[:uk]Бюлетень нових надходжень. Автореферати дисертацій. № 1[:]

[:uk]03.00.01 РАДІОЛОГІЯ

 

Г 702

Гороть І. В.

Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії низьких доз радіації (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіологія” / І. В. Гороть ; Нац. наук. центр радіац. мед. – К., 2015. – 24 с.

 

П 382

Плескач Г. В.

Роль поліморфізму SNP83 гена фосфодіестерази 4D у генетичній схильності до розвитку інфаркту міокарда у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 “Радіобіологія” / Г. В. Плескач ; Нац. наук. центр радіац. мед. – К., 2015. – 22 с.

 

03.00.11 ЦИТОЛОГІЯ, КЛІТИННА БІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

 

Б 612

Білий Р. О.

Структурно-функціональні зміни поверхні клітин ссавців за умов апоптозу та їх роль у міжклітинних взаємодіях та імунній відповіді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук. : [спец.] 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / Р. О. Білий ; Ін-т біології клітини. – Львів, 2015. – 40 с.

 

03.00.13 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

 

Л 641

Литвиненко А. П.

Скоротливість міометрія матки при експериментальній імунокомплексемії та залізодефіцитній анемії у мишей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / А. П. Литвиненко ; Ін-т фізіол. ім. О.О. Богомольця НАН України. – К., 2015. – 24 с.

 

П 324

Пилипенко С. В.

Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / С. В. Пилипенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2015. – 40 с.

 

П 396

Плотнікова Л. М.

Вплив парціального тиску кисню та донора сірководню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4BL : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 “Фізіологія людини та тварин” / Л. М. Плотнікова ; Ін-т фізіол. ім. О. О. Богомольця НАН України. – К., 2015. – 19 с.

 

14.01.01 АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

 

Б 591

Бібік О. О.

Удосконалення медичного супроводу жінок з ризиком втрати вагітності на фоні дисплазії сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / О. О. Бібік ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 18 с.

 

З-360

Засаднюк О. П.

Розродження жінок з рубцем на матці, профілактика ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. П. Засаднюк ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – К., 2015. – 24 с.

 

М 151

Макаренко М. В.

Місце та роль фетоплацентарної системи у розвитку синдрому затримки росту плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство і гінекологія” / М. В. Макаренко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2015. – 34 с.

 

М 761

Молчанова О. В.

Роль розладів мікробіоценозу піхви в клінічному перебігу генітального ендометріозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. В. Молчанова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

Ч-867

Чужик О. І.

Оптимізація периопераційного ведення жінок репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 “Акушерство та гінекологія” / О. І. Чужик ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.02 ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

 

Д 598

Доголіч О. І.

Особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих на подагру: рання діагностика, вікові, гендерні та метаболічні аспекти, шляхи оптимізації лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / О. І. Доголіч ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с.

 

К 529

Кмита В. В.

Вплив BСL1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора на клінічний перебіг та терапевтичну тактику у хворих на бронхіальну астму із ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. В. Кмита ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

Ц 180

Царалунга В. М.

Залізодефіцитна анемія у хворих з хронічною серцевою недостатністю і ефективність її корекції за допомогою пероральної феротерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / В. М. Царалунга ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

Ш 168

Шаєнко З. О.

Клінічна ефективність та динаміка показників системного запалення і інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу при поєднаному застосуванні метформіну і піоглітазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 “Внутрішні хвороби” / З. О. Шаєнко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.03 ХІРУРГІЯ

 

К 444

Кісіль П. В.

Оптимізація тактики хірургічного лікування гнійно-некротичних уражень у хворих на синдром діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. В. Кісіль ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 24 с.

 

Л 997

Лященко П. В.

Використання інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу в комплексному лікування хворих з розповсюдженим перитонітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / П. В. Лященко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

С 120

Сабадош Р. В.

Діагностика та комплексне хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок і її ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. В. Сабадош ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 36 с.

 

Х 658

Хмизов Р. А.

Вдосконалення етапів комплексного лікування хворих з кишковими стомами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Р. А. Хмизов ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 20 с.

 

Ш 564

Шідловський О. В.

