[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. № 1[:]

[:uk]
612 Фізіологія
612.015
С 439
Скляров О. Я. Біологічна хімія : навч.-метод. посіб. (для студ. фармац. ф-ту заочної форми навч.) / О. Я. Скляров, О. П. Хаврона, Ю. М. Федевич. – Львів, 2017. – 275 с.
У посібнику коротко викладено основи біологічної хімії, наведені необхідні біохімічні перетворення, подано навчальну програму з дисципліни та критерії оцінювання різних видів робіт, перелік контрольних та тестових завдань з алгоритмами відповідей, хід практичних занять, дано чіткі пояснення для виконання та оформлення контрольних робіт. Використовуючи даний посібник, студенти зможуть краще засвоїти навчальний матеріал, ознайомитися з ходом практичного заняття, правильно виконати самостійні та семестрові контрольні роботи, що дасть можливість отримати оптимальний рівень теоретичних знань та практичних навичок. Посібник може бути корисний студентам, інтернам, лікарям та іншим спеціалістам медичного та біологічного спрямування.  
616 Патологія. Клінічна медицина
616-074
Л 125
Лабораторна діагностика : навч. посіб. для студ. фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. / І. Г. Купновицька, А. М. Ерстенюк, Р. І. Белегай [та ін.] ; за ред.: І. Г. Купновицької, А. М. Ерстенюк. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 315 с.
У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесах виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні показники крові в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Коротко подано історію розвитку клінічної лабораторної діагностики, характеристику матеріалу для досліджень, методи його отримання і вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Представлено роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Посібник відповідає навчальній програмі з лабораторної діагностики і вимогам Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних провізорів.  
616-002.77
С 246
Свінціцький А. С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / А. С. Свінціцький. – Київ : Медкнига, 2017. – 371 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У навчальному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, алгоритми діагностики і лікування ревматичних захворювань. Видання розраховане на терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, ревматологів, ортопед-травматологів, слухачів курсів спеціалізації та передатестаційних циклів, лікарів-інтернів та студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівня акредитації.  
616.3 Хвороби органів травлення
616.33/.34
Г 229
Гастроентерологія : в 2 т. : підруч. для вищих мед. навч. закл. та закл. післядипломної освіти / за ред.: Н. В. Харченко, О. Я. Бабака. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Кіровоград : Поліум, 2016-2017. – Т. 1. – 487 с. ; Т. 2. – 431 с.
У другому виданні підручника на сучасному науковому рівні наведені дані щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення. Підручник підготовлено співробітниками кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та провідними фахівцями України в галузі гастроентерології. Підручник складено відповідно до навчального плану та програми циклу спеціалізації за спеціальністю «Гастроентерологія». Підручник розрахований на лікарів – гастроентерологів, терапевтів, сімейних лікарів, дієтологів, інфекціоністів, хірургів, фізіотерапевтів, лікарів інших спеціальностей, лікарів-інтернів та студентів медичних вузів.  
616.31 Стоматологія
616.314
M 81
Monastyrsky V. A. Discovery that resulted in significant changes in views of the pathology of periodontal tissues / V. A. Monastyrsky, V. S. Hrynovets. – Lviv : [Danylo Halytsky Lviv National Medical University], 2017. – 124 p.
The main provisions of the research paper, which has two chapters, are based on the analysis of the authors’ research. The first chapter outlines the achievements of the new science – biological coagulology based on the discovery of thrombin-plasmin system (TPS) and two fundamental opposite physiological processes performed by it – biological coagulation (cyto-histo-hemocoagulation) and biological regeneration (cyto-histo-hemoregeneration). It studies physiological, pathogenetic and sanogenetic role of such complex enzyme system. It was found that biocoagulation functions as coagulatory-hypotrophic mechanism (CHM), therefore its eventual result is a degenerative-dystrophic lesion of organs referred to as “coagulatory dystrophy” and bioregeneration operates as a regenerative-normotrophic mechanism (RNM), therefore its eventual result is elimination of all injuries and full regeneration of the structure and functions of organs. The second chapter shows that these achievements of biological coagulology resulted in significantly different views of periodontal pathologies; in particular, it was found that CHM is one of the main stages of the pathogenesis of many generalized periodontal lesions that enabled us to highlight five kinds of coagulatory periodontosis and RNM is the only natural mechanism of sanogenesis of periodontal lesions of coagulatory origin.  
