Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №3Бюлетень авторефератів дисертацій. 2014. №3

03.00.15 ГЕНЕТИКА

Є 155

Євдокимова В. В.

Молекулярно-генетичні та епігенетичні механізми розвитку ендометріозу. Прогнозування. Діагностика. Лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія”, 03.00.15 “Генетика” / В. В. Євдокимова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 40 с.

 

М 265

Марічереда В. Г.

Прееклампсія : імуногенетичні детермінанти патогенезу, діагностики та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія”; 03.00.15 “Генетика” / В. Г. Марічереда ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 36 с.

 

Р 69

Ромак Р. П.

Удосконалення діагностики та прогнозування проліферативних захворювань молочної залози шляхом оцінки стану метилування генів DKK4 та GSR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 “Генетика” / Р. П. Ромак ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

03.00.16 ЕКОЛОГІЯ

 

К 604

Колінковський О. М.

Техногенна екологічна катастрофа, викликана фосфором: токсиколого-гігієнічна оцінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.16 “Екологія” / О. М. Колінковський ; Держ. установа “Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва НАМН України”. – К., 2012. – 20 с.

 

К 777

Крамарьова Ю. С.

Еколого-гігієнічне обгрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.16 “Екологія” / Ю. С. Крамарьова ; Держ. установа “Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України”. – К., 2011. – 18 с.

 

Ш 379

Шевченко О. А.

Наукове обгрунтування еколого-гігієнічних заходів щодо попередження впливу токсичних промислових відходів на довкілля та здоров’я населення : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.16 “Екологія” / О. А. Шевченко ; Держ. установа “Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва”. – К., 2009. – 38 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

В 298

Венцківський К. О.

Профілактика гестаційних та післяпологових ускладнень у вагітних із асоційованою ВІЛ-герпетичною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / К. О. Венцківський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 18 c.

 

Л 908

Льовкіна О. Л.

Корекція стану ендометрію у жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим непліддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. Л. Льовкіна ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 18 с.

 

М 265

Марічереда В. Г.

Прееклампсія : імуногенетичні детермінанти патогенезу, діагностики та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія”; 03.00.15 “Генетика” / В. Г. Марічереда ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 36 с.

 

О-522

Оксюта В. М.

Відновлення репродуктивної функції у жінок із безпліддям при гіпотиреозі (клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / В. М. Оксюта ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

 

С 305

Семеринська І. О.

Перинатальна охорона плода з обвиттям пуповини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / І. О. Семеринська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 18 с.

 

С 794

Степанова Є. В.

Тактика ведення жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія на фоні гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / Є. В. Степанова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Б 907

Булак О. В.

Зміни гіпофізарно-надниркової системи у хворих з гострим коронарним синдромом, поєднаним із цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. В. Булак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 24 с.

 

Д 183

Данилюк О. І.

Ятрогенні захворювання щитоподібної залози у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. І. Данилюк ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 19 с.

 

Д 363

Деркач З. В.

Клініко-прогностичне значення параметрів метаболізму ліпідів та загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у хворих з хронічною хворобою нирок, поєднаною з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / З. В. Деркач ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

К 281

Касинець С. С.

Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з тривожно-депресивними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / С. С. Касинець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

К 642

Кондратюк М. О.

Клініко-прогностичне значення показників ліпідного обміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / М. О. Кондратюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

К 820

Кривенко В. В.

Роль системного запалення та оксидативного стресу у розвитку кардіоваскулярних порушень та їх фармакологічна корекція у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень II-III стадії та гіпертонічної хвороби II стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. В. Кривенко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

 

Л 874

Лучко О. Р.

Субклінічні ознаки ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом: способи корекції коморбідної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. Р. Лучко ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

 

С 301

Семеген-Бодак Х. В.

Особливості факторів ризику та клінічного перебігу стабільних форм ішемічної хвороби серця при хронічній хворобі нирок недіабетичного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / Х. В. Семеген-Бодак ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 22 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

Б 915

Бурміч К. С.

Корекція гемокоагуляційних порушень в комплексному лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / К. С. Бурміч ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

 

Г 371

Герасимюк, Н. І.

Синдром загального венозного повнокров’я та шляхи його корекції в абдомінальній хірургії (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Н. І. Герасимюк ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

К 444

Кисілевський Д. О.

