[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 1[:]

[:uk]03.00.01 РАДІОБІОЛОГІЯ

К 958
Куц К. В.
Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній цереброваскулярній патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання в діапазоні малих доз внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / К. В. Куц ; Нац. наук. центр радіац. медицини. – Київ, 2018. – 24 с.

П 844
Прохорова Є. М.
Особливості радіобіологічних ефектів у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 131I : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Є. М. Прохорова ; Нац. наук. центр радіац. медицини. – Київ, 2018. – 24 с.

03.00.07 МІКРОБІОЛОГІЯ

Ч-498
Чернякова Г. М.
Експериментальне обґрунтування застосування антибактеріальних препаратів у комбінації з нанокомпозитами для лікування опікових інфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / Г. М. Чернякова ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 20 с.

Ю 835
Юрчишин О. І.
Вивчення протимікробної активності екстрактів лікарських рослин флори України відносно шкірних ізолятів мікроорганізмів з різними механізмами MLS-резистентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 “Мікробіологія” / О. І. Юрчишин ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 23 с.

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

В 753
Воронкова Н. М.
Оптимізація відновлення репродуктивної функції жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі та патологією ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Н. М. Воронкова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 20 с.

К 642
Кондратенко І. Д.
Оптимізація діагностики та тактики ведення вагітності у жінок з порушенням об’єму навколоплідних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. Д. Кондратенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 20 с.

С 988
Сюсюка В. Г.
Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / В. Г. Сюсюка ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 40 с.

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

В 686
Волошина Л. О.
Клініко-патогенетичні особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, гендерні та метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення лікування та профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби”, 14 “Медичні науки” / Л. О. Волошина ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 39 с.

К 903
Кулинич Т. О.
Особливості перебігу, оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Т. О. Кулинич ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 24 с.

С 162
Салижин Т. І.
Оптимізація лікування серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану програмним гемодіалізом, з урахуванням основних патогенетичних шляхів її виникнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Т. І. Салижин ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

С 500
Смандич В. С.
Особливості клінічного перебігу хронічного панкреатиту за коморбідності з ожирінням та остеоартрозом, чинники взаємообтяження, оптимізація способу лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. С. Смандич ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

14.01.03 ХІРУРГІЯ

Б 906
Буката В. В.
Оптимізація хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Буката ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

Г 282
Гедзик С. М.
Транспапілярні ендоскопічні втручання на протоці підшлункової залози при гострому біліарному панкреатиті та його ускладненнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. М. Гедзик ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2018. – 20 с.

З-135
Завізіон Є. М.
Вибір методу завершення операції при виконанні релапаротомій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Є. М. Завізіон ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 20 с.

З-156
Задорожна К. О.
Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при гострому панкреатиті у хворих з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. О. Задорожна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 26 с.

К 823
Крикун М. С.
Діагностика та прогнозування місцевих ускладнень в комплексному лікуванні некротичного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. С. Крикун ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 20 с.

М 691
Михайлусов Р. М.
Діагностика та лікування вогнепальних ран м’яких тканин (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. М. Михайлусов ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 40 с.

14.01.04 СЕРЦЕВО-СУДИННА ХІРУРГІЯ

Л 840
Лукач П. М
Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / П. М. Лукач ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії імені М. М. Амосова. – Київ, 2018. – 20 с.

М 800
Мороз М. М.
Функціональний стан міокарда при постінфарктних аневризмах лівого шлуночка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 “Серцево-судинна хірургія” / М. М. Мороз ; Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова. – Київ, 2018. – 19 с.

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

Г 900
Грудинська Т. В.
Фенотипічна гетерогенність первинної пухлини, метастазів та циркулюючих пухлинних клітин у хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Т. В. Грудинська ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 19 с.

Т 485
Ткачук Т. В.
Оптимізація периферичних судинних доступів для проведення системної хіміотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Т. В. Ткачук ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 18 с.

Х-227
Харченко Ю. В.
Роль факторів прогнозу в індивідуалізації комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Ю. В. Харченко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 20 с.

14.01.09 ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ

Б 461
Бензар І. М.
Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних аномалій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / І. М. Бензар ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 32 с.

Д 714
Доценко Ю. Р.
Оптимізація тактики хірургічного лікування дітей з абдомінальною ретенцією яєчка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Ю. Р. Доценко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 23 с.

П 217
Пахольчук О. П.
Хірургічне лікування інфікованих та гнійних ран у дітей на підставі діагностики стадій ранового процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / О. П. Пахольчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 24 с.

Р 830
Руденко Є. О.
Хірургічне лікування вад розвитку трахеї та легень у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 “Дитяча хірургія” / Є. О. Руденко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 40 с.

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

Д 215
Дац-Опока М. І.
Діагностичні маркери та психосоматичні фактори ризику формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / М. І. Дац-Опока ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2018. – 20 с.

К 647
Коновалова Н. М.
Діагностика порушень розвитку та реабілітація дітей, народжених від матерів, які вживають алкоголь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Н. М. Коновалова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 20 с.

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

Б 833
Бородай А. О.
Предиктори ризику серцево-судинних подій, ефективність лікування та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь неклапанного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / А. О. Бородай ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2018. – 28 с.

Г 510
Гіреш Й. Й.
Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Й. Й. Гіреш ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – Київ, 2018. – 18 с.

М 860
Мохамед Мохамед Феді.
Турбулентність і варіабельність серцевого ритму, системне запалення та ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Мохамед Мохамед Феді ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології. – Дніпро, 2018. – 24 с.

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Д 724
Дралова О. А.
Клініко-імунологічні порушення при токсокарозній інвазії у дітей з ураженням дихальної системи і патогенетичне обгрунтування медикаментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби”; 222 “Медицина” / О. А. Дралова ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 24 с.

