[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №1[:]

[:uk]
54 Хімія
546
G 63
Goncharuk V. V. Science about water = Наука про воду / V. V. Goncharuk. – Kyiv, 2014. – 440 p. – (Ukrainian scientific book in foreign language). 
 For the first time all information on chemical, physical, and biological properties of water and its numerous unique anomalies have been generalized. The issues of ecological and hygienic state of the sources of centralized drinking water supply have been brought to limelight. For the first time a new approach has been proposed to creating new standards for drinking water without analogies in the world. The materials, which present a comprehensive approach, developed by A.V. Dumanskii Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry to the assessment of the safety of drinking waters – biotesting, have been generalized. Наука про воду
61 Медицина
61(091)
G 14
Gajda Zdzisław. Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Z. Gajda ; red. W. Otto-Weissowa ; zdjęcia A. Olszowski. – Kraków, 1998. – 122 s.
 Книга присвячена історії і колекції Музею медичного факультету Ягеллонського університету, постійна експозиція якого була відкрита 16 червня 1992 року.

Альбом ілюстрацій складається з чотирьох розділів, у яких міститься 101 зображення, серед них матеріали, що стосуються становлення Музею (документація, портрети співзасновників та перших керівників), а також фотографії експонатів (документи, галерея портретів професорів, фото приладів, стародруки), що ілюструють етапи історії медичного факультету  та Ягеллонського університету зокрема.

Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
61(091)
G 14
Gajda Zdzisław. Z życia młodzieży medycznej WMKrakowa / Z. Gajda ; red. W. Otto-Weissowa. – Kraków, 1999. – 130 s. – (Dissertationes medico-historicae : Rozprawy z historii medycyny i filozofii medycyny / red. serii : Z. Gajda ; № 9).
Проаналізовано діяльність медичного факультету Ягеллонського університету за період 1815–1846 рр., зокрема, вплив політичних подій на життя студентів. Окремо розглянуто навчальний процес, зокрема, напрями медицина, хірургія, фармація, акушерство, ветеринарія. За період 1814–1815 та 1844–1845 років подано список студентів, які навчалися за даними напрямками. Z życia młodzieży medycznej WMKrakowa
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.2(477)
М 545
Методичні підходи до оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги : метод. рек. (60.16/87.16) / В. І. Бугро, Ю. В. Вороненко, Н. Г. Гойда [та ін.]. – Київ, 2016. – 35 с.
Метою розробки даних методичних рекомендацій є ознайомлення керівників закладів охорони здоров’я, регіональних органів управління охороною здоров’я та представницьких органів місцевого самоврядування з можливими напрямами оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги населенню відповідно до прийнятих нормативних засад діяльності територіальних громад в частині самостійного вирішення питань місцевого значення, до яких належить і охорона здоров’я. Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я різних рівнів управління, регіональних органів управління охороною здоров’я та представницьких органів місцевого самоврядування. Методичні підходи до оптимізації вторинної стаціонарної медичної допомоги
615 Фармація. Фармакологія.
615.322
Б 595
Библиотечка лекарственных растений / сост. В. М. Зимин. – Санкт-Петербург : Дорваль, 1992. – Т. 1. – 266 с.
Книги «400 лекарственных растений» и «1260 рецептов народной медицины», объединенные в серию «Библиотечка лекарственных растений», представляют собой многолетний труд военного медика В. М. Зимина. Автор-составитель предлагает читателям применение лекарственных растений в народной и научной медицине разных стран. Предлагаемая читателю книга изначально планировалась автором как настольная энциклопедия по проверенным временем методам народного врачевания о использовании лечебных свойств растений. За многие годы удалось собрать воедино и систематизировать данные о применении лекарственных растений в народной и научной медицине различных стран Запада и Востока, обобщить, по мере возможности, опыт отечественной медицины. В книге читатель найдет ответы на вопросы по заготовке, применению и дозировке тех или иных лекарственных растений при тех или иных заболеваниях, по опробированным методикам фитотерапии. Все географические названия даны на 1 января 1991 года. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Библиотечка лекарственных растений
615.322
Б 595
Библиотечка лекарственных растений / сост. Зимин В. М. – Санкт-Петербург : Дорваль, 1992. – Т. 2. – 300 с.
