарів-інтернів за спеціальностями “Фтизіатрія”, “Загальна практика – сімейна медицина”, “Внутрішні хвороби”, “Інфекційні хвороби”.  Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз
616-057
П 841
Професійні хвороби : нац. підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. / B. A. Капустник, І. Ф. Костюк, Г. О. Бондаренко [та ін.] ; за ред.: B. A. Капустника, І. Ф. Костюк. – 5-те вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 535 с.
У п’ятому виданні (попередні видано у 1998, 2003, 2011, 2015 рр.) національного підручника відображено сучасні відомості з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Професійні хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи. У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань, порядок проведення профілактичних оглядів, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей). Для студентів V і VI курсів вищих медичних навчальних закладів – університетів, інститутів та академій, а також лікарів-інтернів.  Професійні хвороби
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
К 493
Клінічне обстеження дитини : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. В. Катілов, Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієва, С. Ю. Макаров. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 518 с.
У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.  Клінічне обстеження дитини
616-053.2
Н 403
Невідкладні стани в педіатричній практиці : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, Ф. С. Глумчер, С. М. Ярославська. – Київ : Медицина, 2016. – 400 с.
Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу з надання невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні невідкладні стани в педіатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування. Наведено довідниковий матеріал щодо застосування лікарських препаратів. Навчальний посібник підготовлено фахівцями НМУ імені О.О. Богомольця, відповідно до програми МОЗ України. Для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації і лікарів-інтернів, педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини.  Невідкладні стани в педіатричній практиці
616-053.2
П 24
Педіатрія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. В. Тяжка, Н. Г. Горовенко, С. О. Крамарєв [та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої. – 4-е вид., випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 1151 с.
У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії, найбільш поширених дитячих соматичних хвороб, дитячих інфекційних хвороб та дитячого туберкульозу. Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на ІІІ–VІ курсах. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми. Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для інтернів і лікарів.  Педіатрія
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
 616.12
К 293
Катеренчук І. П. Інфаркт міокарда – не вирок! : практичний порадник для лікарів, пацієнтів та їхніх родичів і тих, хто переніс інфаркт міокарда або хоче його уникнути / І. П. Катеренчук. – Київ : Медкнига, 2016. – 119 с.
У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного та прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки кардіоваскулярного ризику та ефективності лікування. Крім традиційних лабораторних методів, які широко використовуються в клінічній практиці, в посібнику містяться дані щодо використання нових лабораторних показників, доцільність використання яких аргументується результатами багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень. Посібник буде корисним не лише лікарям-кардіологам, але й терапевтам і сімейним лікарям, а також аспірантам, клінічним ординаторам і студентам старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації.  Інфаркт міокарда – не вирок!
616.1/.4
К 642
Кондратюк В. Є. Внутрішня медицина: ревматологія. Змістовий модуль 2 : Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м’язової системи та сполучної тканини : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Є. Кондратюк, М. Б. Джус. – Київ : Медицина, 2017. – 271 с.
Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при найпоширеніших хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної підготовки студентів. Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 2015–2016 н. р. для студентів V курсу. Його зміст і побудова спростить і полегшить студентам підготовку як під час самостійної роботи вдома, так і під час практичних занять у клініці. Для студентів, лікарів-інтернів і курсантів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти.  Внутрішня медицина: ревматологія
616.12-053.2
О-754
Особливості становлення та порушення постнатальної гемодинаміки у новонароджених дітей. Критичні вроджені вади серця: клінічні прояви, рання діагностика та сучасна тактика медичної допомоги : навч. посіб. для лікарів / [Є. О. Артеменко, О. М. Романюк, О. Т. Лакша та ін.] ; за ред.: Н. М. Пясецької, Є. Є. Шунько, Н. М. Руденко. – Київ : Рута, 2017. – 80 с.
