Нові книги, що надійшли в бібліотеку до 25 вересня 2014 рокуНові книги, що надійшли в бібліотеку до 25 вересня 2014 року

Основи екології : підруч. для студ. вищих фарм. навч. закл. та фарм. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред.: В. Г. Бардова,
В. І. Федоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 с.
У національному підручнику викладено загальні питання та глобальні проблеми екології, джерела і наслідки забруднення навколишнього середовища, нормативно-правові основи охорони довкілля, проблеми екології людини. Висвітлено структуру, методи сучасної екології, характеристику біосфери, питання про екологічні системи, фактори довкілля. Розглядається хімічне й енергетичне забруднення та його наслідки, зокрема й джерела забруднення у медицині та фармацевтичній промисловості, методи захисту від забруднення. Приділена увага біотехнології, у т. ч. у фармацевтичній промисловості, та екології і здоров’ю людини. Наведено контрольні питання та тестові завдання. Підручник можна використовувати при вивченні екології для студентів-медиків, біологів, екологів, інтернів, провізорів, практичних лікарів. fran---0001---0002
Історія Студентського наукового товариства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Масна З. З., Адамович О. О.,
Туркевич М. О., Кріль О. М. – Львів : [б. в.], 2014. – 112 с.
У книзі подано інформацію про історію, традиції і досягнення Студентського наукового товариства найстаршого в Україні з європейськими традиціями Львівського національного університету імені Данила Галицького. 100_5065
Bobyrov V. M. Bases of Bioethics and Biosafety : study guide for students of higher medical educational establishments / Viktor M. Bobyryov, Olena M. Vazhnicha,
Tetyana O. Devyatkina. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 248 p.
The study guide for 3rd-year students of higher medical establishments of the 4th level of accreditation has been written according to Bioethics syllabus and addressed to English-speaking students. The study guide contains main concepts of Biomedical Ethics and tests for self-control. 22---0002
Чорнокульський С. Т. Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) : навчально-методичний посібник / С. Т. Чорнокульський. – К. : Книга плюс, 2011. – 119 с.
У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів тулуба з використанням авторських схем та наукових препаратів.

Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. У посібнику впроваджена сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997), українській стандарт (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам і викладачам медичних університетів, коледжів, аспірантам, лікарям.

100_5081
Червінська М. Є. Топографічна анатомія та оперативна хірургія верхньої кінцівки : навчальний посібник / М. Є. Червінська. – Львів : ЛКА, 2011. – 162 с.
У посібнику викладено матеріал з урахуванням поглибленого вивчення студентами топографічної анатомії та оперативної хірургії верхньої кінцівки на основі української анатомічної номенклатури. Описано оперативні доступи до судин та нервів. Висвітлено принципи та техніку первинної хірургічної обробки ран, операції при гнійних захворюваннях, ампутації та екзартикуляції. Ретельно підібрано тести та ситуаційні задачі. Еталони відповідей подано в кінці кожного розділу.

Для викладачів та студентів медичних вищих навчальних закладів.

100_5100
Масний З. Проблеми деонтології в сучасній українській медицині / З. Масний. – Львів : [Піраміда], 2010. – 74 с. – (Нова медична бібліотека ; вип. 13).
В книзі висвітлені основні деонтологічні проблеми сучасної української медицини. Розглянуті практичні питання медичної деонтології, подано окремі рекомендації для лікарів деяких вузьких спеціальностей.

Видання розраховане на медичну громадськість та студентів медичних навчальних закладів із сподіванням знайти в них однодумців.

100_5069
Научные исследования в целях достижения всеобщего охвата населения медицинскими услугами : доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2013 г.
/ [Ch. Dye, T. Boerma, D. Evans и др.] ; Всемирная организация здравоохранения. – [Luxemburg] : [б.в.], 2013. – 186 с.
100_5066
Афанасьев В. В. Цитофлавин в интенсивной терапии / В. В. Афанасьев. – СПб. : [Тактик-Студио], 2006. – 36 с.
Пособие написано в форме очерка, в котором представлены основные показания к применению цитофлавина в интенсивной терапии. Оригинальная форма изложениия позволила автору рассмотреть не только механизмы действия цитофлавина, но и его системные эффекты, описанные в традиционной манере изложения, а также основные комбинации цитофлавина с препаратами других фармакологических групп.

Отличительной особенностью является анализ фармакологических комбинаций при применении цитофлавина с другими препаратами, что является весьма полезным в качестве образца подходов к рациональной фармакотерапии.

Настоящее пособие ориентировано на широкий круг врачей, студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и аспирантов.

100_5071
Мануальна рефлексотерапія вертеброгенної патології : методичні розробки практичних і семінарських занять для лікарів слухачів циклу тематичного удосконалення
/ за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [б. в.], 2008. – 50 с.
100_5061
Реамберин (пострегистрационные клинические исследования 1999–2005 гг.) : рефераты опубликованных в периодической печати научных статей /
сост. А. Д. Лавлинский. – СПб. : [Тактик-Студио], 2005. – 144 с.
100_5099
Фармацевтична профілактика та її кадрове забезпечення / Г. Ю. Яцкова, М. В. Слабий, Г. В. Крамаренко, Б. Л. Парновський. – Львів : Кварт, 2007. – 200 с.
У монографії дається визначення фармацевтичної профілактики як комплексу заходів, які передбачають взаємодію провізора, пацієнта і, при необхідності, лікаря, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я, покращення якості життя, попередження виникнення патологічних станів і захворювань, а при їх появі – прогресування і погіршення стану пацієнта, рецидиву захворювань та їх переходу у хронічну форму, а також попередження можливих негативних або небажаних наслідків (побічних ефектів, ускладнень, нераціональностей) фармакотерапії. Представлені класифікація фармацевтичної профілактики, її завдання.

Проведена систематизація арсеналу профілактичних лікарських засобів в Україні. Викладені питання співпраці лікарів та фармацевтів для попередження неправильно виписаних рецептів, випадків нераціональної фармакотерапії. Акцентується увага на застосуванні профілактичних ліків рослинного походження. У зв’язку з сучасною тенденцією до систематичного зростання арсеналу та показників реалізації профілактичних лікарських засобів у світі та в Україні обґунтоване питання про посилення відповідної підготовки фармацевтичних кадрів.

Монографія призначена для провізорів-інтернів, слухачів передатестаційних циклів з спеціальностей “організація і управління фармацією”, “загальна фармація”, студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів.

