[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. № 1[:]

[:uk]
57 Біологічні науки
57
С 816
Столяр О. Б. Молекулярна біологія  : навч. посіб. / О. Б. Столяр. – Київ : КНТ, 2018. – 224 с.
У навчальному посібнику міститься матеріал курсу молекулярної біології для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія. Він складається з 5 розділів, у яких розглядаються молекулярні основи структурної організації клітин прокаріотів та еукаріотів, збереження та передача у нові клітини спадкової інформації, її реалізації шляхом синтезу протеїнів, клітинних і міжклітинних комунікацій та регуляції цих процесів. Матеріал структуровано у відповідності до органел, де здійснюються певні процеси: ядро, цитоплазма, мембрани. Посібник завершується розглядом молекулярних основ сигналювання та регуляції клітинного циклу і апоптозу. Для студентів біологічних спеціальностей.
58 Ботаніка
58
Н 401
Неведомська Є. О. Ботаніка : навч. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 216 с.
Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу “Ботаніка”, передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Наведені у посібнику таблиці, схеми сприятимуть систематизації знань студентів. Після викладу навчального матеріалу в посібнику вміщено запитання для самоперевірки знань студентів, рекомендовану літературу, науково-популярну інформацію під рубриками “З історії науки”, “Еволюційний процес” “З історії народів”, “Зі світу науки”, “Цікаво знати”, “Для допитливих”, яка сприятиме комплексному пізнанню рослинного світу, зацікавленню студентів у вивченні цього курсу, розширенню кругозору та ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу. У кінці навчального посібника подано “Словник ботанічних термінів”. Для студентів  вищих навчальних закладів  IV рівня акредитації.
61 Медицина
61:378
М 171
Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти : підруч. для студ. вищих навч. закл. / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 286 с.
У підручнику висвітлюється система педагогічних знань, у яку входять теоретико-методологічні основи навчання і виховання студентів вищого медичного навчального закладу; закономірності, принципи, форми і методи організації педагогічного процесу; дидактичні моделі та інноваційні методи навчання студентів; вимоги до педагогічної діяльності викладача вищого медичного навчального закладу і викладання профільних предметів. Навчальний підручник призначений для викладачів, студентів, магістрів, слухачів підвищення педагогічної кваліфікації вищих медичних навчальних закладів, усіх тих, хто займається самоосвітою з проблеми навчання і виховання студентської молоді.
61:004
М 422
Медична інформаційна система “Доктор Елекс”: основи роботи : навч. посіб. для студ. закл. вищої освіти, які навчаються за спец. 223-Медсестринство, 224-Технології мед. діагностики та лікування / І. Березовська, Ю. Триус, О. Директоренко [та ін.] ; за ред.: І. Березовської, Ю. Триуса. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 186 с.
У посібнику висвітлюється роль інформаційних систем в медичній галузі, зокрема у реформуванні системи охорони здоров’я України. Для прикладу розглядаються різні аспекти запровадження медичної інформаційної системи “Доктор Елекс” у медичних та освітніх закладах. Посібник містить методичні матеріали та інструкції для користувачів, що можуть бути використані при підготовці як медичних працівників, так і фахівців у галузі інформаційних технологій, які повинні забезпечувати адміністрування медичних інформаційних систем. Посібник призначений для студентів, які вивчають медичні інформаційні системи, педагогічних працівників і користувачів системи “Доктор Елекс”. Може бути корисним під час проведення курсів підвищення кваліфікації медичних працівників.
61:34
С 892
Судова медицина : підруч. для мед. та юрид. вищих навч. закл. / О. І. Герасименко, А. Г. Антонов, К. О. Герасименко [та ін.] ; за ред. О. І. Герасименка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ, 2018. – 630 с.
У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана сучасна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів. Надана інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо. Видання розраховане на курсантів вищих навчальних закладів МВС України, студентів юридичних вищих навчальних закладів, студентів вищих медичних навчальних закладів, судово-медичних експертів, лікарів-експертів та юристів.