Посібник є першим виданням, що висвітлює проблему сучасної неонатальної кардіології – своєчасну первинну діагностику критичних вроджених вад серця і тактику неонатолога та кардіохірурга з питань ранньої медичної допомоги новонародженим дітям. В посібнику відображені дані аналізу світової та вітчизняної неонатології та кардіохірургії, а також власний клінічний досвід надання ранньої спеціалізованої допомоги новонародженим з порушеннями постнатальної гемодинаміки та критичними вродженими вадами серця. Особлива увага приділена методам ранньої діагностики та лікування критичних вроджених вад серця, які зможуть використовувати лікарі неонатальних відділень пологових стаціонарів. Також надана інформація про можливості подальшої діагностики та надання допомоги новонародженим у спеціалізованих кардіохірургічних стаціонарах. Посібник буде корисним лікарям неонатологам, акушерам гінекологам, педіатрам, дитячим кардіоревматологам та кардіохірургам, лікарям загальної практики-сімейної медицини.  Особливості становлення та порушення постнатальної гемодинаміки у новонароджених дітей. Критичні вроджені вади серця
616.12-008.331.1
П 206
Патофізіологія артеріальної гіпертензії, поєднаної з остеоартрозом та ожирінням / Ю. Є. Роговий, Н. В. Швець, Т. О. Ілащук, В. І. Швець. – Чернігів : Букрек, 2017. – 172 с.
У монографії узагальнено нові дані щодо особливостей патофізіології артеріальної гіпертензії у поєднанні з остеоартрозом та ожирінням. Встановлено, що при поєднаному перебігу артеріальної гіпертензії із остеоартрозом при ожирінні наростає інтенсивність больового синдрому із порушенням функціональної активності суглобів, обтяжуючи перебіг захворювання та якість життя пацієнтів, виявлено атерогенний характер дисліпідемії. У хворих зростала концентрація у сироватці крові лептину і зменшувалася – адипонектину. Поєднання артеріальної гіпертензії та остеоатрозу при ожирінні на фоні гіперлептинемії та гіперліпідемії погіршує функціональний стан нирок, що проявляється зменшенням швидкості клубочкової фільтрації і посиленням мікропротеїнурії. Включення омега-З-ПНЖК до комплексного лікування хворих на артеріальну гіпертензію й остеоартроз зменшує вираженість больових відчуттів і поліпшує загальний стан хворих у порівнянні зі стандартною терапевтичною тактикою, зменшує рівень лептину в 1,44 рази та сприяє зростанню концентрації адипонектину у 2,0 раза. Омега-З-ПНЖК у складі комплексного лікування хворих на артеріальну гіпертензію і остеоартроз виявляє ренопротекторні властивості. Для патофізіологів, терапевтів, нефрологів, кардіологів, співробітників науково-дослідних лабораторій, студентів медичних навчальних закладів.  Патофізіологія артеріальної гіпертензії, поєднаної з остеоартрозом та ожирінням
616.155
П 991
Пясецька Н. М. Сучасний погляд на розвиток, клінічний перебіг, профілактику та лікування анемій у новонароджених і дітей раннього віку : навч. посіб. для лікарів / Н. М. Пясецька. – Київ, 2015. – 92 с.
У навчальному посібнику систематизовані літературні та власні дані, а також узагальнений практичний досвід щодо проблеми анемій у новонароджених та дітей раннього віку. З сучасних позицій представлена інформація про фізіологію еритропоезу плода і новонародженого, розглянуті етіологія, патогенез, класифікація та клінічний перебіг анемій у цієї категорії дітей. Висвітлені основні сучасні профілактичні та терапевтичні заходи в залежності від патогенезу анемії. Розглянуті погляди на ускладнення та наслідки гемотрансфузійної терапії, а також досвід використання альтернативних заходів, щодо лікування постгеморагічних анемій. Надана клінічна характеристика залізодефіцитних станів, які можуть призводити до розвитку залізодефіцитної анемії у немовлят. Розглянуті профілактичні та лікувальні заходи залізодефіцитних станів. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, дитячих гематологів, лікарів сімейної медицини та загальної практики.  Сучасний погляд на розвиток, клінічний перебіг, профілактику та лікування анемій у новонароджених і дітей раннього віку
616.1
С 44
Скобцов Ю. А. Моделирование и визуализация поведения потоков крови при патологических процессах / Ю. А. Скобцов, В. С. Родин, В. С. Оверко. – Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2008. – 212 с.
Исследованы проблемы моделирования и визуализации поведения потоков крови в сосудах человека при наличии различных патологий, таких как стеноз вследствие наличия атеросклеротических бляшек, извитость, разветвления сосудов, шунтирование и другие. Рассмотрены вопросы статической и динамической обработки и распознавания медицинских (УЗ и МРТ) изображений применительно к диагностике сосудистых заболеваний. Книга предназначена для специалистов в области сосудистых заболеваний, гидромеханики и компьютерных технологий. Она будет полезна также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.  Моделирование и визуализация поведения потоков крови при патологических процессах
616.2 Хвороби органів дихання
616.24
К 63
Комбіновані операції на легенях і серці. Особливості сучасної доктрини = Комбинированные операции на легких и сердце = Combined operations on the lungs and heart / B. В. Бойко, А. Г. Краснояружський, Ю. М. Скібо [та ін.]. – Харків : Промінь, 2016. – 160 с.