100_5074
Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування у роботі сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини / Андріюк Л. В.,
Тимофєєва С. М., Залозецький С. І. ; за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [б. в.], 2013. – 71 с.
В практиці сімейного лікаря поряд з медикаментозними засобами використовують природні та перформовані фізичні фактори. Для цього в амбулаторно-поліклінічних закладах відкриваються фізіотерапевтичні кабінети, в яких надається фізіотерапевтична допомога хворим та реконвалесцентам. Сімейний лікар зобов’язаний в роботі використовувати сучасні методи реабілітації хворих і застосовувати основи фізіотерапії, бальнеотерапії. В цей же час потрібно враховувати, що ознайомлювальний курс фізіотерапії в ВУЗах не дає повної уяви про біологічні та фізико-хімічні процеси саногенезу, які проходять під дією апаратної фізіотерапії, що робить її малозрозумілою для лікарської свідомості на тлі переважаючого вивчення факторів фармакотерапії. Даний посібник дає можливість сімейному лікарю поглибити теоретичні знання та оволодіти використанням методів фізіотерапії, немедикаментозних засобів у лікуванні та реабілітації своїх пацієнтів і їх технічне виконання в амбулаторних та домашніх умовах. 100_5084
Фітотерапія : навчальний посібник для практичних і семінарських занять курсу за вибором студентів 4 курсу медичного факультету. Ч. 1. / Андріюк Л. В.,
Гарник Т. П., Магулка І. В. [та ін.] ; за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [Папуга], 2013. – 167 с.
Учбовий матеріал, викладений у навчальному посібнику, передбачає вивчення основ фітотерапії за окремими розділами – біологічно активні сполуки, фармакотерапевтична дія та застосування лікарських засобів рослинного походження в клінічній практиці. Глави навчального посібника створені згідно учбового плану викладання фітотерапії для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4-го курсу медичного факультету у відповідності з організацією навчального процесу за вимогами вищих навчальних закладів. 100_5124
Фітотерапія : методичні рекомендації для практичних і семінарських занять курсу за вибором студентів 4 курсу стоматологічного факультету. Ч. 2. / Андріюк Л. В.,
Гарник Т. П., Магулка І. В. [та ін.] ; за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [Папуга], 2013. – 99 с.
Учбовий матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, передбачає вивчення основ фітотерапії за окремими розділами – біологічно активні сполуки, фармакотерапевтична дія та застосування лікарських засобів рослинного походження в клінічній практиці. Глави навчального посібника створені згідно учбового плану викладання фітотерапії для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету у відповідності з організацією навчального процесу за вимогами вищих навчальних закладів. 100_5098
Збірник тестових завдань з онкології : навчальний посібник для студентів V–VI курсів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації / Фецич Т. Г., Савран В. Р.,
Стернюк Ю. М. [та ін.] ; за ред. : Т. Г. Фецича, Ю. Ю. Олійника. – Львів : [б. в.], 2013. – 215 с.
Посібник «Тестові завдання з онкології» складений у відповідності до програми навчальної дисципліни «Онкологія» для студентів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації, затвердженої МОЗ України 11.06.2008 року. При складанні посібника використаний досвід викладання онкології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Тестові завдання з онкології призначені для самоконтролю засвоєння знань під час підготовки студентів до практичних занять, а також виконання самостійної роботи. Вони нададуть їм допомогу і в підготовці до складання поточного та заключного модульного контролю.

Тестові завдання можуть використовуватисяі і для програмованого контролю знань з теоретичної і клінічної онкології.

Пропонований посібник призначений для студентів вищих медичних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, також може бути корисним для лікарів інтернів при підготовці до складання кваліфікаційних іспитів «Крок».

100_5120
Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних сигналів : навчальний посібник / В. Вуйцик, З. Ю. Готра, О. З. Готра [та ін.] ;
за ред. З. Ю. Готри. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 308 с.
У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічниих сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опрно-рухової системи. Коротко приведено основи антомії органів людини, біосигнали яких розглянуто.

Учбовий посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

100_5121
Сучасні принципи інтенсивної терапії та виходжування новонароджених дітей : матеріали науково-практичної школи-семінару, 15-16 вересня 2005 р., м. Судак,
АР Крим. – [б. м. : б. в., 2005 ?]. – 143 с.
100_5127
Ткаченко С. К. Біль у дитини / С. К. Ткаченко. – Львів : Каменяр, 2010. – 73 с.
В книзі висвітлюються причини й особливості механізму розвитку болю у новонароджених і недоношених дітей, розглядаються немедикаментозні та фармакологічні методи знеболювання.

Книга призначена для лікарів-неонатологів, акушер-гінекологів, педіатрів, реаніматологів, ендоскопістів.

100_5064
Кінах М. В. Тромбофілії і тромбози у хірургічній практиці : навчальний посібник / М. В. Кінах, В. В. Михайлович, О. Б. Матвійчук. – Львів : Каменяр, 2008. – 114 с.
У посібнику наведено основні положення гемостазу як науки, методи дослідження гемостазу та його розладів, клінічну оцінку, лабораторну діагностику гемофілій за допомогою редукованого автокоагуляційного тесту. Подано схему етіологічних факторів розвитку та діагностику ДВЗ-синдрому, запропоновано набір тестів для оцінки стану системи гемостазу при підготовці хворих до операції, а також експрес-діагностику порушень гемостазу при невідкладних станах та основи їх корекції. Описані фактори розвитку тромбофілій і тромбозів, категорії ризику, профілактику тромбозів у хірургічній практиці відповідно до категорій ризику. Описано антифосфоліпідний синдром, гострий венозний тромбоз, діагностику та корекцію.

Посібник розрахований на хірургів, акушерів-гінекологів, травматологів, урологів, анестезіологів-реаніматологів, лікарів-лаборантів, інтернів, студентів медичних університетів.

100_5088
Практичні навички з питань гемостазіології : навчально-методичний посібник / Дзяк Г. В., Перцева Т. О., Кузьміна А. П. [та ін.] ; за ред. Г. В. Дзяка.
– Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 307 с.
Патологія гемостаза в структурі клінічної патології людини займає одне з ведучих положень, оскільки визначається не тільки високою частотою, різнобарвністю і потенційно високою загрозою геморагічних і тромботичних захворювань і синдромів, а цй тим, що ці процеси є суттєвою ланкою патогенезу надзвичайно великої кількості інших хвороб – інфекційно-септичних, імунних, серцево-судинних, неопластичних, значної частки хірургічної патології. Учбовий посібник розширює діапазон знань і умінь лікарів з питань діагностики і контролю за ефективністю коригуючої терапії. Наведені в учбовому посібнику патологічні процеси наочно демонструють загально-медичне значення проблем патології гемостазу, в зв’язку з чим уміння орієнтуватися в цих проблемах необіхно лікарям усіх клінічних спеціальностей – сімейних лікарів, хірургів, терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, нефрологів, реаніматологів та лікарів швидкої допомоги. 100_5063
Родинна профілактика гіпертонічної хвороби / Коваль С. І., Денищенко Н. Є., Убога Б. С. [та ін.] ; за ред. Лемішко Б. Б. – Львів : [б. в.], 2011. – 20 с.
100_5096
Ендоскопічна і морфологічна діагностика стравоходу Барретта : методичні рекомендації / О. Г. Курик, М. Ю. Коломоєць, В. О. Яковенко, О. В. Каленська.
– К. : [б. в.], 2012. – 29 с.
Основним методом діагностики Стравоходу Барретта є ендоскопія з використанням сучасних методів ендолскопічного дослідження – відеоезофагогастроскопія у білому світлі, у вузькому спектрі (NBI), збільшуюча ендоскопія, хромоендоскопія з обов’язковою прицільною політопною біопсією. Важливе значення має об’єктивізація сучасних морфологічних даних діагностики дисплазії при стравоході Барретта, оскільки від цього залежить вибір тактики лікування і в кінцевому результаті прогноз захворювання. 100_5087
Кіхтяк О. П. Патогенетичне лікування цукрового діабету типу 2 / О. П. Кіхтяк. – К. : Софія-А, 2006. – 161 с.
У монографії здійснено аналіз фундаментальних наукових досліджень з патогенезу цукрового діабету типу 2, зібрано й систематизовано найновіші дані лабораторного визначення стадій його розвитку. Обґрунтовано найбільш прийнятне лікування стосовно певного етапу патогенезу. Розглянуто важливі аспекти застосування деяких вітчизняних і зарубіжних препаратів. Подано сучасну інформацію про лікарські рослини з еуглікемічним ефектом.