Корекція кровотоку при оклюзійно-стенотичному ураженні артерій гомілки в залежності від стану ендотелію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Д. О. Кисілевський ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.

 

К 667

Коритна Г. Ю.

Роль та місце екстракорпоральної детоксикації в комплексному лікуванні гострого деструктивного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Г. Ю. Коритна ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

 

Н 416

Негодуйко В. В.

Удосконалення хірургічного лікування ехінококових кіст печінки в умовах миротворчої місії в Ісламській республіці Афганістан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / В. В. Негодуйко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

 

Ч-186

Чантурідзе, А. А.

Порівняльна оцінка способів алопластики серединних післяопераційних вентральних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 “Хірургія” / А. А. Чантурідзе ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2013. – 20 с.

 

Ч-755

Чорненький М. В.

Рецидив варикозної хвороби вен нижніх кінцівок – механізми розвитку та шляхи попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / М. В. Чорненький ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

Ч-911

Чундак С. С.

Поєднана абдомінальна травма у постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод : догоспільний етап надання медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / С. С. Чундак ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2014. – 20 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

В 751

Воробієнко Ю. І.

Клініко-лабораторні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей в залежності від активного тютюнопаління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ю. І. Воробієнко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

 

Ж 726

Жиляк О. В.

Особливості нейро-гуморальної регуляції та функціонального стану підшлункової залози у дітей з функціональними і органічними захворюваннями кишечника та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. В. Жиляк ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 23 с.

 

К 730

Кот А. О.

Корекція субклінічної системної запальної реакції при хронічній патології гастродуоденальної зони у дітей на санаторно-курортному етапі медичної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / А. О. Кот ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2014. – 20 с.

 

П 375

Платонова О. М.

Клініко-патогенетичні особливості, діагностика та лікування функціональних захворювань кишечника у дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / О. М. Платонова ; Одес. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2014. – 38 с.

 

Р 242

Раскіна К. В.

Удосконалення підходів до лікування та профілактики легкої персистуючої бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / К. В. Раскіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 23 с.

 

Х 601

Хлуновська Л. Ю.

Предиктори прогнозування перебігу та ефективність лікування виразкової хвороби у дітей  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Л. Ю. Хлуновська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

К 170

Калашникова О. С.

Ефективність та безпека електричної кардіоверсії у хворих на фібриляцію передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. С. Калашникова ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

 

К 264

Карпляк В. М.

Клініко-патологічне обґрунтування ефективності метаболічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / В. М. Карпляк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 24 с.

 

К 670

Корнацький Ю. В.

Клініко-інструментальна, лабораторна характеристика синдрому гострої серцевої недостатності у хворих на інфаркт міокарда зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка та визначення факторів ризику розвитку ускладнень при тривалому спостереженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. В. Корнацький ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 c.

 

Т 884

Турна Е. Ю.

Порівняльна ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічним інсультом в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Е. Ю. Турна ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2014. – 20 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

Л 266

Ласткова Н. Д.

Особливості неврологічних порушень при вібраційній хворобі від локальної вібрації та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Неврологічні хвороби” / Н. Д. Ласткова ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол.  АМН України. – Х., 2014. – 20 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

К 681

Коровіна Л. Д.

Клініко-психопатологічна характеристика, лікування та реабілітація жінок, хворих на параноїдну шизофренію на тлі абдомінального ожиріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Л. Д. Коровіна ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол.  АМН України. – Х., 2014. – 20 с.

 

14.01.18 ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 

К 658

Копаєнко Г. І.

Передні ендогенні увеїти: біохімічні й імунологічні аспекти патогенезу та ефективність методів їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Г. І. Копаєнко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 35 с.

 

К 680

Коробова О. В.

Ефективність нового методу профілактики діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу після хірургічного лікування катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / О. В. Коробова ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2014. – 20 с.

 

Л 174

Лазарь Ю. М.

Оптимізація хірургічної тактики екстракції катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Ю. М. Лазарь ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 19 с.

 

П 715

Прейс Н. І.

Оптимізація диференційної діагностики та лікування дифузного та ускладненого діабетичного набряку макули : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Н. І. Прейс ; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2014. – 17 с.

 

Т 708

Тройченко Л. Ф.

Ефективність удосконаленого методу лікування персистуючих епітеліальних дефектів та торпідних виразок рогівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Л. Ф. Тройченко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 20 с.

