Бюлетень авторефератів дисертацій. 2013. №1 (частина друга)

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА

Літісевич Л. В.

Репродуктивне здоров’я спортсменок високої кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” /Літісевич Людмила Вікторівна; ДЗ “Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України”. – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с.

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

Лимарев В. А.

Клініко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легенів і анемічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Лимарев Віктор Анатолійович ; Крим. респ. установа “НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова”. – Ялта, 2012. – 20 с.

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Гавриченко Д. Г.

Вплив подовженої епідуральної анестезії на структуру тромбогеморагічних ускладнень на периопераційному етапі лікування хворих на рак ендометрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Гавриченко Дмитро Георгійович; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

Доценко В. В.

Вибір варіантів знеболювання при операціях в загальній та пластичній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” /Доценко Владислав Валерійович ; Дніпропетровська мед. акад. МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

Кузєнков Р. В.

Розробка критеріїв для початку безпечної нутритивної підтримки недоношеним новонародженим з респіраторним дистрес-синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / КузєнковРоман Вікторович ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. – Донецьк, 2012. – 18 с.

Мустафін Т. А.

Інтенсивна терапія поліетіологічного ураження центральної нервової системи в ранньому неонатальному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / Мустафін Тімур Ахатьєвич ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2012. – 20 с.

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

Землянов С. О.

Обгрунтування і ефективність поєднаного застосування психотерапії і бальнео лікування у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Землянов Сергій Олександрович; Крим. республ. установа “НДІ фіз. методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова”. – Ялта, 2012. – 20 с.

Мигович І. І.

Ефективність використання озонотерапії та гіпербаричної оксигенації на санаторно-курортному етапі лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Мигович Іван Іванович ; ДУ “Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології М-ва охорони здоров’я України”. – Одеса, 2012. – 24 с.

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

Протас Ю. В.

Вплив антигелікобактерної терапії на зміни в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів, хворих на хронічний атрофічний гастрит, асоційований з Helicobacterpylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / Протас Юлія Вікторівна; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2011. – 21 с.

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

Володій М. О.

Особливості умов праці лікарів основних фахів та профілактика розвитку виробничо-зумовленої та професійної захворюваності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Володій Максим Олександрович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 24 с.

Рущак Л. В.

Гігієнічне обґрунтування шляхів удосконалення системи лікувально-профілактичної допомоги юнакам, які проживають в ситуації пролонгованого опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.]14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Рущак Людмила Василівна; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва НАМН України”. – К., 2011. – 21 с.

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Богдан О. В.

Удосконалення профілактичних технологій і моніторингу здоров’я населення, яке постраждало від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Богдан Олександр Володимирович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2012. – 24 с.

Гандзюк В. А.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі ресурсного забезпечення виконання державних програм у сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Гандзюк Володимир Андрійович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К. 2012. – 20 с.

Надута-Скринник О. К.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої інноваційної моделі первинної медичної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Надута-Скринник Оксана Костянтинівна; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – 24 с.

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Дровосеков М. Н.

Особенности регенерации кости нижней челюсти при различных методах местного воздействия на репарационный процесс (экспериментальное морфологическое исследование) : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук [спец.] : 14.03.01 “Анатомиячеловека”; 14.01.14 “Стоматология” / Дровосеков Михаил Николаевич; Ин-т химической биол. и фундамент. мед. СО РАН, Новосибирский гос. мед. ун-т МЗРФ. – Барнаул, 2013. – 43 с.

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

Баударбекова М. М.

Атипова гіперплазія та аденокарцинома ендометрію : патогістологічні та імуногістохімічні диференційні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Баударбекова Мєруерт Монтаївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Гавалко Ю. В.

Особливості шлункового кровотоку і його зв’язку з кислотоутворюючою функцією в людей літнього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Гавалко Юрій Вікторович; Нац. акад. мед. наук України, ДУ “Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”. – К., 2012. – 20 с.

Зубченко С. О.

Фізіологічні аспекти стану імунної системи студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Зубченко Світлана Олександрівна; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Лабунець І. Ф.

Роль епіфіза в регуляції біоритмів функцій імунної системи при старінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Лабунець Ірина Федорівна; Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова. – К., 2012. – 40 с.

Пилипонова В. В.

Показники кардіоінтервалографії у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Пилипонова Вікторія Володимирівна ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2012. – 20 с.

Савицька М. Я.

Особливості функціональної реорганізації епітеліального бар’єра слизової оболонки стравоходу за умов стрес-індукованих уражень : механізми та шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Савицька Мар’яна Ярославівна; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

Савка Т. М.

Роль оксиду азоту в регуляції всмоктування і секреції у товстій кишці за умов норми та при ульцерогенних ушкодженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / Савка Тарас Миколайович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2012. – 20 с.

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

Герасимчук М. Р.

Патогенетичні механізми розвитку легеневої патології при гострому розлитому перитоніті в експерименті та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Герасимчук Марта Романівна; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

Аверіна Т. В.

Експериментальне обгрунтування доцільності використання супозиторіїв “ліпропрост” для лікування проктитів та простатитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Аверіна Тетяна Вікторівна; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2011. – 20 с.

Пида В. П.

Експериментальне дослідження фармакологічних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” /Пида Віктор Петрович; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2011. – 18 с.

Пругло Є. С.

Гіполіпідемічна активність солей 2-(4-R-5-R1-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтових кислот та їх похідних при експериментальній гіперліпідемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Пругло Євген Сергійович; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2011. – 18 с.

Сирова Г. О.

Експериментальне та квантово-хімічне обгрунтування створення комбінованого протизапального препарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / Сирова Ганна Олегівна; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2011. – 36 с.

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

Боровська І. М.

Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст домішок солей феруму та міді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Боровська Ірина Миколаївна; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.

Ковальов С. В.

Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, Rosaceae, Cannabaceae, Iridaceae,Salicaceae, Apocynaceae як джерел отримання лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Ковальов Сергій Володимирович; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 43 с.

Колісник С. В.

Синтез, властивості та біологічна активність похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Колісник Сергій Вікторович; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 42 с.

Тернинко І. І.

Фармакогностичне вивчення представників родин Asteraceae, Apiaceae, Salicaceae та розробка на їх основі лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Тернинко Інна Іванівна ; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2012. – 40 с.

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Касьянова А. Ю.

Медико-психологічний супровід дітей з синдромом подразненого кишківника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Касьянова Анастасія Юріївна; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 21 с.

Пєнова І. К.

Психологічні чинники суїцидальних тенденцій у медичних працівників хірургічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Пєнова Інга Костянтинівна ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Х., 2012. – 20 с.