Для лікарів-інтернів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації, слухачів системи післядипломної освіти, сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів.

100_5077
Лікування резистентних форм пептичної виразки / Вдовиченко В. І., Бондаренко О. О., Демидова А. Л. [та ін.] ; ред. Вдовиченко В. І. –
Львів : [б. в.], 2009. – 80 с.
Монографія розрахована на лікарів терапевтів, гастроентерологів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей та лікарів-інтернів. 100_5095
Острогляд А. В. Гастроезофагельна рефлюксна хвороба / А. В. Острогляд, А. С. Свінціцький, В. І. Вдовиченко. – Львів : [б. в.], 2011. – 199 с.
Монографія рекомендується сімейним лікарям, дільничним терапевтам, гастроентерологам, лікарям-інтернам. 100_5079
Кулькові та балкові системи фіксації покривних протезів / В. Ф. Макєєв, В. Р. Сакальський, П. В. Щерба, Н. Р. Ключковська. – Львів : [Кварт], 2013. – 122 с.
Незважаючи на стрімкий розвиток стоматології, потреба у знімному протезуванні залишається досить високою та соціально необхідною, оскільки дефекти зубних рядів різної локалізації та величини – розповсюджена патологія зубо-щелепної системи. Для фіксації знімних протезних конструкцій на сьогоднішній день пропонується широкий арсенал механічних пристосувань. Одними з них є кулькова та балкова системи фіксації, основними показами до застосування яких є протезування за надзвичайно малої кількості зубів. Правильний вибір методу фіксації – запорука успіху в протетичній реабілітації пацієнтів і має тривалу перспективу. 100_5122
Макєєв В. Ф. Діагностика та лікування ретенції зубів / В. Ф. Макєєв, Е. В. Безвушко, Н. В. Пилипів. – Львів : [Кварт], 2013. – 126 с.
Етіологія і клінічні прояви ретенції зубів настільки різноманітні, що не допускають лікування за єдиною стандартною схемою. Ця аномалія супроводжується не тільки порушенням прорізування зубів, але і їх скупченим положенням, поворотами за віссю, діастемами, тремами, резорбцією коренів та утворенням кіст, вкороченням або деформацією зубних дуг. Основним методом виявлення ретенованих зубів на сьогодні залишається прицільна рентгенографія та ортопантомографія. Вивчення клінічних та рентгенологічно визначених особливостей розташування ретенованих зубів, їх систематизація є актуальними і забезпечать можливість розподілу ретенованих зубів на певні типи, дозволять запропонувати адекватні і раціональні методи лікування та уточнити покази до їх проведення. 100_5123
Макєєв В. Ф. Ортопедичні методи лікування хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння / Макєєв В. Ф., Неміш Т. Ю.,
Олійник Г. В. – Львів : [Кварт], 2013. – 164 с.
Книга присвячена вивченню проблем деформацій щелепно-лицьової ділянки у хворих з вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння, а також ортодентичним і ортопедичним методам надання стоматологічної допомоги. 100_5118
Мороз К. А. Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів : навчальний посібник для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» вищих медичних
навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти / К. А. Мороз. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 240 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні відомості з етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики карієсу і некаріозних уражень твердих тканин зубів.

Посібник укладено у відповідності до навчальної програми для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія». Посібник також може бути рекомендований студентам стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та практичним лікарям-стоматологам.

100_5080
Смоляр Н. І. Ендодонтичний інструментарій (класифікація, покази, методика використання) / Смоляр Н. І., Дубецька І. С. – Львів : [Апріорі], 2010. – 40 с.
Посібник присвячений актуальному питанню – необхідному основному інструментарію, що повинен використовувати лікар на ендодонтичному прийомі. При написанні використані сучасні досягнення стоматології. Посібник призначений для лікарів-стоматологів, інтернів, студентів стоматологічних факультетів. 100_5094
Использование циклоферона в терапии хронических хламидийных простатитов : методические рекомендации для врачей / под ред. : И. И. Долгушина,
О. Р. Зиганшина. – Челябинск : [Тактик-Студио], 2006. – 32 с.
В руководстве обобщены и систематизированы данные отечественной, зарубежной литературы и результаты собственных исследований по проблеме урогенитального хламидоза. Приведены современные данные о клинических проявлениях, механизмах антимикробной защиты хронических хламидийных простатитов. Подробно освещены вопросы о состоянии местного и системного иммунитета у больных хроническим хламидийным простатитом. Представлены и обоснованы схемы терапии с использованием циклоферона у пациентов с хламидийной инфекцией. 100_5101
Ультрасонографія захворювань та травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату : методичні рекомендації / Кучер А. Р., Алейнік В. А.,
Гарбар Н. Я. [та ін.]. – Львів : Компакт-ЛВ, 2006. – 40 с.
У методичних рекомендаціях представлені особливості ультразвукової діагностики опорно-рухового апарату. Особливу увагу приділено методології виконання обстеження, ультрасонографічній анатомії опороно-рухового апарату, в нормі та в патології. Окремо висвітленні питання ультрасонографічної семіотики захворювань та травматичних пошкоджень сухожилково-зв’язкового апарату, суглобів та хребта.

Методичні рекомендації призначені для слухачів факультету післядипломної освіти (ортопедів-травматологів, лікарів променевої діагностики, невропатологів, лікарів загальної практики), інтернів та студентів вищих навчальних закладів.