У монографії узагальнено досвід лікування хворих із поєднанням захворювань легень і серця. Обговорено принципову можливість одночасного виконання таких операцій при онкологічній патології легень, набутих вадах та ішемічній хворобі серця. Визначено оптимальну хірургічну тактику з використанням міні-інвазивних «відкритих» та гібридних операцій. Індивідуалізовано хірургічні доступи та обсяг оперативних втручань залежно від конкретної ситуації з урахуванням оперативного ризику та локалізації патологічних осередків. Описано техніку поєднаних оперативних втручань з урахуванням стадії пухлинного ураження, задіяності лімфатичних колекторів і характеристик серцевих захворювань. Дано рекомендації щодо реанімаційно-анестезіологічних заходів та післяопераційного ведення таких хворих. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, кардіологів.  Комбіновані операції на легенях і серці
616.21
Н 403
Невідкладна допомога в оториноларингології : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти МОЗ України / О. М. Науменко, В. М. Васильєв, Ю. В. Дєєва С. Б. Безшапочний. – Київ : Медицина, 2017. – 144 с.
У навчальному посібнику розглянуто питання з усіх розділів невідкладної оториноларингології. Доступно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину, а також способи надання невідкладної допомоги пацієнтам із патологією ЛОР-органів. Кожний розділ охоплює основні захворювання вуха, носа, приносових пазух, гортані, глотки, з якими стикається лікар загальної практики – сімейної медицини під час лікувального процесу. Описано основні аспекти надання медичної допомоги на різних її етапах. Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України.  Невідкладна допомога в оториноларингології
616.24
С 916
Сучасні підходи до діагностики та лікування пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної промисловості : метод. рек. (47.16/1.17) / Р. В. Рубцов, Т. А. Ковальчук, Л. І. Білик [та ін.]. – Київ, 2017. – 34 с.
В основу даних рекомендацій покладено застосування діагностичного алгоритму та обгрунтованих заходів з лікування пневмоконіозу (ПК) у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) у працівників гірничорудної промисловості з урахуванням стадії та ступеня важкості захворювань. Методичні рекомендації пропонуються дя практичного використання лікарям загальної практики – сімейним лікарям, профпатологам, пульмонологам, терапевтам, лікарям-інтернам.  Сучасні підходи до діагностики та лікування пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної промисловості
616.3 Хвороби органів травлення
616.35
О-754
Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу : метод. рек. / уклад.: І. М. Шевчук, І. Я. Садовий, О. В. Новицький. – Київ, 2017. – 30 с.
У методичних рекомендаціях наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в покращенні результатів хірургічного лікування хворих на післяопераційну стриктуру відхідникового каналу на основі застосування нових методів рентгенологічної діагностики захворювання та удосконаленої техніки виконання оперативних втручань, спрямованих на усунення і профілактику виникнення цього ускладнення. Для лікарів хірургів, хірургів-проктологів, рентгенологів, інтернів.  Особливості діагностики, лікування та профілактики стриктур відхідникового каналу
616.379-008.64
С 323
Сергієнко В. О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко. – Львів, 2016. – 264 с.
Монографія містить відомості про патогенез, класифікацію, клінічні прояви, основні принципи діагностики і лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет. Для ендокринологів, кардіологів, невропатологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів старших курсів медичних факультетів ВНЗ IV рівня акредитації, інтернів, науковців.  Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія
616.329
С 794
Степанов Ю. М. Інноваційні технології діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на різних етапах надання медичної допомоги : метод. рек. / Ю. М. Степанов, С. В. Косинська. – [б. м.], 2015. – 15 с.
У рекомендаціях наведено відомості про інноваційних технології діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на різних етапах надання медичної допомоги. Поданий у виданні матеріал може використовуватись при розробці уніфікованих протоколів медичної допомоги та локальних протоколів закладів охорони здоров’я. Для сімейних лікарів, терапевтів, гастроентерологів.  Інноваційні технології діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на різних етапах надання медичної допомоги
616.31 Стоматологія
616.31
К 431
Кириленко І. І. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / І. І. Кириленко, І. В. Палійчук, М. М. Рожко. – Київ : Медицина, 2016. – 351 с.