611 Анатомія
611
А 724
Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 335 с.
В навчальному посібнику представлений науково обґрунтований сучасними даними матеріал, що стосується анатомії і фізіології дитячого організму та окремих його систем від моменту народження до юнацького віку. Навчальний посібник рекомендується викладачам та студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, закладів фізичної культури, вчителям шкіл, вихователям дошкільних навчальних закладів та позашкільних спортивно-тренувальних організацій, а також всім тим, хто цікавиться проблемами оптимізації розвитку дітей.
611.8
М 296
Маруненко І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. для студ. небіол. спец. вищих навч. закл. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 182 с.
Навчальний посібник побудовано з урахуванням завдань навчального курсу «Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи». Основним завданням навчального посібника є навчання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи, що має виключне значення для студентів вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розкрито основні питання анатомії, фізіології, еволюції нервової системи, а саме: біологічне значення, загальний план будови і властивості нервової системи; будова, функції та розвиток відділів центральної нервової системи; загальний план будови головного мозку; захворювання нервової системи та їх профілактика. Навчальний посібник містить науково-популярну інформації під рубриками: «Історична довідка», «Важливо знати, що …», «Цікаво знати, що …», які допоможуть поглибити знання студентів. Для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.
611.9
T 89
Tsyhykalo O. V. Topographical Anatomy and Operative Surgery : textbook for English-speaking foreign students / O. V. Tsyhykalo. – 3rd ed. – Vinnytsia : Nova knyha, 2018. – 528 p.
The textbook compiled in accordance with the Program of the educational subject “Topographic Anatomy and Operative Surgery” for higher medical educational institutions of the III-IV levels of accreditation of the Ministry of Health of Ukraine. The textbook presents up-to-date data in Topographic Anatomy and Operative Surgery of the regions of head, neck, thorax, abdomen, pelvis, spine and limbs. The topographic specific characteristics of organs and anatomical structures have been ascertained and they should be taken into account in the process of performing diagnostic and treatment procedures. A technique of principal surgical operations with due regard for the history and the modem state of the medical science is adduced in detail. For medical students, internship doctors, residents.
612 Фізіологія
612.015
Б 633
Біологічна хімія : навч.-метод. посіб. для студ. мед. ф-ту (другий магістерський рівень). Ч. 2 / О. Я. Скляров, Т. М. Макаренко, Л. П. Білецька [та ін.]. – Львів, 2018. – 153 с.
У другій частині навчально-методичного посібника «Біологічна хімія» до практичних занять та самостійної роботи другого (магістерського) рівня для студентів медичного факультету включені: перелік практичних навичок, якими студенти мають оволодіти під час лабораторного практикуму та п’ять розділів біохімії – «Обмін азотистих основ нуклеотидів. Загальні закономірності матричних синтезів в живих організмах та його регуляція», «Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія ендокринної системи. Нейроендокринна регуляція метаболізму за умов норми та при патології», «Біохімія травлення за умов норми та при патології», «Біохімія крові» та «Біохімія тканин, органів та ряду фізіологічних процесів». Кожен розділ містить відповідну кількість тем, які методично побудовані подібно до тем у першій частині посібника. Студентам рекомендована навчальна (основна та додаткова) і науково-фахова література для ефективного засвоєння навчального матеріалу. Використання посібника полегшить сприйняття та підвищить рівень засвоєння предмету «Біологічна хімія», оволодіння практичними навичками, набуття компетентності та підготовку студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1».
612.6:599
Г 641
Гомеостаз іонів лужних металів статевих органів ссавців : монографія / Г. В. Максимюк, З. Д. Воробець, Л. Є. Лаповець [та ін.]. – Львів : Сполом, 2018. – 84 с.