100_5083
Бріш К. Г. Розлади прив’язаності від теорії до терапії : посібник / Карл Гайнц Бріш ; пер. з нім. Ю. Ковалів. – Львів : [б. в.], 2012. – 314 с.
В книзі викладені базові положення концепції прив’язаності Джона Боулбі, зацікавленість якою постійно зростає. Автор переконаний, що «прив’язаність» відіграє вирішальну роль у психотерапевтичному процесі і займає вагоме місце у позаконцептуальній моделі психотерапії. 100_5093
Применение цитофлавина в терапии абстинентного синдрома у больных алкоголизмом : пособие для врачей / Н. А. Бохан, С. А. Иванова, С. С. Теровский [и др.].
– СПб. ; Томск : [Тактик-Студио], 2006. – 32 с.
В пособии, на примере абстинентного синдрома у больных алкоголизмом, изложен метод совершенствования терапии путем применения нейрометаболического протектора с антиоксидантными свойствами – «Цитофлавина». Установлено, что использование «цитофлавина» у больных алкогольной зависимостью позволяет существенно снизить степень неспецифических изменений при хронической алкогольной интоксикации – свободнорадикальных нарушений, эндотоксикоза, показателей запрограммированной гибели клеток периферической крови. Показана высокая клиническая эффективность цитофлавина при купировании основных проявлений абстинентного синдрома. Терапевтические эффекты развиваются на фоне нормализации биохимических, метаболических и гормональных процессов в организме.

Данная методика может быть использована в лечебном процессе в наркологических отделениях.

100_5076
Использование циклоферона в терапии папилломавирусной инфекции : рекомендации для врачей / В. А. Исаков, Д. К. Ермоленко, Ф. Р. Кутуева [и др.].
– СПб. ; Великий Новгород : [Тактик-Студио], 2007. – 64 с.
В рекомендациях дана краткая характеристика биологических свойств урогенитальных трихомонад, патогенез поражений мочеполового тракта, в том числе при смешанных протозойно-бактериальных инфекциях. Представлена клиническая картина, классификация и основные формы мочеполового трихомониаза у женщин и мужчин. Даны современные методы лабораторной диагностики трихомониаза, а также определения чувствительности простейших к антипротозойным препаратам. Изложены способы лечения урогенитального трихомониаза с использованием оригинальных антипротозойных средств, а также методы коррекции дисбактериоза кишечника и влагалища.

Рекомендации предназначены для дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов, врачей-лаборантов, урологов, врачей общей практики, клинических ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов.

100_5086
Нові підходи до діагностики та лікування ІПСШ в групах населення, уразливих щодо зараження ВІЛ : навчальний посібник / укл. : Мавров Г. І., Бондаренко
Г. М., Щербакова Ю. В. [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013.
Постійне стрімке поширення епідемії ВІЛ в Україні спонукає до альтернативного ведення пацієнтів з ІПШ в сучасних умовах.

Посібник рекомендований для лікарів-дерматовенерологів, урологів, гінекологів, інфекціоністів та лікарів суміжних спеціальностей, що пов’язані з лікуванням ІПСШ в уразливих щодо зараження ВІЛ групах населення.

100_5085
Справочник по инфекционным болезням у детей / Богадельников И. В., Бобровицкая А. И., Бодня Е. И. [и др.] ; под ред. : И. В. Богадельникова,
А. В. Кубышкина. – Симферополь ; К. : Ариал, 2014. – 278 с.
Справочник включает основные нозологические формы болезней, определяющие инфекционною заболеваемость в Украине. Предназначен для участковых педиатров, врачей детских оздоровительных и детских дошкольных учреждений и «скорой помощи», семейных врачей, студентов старших курсов, а также медицинских и педагогических работников, сталкивающихся в своей работе с детьми.
100_5082
Гнійно-некротичні ускладнення ранового процесу: патоґенетичні аспекти комплексного лікування : клінічні лекції / А. Р. Вергун, Н. І. Корпан,
В. В. Котик [та ін.] ; за ред. : Вергуна А. Р., Корпан Н. І., Котика В. В. – К. : [б. в.], 2010. – 50 с.
Подано коротку характеристику етіології, патоґенезу, класифікацїю та клінічні прояви ранової інфекції, гнійно-некротичних ускладнень; предсталено методи діагностики, деталізовано наведено заходи медичної допомоги, методики та послідовність хірургічного лікування.

Розділи присвячені проблемам ранової інфекції – діагностиці та лікуванню гнійних ран у 1 та 2 фазах ранового процесу, ускладненням гнійних ран. Метою публікації було клініко-патоґенетичне обґрунтування методів комплексного лікування пацієнтів з рановою інфекцією та її ускладненнями.

Клінічні лекції відповідають окремим розділам навчальної программи “Загальна хірургія” студентів вищих навчальних закладів I–III та III–IV рівнів акредитації, можуть також бути корисними сімейним лікарям, хірургам, травматологам.

Збірник клінічних лекції рекомендований профільним методкомом з хірургічних дисциплін львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як навчальний посібгник для студентів, протокол № 39 від 11.12.2009 р.

100_5092
Перспективи ксенотрансплантації : наукові аспекти та етичні розмірковування = Prospects for Xenotrasplantation : Scientific Aspects and Ethical Considerations
= La prospettiva degli xenotrapianti : aspetti scientifici e considerazioni etiche / Х. де Діос Віал Корреа, Е. Зґречча, Ф. Бах [та ін.]. ; ред. Х. де Діос Віал Корреа;
наук. ред. Б. О. Савчик, М. Д. Луцик ; пер. з англ. М. Д. Луцик ; пер. з італ. І. Є. Бойко ; Папська академія «Pro Vita». – Львів : Медицина і право, 2007. –
48 с. – (Біоетика). – [За вид. : Vaticano, 2001].
У книзі висвітлено наукові аспекти та етичні розмірковування щодо перспектив ксенотрансплантації.

Для викладачів медичних, біологічних та юридичних навчальних закладів, студентів, аспірантів і науковців.

100_5091
Паєнок О. С. Перебіг вагітності та стан новонароджених при ендемічній тиреопатії : навчально-методичний посібник / О. С. Паєнок, В. І. Паньків.
– Львів : [б. в.], 2011. – 110 с.
Даний навчально-методичний посібник містить відомості про епідеміологію, медико-соціальне значення, особливості перебігу, діагностики, профілактики та лікування ендемічних тиреопатій у вагітних жінок, породіль та їх новонароджених. Рекомендований для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, практичних лікарів. 100_5062
Ультрасонографія в акушерстві : навчальний посібник / В. І. Пирогова, О. Є. Ошуркевич, Я. М. Корінець [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2009. – 84 с.
У навчальному посібнику представлені особливості та можливості ультразвукової діагностики під час вагітності. Особливу увагу приділено діагностиці вагітності раннього терміну, патології плода у ІІ–ІІІ триместрах вагітності. Окремо висвітлені питання доплерометрії та визначення біофізичного профілю плода.

Посібник призначений для слухачів факультету післядипломної освіти (акушерів-гінекологів, лікарів УЗД, лікарів загальної практики – сімейних лікарів), інтернів та студентів вищих медиичних навчальних закладів освіти України III–IV рівнів акредитації.