У навчальному посібнику викладено головні питання клінічної картини, діагностики та лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини. Розділи посібника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі та передатестаційному циклу зі спеціальності «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія». Текст посібника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.  Захворювання слизової оболонки ротової порожнини
616.31
К 637
Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти : метод. рек. (167.16/287.16) / уклад.: О. Ю. Панчук, І. В. Сергета. – Київ, 2016. – 30 с.
Мета дослідження – наукове обґрунтування методичних підходів та практичних рекомендацій щодо проведення професіографічного аналізу за даними психофізіограм і психограм та здійснення комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стматологічний фах у сучасних закладах вищої медичної освіти. Методичні рекомендації призначені для використання у практичній діяльності різного профілю, лікарів-психофізіологів, медичних психологів, представників викладацького складу вищих медичних закладів, які займаються питаннями підготовки лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів тощо, в навчальному процесі кафедр гігієнічного, лікувально-профілактичного та медико-теоретичного профілю вищих і середніх медичних навчальних закладів, а також закладів і факультетів післядипломної освіти медичних працівників.  Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти
616.31
Н 403
Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога : навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / І. Г. Купновицька, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко ; за ред.: Ю. Г. Кононенка, І. Г. Купновицької. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 288 с.
Невідкладні стани вимагають від лікаря-стоматолога кваліфікованих знань і умінь. Мета створення посібника – допомогти студентам і лікарям оволодіти технологіями діагностики та лікування невідкладних станів, а в окремі моменти – і методикою попередження розвитку ускладнень від втручання лікаря. У посібнику на основі нормативних документів, літературних даних та особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики невідкладних станів, пов’язаних як із соматичною патологією пацієнта, так і з про- веденням відповідного амбулаторного втручання. Навчальний посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів.  Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у стоматолога
616.4 Ендокринологія
616.44
С 72
Спільний узгоджений регіональний протокол по стандартизації діагностики і лікування вузлових та багатовузлових форм зоба для закладів охорони здоров’я різних рівнів медичної допомоги в м. Харкові та Харківській області / МОЗ України, НАМН України, Упр. охорони здоров’я Харків. облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради. – Харків, 2016. – 52 с.
В основу регіонального Протоколу покладено аналогічні протоколи авторитетних європейських та американських профільних асоціацій, основні положення яких адаптовані до умов сформованого в Харківському регіоні “єдиного медичного простору”. При розробці Протоколу був врахований і власний клінічний досвід членів робочої групи.  Спільний узгоджений регіональний протокол по стандартизації діагностики і лікування вузлових та багатовузлових форм зоба для закладів охорони здоров’я різних рівнів медичної допомоги в м. Харкові та Харківській області
616.6 Урологія. Нефрологія
616.61-053.31
В 643
Возіанов С. О. Синдром гострої ниркової недостатності у новонароджених / С. О. Возіанов, Н. В. Коренькова, O. В. Шуляк. – Львів, 2008. – 211 с.
Монографія висвітлює проблему синдрому гострої ниркової недостатності у новонароджених. У перших двох розділах представлено анатомію та фізіологію органів сечостатевої системи, акцентовано увагу на знаннях аномалій цієї системи. У третьому розділі розглянуто загальну проблему гострої та хронічної ниркової недостатності. Окремим розділом висвітлено питання діагностики, лікування, прогнозування синдрому гострої ниркової недостатності у новонароджених. Монографія призначена для спеціалізації та удосконалення роботи неонатологів, урологів, нефрологів, педіатрів, сімейних лікарів та терапевтів, для навчальних закладів 3–4 рівнів акредитації.  Синдром гострої ниркової недостатності у новонароджених
616.65
В 643
Возіанов С. О. Трансуретральна резекція передміхурової залози в лікуванні її доброякісної гіперплазії / С. О. Возіанов, O. В. Шуляк, Ю. С. Петришин. – Львів : [Кварт], 2005. – 244 с.
Монографія охоплює теоретичні та практичні основи трансуретральної резекції передміхурової залози. Акцентовано увагу на техніці виконання трансуретральної резекції передміхурової залози. Монографія призначена для спеціалізації та удосконалення роботи урологів, сексопатологів, сімейних лікарів і терапевтів.  Трансуретральна резекція передміхурової залози в лікуванні її доброякісної гіперплазії
616.6
У 715
Урологія : нац. підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / С. П. Пасєчніков, С. О. Возіанов, В. М. Лісовий [та ін.] ; за ред. С. П. Пасєчнікова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 428 с.