В данный «рецептурный сборник» вошли сведения русской, румынской, немецкой, французской, болгарской, тибетской, китайской и др. источников народной медицины.  Данный сборник является продолжением книги «400 лекарственных растений» и не претендует на полноту сведений но, несомненно, сможет оказать полезную услугу в деле ознакомления с опытом прошлого как познавательного, так и практического значения. Книги «400 лекарственных растений» и «1260 рецептов народной медицины», объединенные в серию «Библиотечка лекарственных растений» представляют собой многолетний труд военного медика В. М. Зимина. Автор-составитель предлагает читателям применение лекарственных растений в народной и научной медицине разных стран. Все географические названия даны на 1 января 1991 года. Книги рассчитаны на широкий круг читателей.  Библиотечка лекарственных растений
615.37
М 545
Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метабіотичних препаратів : метод. рек. (174.15/53.16) / уклад. : Є. М. Бабич, С. В. Калініченко, Т. А. Рижкова [та ін.]. – Київ, 2016. – 30 с.
Впровадження методичних рекомендацій в практику охорони здоров’я України сприятиме підвищенню ефективності пошуку перспективних культур-антагоністів, які можуть бути використані для створення пробіотичних препаратів; надасть можливість порівнювати антагоністичну активність культур-антагоністів між собою; може покращити контроль антагоністичної активності різних культур-антагоністів на виробництві; надасть можливість обирати оптимальний штам мікроорганізмів під час розробки пробіотичних препаратів. Методичні рекомендації призначені для лікарів-бактеріологів і лікарів-інтернів за фахом “Бактеріологія”, “Мікробіологія та вірусологія”, епідеміологів, фармацевтів. Методи пошуку перспективних штамів мікроорганізмів для розробки пробіотичних та метабіотичних препаратів
615.07
Н 608
Ніжник Г. П. Фармацевтична хімія : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / Г. П. Ніжник. – 2-е вид., випр. – Київ : Медицина, 2015. – 352 с.
У підручнику розглянуто теоретичні основи фармацевтичної хімії та основні положення фармацевтичного аналізу. Подано системний підхід до вивчення лікарських засобів і методів контролю за їх якістю відповідно до вимог Державної фармакопеї України. Наведено особливості аналізу екстемпоральних лікарських засобів. Навчальний матеріал структурований на три модулі і містить тестові завдання для самоконтролю. Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Фармацевтична хімія
615.2/.3
Н 727
Новейший справочник лекарственных препаратов / сост. : М. А. Георгиянц, И. В. Владимирова. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. – 511 с.
Издание содержит полную информацию о 5000 наиболее распространенных лекарственных препаратов. Каждая статья включает развернутое описание лекарственного средства и его действующего вещества, сведения о фармакологических свойствах, показаниях к применению, способах применения и дозах, а также побочных эффектах и противопоказаниях. Для удобства лекарственные препараты распределены по группам соответственно их клиническому использованию. Новейший справочник лекарственных препаратов
615.84
Р 154
Радіологія. Променева діагностика та променева терапія : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. закл. МОЗ України / [М. М. Ткаченко, Т. В. Топчій, В. Ю. Кундін та ін.] ; за заг. ред. М. М. Ткаченка. – Київ : Книга плюс, 2016. – 424 с.
Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни “Радіологія (променева діагностика та променева терапія)” для студентів III курсу стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації.  Представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Представлені методи променевого дослідження в стоматології, променева анатомія зубів і щелепно-лицьової ділянки; принципи аналізу рентгенограм і результатів інших променевих методів дослідження, зубощелепні аномалії, променева семіотика запальних і інших основних стоматологічних захворювань. Розглянуто питання променевої терапії. Радіологія. Променева діагностика та променева терапія
615.2/.3
Ф 247
Фармакотерапія : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. : у 2-х кн. / Б. А. Самура, А. С. Свінціцький, В. Ф. Москаленко [та ін.] ; за ред.: Б. А. Самури, А. С. Свінціцького. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Медицина, 2012. – Кн. 2. – 792 с.