100_5102

Основи екології : підруч. для студ. вищих фарм. навч. закл. та фарм. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред.: В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 с.
У національному підручнику викладено загальні питання та глобальні проблеми екології, джерела і наслідки забруднення навколишнього середовища, нормативно-правові основи охорони довкілля, проблеми екології людини. Висвітлено структуру, методи сучасної екології, характеристику біосфери, питання про екологічні системи, фактори довкілля. Розглядається хімічне й енергетичне забруднення та його наслідки, зокрема й джерела забруднення у медицині та фармацевтичній промисловості, методи захисту від забруднення. Приділена увага біотехнології, у т. ч. у фармацевтичній промисловості, та екології і здоров’ю людини. Наведено контрольні питання та тестові завдання. Підручник можна використовувати при вивченні екології для студентів-медиків, біологів, екологів, інтернів, провізорів, практичних лікарів. fran---0001---0002
Історія Студентського наукового товариства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Масна З. З., Адамович О. О., Туркевич М. О., Кріль О. М. – Львів : [б. в.], 2014. – 112 с.
У книзі подано інформацію про історію, традиції і досягнення Студентського наукового товариства найстаршого в Україні з європейськими традиціями Львівського національного університету імені Данила Галицького. 100_5065
Bobyrov V. M. Bases of Bioethics and Biosafety : study guide for students of higher medical educational establishments / Viktor M. Bobyryov, Olena M. Vazhnicha, Tetyana O. Devyatkina. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 248 p.
The study guide for 3rd-year students of higher medical establishments of the 4th level of accreditation has been written according to Bioethics syllabus and addressed to English-speaking students. The study guide contains main concepts of Biomedical Ethics and tests for self-control. 22---0002
Чорнокульський С. Т. Анатомія судин та нервів тулуба (ангіоневрологія) : навчально-методичний посібник / С. Т. Чорнокульський. – К. : Книга плюс, 2011. – 119 с.
У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів тулуба з використанням авторських схем та наукових препаратів.

Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. У посібнику впроваджена сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997), українській стандарт (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам і викладачам медичних університетів, коледжів, аспірантам, лікарям.

100_5081
Червінська М. Є. Топографічна анатомія та оперативна хірургія верхньої кінцівки : навчальний посібник / М. Є. Червінська. – Львів : ЛКА, 2011. – 162 с.
У посібнику викладено матеріал з урахуванням поглибленого вивчення студентами топографічної анатомії та оперативної хірургії верхньої кінцівки на основі української анатомічної номенклатури. Описано оперативні доступи до судин та нервів. Висвітлено принципи та техніку первинної хірургічної обробки ран, операції при гнійних захворюваннях, ампутації та екзартикуляції. Ретельно підібрано тести та ситуаційні задачі. Еталони відповідей подано в кінці кожного розділу.

Для викладачів та студентів медичних вищих навчальних закладів.

 100_5100
Масний З. Проблеми деонтології в сучасній українській медицині / З. Масний. – Львів : [Піраміда], 2010. – 74 с. – (Нова медична бібліотека ; вип. 13).
В книзі висвітлені основні деонтологічні проблеми сучасної української медицини. Розглянуті практичні питання медичної деонтології, подано окремі рекомендації для лікарів деяких вузьких спеціальностей.

Видання розраховане на медичну громадськість та студентів медичних навчальних закладів із сподіванням знайти в них однодумців.

 100_5069
Научные исследования в целях достижения всеобщего охвата населения медицинскими услугами : доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2013 г. / [Ch. Dye, T. Boerma, D. Evans и др.] ; Всемирная организация здравоохранения. – [Luxemburg] : [б.в.], 2013. – 186 с.
 100_5066
Афанасьев В. В. Цитофлавин в интенсивной терапии / В. В. Афанасьев. – СПб. : [Тактик-Студио], 2006. – 36 с.
Пособие написано в форме очерка, в котором представлены основные показания к применению цитофлавина в интенсивной терапии. Оригинальная форма изложениия позволила автору рассмотреть не только механизмы действия цитофлавина, но и его системные эффекты, описанные в традиционной манере изложения, а также основные комбинации цитофлавина с препаратами других фармакологических групп.

Отличительной особенностью является анализ фармакологических комбинаций при применении цитофлавина с другими препаратами, что является весьма полезным в качестве образца подходов к рациональной фармакотерапии.

Настоящее пособие ориентировано на широкий круг врачей, студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и аспирантов.

 100_5071
Мануальна рефлексотерапія вертеброгенної патології : методичні розробки практичних і семінарських занять для лікарів слухачів циклу тематичного удосконалення / за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [б. в.], 2008. – 50 с.
 100_5061
Реамберин (пострегистрационные клинические исследования 1999–2005 гг.) : рефераты опубликованных в периодической печати научных статей / сост. А. Д. Лавлинский. – СПб. : [Тактик-Студио], 2005. – 144 с.
 100_5099
Фармацевтична профілактика та її кадрове забезпечення / Г. Ю. Яцкова, М. В. Слабий, Г. В. Крамаренко, Б. Л. Парновський. – Львів : Кварт, 2007. – 200 с.
У монографії дається визначення фармацевтичної профілактики як комплексу заходів, які передбачають взаємодію провізора, пацієнта і, при необхідності, лікаря, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я, покращення якості життя, попередження виникнення патологічних станів і захворювань, а при їх появі – прогресування і погіршення стану пацієнта, рецидиву захворювань та їх переходу у хронічну форму, а також попередження можливих негативних або небажаних наслідків (побічних ефектів, ускладнень, нераціональностей) фармакотерапії. Представлені класифікація фармацевтичної профілактики, її завдання.

Проведена систематизація арсеналу профілактичних лікарських засобів в Україні. Викладені питання співпраці лікарів та фармацевтів для попередження неправильно виписаних рецептів, випадків нераціональної фармакотерапії. Акцентується увага на застосуванні профілактичних ліків рослинного походження. У зв’язку з сучасною тенденцією до систематичного зростання арсеналу та показників реалізації профілактичних лікарських засобів у світі та в Україні обґунтоване питання про посилення відповідної підготовки фармацевтичних кадрів.

Монографія призначена для провізорів-інтернів, слухачів передатестаційних циклів з спеціальностей “організація і управління фармацією”, “загальна фармація”, студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів.