616.31-089
O-63
Operative Dentistry. Endodontics : in 2 vol. : a textbook for students of institutions of higher medical education of the 4th level of accreditation. Vol. 1 / M. Yu. Antonenko, L. F. Sidelnikova, O. F. Nesyn [et al.] ; ed. by A. V. Borysenko. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. – 383 p.
The textbook covers the history of dentistry, considers the anatomical and histological structure of the teeth and oral mucosa, describes the restorative materials for caries cavities restoration and root canals obturation, methods of caries cavity preparation and restoration, and root canals obturation. The textbook outlines basic examination methods of patients with hard dental tissue lesions: dental caries and its complications; the basic data of the most common human disease – dental caries, its main etiologic and development factors. The dental caries clinical features, diagnosis and differential diagnosis of caries with other similar diseases are described. The methods of dental caries treatment with the use of modem medicamental preparations and restorative materials are described. The causes and mechanisms of dental pulp inflammation – pulpitis, its clinical features, the basic principles of diagnosis and treatment using modern methods of anesthesia are described. The etiology, pathogenesis, clinical features of periodontal ligament inflammation – apical periodontitis are described. The basic methods of its treatment are presented. Considerable attention is paid to typical dentist errors that happen during treatment of dental caries, pulpitis and apical periodontitis, their causes, methods of prevention and elimination are described. The textbook is aimed at English-speaking students of stomatologic faculties of higher medical institutions of the 4th level of accreditation.  
616.4 Ендокринологія
616.43
Е 624
Ендокринологія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. М. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко [та ін.] ; за ред. П. М. Боднара. – 4-те вид., оновлене та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 449 с.
Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.  
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.89:355
О-924
Охорона психічного здоров’я в умовах війни = Combat and operational behavioral health : у 2 т. / пер. з англ. Т. Семигіна [та ін.]. – Київ : Наш формат, 2017. – Т. 1. – 568 с. ; Т. 2. – 546 с.
Дане двотомне видання містить статті військових лікарів, науковців і соціальних працівників, які докладно окреслюють усі аспекти охорони психічного здоров’я військовослужбовців в умовах бойових дій і в постбойовий адаптивний період. У виданні описано потенційні причини бойового стресу та види емоційних травм; методики діагностики й лікування психологічних травм; способи підвищення психологічної стійкості медичних працівників; підготовку до демобілізації і тренування здатності швидко відновлювати фізичні й душевні сили; надання допомоги в зоні бойових дій. Також розглянуто процес одужання після фізичних та емоційних травм, отриманих під час збройних конфліктів; возз’єднання із сім’єю та реінтеграцію; оперативну психіатрію; методи запобігання самогубствам.  
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617
S 94
Surgery / K. M. Amosova, Y. S. Bereznytskyy, A. O. Burka [et al.] ; ed. by Y. S. Bereznytskyy, M. P. Zakharash, V. G. Mishalov. – Vinnytsia : Nova knyha, 2016. – 711 p.
The textbook meets the program for preparing general practitioners in clinical surgery approved by the Ministry of Health of Ukraine. The material in the book is distributed depending on the nature of the disease and the priorities of medical care. Each theme is structured according to the principal clinical syndrome, with a precise division into chapters and due to professionally-oriented tasks of the approved branch standards. Each chapter is algorithmized that, in the judgement of the authors, should contribute to better assimilation of the material using the credit-module system.  
[:]