Підручник містить відомості про основні принципи медикаментозної терапії окремих нозологічних груп захворювань, формує у студентів уявлення про загальний план раціональної та безпечної терапії у разі типових патологічних процесів і окремих їх проявів, про принципи індивідуального підбору ефективних і безпечних препаратів на основі даних фармакодинаміки й фармакокінетики, можливих побічних дій і особливостей застосування ліків залежно від перебігу хвороби, її сезонності та віку хворого.  Для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації, фахівців, які займаються вивченням лікарських засобів, лікарів і провізорів. Фармакотерапія
616 Патологія. Клінічна медицина
616-002.5
Т 811
Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Р. Г. Процюк, В. Ф. Москаленко, В. І. Петренко [та ін.]; за ред. : В. Ф. Москаленка, Р. Г. Процюка. – Київ : Медицина, 2009. – 424 с. 
У навчальному посібнику викладено сучасні проблеми туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу у світі і в Україні, історичні відомості вчення про туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, епідеміологію, етіологію, патогенез цих захворювань. Наведено дані з питань профілактики, а також сформульовано загальні принципи діагностики і лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Висвітлено особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів – фтизіатрів, пульмонологів, інфекціоністів з проблем ВІЛ/СНІДу, терапевтів, педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-інтернів, слухачів курсів післядипломної освіти. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД
616.2 Хвороби органів дихання
616.233
Р 153
Радикальные операции на главных бронхах у больных с культевыми свищами / Б. В. Радионов, Ю. Ф. Савенков, В. М. Мельник, И. А. Калабуха. – Дніпропетровськ : Дніпро-ВАЛ, 2004. – 205 с.
Монография посвящена сложному разделу торакальной хирургии – диагностике и хирургическому лечению больных со свищами главных бронхов после пневмонэктомии. В основе книги лежит большой клинический материал, основанный на лечении 163 больных с культевыми свищами главных бронхов. Изложено топографо-анатомическое обоснование радикальных операций на культе главного бронха, приведена их классификация. Представлены подробное описание типичных и оригинальных методик операций, истории болезни оперированных больных и результаты лечения, даны практические рекомендации по выбору различных способов устранения бронхиального культевого свища. Книга предназначена для торакальных хирургов, анестезиологов, бронхологов, а также фтизиатров и пульмонологов. Радикальные операции на главных бронхах у больных с культевыми свищами
616.21 Оториноларингологія. Хвороби вуха, носа і горла (лорорганів)
616.21
K 79
Kowal E. Aktualność pionierskich idei Jana Miodońskiego w otolaryngologii / E. Kowal ; komitet red. : M. Belowa, Z. Gajda, M. Jurek. – Kraków, 1995. – 77 s. – (Dissertationes medico-historicae : Rozprawy z historii medycyny i filozofii medycyny / red. serii Z. Gajda ; № 6).
Подано біографію, епістолярну спадщину та бібліографію публікацій доктора отоларингології, професора Краківського університету Яна Міодоньського. В даній праці не розглядається весь доробок дослідника, а лише його піонерські концепції. Також проаналізовано його внесок в розвиток отоларингології, зокрема, теорії слуху (фізіології і фізіопатології слуху), отоневрології, лікуванні раку гортані тощо. Aktualność pionierskich idei Jana Miodońskiego w otolaryngologii
616.3 Хвороби органів травлення
616.36
О-754
Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами : метод. рек. / уклад. : Б. А. Герасун, О. А. Голубовська, О. М. Зінчук [та ін.]. – Київ, 2016. – 27 с.
Методичні рекомендації підготовлені за матеріалами НДР кафедр інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця та Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Метою наукових досліджень було вивчення клінічних та діагностичних особливостей хронічних гепатитів В та С із вираженими ревматичними проявами для оптимізації алгоритму їх ранньої діагностики та підвищення ефективності противірусної терапії. Методичні рекомендації призначені для лікарів інфекціоністів, терапевтів, ревматологів, гастроентерологів та інтернів відповідних спеціальностей. Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами
616.31 Стоматологія
616.31
A 67
Application of different medicinal forms in dental practice : monograph / I. Hrynovets, A. Mahlovanyy, I. Deneha [et al.]. – Lviv, 2016. – 105 p.