Узагальнено результати досліджень співвідношень маси і концентрації органічної та неорганічної складової біологічних систем типу «середовище – клітина (речовина)». Подано низку розроблених, стандартизованих, апробованих, адаптованих методик і запатентованих способів визначення вектора змін (±Δ) гомеостазу органічних і неорганічних речовин, динаміки лімітів концентрації іонів лужних металів (Са2+, К+, Na+) у водних екстрактах тканин (епітеліальна сполучна, опорно-трофічна, м’язова, залозиста паренхіма) і секретів (сперма, цервікальний слиз) органів статевої системи (шкіра калитки, сім ҆яний канатик, підіймач яєчка, яєчко, статеві залози, придаток сім’япровід, прутень, матка, яйник) за дії ендо- і екзогенних чинників та специфіки «реакції-відповіді» сперміїв на шкодочинну дію екстремальних умов етапів технології кріоконсервації сперми неоолицьованими гранулами. Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, фахівців наукових установ кріо- і біотехнологічного профілю, які цікавляться сучасними проблемами репродуктивної біології, фізіологічними, біохімічними й біофізичними аспектами життєдіяльності ізольованих та неізольованих клітин організму людини і тварин.
612.3
З-91
Зубар Н. М. Фізіологія харчування : практикум / Н. М. Зубар, Ю. В. Руль, М. К. Булгакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 207 с.
У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан наук про харчування, принципи раціонального та адекватного харчування різних категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей, осіб з груп ризику та хворих. Практикум сприяє підготовці спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань та практичних навичок. Забезпечує дистанційне навчання, містить блок інформації, самостійну практичну роботу і спрямований на самовдосконалення та творчий пошук. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.091711 – технологія харчування та 7.050201 – менеджмент організацій.
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.253
М 42
Медведь В. Небайдужі думки про медицину і медиків : монографія / В. I. Медведь. – Київ : Авіцена, 2018. – 214 с.
У книжці висвітлено різноманітні загальномедичні проблеми, а саме, нормативна база діяльності лікаря, стандартизація та індивідуалізація процесів діагностики та лікування, витоки й небезпека поліпрагмазії, етика взаємин пацієнта та лікаря, деонтологічні аспекти медичної практики, юридичний захист лікарів матеріальна зацікавленість медиків й інші. Особливу увагу приділено складним проблемам, що виникають у сучасній клініці екстрагенітальних захворювань вагітних. До книжки включено нариси про видатних діячів вітчизняної медицини, з якими автор особисто спілкувався. Книжка розрахована на широке коло лікарів різних спеціальностей.
614.2:34
С 317
Сенюта І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги: питання теорії і практики / І. Сенюта. – Львів : Медицина і право, 2018. – 639 с.
У виданні висвітлено результати комплексного теоретико-практичного дослідження цивільних правовідносин у сфері надання медичної допомоги. Автором з методологічних позицій на основі доктринальних досягнень права та медицини, національного законодавства, судової практики, зокрема Європейського суду з прав людини, розкрито етимологію і взаємозв’язок понятійно-категоріального апарату, генезу вітчизняної цивілістичної думки щодо правовідносин у сфері надання медичної допомоги та її сучасний стан, поняття, правову природу, класифікацію та елементи правовідносин у сфері надання медичної допомоги. Окрему увагу приділено підставам виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері надання медичної допомоги, з огляду на новітній інструментарій, зумовлений медичною реформою, а також цивільно-правовому захисту і відповідальності в цій сфері. У монографії сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції для юридичної і медичної практик, а також для удосконалення цивільно-правового регулювання аналізованих відносин. Для наукових та науково-педагогічних працівників, студентів юридичних і медичних закладів вищої освіти, широкого кола практикуючих юристів і працівників системи охорони здоров’я, а також інших фахівців, сферою інтересу яких є цивільне право, медичне право та охорона здоров’я.
615 Фармація. Фармакологія
615.1
З-464
Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : збірник праць наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 90-річчю з дня народження проф. Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження проф. О. Л. Грома (Львів, 28-29 вересня 2018 р.) / за ред.: Б. П. Громовика, А. В. Горілика. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 220 с.
