День Землі: «сонячні діти» малюють свою ЗемлюДень Землі: «сонячні діти» малюють свою Землю

1784

20-21 березня у багатьох країнах святкується День Землі. Символом Дня є зелена грецька буква Θ (тета) на білому тлі. А ще 21 березня щороку відзначається Міжнародний день людини з синдромом Дауна.

Ми спробували об’єднати ці дві події, показавши взаємозв’язок, взаємовплив і взаємозалежність людини і планети Земля.

Більшість дітей з синдромом Дауна можуть навчитися ходити, говорити, читати, писати, взагалі, робити велику частину того, що вміють робити інші діти, потрібно лише забезпечити їм адекватне середовище життя і відповідні програми навчання. В Україні проживає понад 15 тисяч осіб із синдромом Дауна. Щорічно в країні народжується 450 дітей з такою хворобою.

Діти з синдромом Дауна – надзвичайно щирі та безпосередні. Тому їх називають «сонячними дітьми».

Всі малюки можуть стати повноцінними членами суспільства за наявності медичної та психолого-педагогічної підтримки. У світі вже давно існує добре відпрацьована методика супроводу таких дітей та їхніх сімей.

Маючи на меті показати взаємозв’язок всього сущого на землі, ми звернулись в Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» з проханням, щоб їх вихованці намалювали малюнки до Дня Землі. А оскільки часто у дітей з синдромом Дауна не розвинена дрібна моторика і в них порушене абстрактне мислення, то ж завдання було не з легких. Ось які роботи нам надав Центр «Джерело»

Роботи виготовлені молоддю з особливими потребами на Майстернях Центру «Джерело»

pic6 pic5 pic4

Групові малюнки вихованців Садка-школи Центру «Джерело» для дітей та молоді з особливими потребами

pic3 pic2 pic1

Ми щиро вдячні юним художникам – вихованцям Навчально-реабілітаційного центру “Джерело” – за їхнє бачення Землі.

Пропонуємо список літератури до теми:

 1. Аряєв М. Л. Неонатологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв. – Київ : Адеф-Україна, 2003. – 754 с. – Зі змісту: [Хвороба Дауна]. – С. 104–105,  201, 279, 299, 339, 385, 393
 2. Бариляк І. Р. Медико-ґенетичний тлумачний словник : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. Р. Бариляк, Л. Є. Ковальчук, Г. В. Скибан. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 371 с. – Зі змісту: [Дауна хвороба]. – С. 119.
 3. Болезнь Дауна: клинические и цитогенетические исследования : моногр./ под ред. Е. Ф. Давиденковой ; Акад. мед. наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1966. – 203 с.
 4. Детская психоневрология : учеб. пособ. для врачей-курсантов последипломного образования, врачей-интернов по спец. ”Детская психиатрия”, ”Детская неврология”, ”Педиатрия” / Л. А. Булахова, О. М. Саган, С. Н. Зинченко [и др.] ; под. ред. Л. А. Булаховой. – Киев : Здоров’я, 2001. – 496 с. – (Семейная медицина. Педиатрия). – Из содерж.: [Болезнь Дауна]. – С. 253–254.
 5. Калашнікова, Руслана Василівна. Особливості реанімаційного періоду після корекції вроджених вад серця у дітей з екстракардіальними аномаліями розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04. “Серцево-судинна хірургія” / Р. В. Калашнікова, 2011. – 19 с.
 6. Картель Н. А. Генетика : энциклопедический словарь / Н. А. Картель Е. Н. Макеева, А. М. Мезенко ; Ин-т генетики и цитологии НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований. – Минск : Тэхналогія, 1999. – 448 с.: ил. – Из содерж.: [Дауна синдром]. – С. 121.
 7. Кашіна-Ярмак В. Л. Особливості фізичного розвитку дітей раннього віку із синдромом Дауна / В. Л. Кашіна-Ярмак // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали наук.-практ. конф. лікарів-педіатрів з міжнар. участю, з нагоди 30-річчя заснування каф. педіатрії №2 та 75-річчя зав. каф. педіатрії №2, заслуженого лікаря України, д-ра мед. наук, проф. Юрія Васильовича Одинця, м. Харків, 21 берез. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 93-94
 8. Клінічна генетика : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Т. В. Сорокман, В. П. Пішак, І. В. Ластівка [та ін.] – Чернівці : [Медуніверситет], 2006. – 449 с. – Зі змісту: [Синдром Дауна – трисомія 21]. – С. 77.
 9. Коркина М. В. Психиатрия : учеб. для студ. мед. вузов / М. В. Коркина, Н. Д. Лакосина, А. Е. Личко. – Москва : Медицина, 1995. – 608 с. – (Учебная литература для студентов медицинских институтов). – Из содерж.: [Синдром Дауна]. – С. 566–568.
 10. Косаковський А. Л. Порушення слуху у дітей з синдромом Дауна / А. Л. Косаковський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. – № 5. – С. 85-91.
 11. Лильин Е. Т. Генетика для врачей : моногр. / Е. Т. Лильин, Е. А. Богомазов, П. Г. Гофман-Кадошников. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Медицина, 1990. – 256 с. : ил. – (Библиотека практического врача). – Из содерж: [Болезнь Дауна]. – С. 117-120.
 12. Маринчева Г. С. Умственная отсталость при наследственных болезнях : моногр. / Г. С. Маринчева, В. И. Гаврилов. – Москва : Медицина, 1988. – 256 с. : ил. – Из содерж.: [Аномалии хромосомы 21. Болезнь Дауна]. – С. 215–223.
 13. Медицина дитинства : у 4 т. : навч. посіб. для інтернів мед. вузів, курсантів ін-тів і ф-тів удосконалення лікарів. Т. 2 / Ю. В. Бєлоусов, В. В. Бережний, Т. О. Богомаз [та ін.] ; за ред. П. С. Мощича. – Київ : Здоров’я, 1994. – 760 с. : іл., табл. – Зі змісту: [Хвороба Дауна]. – С. 716–717.
 14. Мислицький В. Ф. Спадкові синдроми: епонімічний словник-довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти ІІІ-IV рівнів, аспірантів, лікарів-інтернів / В. Ф. Мислицький, В. П. Пішак, В. І. Проняєв. – Чернівці : Прут, 1998. – 312 с. – Зі змісту: [синдром Дауна]. – С. 69.
 15. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование : атлас-справочник / С. И. Козлова, Н. С. Демикова, Е. Семанова, О. Е. Блинникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Практика, 1996. – 392 с. – Из содерж.: [Хромосомы 21 трисомии синдром]. – С. 303.
 16. Нейрофізіологічна діагностика і лікування когнітивних розладів при захворюваннях головного мозку у дітей: метод. рек. / уклад. І. Г. Євтушенко, Т. М. Морозова, О. П. Шестова [та ін.]. – Донецьк , 2010. – 32 с.
 17. Новий пренатальний ультразвуковий маркер в діагностиці синдрому Дауна у плода : матеріали І міжнар. конгр. з перинат. мед. “Перинатальна медицина: від сімейної амбулаторії до приватної клініки”, 26-27 квітня 2012 р., м. Київ / І. Ю. Гордієнко, А. В. Величко, О. М. Тарапурова [та ін.] // Здоровье женщины. – 2012. – № 3. – С. 182-187.
 18. Олейник Е. А. Параметры биохемилюминесценции слюны у подростков с синдромом Дауна / Е. А. Олейник, Е. Г. Денисова // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2011. – Том 10, № 4. – С. 60-62.