Оптимізація лікування хворих на вузловий зоб із використанням хірургічного методу, лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії та склеротерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / О. В. Шідловський ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 39 с.

 

14.01.05 НЕЙРОХІРУРГІЯ

 

Г 733

Готін О. С.

Диференційоване лікування травматичних внутрішньомозкових крововиливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / О. С. Готін ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 21 с.

 

М 193

Малишева Т. А.

Інвазивні властивості нейроектодермальних пухлин головного мозку та їх прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія”, 14.03.02 “Патологічна анатомія / Т. А. Малишева ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2012. – 41 с.

 

П 370

Плавський П. М.

Невідкладна хірургія спінальних дизрафій, ускладнених ліквореєю чи її загрозою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія” / П. М. Плавський ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2015. – 23 с.

 

14.01.07 ОНКОЛОГІЯ

 

К 492

Клименко Е. С.

Клініко-морфологічні критерії прогнозу перебігу граничних пухлин яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.07 “Онкологія” / Е. С. Клименко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 20 с.

 

14.01.10 ПЕДІАТРІЯ

 

С 129

Савенко Ю. О.

Генетичні, імунні і клінічні критерії прогнозування та оптимізація профілактики алергічних захворювань у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 “Педіатрія” / Ю. О. Савенко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 24 с.

 

14.01.11 КАРДІОЛОГІЯ

 

З-636

Зінченко Ю. В.

Оптимізація тактики лікування хворих з типовим тріпотінням передсердь неклапанного генезу в залежності від клінічних та електрофізіологічних характеристики аритмії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. В. Зінченко ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2015. – 36 с.

 

К 958

Куцин О. О.

Стан вінцевого русла та особливості перебігу ішемічної хвороби серця у мешканців різних висотних регіонів Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Куцин ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2015. – 17 с.

 

К 965

Кушнір Ю. С.

Функціональний стан ендотелію судин, тромбоцитів та маркери фіброзу міокарда при хронічній серцевій недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Ю. С. Кушнір ; Дніпропетр. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

Л 634

Лісова О. О.

Діагностичне та прогностичне значення показників ремоделювання серця та судин у хворих на артеріальну гіпертензію після ішемічного мозкового інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. О. Лісова ; Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 24 с.

 

Н 177

Надорак О. П.

Предиктори виникнення та прогнозування перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / О. П. Надорак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 19 с.

 

Х-936

Христофорова Г. М.

Вплив препаратів метаболічної дії триметазидину та калієвої й магнієвої солей глюконової кислоти на функціональний стан серцево-судинної системи у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою в похилому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.11 “Кардіологія” / Г. М. Христофорова ; Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.13 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 

К 642

Кондратюк В. В.

Тропічна малярія в осіб з немалярійної зони: оптимізація діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / В. В. Кондратюк ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 24 с.

 

К 642

Кондратюк Л. О.

Кріоглобулінемічний синдром у хворих з хронічним гепатитом С і можливості його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Л. О. Кондратюк ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2015. – 22 с.

 

П 758

Прийменко Н. О.

Оптимізація лікувально-профілатичних заходів при грипі у хворих із поліморфізмом генів ARG753GLN TLR-2, LEU412PHE TLR-3, ASP299GLY TLR-4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 “Інфекційні хвороби” / Н. О. Прийменко ; Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – К., 2015. – 24 с.

 

14.01.14 ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 

Т 464

Тихонова Т. М.

Повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих: етапи розвитку, клініко-імунологічні та генетичні маркери, обґрунтування патогенетичної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 “Ендокринологія” / Т. М. Тихонова ; Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України. – Харків, 2015. – 44 с.

 

14.01.15 НЕРВОВІ ХВОРОБИ

 

С 520

Смульська Н. О.

Клінічні особливості, молекулярно-генетичні та інші фактори ризику розвитку і перебігу інсультів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 “Нервові хвороби” / Н. О. Смульська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.16 ПСИХІАТРІЯ

 

В 686

Волошина Д. М.

Стани залежності у хворих з психопатологічними наслідками черепно-мозкових травм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.16 “Психіатрія” / Д. М. Волошина ; Ін-т неврол., психіатр. та наркол. АМН України. – Харків, 2015. – 20 с.