 

Ч-467

Черепенко Г. О.

Оптимізація медикаментозного лікування вікової дегенерації макули : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 “Офтальмологія” / Г. О. Черепенко ; Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України. – Одеса, 2013. – 18 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

А 355

Азізов Елвін Гусейнхан огли.

Оптимізація хірургічного лікування хворих на ускладнені синусити з використанням фотогемотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Елвін Гусейнхан огли Азізов ; Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України. – К., 2014. – 23 с.

 

З-932

Зуєтір Самір.

Діагностика та лікування хворих на хронічний ларингіт на тлі персистуючої герпесвірусної інфекції з використанням імунокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / Самір Зуєтір ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

К 647

Коновалов С. Е.

Оптимізація діагностики комплексного лікування слухових порушень у хворих з екстравазальною компресією вертебральних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / С. Е. Коновалов ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2014. – 20 с.

 

Я 722

Яремчук С. Е.

Діагностика та лікування ринітів у жінок із порушенням гомеостазу статевих гормонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / С. Е. Яремчук ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2014. – 31 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Б 870

Брагарь О. А.

Профілактика ушкодження променевого нерва при хірургічному лікуванні діафізарних переломів плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / О. А. Брагарь ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2014. – 18 с.

 

Г 840

Гримайло М. С.

Клініко-біомеханічне обґрунтування блокованого інтрамедулярного остеосинтезу при переломах дистального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / М. С. Гримайло ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 23 с.

 

Л 655

Лиходій В. В.

Діагностика та лікування нестабільності наколінка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. В. Лиходій ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2014. – 22 с.

 

М 507

Менсіа Касем

Диференційний підхід до лікування хворих з метастатичним ураженням кісток  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / Касем Менсіа ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 23 с.

 

Р 824

Рубленко А. М.

Оцінка ризиків виникнення та профілактика венозних тромбоемболічних і геморагічних ускладнень при ендопротезуванні кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / А. М. Рубленко ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Х., 2014. – 23 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

А 139

Абдаллах Анан Мухаммед Ахмад.

Особливості конструкції і показання до застосування ретенційних апаратів після ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Анан Мухаммед Ахмад Абдаллах ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 16 с.

 

А 561

Альберт Є. Л.

Оптимізація лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням знімних конструкцій шин-протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Є. Л. Альберт ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

А 925

Атмажов І. Д.

Клініко-лабораторне обґрунтування оптимального вибору ортопедичного лікування в осіб з хронічними захворюваннями слинних залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. Д. Атмажов ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Б 825

Борисенко Д. А.

Розробка та клінічне впровадження композиційного цементу подвійної полімеризації для фіксації незнімних зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Д. А. Борисенко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 16 с.

 

Г 370

Герасименко П. І.

Рання діагностика і профілактика ускладнень у пацієнтів з дентальними імплантатами і нікотиновою залежністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / П. І. Герасименко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 16 с.

 

Г 831

Григор’єва Т. С.

Клініко-лабораторна оцінка ефективності методики цистотомії в лікуванні атером обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. С. Григор’єва ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Д 211

Даурова Ф. Ю.

Патогенетическое обоснование профилактики и лечения стоматологических заболеваний у иностранных студентов в период аддаптации и акклиматизации к условиям проживания и обучения в России : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Ф. Ю. Даурова ; Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2013. – 44 с.

 

Д 341

Дєньга А. Е.

Обгрунтування комплексного лікування початкового карієсу зубів у дітей із зубо-щелепними аномаліями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. Е. Дєньга ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

Ж 424

Жданович І. О.

Оцінка ефективності та прогнозування успішності ортопедичного лікування генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / І. О. Жданович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 19 с.

 

К 930

Курбанов З. О.

Эпидемиологические аспекты основных стоматологических заболеваний у взрослого населения Республики Дагестан : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / З. О. Курбанов ; ГБОУ ВПО «Дагестанская гос. мед. акад. Минздрава РФ». – М., 2013. – 23 с.

 

М 770

Монастырева Н. Н.

Профилактика осложнений слизистой оболочки полости рта после ортопедического лечения в концепции улучшения качества жизни : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Стоматология” / Н. Н. Монастырева ; Северо-Осетинская гос. мед. акад. – М., 2014. – 28 с.

 

М 801

Морозов С. А.