У підготовці підручника об’єднані зусилля і досвід провідних вітчизняних фахівців-урологів. Головна особливість цього підручника в тому, що він є першим базовим підручником з навчальної дисципліни “Урологія”, який підготовлений відповідно до затвердженої МОЗ України сучасної навчальної програми для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Підручник, окрім студентів інтернів, буде корисний також молодим лікарям та викладачам урології.  Урологія
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.72
А 659
Андрійчук О. Я. Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія / О. Я. Андрійчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 344 с.
У монографії розглянуто питання етіології та патогенезу остеоартрозу колінного суглоба, базові рекомендації щодо діагностики, медикаментозного лікування та реабілітації хворих. Висвітлено сучасний стан наукових напрацювань, присвячених вивченню питань фізичної реабілітації й нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги. Подано основні засади застосування засобів фізичної реабілітації. Наведено основні анкети для оцінки стану здоров’я і якості життя хворих на гонартроз. Для викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться фізичною реабілітацією хворих на гонартроз.  Фізична реабілітація хворих на гонартроз
616.711
К 604
Колісник П. Ф. Лекції з клінічної вертебрології : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П. Ф. Колісник. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 183 с.
У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання клінічної вертебрології, зокрема: клінічної морфології, патогенезу вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем, патології хребта, вертебродіагностики та вертебрології. Розроблені у формі лекцій теоретичні основи, в простій та зрозумілій формі, висвітлюють шляхи та механізми передачі патології хребта на інші органи та системи. Важливою також є спроба розкриття механізмів розвитку резистентності терапевтичних захворювань до лікування при патології хребта і його сегментів. Метою створення посібника є необхідність ознайомлення студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, широкого кола лікарів-практиків та науковців різних галузей медицини з актуальними проблемами вертебрології.  Лекції з клінічної вертебрології
616.72
П 32
Підбір ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба : метод. рек. (97.16/191.16) / уклад.: В. А. Філіпенко, О. О. Підгайська, В. О. Мезенцев, С. Є. Бондаренко. – Харків, 2016. – 23 с.
У методичних рекомендаціях запропонована вдосконалена методика комп’ютерного підбору ніжки безцементного ендопротезу кульшового суглоба, яка забезпечує достатньо точне визначення фактичних розмірів каналу стегнової кістки та об’єктивує підбір стегнового компонента ендопротеза. Це значно полегшує передопераційне планування та додатково підвищує точність підбору.  Підбір ніжки ендопротеза при безцементному ендопротезуванні кульшового суглоба
616.72
Ю 143
Ювенільний ідіопатичний артрит / [Я. Є. Бойко, В. П. Чернишов, Л. І. Омельченко та ін.] ; за ред. Я. Бойко. – Львів : Світ, 2017. – 176 с.
Наведено сучасні погляди на класифікацію, етіологію, патогенез, діагностику та лікування ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА). Представлено терапевтичні можливості біологічної терапії, яка започаткувала нову еру у лікуванні цього захворювання та змінила його наслідки. Більшість клінічних досліджень і дані національних реєстрів свідчать про ефективність і безпечність застосування біологічних препаратів у лікуванні ЮІА. Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, дитячих імунологів, ревматологів, терапевтів, сімейних лікарів, клініцистів усіх спеціальностей, інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів.  Ювенільний ідіопатичний артрит
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8
Г 725
Гострі та невідкладні стани в неврології : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. В. Погорєлов, В. М. Школьник, О. М. Бараненко [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2017. – 140 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У посібнику описано основні гострі та невідкладні стани в клініці нервових хвороб, обов’язкові дії лікаря на дошпитальних і шпитальних етапах надання допомоги, наведено таблиці шкал і діагностичних ознак при гострих та невідкладних станах. Розділи мають аналітичне узагальнення у вигляді таблиць. Уся наведена інформація базована на сучасних керівництвах і протоколах надання допомоги, затверджених МОЗ України.  Гострі та невідкладні стани в неврології
616.89
Д 681
Допомога при психічних розладах та станах залежності : довідкове видання / уклад.: В. Я. Пішель, М. Ю. Ігнатов, М. Ю. Полив’яна. – [Київ] : [ДСГ Лтд], [2004]. – 84 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У довідковому виданні розглядаються питання медикаментозного лікування розладів психіки та поведінки в дорослих. Наводяться відомості про використання як класичних лікарських засобів, так і відносно нових препаратів. Основна увага приділяється сучасним підходам до психофармакотерапії психічних розладів, а також механізм дії препаратів різних класів, закономірностям фармакокінетики та взаємодії лікарських засобів, показанням та протипоказанням до їхнього застосування. Відомості про терапію наведено в розділах відповідно до рубрик МКХ-10. Видання містить адреси й телефони установ України, які надають психіатричну та наркологічну допомогу. Видання розраховане на психіатрів, наркологів, лікарів загальної (сімейної) практики, а також на усіх тих, кого цікавлять питання надання допомоги пацієнтам із психічними та поведінковими розладами.  Допомога при психічних розладах та станах залежності
616.89
З-181
Закалик Г. М. Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 155, [1] с.