 

14.01.19 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 

К 772

Кравченко С. В.

Підвищення ефективності сануючих операцій на середньому вусі за допомогою комбінованої мастоїдопластики (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / С. В. Кравченко ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Н 342

Наумова О. О.

Підвищення якості діагностики та прогнозування ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт на основі використання молекулярної алергодіагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / О. О. Наумова ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

Ш 659

Шиян С. П.

Клініко-біохімічне обґрунтування антиоксидантної терапії у хворих на поліпозні риносинусити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.19 “Оториноларингологія” / С. П. Шиян ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. – К., 2015. – 19 с.

 

14.01.21 ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

 

Г 646

Гомонай І. В.

Хірургічне лікування звичного звиху плеча (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / І. В. Гомонай ; Ін-т травм. та ортопед. НАМНУ. – К., 2015. – 22 с.

 

М 927

Муц В. Я.

Дефіцит та недостатність вітаміну D у людей старших вікових груп, хворих на первинний системний остеопороз та остеоартроз колінних суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. Я. Муц ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2015. – 24 с.

 

П 196

Пастух В. В.

Профілактика післятравматичного спайкового процесу навколо сухожиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія”/ В. В. Пастух ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. – Харків, 2015. – 19 с.

 

П 995

Пятковський В. М.

Діагностика та лікування діабетичної остеоартропатії стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 “Травматологія та ортопедія” / В. М. Пятковський ; Ін-т травматології та ортопедії АМН України. – К., 2015. – 22 с.

 

14.01.22 СТОМАТОЛОГІЯ

 

Б 732

Богатиренко М. В.

Клініко-лабораторне обґрунтування удосконаленої методики безпосереднього та проміжного протезування з акрилату холодного твердіння з розширеною гаммою кольорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. В. Богатиренко ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2015. – 21 с.

 

Г 125

Гаврищук А. В.

Обґрунтування комплексної профілактики основних стоматологічних захворювань у робітників металургійної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Гаврищук ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 20 с.

 

Г 703

Горохівський В. Н.

Патогенетичне обґрунтування оптимізації процесів ремоделювання в кістковій тканині щелеп та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні дітей з флюорозом зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / В. Н. Горохівський ; Ін-т стоматології НАМН України. – Одеса, 2015. – 32 с.

 

Д 815

Дуднікова М. О.

Клініко-лабораторне обґрунтування вибору методів корекції змін кольору твердих тканин зубів та оцінка їх ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / М. О. Дуднікова ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 15 с.

 

К 492

Климентьєв В. Г.

Оптимізація хірургічного етапу дентальної імплантації при формуванні ложа у пацієнтів зі складними анатомо-топографічними умовами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.]14.01.22 “Стоматологія” / В. Г. Климентьєв ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

К 758

Кочкіна Н. А.

Клініко-лабораторне обґрунтування застосування вдосконалених зубних протезів у комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта (клініко-лабораторне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. А. Кочкіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 19 с.

 

Л 342

Левандовський Р. А.

Ортопедична реабілітація хворих на складну щелепно-лицеву патологію із застосуванням дентальних імплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. А. Левандовський ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 39 с.

 

Н 534

Непокупна-Слободянюк Т. С.

Комплексна терапія хворих на хронічний генералізований пародонтит із застосуванням короткочасної та довготривалої антибіотикотерапії азитроміцином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Т. С. Непокупна-Слободянюк ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2015. – 19 с.

 

П 303

Петренко Р. В.

Оптимальні терміни ортопедичного лікування різними конструкціями зубних протезів після видалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Р. В. Петренко ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2012. – 20 с.

 

Ц 670

Ципан С. Б.

Особливості профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей із аутизмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / С. Б. Ципан ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

Ч-492

Черних Н. С.

Клініко-лабораторне обґрунтування конструкції замкових кріплень часткових знімних протезів з різним ступенем жорсткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / Н. С. Черних ; Укр. мед. стомат. акад. – Полтава, 2015. – 19 с.

 

Я 452

Якимець А. В.