К 933
Курлан Н. Ю.
Клінічні та імунопатогенетичні особливості шигельозу у дітей, інфікованих Helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби”, 222 “Медицина” / Н. Ю. Курлан ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2018. – 22 с.

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

Л 146
Лагоржевська І. М.
Клініко-морфологічні особливості перебігу та лікування центральної серозної хоріоретинопатії залежно від інфікування Helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / І. М. Лагоржевська ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2018. – 16 с.

М 292
Мартинюк Д. І.
Клініко-патогенетичне обґрунтування методів лікування передньої ішемічної оптичної нейропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія”; 222 “Медицина” / Д. І. Мартинюк ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 22 с.

П 901
Путієнко В. О.
Ефективність комбінованого методу (фосфенелектростимуляції і фотоміостимуляції) в комплексному лікуванні хворих на первинну відкритокутову глаукому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / В. О. Путієнко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова. – Одеса, 2018. – 19 с.

С 323
Сергієнко В. В.
Оптимізація лікування ускладнень силіконових тампонад при хірургічному лікуванні регматогенного відшарування сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія”, 222 “Медицина” / В. В. Сергієнко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 21 с.

Ч-879
Чуй К. В.
Оптимізація діагностики та лікування оклюзії гілки центральної вени сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / К. В. Чуй ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 19 с.

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Б 394
Безега М. І.
Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної методик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / М. І. Безега ; Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка. – Київ, 2018. – 20 с.

М 139
Мазур О. О.
Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / О. О. Мазур ; Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка. – Київ, 2018. – 20 с.

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

Б 703
Блонський Р. І.
Клініка, діагностика та комплексне ортопедичне лікування синдрому пахвинного болю у спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Р. І. Блонський ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2018. – 35 с.

Б 823
Борзих Н. О.
Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та їх наслідками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Н. О. Борзих ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2018. – 32 с.

Г 144
Гайович І. В.
Аутопластика дефектів нервів з застосуванням жирової тканини та пунктату кісткового мозку (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. В. Гайович ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2018. – 23 с.

С 506
Смірнов Д. О.
Діагностика та лікування синдрому медіопателярної складки колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Д. О. Смірнов ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2018. – 23 с.

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

Б 911
Бунятян Х. А.
Ефективність застосування однотропного матеріалу при лікуванні зворотних форм пульпіту постійних зубів з несформованими коренями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Х. А. Бунятян ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 20 с.

Л 961
Лютіков О. І.
Клініко-експериментальне обґрунтування вибору реставраційних матеріалів для тимчасових молярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. І. Лютіков ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 19 с.

П 142
Паливода Р. С.
Лікування хворих на переломи виросткового відростка нижньої щелепи з врахуванням стану скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. С. Паливода ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 20 с.

Р 815
Рощук О. І.
Клініко-функціональне обґрунтування ортопедичного лікування незнімними зубними протезами хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / О. І. Рощук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 20 с.

Я 626
Янішевський К. А.
Клініко-патогенетичні механізми взаємозв’язку та взаємообтяження захворювань пародонта при ішемічній хворобі серця та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / К. А. Янішевський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 19 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

К 829
Кріштафор Д. А.
Якісна та кількісна корекція поповнення крововтрати при інтенсивній терапії політравми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Д. А. Кріштафор ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро, 2018. – 24 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

М 354
Матяш Л. О.
Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового мікробіому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Л. О. Матяш ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології. – Дніпро, 2018. – 24 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

К 172
Калінічева В. В.
Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку остеопатії у населення промислових територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / В. В. Калінічева ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2018. – 24 с.

К 903
Куліш Т. В.
Порівняльна гігієнічна оцінка небезпеки летких та нелетких хлорорганічних сполук, що утворюються при хлоруванні питної води, та ризики для здоров’я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Т. В. Куліш ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2018. – 25 с.

С 471
Слаутенко Є. Г.
Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря в районах розташування свинокомплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Є. Г. Слаутенко ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – К. 2018. – 22 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ 

А 724
Антонець О. В.
Сонографічні параметри селезінки у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. В. Антонець ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 16 с.

В 162
Валько О. О.
Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. О. Валько ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

Л 298
Лахтадир Т. В.
Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. В. Лахтадир ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 20 с.

Л 690
Логаш М. В.
Морфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / М. В. Логаш ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

П 485
Покотило В. Ю.
Морфологічні особливості міокарда та його гемомікроциркуляторного русла під впливом опіоїду в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / В. Ю. Покотило ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с.

С 470
Слабий О. Б.
Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при гіпертензії в малому колі кровообігу в залежності від типів кровопостачання, гемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого м’яза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. Б. Слабий ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 34 с.

Ч-194
Чаплик-Чижо І. О.
Конституціональні відмінності між практично здоровими і хворими на піодермії чоловіками та жінками Західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. О. Чаплик-Чижо ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 18 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

К 412
Кіндратів Е. О.
Патоморфологічні особливості дисплазії шийки матки, що асоційована з папіломавірусною інфекцією у жінок хворих на безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія”, 222 “Медицина” / Е. О. Кіндратів ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 44 с.

К 828
Кричкевич В. А.
Патоморфологія міокарда хворих на хронічну ішемічну хворобу серця при вираженому атеросклеротичному стенозі його магістральної артерії та поза басейном її кровопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / В. А. Кричкевич ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2018. – 19 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

К 563
Ковальчук В. В.
Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / В. В. Ковальчук ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 18 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

П 901
Путілін Д. А.
Механізми змін функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Д. А. Путілін ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 24 с.[:]