100_5074
Фізіотерапія та немедикаментозні методи лікування у роботі сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини / Андріюк Л. В., Тимофєєва С. М., Залозецький С. І. ; за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [б. в.], 2013. – 71 с.
В практиці сімейного лікаря поряд з медикаментозними засобами використовують природні та перформовані фізичні фактори. Для цього в амбулаторно-поліклінічних закладах відкриваються фізіотерапевтичні кабінети, в яких надається фізіотерапевтична допомога хворим та реконвалесцентам. Сімейний лікар зобов’язаний в роботі використовувати сучасні методи реабілітації хворих і застосовувати основи фізіотерапії, бальнеотерапії. В цей же час потрібно враховувати, що ознайомлювальний курс фізіотерапії в ВУЗах не дає повної уяви про біологічні та фізико-хімічні процеси саногенезу, які проходять під дією апаратної фізіотерапії, що робить її малозрозумілою для лікарської свідомості на тлі переважаючого вивчення факторів фармакотерапії. Даний посібник дає можливість сімейному лікарю поглибити теоретичні знання та оволодіти використанням методів фізіотерапії, немедикаментозних засобів у лікуванні та реабілітації своїх пацієнтів і їх технічне виконання в амбулаторних та домашніх умовах. 100_5084
Фітотерапія : навчальний посібник для практичних і семінарських занять курсу за вибором студентів 4 курсу медичного факультету. Ч. 1. / Андріюк Л. В., Гарник Т. П., Магулка І. В. [та ін.] ; за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [Папуга], 2013. – 167 с.
Учбовий матеріал, викладений у навчальному посібнику, передбачає вивчення основ фітотерапії за окремими розділами – біологічно активні сполуки, фармакотерапевтична дія та застосування лікарських засобів рослинного походження в клінічній практиці. Глави навчального посібника створені згідно учбового плану викладання фітотерапії для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4-го курсу медичного факультету у відповідності з організацією навчального процесу за вимогами вищих навчальних закладів.  100_5124
Фітотерапія : методичні рекомендації для практичних і семінарських занять курсу за вибором студентів 4 курсу стоматологічного факультету. Ч. 2. / Андріюк Л. В., Гарник Т. П., Магулка І. В. [та ін.] ; за ред. Андріюка Л. В. – Львів : [Папуга], 2013. – 99 с.
Учбовий матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, передбачає вивчення основ фітотерапії за окремими розділами – біологічно активні сполуки, фармакотерапевтична дія та застосування лікарських засобів рослинного походження в клінічній практиці. Глави навчального посібника створені згідно учбового плану викладання фітотерапії для практичних і семінарських занять курсу за вибором для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету у відповідності з організацією навчального процесу за вимогами вищих навчальних закладів.  100_5098
Збірник тестових завдань з онкології : навчальний посібник для студентів V–VI курсів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації / Фецич Т. Г., Савран В. Р., Стернюк Ю. М. [та ін.] ; за ред. : Т. Г. Фецича, Ю. Ю. Олійника. – Львів : [б. в.], 2013. – 215 с.
Посібник «Тестові завдання з онкології» складений у відповідності до програми навчальної дисципліни «Онкологія»  для студентів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації, затвердженої МОЗ України 11.06.2008 року. При складанні посібника використаний досвід викладання онкології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Тестові завдання з онкології призначені для самоконтролю засвоєння знань під час підготовки студентів до практичних занять, а також виконання самостійної роботи. Вони нададуть їм допомогу і в підготовці до складання поточного та заключного модульного контролю.

Тестові завдання можуть використовуватисяі і для програмованого контролю знань з теоретичної і клінічної онкології.

Пропонований посібник призначений для студентів вищих медичних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, також може бути корисним для лікарів інтернів при підготовці до складання кваліфікаційних іспитів «Крок».

 100_5120
Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електрографічних сигналів : навчальний посібник / В. Вуйцик, З. Ю. Готра, О. З. Готра [та ін.] ; за ред. З. Ю. Готри. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 308 с.
У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічниих сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опрно-рухової системи. Коротко приведено основи антомії органів людини, біосигнали яких розглянуто.

Учбовий посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

 100_5121
Сучасні принципи інтенсивної терапії та виходжування новонароджених дітей : матеріали науково-практичної школи-семінару, 15-16 вересня 2005 р., м. Судак, АР Крим. – [б. м. : б. в., 2005 ?]. – 143 с.
 100_5127
Ткаченко С. К. Біль у дитини / С. К. Ткаченко. – Львів : Каменяр, 2010. – 73 с.
В книзі висвітлюються причини й особливості механізму розвитку болю у новонароджених і недоношених дітей, розглядаються немедикаментозні та фармакологічні методи знеболювання.

Книга призначена для лікарів-неонатологів, акушер-гінекологів, педіатрів, реаніматологів, ендоскопістів.

 100_5064
Кінах М. В. Тромбофілії і тромбози у хірургічній практиці : навчальний посібник / М. В. Кінах, В. В. Михайлович, О. Б. Матвійчук. – Львів : Каменяр, 2008. – 114 с.
У посібнику наведено основні положення гемостазу як науки, методи дослідження гемостазу та його розладів, клінічну оцінку, лабораторну діагностику гемофілій за допомогою редукованого автокоагуляційного тесту. Подано схему етіологічних факторів розвитку та діагностику ДВЗ-синдрому, запропоновано набір тестів для оцінки стану системи гемостазу при підготовці хворих до операції, а також експрес-діагностику порушень гемостазу при невідкладних станах та основи їх корекції. Описані фактори розвитку тромбофілій і тромбозів, категорії ризику, профілактику тромбозів у хірургічній практиці відповідно до категорій ризику. Описано антифосфоліпідний синдром, гострий венозний тромбоз, діагностику та корекцію.

Посібник розрахований на хірургів, акушерів-гінекологів, травматологів, урологів, анестезіологів-реаніматологів, лікарів-лаборантів, інтернів, студентів медичних університетів.

 100_5088
Практичні навички з питань гемостазіології : навчально-методичний посібник / Дзяк Г. В., Перцева Т. О., Кузьміна А. П. [та ін.] ; за ред. Г. В. Дзяка. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 307 с.
Патологія гемостаза в структурі клінічної патології людини займає одне з ведучих положень, оскільки визначається не тільки високою частотою, різнобарвністю і потенційно високою загрозою геморагічних і тромботичних захворювань і синдромів, а цй тим, що ці процеси є суттєвою ланкою патогенезу надзвичайно великої кількості інших хвороб – інфекційно-септичних, імунних, серцево-судинних, неопластичних, значної частки хірургічної патології. Учбовий посібник розширює діапазон знань і умінь лікарів з питань діагностики і контролю за ефективністю коригуючої терапії. Наведені в учбовому посібнику патологічні процеси наочно демонструють загально-медичне значення проблем патології гемостазу, в зв’язку з чим уміння орієнтуватися в цих проблемах необіхно лікарям усіх клінічних спеціальностей – сімейних лікарів, хірургів, терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, нефрологів, реаніматологів та лікарів швидкої допомоги. 100_5063
Родинна профілактика гіпертонічної хвороби / Коваль С. І., Денищенко Н. Є., Убога Б. С. [та ін.] ; за ред. Лемішко Б. Б. – Львів : [б. в.], 2011. – 20 с.
 100_5096
Ендоскопічна і морфологічна діагностика стравоходу Барретта : методичні рекомендації / О. Г. Курик, М. Ю. Коломоєць, В. О. Яковенко, О. В. Каленська. – К. : [б. в.], 2012. – 29 с.
Основним методом діагностики Стравоходу Барретта є ендоскопія з використанням сучасних методів ендолскопічного дослідження – відеоезофагогастроскопія у білому світлі, у вузькому спектрі (NBI), збільшуюча ендоскопія, хромоендоскопія з обов’язковою прицільною політопною біопсією. Важливе значення має об’єктивізація сучасних морфологічних даних діагностики дисплазії при стравоході Барретта, оскільки від цього залежить вибір тактики лікування і в кінцевому результаті прогноз захворювання. 100_5087
Кіхтяк О. П. Патогенетичне лікування цукрового діабету типу 2 / О. П. Кіхтяк. – К. : Софія-А, 2006. – 161 с.
У монографії здійснено аналіз фундаментальних наукових досліджень з патогенезу цукрового діабету типу 2, зібрано й систематизовано найновіші дані лабораторного визначення стадій його розвитку. Обґрунтовано найбільш прийнятне лікування стосовно певного етапу патогенезу. Розглянуто важливі аспекти застосування деяких вітчизняних і зарубіжних препаратів. Подано сучасну інформацію про лікарські рослини з еуглікемічним ефектом.