Клініко-морфологічне обґрунтування вибору методів реабілітації пацієнтів із адентією верхніх латеральних різців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 “Стоматологія” / А. В. Якимець ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.23 ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

 

Я 512

Ялинська Т. А.

Магнітно-резонансна та мультидетекторна комп’ютерна томографія в діагностиці та діагностичному супроводі лікування вроджених вад серця у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 “Променева діагностика та променева терапія” / Т. А. Ялинська ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 44 с.

 

14.01.24 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

 

Н 191

Назарко Н. М.

Фізична реабілітація осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / Н. М. Назарко ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

О-312

Овдій М. О.

Застосування програми дозованої ходьби та дихальних вправ для корекції надмірної ваги у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 “Лікувальна фізкультура та спортивна медицина” / М. О. Овдій ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

14.01.26 ФТИЗІАТРІЯ

 

Л 594

Линник М. І.

Організація виявлення та лікування хворих на туберкульоз легень і заходи щодо їх поліпшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук. : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / М. І. Линник ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 28 с.

 

Т 495

Тлустова Т. В.

Особливості діагностики та лікування туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / Т. В. Тлустова ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 18 с.

 

Я 813

Ясінський Р. М.

Комплексна терапія хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ з урахуванням факторів ризику прогресування туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 “Фтизіатрія” / P. M. Ясінський ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 20 с.

 

14.01.27 ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

Ш 163

Шадріна О. В.

Захворюваність на саркоїдоз органів дихання в південному і північному регіонах України, кліматичні форми та стадії, результати лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 “Пульмонологія” / О. В. Шадріна ; Нац. ін-т фтизіатр. і пульмон. ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. – К., 2015. – 16 с.

 

14.01.33 МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

 

З-430

Звегінцева Л. Г.

Оптимізація лікування хворих після септопластики на тлі наслідків черепно-мозкової травми з використанням фізичних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.33 “Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія” / Л. Г. Звегінцева ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 22 с.

 

14.01.36 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

Г 125

Гавриш І. М.

Роль дисбіозу кишечника в перебігу цирозу печінки: нові можливості лікувального впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / І. М. Гавриш ; Дніпропетр. держ. мед. акад., Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с.

 

К 663

Корендович І. В.

Функціональна диспепсія: клініка, морфологічна характеристика слизової оболонки шлунка, особливості лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / І. В. Корендович ; Ін-т гастроентерології НАМН України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

 

М 520

Меренцова О. О.

Диференційований підхід до лікування синдрому подразненої кишки з урахуванням мікробіоценозу кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.36 “Гастроентерологія” / О. О. Меренцова ; Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с.

 

14.02.01 ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

 

А 659

Андрійчук Н. Й.

Токсиколого-гігієнічна оцінка та профілактика шкідливого впливу наночастинок срібла, отриманих методом фотостимульованого синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Н. Й. Андрійчук ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

М 697

Михіна Л. І.

Удосконалення методів визначення та критеріїв гігієнічної оцінки хімічного забруднення повітря приміщень житлових та громадських будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Л. І. Михіна ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

М 820

Москальчук Л. В.

Гігієнічна оцінка забезпеченості дорослого населення України фолієвою кислотою та розробка заходів з профілактики фолієводефіцитних станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / Л. В. Москальчук ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

Ф 331

Федорів О. Є.

Експериментальне дослідження характеру ізольованої та комбінованої дії наночастинок і ацетату свинцю зі стеаратами натрію та калію за умов перорального надходження в організмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 “Гігієна та професійна патологія” / О. Є. Федорів ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва. – К., 2015. – 20 с.

 

14.02.03 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

 

Ц 168

Цанько І. І.

Медико-соціальне обгрунтування моделі удосконалення організації вторинної профілактики артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 “Соціальна медицина” / І. І. Цанько ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. – К., 2015. – 22 с.

 

14.03.01 НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

 

Г 159

Галичанська О. М.

Морфогенез і синтопія органів та структур верхнього середостіння в перинатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О. М. Галичанська ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 22 с.

 

Г 342

Геник Т. Р.