Особливості профілактики карієсу зубів у дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. А. Морозов ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

П 320

Пивоваров М. Ю.

Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей з розщілинами піднебіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. Ю. Пивоваров ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2014. – 20 с.

 

С 498

Слюсаренко Н. Я.

Шляхи підвищення ефективності методу направленої тканинної регенерації у хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. Я. Слюсаренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 19 с.

 

Х 280

Хацаева Т. М.

Лечение воспалительных заболеваний пародонта комплексными иммобилизованными препаратами : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология” / Т. М. Хацаева ; ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет». – М., 2013. – 27 с.

 

Х 290

Хачатурян Э. Э.

Комплексный подход к диагностике и терапии болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 19.00.04 “Медицинская психология” / Э. Э. Хачатурян ; ГБОУ ВПО «Ставропольский гос. мед. ун-т». – М., 2013. – 35 с.

 

Я 227

Яворська Л. В.

Обґрунтування сполученого використання пробіотичних та дезінтоксикаційних засобів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Л. В. Яворська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 20 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Б 272

Басіна Б. О.

Прогнозування перебігу хронічного обструктивного захворювання легень на етапах спостереження хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Б. О. Басіна ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 23 с.

 

С 183

Саніна Н. А.

Стимуляція дихальної мускулатури у реабілітації хворих та інвалідів внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / Н. А. Саніна ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 20 с.

 

14.01.30 АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

 

З-198

Закотянський О. П.

Оптимізація критеріїв тяжкості та інтенсивної терапії у хворих з печінковою дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 “Анестезіологія та інтенсивна терапія” / О. П. Закотянський ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

К 704

Коршняк В. О.

Клініко-патогенетичне обгрунтування використання надвисокочастотної терапії та транскраніальної електроаналгезії хворим з синдромом вегетативної дистонії внаслідок закритої черепно-мозкової травми вірусної нейроінфекції (грипозної) та іонізуючого опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / В. О. Коршняк ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 32 с.

 

П 120

Павлега Г. Є.

Комбіноване застосування синусоїдальних модульованих струмів та трансдермальної терапевтичної системи нітрогліцерину у хворих на гіпертонічну хворобу сполучену з ішемічною хворобою нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична ребілітація, фізіотерапія та курортологія” / Г. Є. Павлега ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 22 с.

 

П 270

Перевозниченко О. Б.

Диференційоване використання лікувальних фізичних чинників в комплексному лікуванні хвороби Легга-Кальве-Пертеса у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / О. Б. Перевозниченко ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І.М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 23 с.

 

Ш 379

Шевченко Н. О.

Клініко-експериментальне обгрунтування внутрішнього застосування водного розчину “Полтавський бішофіт” у відновлювальному лікуванні хворих на хронічні гастрити (неатрофічний та атрофічний) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / Н. О. Шевченко ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта ; Сімферополь, 2014. – 20 с.

 

Я 662

Янченко Т. С.

Санаторно-курортна реабілітація дітей в періоді ремісії онкогематологічних і онкологічних захворювань з урахуванням психосоматичного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія і курортологія” / Т. С. Янченко ; НДІ фізич. методів лікув. і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова, Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Ялта  ; Сімферополь, 2014. – 32 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА

 

Д 810

Дударенко О. Б.

Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості чоловіків, інфікованих вірусом імунодефіциту людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. Б. Дударенко ; НАМН України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 20 с.

 

М 842

Мостова О. П.

Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка закономірностей перебігу процесів психічної і психофізіологічної адаптації школярів 14-17 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. П. Мостова ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2014. – 40 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Г 831

Григоренко А. А.

Медико-соціальне обґрунтування системи протидії тютюнопалінню в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. А. Григоренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 24 с.

 

З-787

Зозуля А. І.

Медико-соціальне обґрунтування якісно нової системи спеціалізованої допомоги хворим з судинною патологією головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. І. Зозуля ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 40 с.

 

К 431

Кириченко А. Г.

Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі запобігання та зменшення первинної інвалідності працездатного населення України (на прикладі неврологічної патології) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / А. Г. Кириченко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 36 с.

 

М 135

Мазепа Ю. С.

Медико-соціальне обґрунтування системи застосування ентеросорбентів в закладах охорони здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / Ю. С. Мазепа ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 24 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Г 220

Гасанова Ілаха Халіс.