Збірник наукових праць містить дослідницькі матеріали з нагальних питань менеджменту, маркетингу і логістики, специфіки правового регулювання та саморегулювання фармацевтичної галузі, особливостей фармацевтичної допомоги при окремих нозологіях, актуальних проблем фармацевтичної освіти і науки. Відповідальність за дотримання авторських прав і достовірність інформації у наданих матеріалах несуть автори. Для наукових і практичних працівників у галузі фармації та медицини.
615.4
М 422
Медичне та фармацевтичне товарознавство : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. Б. Калушка, Т. А. Грошовий, А. В. Знаєвська [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – 483 с.
У навчальному посібнику викладено інформаційний матеріал із теоретичних основ товарознавства, класифікації та кодування товарів, ролі нормативної документації у товарознавчому аналізі. Детально висвітлені вимоги до пакування, маркування, транспортування і зберігання медичних товарів, розглянуті питання основ матеріалознавства медичних та фармацевтичних товарів, наведені характеристики металевих, неметалевих, полімерних матеріалів та пластичних мас, товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів. Видання відповідає програмі навчальної дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів напрямку підготовки «Фармація» вищих навчальних закладів МОЗ України. Посібник призначений для викладачів і студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації галузі знань «Фармація» та фахівців, які працюють в оптовій і роздрібній мережі.
615.1
Н 832
Нормативно-правове регулювання діяльності фармацевтичних і біотехнологічних підприємств : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М. В. Стасевич, А. М. Кричковська, Б. П. Громовик [та ін.]. ; за ред. Б. П. Громовика. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 287 с.
У підручнику стисло і в доступній формі висвітлено вимоги нормативно-правового регулювання діяльності фармацевтичних та біотехнологічних підприємств, розглянуті нормативно- технічні документи, що регламентують порядок організації виробництва біофармацевтичної продукції, проведення стандартизації, сертифікації продукції, атестації та валідації виробництва, вимоги до організації систем управління якістю на фармацевтичних та біотехнологічних підприємствах, правила оформлення виробничої документації та ведення технологічного процесу. Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації за спеціальностями «Технологія фармацевтичних препаратів», «Фармація», «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Технологія парфюмерно- косметичних засобів» та «Менеджмент організацій».
615.4
П 81
Промислова технологія лікарських засобів : базовий підруч. для студ. вищого фарм. навч. закл. IV рівня акредитації / Є. В. Гладух, О. А. Рубан, І. В. Сайко [та ін.] ; за ред.: Є. В. Гладуха, В. І. Чуєшова. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків : НФаУ : Новий Світ-2000, 2018. – 526 с.
Підручник написано з урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики: описано сучасні технології і обюладнання, призначене для проведення технологічних процесів у промислових умовах. Розглянуто перспективні напрямки вдосконалення промислової технології лікарських засобів. Для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і факультетів

 

616 Патологія. Клінічна медицина
616-083.98
А 724
Антонов А. Г. Основи домедичної допомоги : підручник / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ, 2018. – 336 с.
У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація, яка дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місті події та надати невідкладну домедичну допомогу. Видання розраховане осіб, які не мають базової медичної освіти, а саме на курсантів вищих навчальних закладів МВС України, студентів вищих навчальних закладів немедичного профілю, фахівців та службовців воєнізованих та громадських підрозділів, до обов’язків яких віднесено надання домедичної допомоги. Підручник пропонується для використання при вивченні навчальних дисциплін «Долікарська допомога», «Основи долікарської допомоги» та «Основи безпеки життєдіяльності».
616
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2018. – 94 с. – [Дод. до журн. “Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія”].
Збірник містить рекомендації, керівництва та уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги при різних хворобах. Увагу приділено гепатитові С, пневмонії, атопічному дерматитові, алергічному і неалергічному риніту, кропив’янці. Видання призначене для лікарів-практиків.
616
М 422
Медико-психологический контроль на автомобильном транспорте / О. А. Панченко, Н. В. Банчук, А. В. Кабанцева [и др.] ; под общ. ред. О. А. Панченко. – Харьков : Контраст, 2017. – 283 с.