Особливості структурно-функціональної перебудови кровоносних судин легенів при гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / Т. Р. Геник ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2015. – 19 с.

 

Г 555

Глушак А. А.

Морфологічні особливості зубної дуги і одонтометричні показники у підлітків з ортогнатичним прикусом у залежності від форми голови і типу обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 “Нормальна анатомія” / А. А. Глушак ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

14.03.02 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

 

М 193

Малишева Т. А.

Інвазивні властивості нейроектодермальних пухлин головного мозку та їх прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.05 “Нейрохірургія”, 14.03.02 “Патологічна анатомія” / Т. А. Малишева ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України. – К., 2012. – 41 с.

 

14.03.03 НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Х-715

Холін В. О.

Вплив емоційно-когнітивної стимуляції на функціональний стан центральної нервової системи при старінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 “Нормальна фізіологія” / В. О. Холін ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова. – К., 2015. – 20 с.

 

14.03.04 ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

 

Г 524

Глазков Е. О.

Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / Е. О. Глазков ; Луган. держ. мед. ун-т. – Рубіжне, 2015. – 40 с.

 

С 177

Сампара С. Р.

Патогенетичне обґрунтування застосування модулятора синтезу оксиду азоту для корекції ускладнень гестаційного антифосфоліпідного синдрому (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 “Патологічна фізіологія” / С. Р. Сампара ; Буковин. держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – 20 с.

 

14.03.05 ФАРМАКОЛОГІЯ

 

Г 371

Геращенко І. В.

Вивчення токолітичних властивостей похідних бромідів 1,3-діарил-3-гідрокси-2,3,6,7,8,9-гексагідро-5H-імідазо[1,2-α]азепінію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 “Фармакологія” / І. В. Геращенко ; Ін-т фармакол. та токсикол. НАМН України. – К., 2015. – 24 с.

 

14.03.09 ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

 

М 152

Макарова О. І.

Морфологічні зміни в легенях щурів у віддалений період після опіку шкіри та за умов його корекції комплексними інфузійними препаратами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 “Гістологія, цитологія, ембріологія” / О. І. Макарова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2015. – 20 с.

 

15.00.01 ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ

 

В 555

Вишневська М. С.

Розробка складу та технології крапель “Урохол” для застосування в урології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / М. С. Вишневська ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2012. – 21 с.

 

З-416

Зборовська Т. В.

Розробка складу, технології та дослідження антидіарейних препаратів, що містять цинк : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Т. В. Зборовська ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2012. – 23 с.

 

К 729

Косяченко Н. М.

Розробка складу та технології гелю для лікування захворювань опорно-рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Н. М. Косяченко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2012. – 21 с.

 

Т 350

Терещенко Л. В.

Наукове обґрунтування принципів державного регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.01 “Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація” / Л. В. Терещенко ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с.

 

15.00.03 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

В 573

Владимиров О. Ю.

Розробка та стандартизація профілактичних засобів на основі рослинних джерел дигідрокверцетину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / О. Ю. Владимиров ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2015. – 24 с.

 

Х-657

Хмельова М. О.

Стандартизація методик контролю якості мазей та розчинів аптечного виготовлення, що містять саліцилову кислоту та борну кислоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / М. О. Хмельова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 22 с.

 

Х 941

Хромильова О. В.

Розробка технології і стандартизація таблеток на основі ізоніазиду з тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів” / О. В. Хромильова ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 24 с.

 

Ш 936

Штрімайтіс О. В.

Стандартизація та забезпечення якості концентрованих розчинів, виготовлених в умовах аптеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 “Стандатизація та організація виробництва лікарських засобів” / О. В. Штрімайтіс ; Нац. фармац. ун-т. – Харків, 2015. – 21 с.

 

19.00.04 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

К 562

Коваленко М. В.

Феномен “перфекціонізму” в ґенезі формування дезадаптивних станів у студентів вищого навчального медичного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / М. В. Коваленко ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 23 с.

 

С 384

Синіцька Т. В.

Профілактика адиктивної поведінки студентської молоді (медико-психологічний підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 19.00.04 “Медична психологія” / Т. В. Синіцька ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2015. – 24 с.[:]