Вікові особливості будови судинних сплетень шлуночків головного мозку при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Ілаха Халіс Гасанова ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського. – Сімферополь, 2014. – 20 с.

 

Д 400

Джалілова Е. А.

Морфологічні відмінності гемомікроциркуляторного русла міокарда в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.]  14.03.01 “Нормальна анатомія” / Е. А. Джалілова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2014. – 20 с.

 

М 588

Мізь А. В.

Вікова анатомія тонкої кишки за умов дії на організм ксенобіотиків: ремоделювання стінки кишки і реорганізація її кровоносного русла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / А. В. Мізь ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

П 324

Пилипко І. В.

Особливості морфофункціональних змін в органах сечово-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії та її корекції (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / І. В.  Пилипко ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

С 876

Струс Х. І.

Морфофункціональна характеристика шкіри потомства самок щурів за умов експериментального гіпотирозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Х. І. Струс ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

Т 419

Тимчук Т. М.

Морфо-функціональні зміни нервово-м’язового апарату при загальній дегідратації організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. М. Тимчук ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

Я 722

Ярема О. М.

Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. М. Ярема ; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2014. – 20 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

К 562

Коваленко І. С.

Морфогенез і градація прогресування фіброзу підшлункової залози при хронічному панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 “Патологічна анатомія” / І. С. Коваленко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

В 411

Вівчар І. С.

Імунна дисфункція в патогенезі туберкульозу легень у дітей і підлітків із радіаційно забруднених територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / І. С. Вівчар ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

К 610

Колодницька Г. Б.

Патогенетичні аспекти перебігу і лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з цукровим діабетом (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Г. Б. Колодницька ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 24 с.

 

М 821

Москва Х. А.

Патогенетичні особливості інсулінорезистентності при гіпотиреозі в умовах коригуючих впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Х. А. Москва ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

С 137

Савчук Т. П.

Патохімічні та патоморфологічні зміни в лімбіко-гіпоталамних структурах мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом при гострому порушенні кровообігу в басейні сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Т. П. Савчук ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с

 

П 120

Павленко І. А.

Механізми саногенезу при інфузійній терапії тяжкої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / І. А. Павленко ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – 20 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ

Д 580

Довжук В. В.

Розробка складу, технології та дослідження мазі з німесулідом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / В. В. Довжук ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 22 с.

 

Є 425

Єзерська О. І.

Обгрунтування складу, технології та дослідження таблеток з екстрактом цикорію і кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / О. І. Єзерська ;  Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 23 с.

 

З-143

Загорій Г. В.

Методологічне обгрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації й ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Г. В. Загорій ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 45 с.

 

15.00.02 ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ ТА ФАРМАКОГНОЗІЯ

 

В 191

Васильєв Д. А.

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7,8-дизаміщених 3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Д. А. Васильєв ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 23 с

 

Д 255

Девіняк О. Т.

Спрямований синтез та вивчення кореляції “Структура-протипухлинна активність” похідних 4-тіазолідинонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / О. Т. Девіняк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

З-132

Завалько І. В.

Розробка складу та технології суспензій для застосування в офтальмології та отології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова медицина” / І. В. Завалько ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 22 с.

 

О-542

Олійник С. П.

Оптимізація забезпечення населення антибактеріальними лікарськими засобами в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / С. П. Олійник ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 21 с.

 

П 189

Парченко В. В.

Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості в ряді 5-фурилзаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / В. В. Парченко ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 46 с.

 

Р 190

Рак Т. М.

Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-(2-оксопропіл)-8-бромоксантинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / Т. М. Рак ; Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 22 с.

 

Х 492

Хирков С. В.

Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з 2-оксо-1,3-дигідроіндольним фрагментом у молекулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / С. В. Хирков ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2014. – 20 с.

 

Щ 643

Щербина Р. О.

Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 2-(4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетальдегіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” / P. O. Щербина ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 22 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Х 290

Хачатурян Э. Э.

Комплексный подход к диагностике и терапии болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Стоматология”, 19.00.04 “Медицинская психология” / Э. Э. Хачатурян ; Ставропольский гос. мед. ун-т. – М., 2013. – 35 с.

 

19.00.05 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Л 580

Лимар Л. В.

Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 “Соціальна психологія, психологія соціальної роботи” / Л. В. Лимар ; Нац. акад. пед. наук України , Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка. – К., 2014. – 20 с.