В монографии рассматриваются теоретические и практические вопросы обеспечения безопасности на автомобильном транспорте. Пристальное внимание уделено человеческому фактору как основной составляющей безопасности дорожного движения. Отмечается важность медико-психологического контроля водителей-профессионалов. Приведены организационно-правовые мероприятия в применении информационных технологий для обеспечения безопасности дорожного движения. Книга предназначена для научных сотрудников и исследователей в данной области системних знаний, врачей различных специальностей, психологов, законодателей, юристов, организаторов здравоохранения, организаторов транспортних перевозок и руководителей в транспортной сфере, руководителей и организаторов страхових компаний, преподавателей и студентов.
616-093/-098
П 692
Практична мікробіологія : навч. посіб. до практ. занять для студ. закл. вищої освіти МОЗ України / C. І. Климнюк, І. О. Ситник, В. П. Широбоков [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 575 с.
Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Висвітлені сучасні дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників поширених бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекцій. Посібник збагачений оригінальними ілюстраціями та наглядними мікрофотографіями. Призначений для студентів закладів вищої освіти МОЗ України, а також для фахівців-мікробіологів.
616-093/-098
С 817
Стома И. О. Микробиом человека : монография / И. О. Стома, И. А. Карпов. – Минск : ДокторДизайн, 2018. – 120 с.
В монографии выполнен научный анализ современных знаний о микробиоме человека, а также представлены результаты наиболее значимых актуальных исследований. Для врачей клинических специальностей, специалистов в области иммунологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной биологии, а также читателям, интересующимся современной наукой и медициной.
616.1/.4
K 79
Kovalyova O. M. Propedeutics of Internal Medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : a textbook for English learning Students of higher schools : in 2 parts. Part 1 : Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. – 3rd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 417 p.
The textbook focuses on diagnostics methods of internal organs pathology. The basic aim of this textbook is to describe the various skills involved in taking a history, performing a physical examination: inspection, palpation, percussion, and auscultation. Semiological meaning of symptoms is represented. Laboratory and instrumental methods of examination are also described. The textbook is intended for medical students, intem- doctors, and doctors of general practice.
616.1/.4
K 79
Kovalyova O. M. Propedeutics of Internal Medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : a textbook for English learning Students of higher schools : in 2 parts. Part 2 : Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. – 3rd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 258 p.
The textbook focuses on syndromes and diseases of respiratory, cardiovascular, digestive, kidneys and urinary, blood, and endocrine system organs. The texbook is intended for medical students, intem-doctors, and doctors of general practice.
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
К 493
Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей : посібник / В. Ф. Лобода, Є. Ф. Бузько, Л. М. Слободян [та ін.]. – 2-ге вид., без змін. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 207 с. – (Лікарська практика).
У посібнику представлені найбільш поширені патологічні стани, які діагностують дільничні педіатри, сімейні лікарі, лікарі швидкої допомоги та стаціонарів. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, діагностичні критерії захворювання. Надання невідкладної допомоги чітко розділено на два етапи: догоспітальний та стаціонарний. У кінці кожної нозології для закріплення матеріалу наведено ситуаційні задачі. Пропонується для студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів факультетів і інститутів післядипломної освіти, лікарів-педіатрів і лікарів швидкої допомоги. Посібник може виконувати навчальну функцію та бути довідником.
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12-07
Х-375
Хемптон Д. Р. ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике : навч. посіб. / Д. Р. Хемптон ; пер. з англ. О. І. Ромаскевич ; наук. ред. пер.: Н. М. Середюк, О. З. Скакун. – 6-те вид. – Київ : Медицина, 2018. – 539 с.
У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження. Враховано особливості діагностики хворих з імплантованими електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника містять інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, що дасть змогу лікарям провести попередню діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях. Для студентів, а також лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, ревматологів і лікарів, які починають свою практичну діяльність і бажають професійно вивчити електрокардіографію.
616.12-07
Ш 341
Швед М. І. Основи практичної електрокардіографії : навч. посібник / М. І. Швед, М. В. Гребеник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 127 с.