У словнику систематизовано понад 450 основних загальновживаних термінів та понять, що використовуються у патопсихологічній практиці і є допоміжним засобом у оволодінні та засвоєнні матеріалу з навчальних дисциплін “Патопсихологія” та “Клінічна психологія”. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей “Психологія” (спеціалізація “Практична психологія”, “Медична психологія”), “Соціальна робота”, “Соціальна педагогіка”, а також для усіх, хто цікавиться проблемами патопсихології.  Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник
616.89-07
К 352
Кемпінські А. Пізнання хворого : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III–IV рівнів акредитації та лікарів / А. Кемпінські ; наук. ред. Н. І. Долішня ; пер. з пол.: Х. Р. Богута, Н. С. Бреславська, Р. Ю. Богута. – Львів : Мс, 2004. – 119 с.
Видання книги Антоні Кемпінського “Пізнання хворого” є першим в Україні перекладом творів цього відомого у країнах Європи психіатра. Книга присвячена висвітленню проблем, пов’язаних з дослідженням медичної психології та етики стосунків “лікар-пацієнт” і можливостей пізнання пацієнта, підкреслюється значення контакту “лікар-пацієнт” і емоційного зв’язку, котрий виникає між ними в процесі лікування. Автор вважає терапевтичний контакт базовим знаряддям пізнання і допомоги хворій людині.  Пізнання хворого
616.831-005
О-754
Особливості ведення хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутніми захворюваннями в амбулаторних умовах : метод. рек. / [уклад.: О. Є. Коваленко, А. М. Кравченко, О. В. Литвин та ін.]. – Київ, 2017. – 20 с.
Запропоновані методичні рекомендації розширять уявлення сімейних лікарів, терапевтів і неврологів щодо клінічних, гемодинамічних, нейровізуалізаційних, лабораторних особливостей у перебігу дисциркуляторної енцефалопатії гіпертонічного генезу в умовах коморбідності, зокрема, гіпотиреозу та наслідків навіть неважких ішемічних інсультів, а також принципів побудови медичної допомоги в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу.  Особливості ведення хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутніми захворюваннями в амбулаторних умовах
616.89
П 863
Психіатрія особливого періоду : навч. посібник / Ю. В. Рум’янцев, О. Г. Сироп’ятов, Г. В. Осьодло [та ін.]. – Київ : МП Леся, 2015. – 228 с.
У посібнику викладені патогенетичні, клінічні, психотерапевтичні та фармакотерапевтичні аспекти бойової психічної травми. Наводяться дані щодо організації психіатричної допомоги у ЗС України в особливий період, діагностики, лікування та реабілітації розладів адаптації, кризових, невідкладних станів, посттравматичних стресових розладів на етапах медичної евакуації та проведення військово-психіатричної експертизи військовослужбовців. Призначений для лікарів і психологів, для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти – психіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців суміжних спеціальностей.  Психіатрія особливого періоду
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.9
А 437
Актуальні питання профілактики тропічних інфекцій : навч. посіб. для студ., інтернів вищ. навч. закл. і лікарів / А. А. Кожокару, В. Л. Савицький, О. М. Іванько [та ін.]. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. – 500 с.
Посібник містить дані про епідеміологію, клінічний перебіг та профілактику найпоширеніших тропічних інфекцій, з якими можуть зіткнутися вітчизняні та іноземні військові контингенти під час їх дислокації у тропіках. Посібник відповідає навчальній програмі з військової епідеміології, що затверджена МОЗ, МОН та МО України і призначений для слухачів Української військово-медичної академії IV рівня акредитації, лікарів-епідеміологів МО України, інших силових міністерств та відомств.  Актуальні питання профілактики тропічних інфекцій
616.9-053.2
І-74
Інфекційні хвороби у дітей : нац. підруч. / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, А. В. Бондаренко [та ін.] ; за ред. Л. І. Чернишової. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 1015 с.