The scientific-educational work presents groups of medicines, which are used in different fields of therapeutic (conservative) dentistry, including odontology, periodontology and oral medicine. This booklet is still meant to provide students of dental faculty, postgraduate dentists, and specialists in other allied health fields with a concise reference source for drug names, the preparations available, common dosages. We are most grateful for your continued interest and support. Application of different medicinal forms in dental practice
616.6 Урологія. Нефрологія
616.6
Л 946
Люлько О. В. Урологія : [підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації] / О. В. Люлько, О. Ф. Возіанов. – 3-є вид., випр. – Київ : Медицина, 2011. – 664 с. 
У підручнику викладено основні відомості про фізіологію сечової і статевої систем. Описано сучасні методи обстеження пацієнтів з урологічними хворобами і хворобами органів статевої системи. Розглянуто найпоширеніші неспецифічні і специфічні запальні хвороби, ушкодження, новоутворення сечових і статевих органів, аномалії нирок, сечових шляхів і чоловічих статевих органів. Висвітлено нейрогенні розлади сечовипускання і нічне нетримання сечі. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також може бути корисним для лікарів-урологів. Урологія
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.831
Х 945
Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему. Експериментальні дослідження та клінічні спостереження / Ю. П. Зозуля, Н. А. Атаманюк, В. А. Барабой [та ін.] ; за ред. Ю. П. Зозулі. – Київ, 1998. – 482 с.
У книзі викладено нові дані про хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему, наведено результати експериментальних досліджень та клінічних спостережень. Особливу увагу приділено ультраструктурним та морфо-функціональним змінам у головному мозку при хронічній дії малих доз опромінення, спрямованості та характеру компенсаторно-відновних процесів, які виникають в організмі. Описано особливості перебігу хронічної радіаційної енцефалопатії у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, її клінічні прояви, зокрема психічні розлади. Розглянуто діагностику та лікування цього захворювання. Для клініцистів, які вивчають медичні наслідки Чорнобильської катастрофи, та радіобіологів. Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему. Експериментальні дослідження та клінічні спостереження
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія.
617
J 76
Jonecko Urszula. Życie i działalność Jana Karola Glatzla oraz charakterystyka jego dorobku naukowego / U. Jonecko ; komitet red.: Z. Gajda, A. Jonecko, S. Zwolski. – Kraków : Colonel, 1995. – 77 s. – (Dissertationes medico-historicae : Rozprawy z historii medycyny i filozofii medycyny / red. serii Z. Gajda ; № 7).
Основною проблематикою даної праці є життя і діяльність професора Яна Кароля Глазла, одного з найвидатніших краківських хірургів міжвоєнного періоду. В книзі подано його біографію, охарактеризовано наукову та хірургічну діяльність (внесок у хірургію враженої грижі, шлунково-кишкової хірургії, хірургії щитоподібної залози тощо). Życie i działalność Jana Karola Glatzla oraz charakterystyka jego dorobku naukowego
617
C 40
Cendrzak Eugeniusz. Zasługi Alfreda Obalińskiego 1843-1898 dla rozwoju chirurgii w Polsce / E. Cendrzak ; komitet red. : Z. Gajda, M. Jurek, S. Zwolski. – Kraków : Zaklad Uslug Poligraficznych “AWA”, 1996. – 104 s. – (Dissertationes medico-historicae : Rozprawy z historii medycyny i filozofii medycyny / red. serii Z. Gajda ; № 8). 
Дослідження присвячене видатному польському лікарю, вченому і педагогу, чиї численні оригінальні методи операцій та способи хірургічного лікування ставилися в один ряд з досягненнями найвидатніших європейських лікарів XIX століття.

В книзі використано архівні матеріали, знайдені на кафедрі історії медицини і фармації Медичного коледжу Ягеллонського університету і Архіву Університету Ягеллонського в Кракові. Дана праця має історично-пізнавальний характер.

Zasługi Alfreda Obalińskiego 1843-1898 dla rozwoju chirurgii w Polsce
88 Психологія
88
П 775
Приходько Ю. О.  Психологічний словник-довідник : навч. посіб. / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2012. – 328 с.
У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів. Навчальне видання адресується студентам, які лише розпочинають опановувати спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”, а також майбутнім учителям та всім тим, хто цікавиться психологічною наукою. Психологічний словник-довідник
[:]