Для лікарів-інтернів вищих медичних закладів III–IV рівнів акредитації, слухачів системи післядипломної освіти, сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів.

100_5077
Лікування резистентних форм пептичної виразки / Вдовиченко В. І., Бондаренко О. О., Демидова А. Л. [та ін.] ; ред. Вдовиченко В. І. – Львів : [б. в.], 2009. – 80 с.
Монографія розрахована на лікарів терапевтів, гастроентерологів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей та лікарів-інтернів.  100_5095
Острогляд А. В. Гастроезофагельна рефлюксна хвороба / А. В. Острогляд, А. С. Свінціцький, В. І. Вдовиченко. – Львів : [б. в.], 2011. – 199 с.
Монографія рекомендується сімейним лікарям, дільничним терапевтам, гастроентерологам, лікарям-інтернам. 100_5079
Кулькові та балкові системи фіксації покривних протезів / В. Ф. Макєєв, В. Р. Сакальський, П. В. Щерба, Н. Р. Ключковська. – Львів : [Кварт], 2013. – 122 с.
Незважаючи на стрімкий розвиток стоматології, потреба у знімному протезуванні залишається досить високою та соціально необхідною, оскільки дефекти зубних рядів різної локалізації та величини – розповсюджена патологія зубо-щелепної системи. Для фіксації знімних протезних конструкцій на сьогоднішній день пропонується широкий арсенал механічних пристосувань. Одними з них є кулькова та балкова системи фіксації, основними показами до застосування яких є протезування за надзвичайно малої кількості зубів. Правильний вибір методу фіксації – запорука успіху в протетичній реабілітації пацієнтів і має тривалу перспективу.  100_5122
Макєєв В. Ф. Діагностика та лікування ретенції зубів / В. Ф. Макєєв, Е. В. Безвушко, Н. В. Пилипів. – Львів : [Кварт], 2013. – 126 с.
Етіологія і клінічні прояви ретенції зубів настільки різноманітні, що не допускають лікування за єдиною стандартною схемою. Ця аномалія супроводжується не тільки порушенням прорізування зубів, але і їх скупченим положенням, поворотами за віссю, діастемами, тремами, резорбцією коренів та утворенням кіст, вкороченням або деформацією зубних дуг. Основним методом виявлення ретенованих зубів на сьогодні залишається прицільна рентгенографія та ортопантомографія. Вивчення клінічних та рентгенологічно визначених особливостей розташування ретенованих зубів, їх систематизація є актуальними і забезпечать можливість розподілу ретенованих зубів на певні типи, дозволять запропонувати адекватні і раціональні методи лікування та уточнити покази до їх проведення.  100_5123
Макєєв В. Ф. Ортопедичні методи лікування хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння / Макєєв В. Ф., Неміш Т. Ю., Олійник Г. В. – Львів : [Кварт], 2013. – 164 с.
Книга присвячена вивченню проблем деформацій щелепно-лицьової ділянки у хворих з вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння, а також ортодентичним і ортопедичним методам надання стоматологічної допомоги.  100_5118
Мороз К. А. Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів : навчальний посібник для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти / К. А. Мороз. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 240 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні відомості з етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики карієсу і некаріозних уражень твердих тканин зубів.

Посібник укладено у відповідності до навчальної програми для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія». Посібник також може бути рекомендований студентам стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та практичним лікарям-стоматологам.

100_5080
Смоляр Н. І. Ендодонтичний інструментарій (класифікація, покази, методика використання) / Смоляр Н. І., Дубецька І. С. – Львів : [Апріорі], 2010. – 40 с.
Посібник присвячений актуальному питанню – необхідному основному інструментарію, що повинен використовувати лікар на ендодонтичному прийомі. При написанні використані сучасні досягнення стоматології. Посібник призначений для лікарів-стоматологів, інтернів, студентів стоматологічних факультетів.  100_5094
Использование циклоферона в терапии хронических хламидийных простатитов : методические рекомендации для врачей / под ред. : И. И. Долгушина, О. Р. Зиганшина. – Челябинск : [Тактик-Студио], 2006. – 32 с.
В руководстве обобщены и систематизированы данные отечественной, зарубежной литературы и результаты собственных исследований по проблеме урогенитального хламидоза. Приведены современные данные о клинических проявлениях, механизмах антимикробной защиты хронических хламидийных простатитов. Подробно освещены вопросы о состоянии местного и системного иммунитета у больных хроническим хламидийным простатитом. Представлены и обоснованы схемы терапии с использованием циклоферона у пациентов с хламидийной инфекцией.  100_5101
Ультрасонографія захворювань та травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату : методичні рекомендації / Кучер А. Р., Алейнік В. А., Гарбар Н. Я. [та ін.]. – Львів : Компакт-ЛВ, 2006. – 40 с.
У методичних рекомендаціях представлені особливості ультразвукової діагностики опорно-рухового апарату. Особливу увагу приділено методології виконання обстеження, ультрасонографічній анатомії опороно-рухового апарату, в нормі та в патології. Окремо висвітленні питання ультрасонографічної семіотики захворювань та травматичних пошкоджень сухожилково-зв’язкового апарату, суглобів та хребта.

Методичні рекомендації призначені для слухачів факультету післядипломної освіти (ортопедів-травматологів, лікарів променевої діагностики, невропатологів, лікарів загальної практики), інтернів та студентів вищих навчальних закладів.