У національному підручнику викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено класичні й нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у практичній діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і в Україні. Для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей.  Інфекційні хвороби у дітей
616.9-053.2
К 727
Костюк О. О. Перинатальна інфекція, спричинена стрептококом групи В / О. О. Костюк. – Київ : Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 2010. – 120 с.
В монографії висвітлено сучасні методи діагностики стрептококової інфекції у вагітних. Наведено клінічну характеристику септичного процесу, викликаного стрептококом групи В у новонароджених. Представлено основні стратегії профілактики стрептококової інфекції у вагітних, впровадження яких на національному рівні дозволять реально ризик акушерських ускладнень, зумовлених стрептококом групи В, знизити неонатальну захворюваність та смертність внаслідок стрептококового сепсису.  Перинатальна інфекція, спричинена стрептококом групи
616.99
М 422
Медична паразитологія з ентомологією : навч. посіб. / В. М. Козько, В. В. М’ясоєдов, Г. О. Соломенник [та ін.] ; за ред.: В. М. Козька, В. В. М’ясоєдова. – Київ : Медицина, 2015. – 335 с.
Навчальний посібник укладено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Медична паразитологія з ентомологією» для студентів зі спеціальності «Лабораторна діагностика» напряму підготовки «Медицина» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. У першій частині посібника викладено основні питання загальної паразитології. У другій та третій частинах, де розглядаються відповідно найпростіші та гельмінти, розділи написано за однаковою схемою: латинська назва збудника, локалізація в організмі людини, спричинені ним захворювання, морфологічні особливості будови, життєвий цикл, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика. У тому числі висвітлено теми, що виносяться на самостійне позааудиторне опрацювання. Четверту частину присвячено членистоногим – павукоподібним і комахам – збудникам і переносникам захворювань людини. Наведено їх морфологічні особливості, цикли розвитку, заходи боротьби та профілактики тощо. Для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій, лікарів-інтернів, курсантів факультетів післядипломної освіти, лікарів-лаборантів, паразитологів, інфекціоністів.  Медична паразитологія з ентомологією
616.9
Н 403
Невідкладна інфектологія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. М. Козько, А. В. Бондаренко, Г. О. Соломенник [та ін.] ; за ред. В. М. Козька. – Київ : Медицина, 2016. – 119 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, у тому числі алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. Особливу увагу приділено шоку (інфекційно-токсичному, гіповолемічному, анафілактичному), гострій печінковій недостатності, набряку-набуханню головного мозку, синдрому ендогенної інтоксикації, наданню невідкладної допомоги при дифтерії, ботулізмі. Використано матеріали ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні, адаптовано до нових навчальних програм. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів інституту післядипломної освіти, практичних лікарів.  Невідкладна інфектологія
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-089.5
О-549
Олман К. Оксфордский справочник по анестезии = Oxford Handbook of Anaesthesia / К. Олман , А. Уилсон. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 765 с. – (Оксфордский справочник).
Материал справочника охватывает все разделы анестезиологии. Пользуясь этой книгой, читатель получит быстрый доступ к информации, основанной на принципах доказательной медицины. Для анестезиологов-реаниматологов.
617:616
Х-501
Хірургічні хвороби : підручник / Я. С. Березницький, О. А. Вільцанюк, М. Д. Желіба [та ін.] ; за ред.: П. Д. Фоміна, Я. С. Березницького. – Київ : Медицина, 2016. – 407 с.
Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної підготовки, затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконання своїх професійних обов’язків. Усі теми розподілено залежно від основного клінічного синдрому, структуровано за змістом відповідно до професійно орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ підручника подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу. Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина”.  Хірургічні хвороби
617
P 92
Principles and Practice of Surgery / ed.: O. J. Garden, R. W. Parks. – 7th ed., International ed. – Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. – xii, 568 p.