У посібнику коротко висвітлено елементарні основи електрокардіографії, які необхідні практикуючому лікарю для самостійного аналізу електрокардіограм. У конспективному тезисному варіанті наведено основні ЕКГ-синдроми, які найчастіше зустрічаються в клінічній практиці. У II частині, призначеній для самостійної оцінки засвоєння матеріалу, запропоновано фрагменти оригінальних електрокардіограм, інтерпретацію яких подано через призму загальноклінічного обстеження.Посібник призначений для студентів, інтернів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, які бажають самостійно освоїти методику та аналіз електрокардіограми.
616.2 Хвороби органів дихання
616.248
Б 57
Беш Л. В. Бронхіальна астма в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Л. В. Беш, Т. С. Лисиця, О. М. Беш. – Львів : Простір-М, 2018. – 115 с. – (Бібліотека практичного алерголога).
У книзі викладені проблемні питання бронхіальної астми. Наведено дані щодо її етіології та патогенезу, особливостей клінічних проявів, критеріїв діагностики, вікової еволюції, лікування і профілактики.
616.24
Г 124
Гаврисюк В. К. Легочный альвеолярный протеиноз : монография / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. – Киев, 2018. – 50 с.
В книге изложены сведения литературы о заболеваемости, возможных причинах, патогенезе и клинических проявлениях редкого интерстициального заболевания легких — легочного альвеолярного протеиноза (ЛАП), современные принципы диагностики и лечения. Представлен собственный опыт диагностики и терапии ЛАП у 18 пациентов с оценкой отдаленных результатов лечения на протяжении от 1 года до 7 лет. Книга предназначена для пульмонологов, фтизиатров, специалистов по лучевой диагностике.
616.31 Стоматологія
616.314
В 524
Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу = Clinical practice of therapeutic stomatology for IV year students : навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищих навч. закл. / Т. О. Петрушанко, А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 287 с.
Навчально-методичний посібник базується на оновленому навчальному плані і програмі з виробничої практики по терапевтичній стоматології для студентів IV курсу; містить перелік знань, вмінь, практичних навичок, якими має оволодіти студент, а також шляхи їх реалізації. Велика увага приділяється також організації, методиці проведення практики, медичній і методичній документації, правилам заповнення щоденника з розділів «Одонтопатологія» та «Захворювання пародонта».
616.31-089
С 916
Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-літтю Поля Луї Тесье, 100-літтю Павла Захаровича Аржанцева, 12 травня 2017 р. / заг. ред. В. О. Маланчука ; МОЗ України, НАМН України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Укр. асоц. черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 2017. – 236 с. – Заголовок обкл. : V з’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів.
616.4 Ендокринологія
616.44
К 199
Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози / І. О. Черниченко, О. М. Литвиченко, Н. В. Баленко [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Черниченка. – Київ : [Деркул] ; Кам’янець-Подільський : [Друкарня “Рута”], 2018. – 223 с.
Монографія присвячена проблемі первинної профілактики раку щитоподібної залози в Україні. Це перша спроба узагальнення результатів власних досліджень та досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених з проблеми впливу канцерогенонебезпечних факторів на розвиток і формування раку щитоподібної залози у людини. Представлено сучасну ситуацію щодо поширення раку щитоподібної залози в Україні, визначено темпи зростання за 20-річний період і проаналізовано зміни у 5 регіонах залежно від характеру та профілю промислового розвитку. На прикладі низки міст проілюстровано залежність між показниками загального забруднення атмосферного повітря канцерогенами, величиною ризику (канцерогенного та неканцерогенного) та рівнями захворюваності населення на рак. Виявлено роль часових критеріїв у визначенні максимального прояву кумуля­тивного канцерогенного ефекту за рівнями забруднення та захворюваності на рак щитоподібної залози. Проаналізовано ймовірні механізми впливу хімічних канцерогенів на формування захворюваності. Монографія призначена для науковців і лікарів медико-­профілактичного профілю, організаторів охорони здоров’я, екологів, студентів навчальних закладів медичного та екологічного спрямування.
