[:uk]Положення про Наукову бібліотеку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького[:]

[:uk]

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом медичного університету, який  забезпечує  літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес медичного університету і діє на  підставі Положення про Наукову бібліотеку, що затверджується ректором медичного університету.

1.2. У своїй діяльності Наукова бібліотека керується Конституцією України, Законами України “Про вищу освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про національну програму інформатизації”, підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку медичного університету та Положенням про бібліотеку.

1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Медичний університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.  

1.5. Загальне методичне керівництво бібліотекою ЛНМУ імені Данила Галицького здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України, Національна наукова медична бібліотека України.

  • Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування Науковою бібліотекою, які затверджуються ректором медичного університету та складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.
  • Положення визначає зміст роботи та рівень базисних вимог до бібліотеки медичного університету.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників медичного університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю ЛНМУ та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.6. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій, створення електронних баз даних.

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими бібліотеками та установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з  питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами медичного університету, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

2.10. Налагодження співробітництва та прямих зв’язків з бібліотеками закладів освіти, добродійними фондами та організаціями та з бібліотеками інших країн.

2.11. Здійснення діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію      інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів    згідно з чинним законодавством.

  1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Бібліотека:

3.1.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.1.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.1.3. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.

3.1.4.  Реалізує можливості взаємного використання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонемента, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

3.1.5. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів медичного університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

З.1.6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з органами НМІ та  забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні так за її межами.

3.1.7. Координує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів медичного університету, надає їм необхідну допомогу.

3.1.8. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій та навчально-виховній роботі медичного університету, виконує всі  види  бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

3.1.9. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання у навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.

3.2. Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень медичного університету шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової літератури, періодичних видань, CD-DVD- дисків та електронних баз даних.

3.2.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію.

3.2.2. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

3.2.3. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи  політичними ознаками забороняється.

3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

3.4. Пропагує та розкриває бібліотечно-інформаційні ресурси як традиційними методами, так і з застосуванням комп’ютерних технологій.

3.4.1. Спільно з викладачами, відповідальними за виховну роботу у медичному університеті та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

3.5. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

3.6. Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

3.7. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.

3.8. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

3.9. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

3.10. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

  1. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору і є членом Вченої ради медичного університету. Директор бібліотеки обирається Вченою радою медичного університету терміном на 7 років і затверджується наказом ректора.

4.2. Керівництво медичного університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів  (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним    обладнанням і устаткуванням тощо.

4.3. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.

4.4. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором медичного університету за поданням директора бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний   рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

4.5. Директор, у межах своїх повноважень, несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників бібліотеки.

4.6. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.7. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”).

4.8. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про Наукову бібліотеку ЛНМУ і Правилами користування Науковою бібліотекою ЛНМУ.

4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі  Положення про Наукову бібліотеку ЛНМУ і затверджується ректором медичного університету.

4.10. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки, затверджені ректором медичного університету, подаються у встановлені терміни до Львівського зонального методичного центру, Національної наукової медичної бібліотеки України та Обласної наукової медичної бібліотеки.

4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.12. Бібліотека залучає читачів до оцінки діяльності бібліотеки.

4.13.   Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою вищого навчального закладу та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створена Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки.  Склад Ради затверджується ректором вищого навчального закладу за поданням директора бібліотеки.

4.14.   Для вирішення актуальних питань бібліотечної діяльності та  колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань створена Методична рада, до складу якої входять провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується директором бібліотеки.

4.15.  Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю вищого навчального закладу. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених ректором медичного університету. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.16.    Режим    роботи    бібліотеки    встановлюється    ректором    відповідно до внутрішнього трудового розпорядку вищого навчального закладу.

4.17.  З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про Наукову бібліотеку ЛНМУ імені Данила Галицького.

5.1.2. Представляти медичний університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як  в Україні, так і за її межами.

5.1.3. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи медичного університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.1.4. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями:  використовувати економію фонду оплати праці і частину коштів, одержаних від господарської діяльності, на встановлення доплат та надбавок співробітникам бібліотеки, а також на їх матеріальне заохочення.

5.1.5. Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.1.6. Визначати згідно з Правилами  користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1. На підтримку з боку медичного університету в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак,  які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України “Про відпустки” за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до 15 календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та медичним університетом .

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівниками та медичним університетом.

5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

5.4. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.5. Бібліотека зобов’язана:

5.5.1. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування Науковою бібліотекою.

5.5.2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.5.3. Звітуватись про свою роботу перед Вченою радою медичного університету.

 

Ухвалила методична рада Наукової бібліотеки

«____»________________2012 р.  ________

 

 

 

Директор НБ ЛНМУ

імені Данила Галицького                                   М. C. Надрага[:]