100_5083
Бріш К. Г. Розлади прив’язаності від теорії до терапії : посібник / Карл Гайнц Бріш ; пер. з нім. Ю. Ковалів. – Львів : [б. в.], 2012. – 314 с.
В книзі викладені базові положення концепції прив’язаності Джона Боулбі, зацікавленість якою постійно зростає. Автор переконаний, що «прив’язаність» відіграє вирішальну роль у психотерапевтичному процесі і займає вагоме місце у позаконцептуальній моделі психотерапії.  100_5093
Применение цитофлавина в терапии абстинентного синдрома у больных алкоголизмом : пособие для врачей / Н. А. Бохан, С. А. Иванова, С. С. Теровский [и др.]. – СПб. ; Томск : [Тактик-Студио], 2006. – 32 с.
В пособии, на примере абстинентного синдрома у больных алкоголизмом, изложен метод совершенствования терапии путем применения нейрометаболического протектора с антиоксидантными свойствами – «Цитофлавина». Установлено, что использование «цитофлавина» у больных алкогольной зависимостью позволяет существенно снизить степень неспецифических изменений при хронической алкогольной интоксикации – свободнорадикальных нарушений, эндотоксикоза, показателей запрограммированной гибели клеток периферической крови. Показана высокая клиническая эффективность цитофлавина при купировании основных проявлений абстинентного синдрома. Терапевтические эффекты развиваются на фоне нормализации биохимических, метаболических и гормональных процессов в организме.

Данная методика может быть использована в лечебном процессе в наркологических отделениях.

 100_5076
Использование циклоферона в терапии папилломавирусной инфекции : рекомендации для врачей / В. А. Исаков, Д. К. Ермоленко, Ф. Р. Кутуева [и др.]. – СПб. ; Великий Новгород : [Тактик-Студио], 2007. – 64 с.
В рекомендациях дана краткая характеристика биологических свойств урогенитальных трихомонад, патогенез поражений мочеполового тракта, в том числе при смешанных протозойно-бактериальных инфекциях. Представлена клиническая картина, классификация и основные формы мочеполового трихомониаза у женщин и мужчин. Даны современные методы лабораторной диагностики трихомониаза, а также определения чувствительности простейших к антипротозойным препаратам. Изложены способы лечения урогенитального трихомониаза с использованием оригинальных антипротозойных средств, а также методы коррекции дисбактериоза кишечника и влагалища.

Рекомендации предназначены для дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов, врачей-лаборантов, урологов, врачей общей практики, клинических ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов.

 100_5086
Нові підходи до діагностики та лікування ІПСШ в групах населення, уразливих щодо зараження ВІЛ : навчальний посібник / укл. : Мавров Г. І., Бондаренко Г. М., Щербакова Ю. В. [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013.
Постійне стрімке поширення епідемії ВІЛ в Україні спонукає до альтернативного ведення пацієнтів з ІПШ в сучасних умовах.

Посібник рекомендований для лікарів-дерматовенерологів, урологів, гінекологів, інфекціоністів та лікарів суміжних спеціальностей, що пов’язані з лікуванням ІПСШ в уразливих щодо зараження ВІЛ групах населення.

 100_5085
Справочник по инфекционным болезням у детей / Богадельников И. В., Бобровицкая А. И., Бодня Е. И. [и др.] ; под ред. : И. В. Богадельникова, А. В. Кубышкина. – Симферополь ; К. : Ариал, 2014. – 278 с.
Справочник включает основные нозологические формы болезней, определяющие инфекционною заболеваемость в Украине. Предназначен для участковых педиатров, врачей детских оздоровительных и детских дошкольных учреждений и «скорой помощи», семейных врачей, студентов старших курсов, а также медицинских и педагогических работников, сталкивающихся в своей работе с детьми.
 100_5082
Гнійно-некротичні ускладнення ранового процесу: патоґенетичні аспекти комплексного лікування : клінічні лекції / А. Р. Вергун, Н. І. Корпан, В. В. Котик [та ін.] ; за ред. : Вергуна А. Р., Корпан Н. І., Котика В. В. – К. : [б. в.], 2010. – 50 с.
Подано коротку характеристику етіології, патоґенезу, класифікацїю та клінічні прояви ранової інфекції, гнійно-некротичних ускладнень; предсталено методи діагностики, деталізовано наведено заходи медичної допомоги, методики та послідовність хірургічного лікування.

Розділи присвячені проблемам ранової інфекції – діагностиці та лікуванню гнійних ран у 1 та 2 фазах ранового процесу, ускладненням гнійних ран. Метою публікації було клініко-патоґенетичне обґрунтування методів комплексного лікування пацієнтів з рановою інфекцією та її ускладненнями.

Клінічні лекції відповідають окремим розділам навчальної программи “Загальна хірургія” студентів вищих навчальних закладів I–III та III–IV рівнів акредитації, можуть також бути корисними сімейним лікарям, хірургам, травматологам.

Збірник клінічних лекції рекомендований профільним методкомом з хірургічних дисциплін львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як навчальний посібгник для студентів, протокол № 39 від 11.12.2009 р.

 100_5092
Перспективи ксенотрансплантації : наукові аспекти та етичні розмірковування = Prospects for Xenotrasplantation : Scientific Aspects and Ethical Considerations = La prospettiva degli xenotrapianti : aspetti scientifici e considerazioni etiche / Х. де Діос Віал Корреа, Е. Зґречча, Ф. Бах [та ін.]. ; ред. Х. де Діос Віал Корреа; наук. ред. Б. О. Савчик, М. Д. Луцик ; пер. з англ. М. Д. Луцик ; пер. з італ. І. Є. Бойко ; Папська академія «Pro Vita». – Львів : Медицина і право, 2007. – 48 с. – (Біоетика). – [За вид. : Vaticano, 2001].
У книзі висвітлено наукові аспекти та етичні розмірковування щодо перспектив ксенотрансплантації.

Для викладачів медичних, біологічних та юридичних навчальних закладів, студентів, аспірантів і науковців.

 100_5091
Паєнок О. С. Перебіг вагітності та стан новонароджених при ендемічній тиреопатії : навчально-методичний посібник / О. С. Паєнок, В. І. Паньків. – Львів : [б. в.], 2011. – 110 с.
Даний навчально-методичний посібник містить відомості про епідеміологію, медико-соціальне значення, особливості перебігу, діагностики, профілактики та лікування ендемічних тиреопатій у вагітних жінок, породіль та їх новонароджених. Рекомендований для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, практичних лікарів.  100_5062
Ультрасонографія в акушерстві : навчальний посібник / В. І. Пирогова, О. Є. Ошуркевич, Я. М. Корінець [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2009. – 84 с.
У навчальному посібнику представлені особливості та можливості ультразвукової діагностики під час вагітності. Особливу увагу приділено діагностиці вагітності раннього терміну, патології плода у ІІ–ІІІ триместрах вагітності. Окремо висвітлені питання доплерометрії та визначення біофізичного профілю плода.

Посібник призначений для слухачів факультету післядипломної освіти (акушерів-гінекологів, лікарів УЗД, лікарів загальної практики – сімейних лікарів), інтернів та студентів вищих медиичних навчальних закладів освіти України III–IV рівнів акредитації.

 100_5102