616.43
П 781
Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 40-річчю кафедри ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького та 70-річчю Львівського обласного державного ендокринологічного центру (Львів, 31 травня – 2 червня 2018 р.) / уклад.: А. М. Урбанович, Р. Д. Макар, Г. І. Суслик. – Львів, 2018. – 64 с.
616.43
У 455
Українська школа ендокринології : 62 наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 7-8 червня 2018 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева [та ін.] ; НАМН України [та ін.]. – Харків, 2018. – 240 с.
У збірнику представлено лекції вчених України та зарубіжжя з актуальних проблем діабетології, тиреоїдології, репродуктивної ендокринології, нейроендокринології, ендокринної хірургії; клінічні спостереження, складні у діагностичному або терапевтичному плані. Матеріал складено з урахуванням сучасних досягнень медичної науки; тематика відповідає запитам лікарів України. Для ендокринологів, сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, кардіологів, андрологів, гінекологів, неврологів, хірургів, організаторів охорони здоров’я, науковців.
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2019. – 136 с. – [Дод. до журн. “НейроNews”].
Збірник містить рекомендації, керівництва та настанови щодо діагностики, лікування та профілактики нервових і психічних хвороб.
616.89-053.2
К 828
Кричковська Т. Д. Психологія аномального розвитку : навч. посіб. / Т. Д. Кричковська ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ, 2018. – 165 с.
У навчальному посібнику представлені основні теоретичні положення психології аномального розвитку, розкриті проблеми класифікації психічного дизонтогенезу та охарактеризовано його варіанти, проаналізовані проблеми порушень психічного розвитку дітей на різних вікових етапах, а також розкриті питання психологічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку. Пропонується студентам, які здобувають фах психолога зі спеціалізацією “Клінічна психологія”, практичним психологам, дефектологам, а також усім, кому не байдужі проблеми сучасних дітей.
616.89
Н 644
Никоненко Ю. П. Клінічна психологія : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. – Київ, 2018. – 369 с.
Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Складається з наступних розділів: „Теоретико-методологічні основи клінічної психології”, „Психологія хворої людини”; “Роль клініко-психологічної інтервенції в реабілітації хворих”; “Психологія лікувально-діагностичного процесу” та „Психологічні особливості хворих із різними соматичними захворюваннями”. Призначений для студентів спеціальності “соціальна педагогіка, практична психологія”; “практична психологія”; “дошкільна освіта, практична психологія”. Буде корисний викладачам, психологам-практикам, аспірантам, медичним працівникам.
616.89
О-753
Основи загальної та медичної психології у вищій школі : навч. посіб. / Р. І. Білобривка, Р. І. Карпінська, Н. Жигайло [та ін.] ; за ред. Р. І. Білобривки. – Львів : Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2018. – 285 с.
У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Також систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної особистості. яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Значна увага приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами. Процес лікування різних захворювань, що супроводжується низкою психологічних явищ, пов’язаних з особистістю хворого, лікаря і терапевтичними методами, що застосовуються, розглядається як явище, що чинить як позитивний, так і негативний вплив. Підручник розраховано на студентів вищих медичних навчальних закладів II–IV рівня акредитації. Разом з тим видання може бути корисним для студентів-психологів, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів І–II рівнів акредитації.
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.9-036.22:355
В 491
Виноград Н. О. Військова епідеміологія : навч. посіб. / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – Київ : Медицина, 2018. – 183 с.
Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм циклів факультетів післядипломної освіти, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти, на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ, МОН та МО України. У посібнику стисло викладено основи військової епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у військах у мирний час і особливі періоди, зокрема в разі використання противником біологічної зброї. Видання ілюстроване схемами, таблицями. Кожний розділ, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає змогу оцінювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, навчальних закладів післядипломної освіти, лікарів різного фаху.