 19. Особливості перебігу периопераційного періоду у дітей з вродженими вадами серця та синдромом Дауна / І. Ю. Мокрик, О. П. Коваль, О. С. Карташова [та ін.] // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк : [тези доп.] / гол. ред. Л. Пиріг. – Донецьк ; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 129.
 20. Особливості стану здоров’я та розвитку дітей раннього віку з синдромом Дауна : матеріали ІХ Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”, 8-10 жовтня 2013 р., Київ / Г. В. Кукуруза, В. Л. Кашіна-Ярмак, О. О. Кирилова [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Том 4, № 1. – С. 38.
 21. Педиатрия : учебник / глав. ред. Н. Н. Володин. – Москва: ГЭОТАР Медицина, 1997. – 833 с. – (Руководство для врачей и студентов). – Из содерж.: [Синдром Дауна]. – С. 224–226.
 22. Поєднання гострого гангренозного апендициту, періапендикулярного абсцесу та розриву кісти правого яєчника у дівчинки з хворобою Дауна / Б. М. Боднар, О. Б. Боднар, М. Г. Унгурян [та ін.] // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т. 10, № 1. – С. 90-92.
 23. Поліморфізм генів фолатного обміну : фактор ризику народження дітей з вадами невральної трубки та синдромом Дауна / Л. Б. Чорна, Г. В. Макух, Е. Й. Пацкун [та ін.] // Львівський медичний часопис. – 2011. – Vol. 17, № 3. – С. 66-70.
 24. Поширеність хромосомної патології серед дитячої популяції Чернівецької області / Т. М. Бойчук, Т. В. Сорокман, І. В. Ластівка [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Том 15, № 1. –  С. 24-29.
 25. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева [и др.]; Межрегион. Акад. упр. персоналом. – Киев : [Межрегиональная Академия управления персоналом], 2003. – 1195 с. – ISBN 966-608-306-Х. – Из содерж.: [Болезнь Дауна]. – С. 26, 250, 930.
 26. Результаты хирургического лечения косоглазия у детей с синдромом Дауна и неврологической симптоматикой / И. М. Мосин, О. А. Милованова, М. И. Пыков [и др.] // Детская хирургия. – 2011. – № 4. – С. 34-36.
 27. Розумова відсталість: епідеміологія, чинники ризику, профілактичні заходи : моногр. / В. Г. Деркач, І. П. Дищук, Р. І. Рудницький [та ін.]. – Чернівці, 2005. – 136 с.
 28. Селецкий А. И. Психология детского возраста : учеб. для студ. ф-тов пединститутов / А. И. Селецкий. – Киев : Вища школа, 1987. – 296 с. – Из содерж.: [Болезнь Дауна]. – С. 256–258.
 29. Синдром Дауна сумели направить против рака : По материалам Nature Медицинская газета .- 2010.- № 73 // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 144.
 30. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – Київ : Знання, 2008. – 359 с.
 31. Служинська З. О. Спадковість людини (хромосомні та генні хвороби) : посіб. мед. вищ. закл. України. Ч. ІІ / З. О. Служинська, П. П. Калинюк, О. Б. Служинська. – Львів, 1997. – 100 с. – Зі змісту: [Транслокований синдром Дауна]. – С. 36–39.
 32. Сміян І. С. Медична генетика дитячого віку : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. С.  Сміян, Н. В. Банадига, І. О. Багірян. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 185 с. : іл. – Бібліогр.: с. 183 (17 назв). – Зі змісту: [Хвороба Дауна]. – С. 46–50.
 33. Современные подходы к болезни Дауна : моногр. / под. ред. Д. Лейна, Б. Стрэтфорда, пер. с англ. М. Г. Блюмина, Н. И. Осьмакова. – Москва : Педагогика, 1991. – 336 с. : ил.
 34. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / В. В. Абраменкова, Н. Н. Авдеева, М. Ю. Арутюнян [и др.], под. ред. С. Ю. Циркина ; Ассоциация детских психиатров и психологов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 1999. – 752 с. – Из содерж.: [Дауна болезнь]. – С. 481–482.
 35. Хромосомные болезни человека: диагностика и клиника : моногр./ под ред. Е. Ф. Давиденковой ; Акад. мед. наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1965. – 186 с. – Из содерж.: [Болезнь Дауна]. – С. 56–79, 131–137.
 36. Червяк П. І. Медична енциклопедія : посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. І. Червяк. – Київ : Просвіта, 2001. – 1023 с. : фот. – Зі змісту: [Дауна хвороба]. – С. 200–201.
 37. Чудновский В. С. Основы психиатрии : руководство / В. С. Чудновский, Н. Ф. Чистяков. – Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Зевс, 1997. – 448 с. – Из содерж.: [Болезнь Дауна]. – С. 336–337.
 38. Эпилепсия у пациентов с синдромом Дауна / М. Б. Миронов, К. Ю. Мухин, А. Ю. Глухова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, № 5, вып.2: Эпилепсия. – С. 92-96.
 39. Юн Г. Дети с отклонениями. Родители о своих детях / Герда Юн ; под ред. В. М. Михлина ; пер с нем. Г. Я. Гордина. – Кишенев : Штиинца, 1987. – 176 с. – Из содерж.: [Болезнь Дауна]. – С. 23–28, 75–85, 140–142.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.