This comprehensive textbook for the surgical student and trainee, guides the reader through the core surgical topics which are encountered throughout an integrated medical curriculum as well as in subsequent clinical practice. The comprehensive text will enable the student to appreciate both the medical and surgical implications of diseases encountered in surgical wards. This Seventh Edition is presented in full colour and includes over 350 clinical, operative and imaging photographs. Over 250 colour line-drawings illustrate surgical principles and procedures and facilitate understanding of the key points under discussion. Summary boxes throughout the text will aid revision. Boxes highlight relevant areas of evidence-based surgical practice throughout the book. For this edition the global perspective has been enhanced with the assistance of an International Advisory Board of six leading experts and teachers recruited from around the world.  Principles and Practice of Surgery
617.7 Офтальмологія
617.7
С 347
Сидорова М. В. Клінічна офтальмологія : кольоровий атлас / М. В. Сидорова. – Київ : Софія-А, 2010. – 192 с.
У книзі висвітлені сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування різноманітної офтальмологічної патології. Серед захворювань переднього відрізку ока представлені клінічні випадки, що рідко зустрічаються у повсякденній офтальмологічній практиці. Детальний аналіз захворювань судинної оболонки та сітківки ока проведено на основі порівняння даних офтальмоскопії, флюоресцентної ангіографії та оптичної когерентної томографії, що дозволяє провести пошаровий морфологічний аналіз заднього відрізку ока при різноманітних патологічних станах. Детальний аналіз динаміки змін у сітківці ока при різноманітних патологічних станах. Детальний аналіз динаміки змін у сітківці пацієнтів впродовж років спостереження дозволяє прогнозувати перебіг захворювання і обрати оптимальну тактику лікування. Для лікарів-офтальмологів, студентів медичних вузів, інтернів та спеціалістів-оптиків.  Клінічна офтальмологія : кольоровий атлас
617.71
С 916
Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон’юнктивальної порожнини при анофтальмі / уклад.: С. А. Якименко, П. О. Костенко. – Київ, 2016. – 16 с.
Розроблені методики з відновлення кон’юнктивальної порожнини (КП) при анофтальмі з використанням аутослизової губи у пацієнтів з рубцевою деформацією або повною відсутністю КП дозволяють досягнути позитивного оезультату у 97,7% у пацієнтів з рубцевою деформацією КП та у 88,2% у пацієнтів з повною відсутністю КП та скоротти термінии їх реабілітації. Методичні рекомендації призначені для впровадження в клінічну практику лікарів-офтальмологів.  Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон’юнктивальної порожнини при анофтальмі
617.7
B 82
Bowling B. Kanski’s Clinical Ophthalmology : a systematic approach / B. Bowling. – 8th ed., International ed. – [s. l.] : Elsevier, 2016. – x, 917 p.
Kanski’s Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach is the classic specialty text (‘Highly Commended’ in its last edition at the British Medical Association Book Awards 2012), providing the perfect ophthalmology foundation for trainees through to experienced practitioners. The famous visually dynamic and succinct format enables easy comprehension and provides focused guidance in the diagnosis and management of ophthalmic disorders. Completely revised by award-winning experienced ophthalmic educator Brad Bowling (Society of Authors Richard Asher Prize, Royal College of Surgeons of Edinburgh Muthusamy Medal), the eighth edition reflects the latest advances, making this an indispensable resource to enhance learning, aid exam preparation and guide clinical practice. Designed for rapid reference and efficient recall, the concise but comprehensive chapters use crisp targeted text, bulleted lists, tables and visual aids to highlight salient points across all ophthalmology subspecialties. Features detailed updates on key evolving topics such as the spectrum of macular disease, with many new disorders added to this edition across a range of subspecialties. Increased emphasis on practical investigation and management. Includes 2,600 illustrations, images and artworks, with over 900 brand new for this edition, including ultra wide-field imaging, fundus autofluorescence and high-resolution OCT.  Bowling B. Kanski's Clinical Ophthalmology : a systematic approach
618 Гінекологія. Акушерство
618.14
З-366
Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки : метод. рек. (46.16/189.16) / уклад.: Т. С. Головко, О. О. Бакай, Г. В. Лаврик, Л. А. Шевчук. – Київ, 2016. – 27 с.
У методичних рекомендаціях детально описаний новий метод ультразвукової діагностики – компресійна еластографія (КЕГ). Пропонований спосіб її застосування дозволяє підвищити ефективність комплексного ультразвукового дослідження хворих на рак шийки матки (РШМ). Використання характеристик еластичності тканин для оцінки поширення пухлинного процесу, моніторингу ефективності консервативної терапії, виявлення рецидиву у хворих на РШМ на всіх етапах лікування, застосування запропонованих нами способів оцінки пухлинного процесу можуть бути рекомендовані для вровадження в клінічну практику онкологічних лікувальних закладів. Для лікарів променевої діагностики, онкологів та гінекологів.  Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки
[:]