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617:355
В 429
Військово-польова хірургія : підруч. для студ. закл. вищої освіти з мед. спец. / за ред.: В. Є. Коріка, С. А. Жидкова, В. Г. Богдан. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 351 с.
Матеріали підручника відображають досвід військових медиків у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХI ст., а також при ліквідації різних катастроф і стихійних лих. Підручник містить основні відомості з воєнно-польової хірургії. Особливу увагу приділено питанням сучасної бойової хірургічної травми та її ускладненням. Подано принципи діагностики і лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень різної локалізації. Призначений для студентів закладів вищої освіти з медичних спеціальностей, а також буде корисним для курсантів і слухачів військово-медичних факультетів.
617:355
О-236
Обрані лекції з військово-польової хірургії : навч. вид. / авт. кол. B. В. Бойко, В. М. Лісовий, В. В. Макаров [та ін.]. ; за ред.: B. В. Бойка, В. М. Лісового, В. В. Макарова. – Харків : НТМТ, 2018. – 211 с.
617.7 Офтальмологія
617.7
Н 735
Новицький І. Я. Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід до мініінвазивних операцій : монографія / І. Новицький. – Львів : Літопис, 2018. – 119 с.
В монографії представлені дані про найбільш поширені антиглаукомні операції, їх техніку, ефективність, можливі ускладнення і боротьбу з ними. На основі аналізу літератури показано тенденції розвитку хірургії глаукоми. Особливу увагу приділено новому напрямку хірургії глаукоми – мініінвазивним операціям з підходом через кут передньої камери. Описані нові операції з приводу відкритокутової глаукоми. Представлені результати власних досліджень. Висвітлено значення факоемульсифікації в сучасній хірургії глаукоми. Запропоновані уніфіковані критерії оцінки ефективності антиглаукомних операцій. Книга розрахована на лікарів-офтальмологів, офтальмохірургів, інтернів.
618 Гінекологія. Акушерство
618
С 916
Сучасні аспекти ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології / Л. Б. Маркін, Л. В. Суслікова, К. Л. Шатилович [та ін.]. – Львів : ЗУКЦ, 2018. – 111 с.
У книзі стисло окреслена етіологія, клінічна характеристика та діагностичні критерії деяких ускладнень перебігу вагітності, вад розвитку плода, запальних захворювань та пухлин жіночих статевих органів. Тестові завдання та пояснення до них ґрунтуються на сучасних підходах оцінки рівня знань, що допоможе краще засвоїти матеріал.
618.4
Ф 44
Фесенко В. С. Регіональна аналгезія вагінальних пологів : [монографія] / В. С. Фесенко ; МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Бона, 2018. – 258 с.
Монографія присвячена найбільш ефективному виду знеболювання пологів – регіональній аналгезії. Описані найбільш поширені її методи: епідуральна, спінальна, комбінована спінально-епідуральна, а також менш відома поперекова симпатична паравертебральна блокада. Вказані переваги та недоліки, показання та протипоказання, оснащення та методики регіональної аналгезії. Дана оцінка сучасним місцевим анестетикам та ад’ювантам — іншим лікам, додаваним до них. Розглянуті побічні ефекти, проблеми й ускладнення, можливі на різних етапах. Книга призначена для лікарів: акушерів-гінекологів і анестезіологів, особливо тих, що працюють в акушерстві.
618.1
Ш 967
Шурпяк С. О. Репродуктивне здоров’я і коморбідні стани (вибрані аспекти діагностики, лікування і реабілітації) : монографія / С. О. Шурпяк, В. І. Пирогова. – Львів : [Простір-М], 2018. – 223 с.
У монографії розглядаються аспекти порушень репродуктивного здоров’я жінок з поєднаними доброякісними проліферативними захворюваннями репродуктивних органів і коморбідними станами (патологія щитоподібної залози, дефіцит вітаміну О, ожиріння) з позицій холістичного підходу до функціонування організму на основі світових даних і результатів власних досліджень. Для лікарів акушер-гінекологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, ендокринологів, терапевтів, інтернів зазначених спеціальностей.
[:]