[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. № 2[:]

[:uk]
61 Медицина
61:159.9
М 422
Медицинский и психологический контроль состояния человека : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием / ред. О. А. Панченко. – Харьков : Контраст, 2016. – 288 с.
В сборнике предоставлены труды по научным направленням: современные методы диагностики состояния психического и соматического здоровья человека; функциональное состояние человека и методы его коррекции и оптимизации; проблемы медико-психологического сопровождения лиц с особыми, экстремальными, вредными и стрессовыми условиями труда; проблемы в области клинической психологии; актуальные исследования в области психологии труда и инженерной психологии. Сборник предназначен для профессионалов различных специальностей: психиатров, психологов, неврологов, терапевтов, психотерапевтов, психофизиологов, биологов, преподавателей и студентов медицинских ВУЗов.  
61:57
М 422
Медична біологія : навч. посіб. Ч. 1 : Молекулярні та цитологічні основи життєдіяльності людини. Основи генетики людини / В. Г. Рошко, П. С. Ловас, В. О. Чумак [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2017. – 242 с.
Навчальний посібник «Медична біологія. Частина 1» передбачає розгляд усіх тем теоретичної і практичної компоненти першого розділу «Молекулярні та цитологічні основи життєдіяльності людини» та другого розділу «Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини» програми дисципліни «Медична біологія». Структурно матеріал посібника включає теоретичний матеріал до лабораторних робіт, передбачених вказаною програмою. До кожної роботи приведено завдання лабораторної роботи, теоретичну базу розглядуваної теми, ілюстрації. Для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.  
61:57
М 422
Медична біологія : навч. посіб. Ч. 2 : Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя / В. Г. Рошко, П. С. Ловас, В. О. Чумак [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2017. – 162 с.
Навчальний посібник «Медична біологія. Частина 2» передбачає розгляд усіх тем теоретичної і практичної компоненти третього розділу «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя» програми дисципліни «Медична біологія». Структурно матеріал посібника включає лабораторні роботи, передбачені вказаною програмою. До кожної роботи приведено теоретичну базу розглядуваної теми, ілюстративний матеріал. Для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.  
61:001.8
М 748
Моісеєнко Р. О. Керівництво з основ доказової медицини. Особливості курсу і методи викладання : навч.-метод. посіб. / Р. О. Моісеєнко, О. О. Дудіна, Г. О. Слабкий. – Київ, 2012. – 262 с.
У навчально-методичному посібнику висвітлено особливості і методи викладання курсу «Теорія і практика доказової медицини». Навчальний матеріал поданий у вигляді окремих модулів з різних аспектів доказової медицини. Розраховано на викладачів вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації.  
61(09)
М 90
Мукерджі С. Закони медицини: польові нотатки з невизначеної науки = The Laws of Medicine: field notes from an uncertain sciense : монографія / С. Мукерджі ; пер. з англ І. Серебрякової. – Харків : Vivat, 2017. – 96 с.
Чи є в медицині закони, аналогічні до інших наук? Автор розповідає про найзагадковіші та найповчальніші випадки зі свого досвіду, які врешті-решт привели його до визначення трьох принципів, що керують сучасною медициною. Ця книжка, багата на історичні факти й приклади з життя, показує нам захопливий світ, у якому лікарі ведуть боротьбу та здійснюють відкриття і який рідко постає перед широким загалом. «Закони медицини», провокативні й людяні, є дороговказом для кожної професії, у якій є місце для відкриття. Зрештою, ця книжка закладає підвалини нового розуміння не лише медицини, а й світу навколо.  
61:378
С 409
Систематизація навчально-методичної роботи в контексті Болонського процесу на кафедрах післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : навч. посіб. / Є. X. Заремба, Ю. Г. Кияк, Т. М. Соломенчук [та ін.] ; за ред. Є. Х. Заремби. – Львів : Піраміда, 2009. – 189 с.
В навчальному посібнику відображено сучасні вимоги до організації навчального процесу та ведення навчально-методичної документації на кафедрах післядипломної освіти, організація навчально-методичної роботи за стандартами Болонської декларації, контроль знань і вмінь слухачів, порядок проведення атестації лікарів, структура та облік навчального часу, концепція реформування системи підготовки лікарів в Україні і приведення її до потреб ринку праці та Європейських вимог. В додатках приведені зразки оформлення документації: навчальних планів і програм, критерії оцінки успішності за кредитно-модульною системою та ін. Розроблено проект навчальної програми циклу первинної спеціалізації – інтернатури зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина». Навчальний посібник для викладачів післядипломної освіти, аспірантів, магістрів, лікарів-інтернів та слухачів підвищення кваліфікації у вищих медичних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації.  
613 Гігієна
613
О-751
Основи здорового способу життя : підручник / М. І. Кручаниця, В. В. Кручаниця, К. П. Мелега [та ін.]. – Ужгород : Рік-У, 2016. – 263 с.
Підручник призначений для бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузі «Охорона здоров’я» спеціальності «Фізична реабілітація». Структура і зміст підручника адаптовані до вимог навчальної програми з дисципліни «Основи здорового способу життя». Містить особливості формування здорового способу життя людини. Особливу увагу приділено впливу шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія і токсикоманія), висвітлено вплив комп’ютерних технологій на здоров’я. Охарактеризовані методи окремих оздоровчо-зберігаючих технологій (загартування, рухова активність, ароматерапія, фітотерапія). У додатках наведені матеріали, які мають практичне значення: тести на виявлення рівня стану здоров’я, вміння вести здоровий спосіб життя, тести на виявлення шкідливих звичок та тестовий контроль для самооцінки теоретичних знань. Навчальне видання може бути корисним для студентів інших спеціальностей та викладачів предмету «Основи здоров’я» ВНЗ, а також для всіх, хто не байдужий до стану власного здоров’я.  
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.876
Р 154
Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання : практ.-посіб. сімейного лікаря / за ред.: В. Г. Бебешка, Б. С. Прістера, М. І. Омельянця. – Ужгород : Патент, 2017. – 503 с.
Комплексно розглянуті радіоекологічні, біофізичні та медичні наслідки аварії на Чорнобильський АЕС. Наведені дози опромінення учасників ліквідації та населення, прояви, методи діагностики та лікування гострих ефектів опромінення і хронічного променевого синдрому, віддалені стохастичні ефекти – імунологічні проблеми та радіаційно індуковані захворювання організму, психологічні та інші наслідки катастрофи. Проаналізовано організацію системи медичного захисту, експертизи та надання медичної допомоги ліквідаторам аварії та населенню, яке підпало під дію іонізуючого опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС. Висвітлюються проблеми об’єкта «Укриття» та профілактичні заходи щодо упередження радіаційно індукованих захворювань. Посібник призначений для лікарів сімейної медицини та фахівців, які займаються проблемами радіобіології та радіаційної медицини.  
615 Фармація. Фармакологія
615.46
Б 14
Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування = Multifunctional nanomaterials for biology and medicine: molecular design, syntesis and application / Р. С. Стойка, Ю. І. Прилуцький, А. Г. Наумовець [та ін.] ; за ред. Р. С. Стойки. – Київ : Наукова думка, 2017. – 364 с.
У монографії стисло викладено найвагоміші результати досліджень і розробок, отримані біологами у тісній співпраці з хіміками й фізиками у галузі наноматеріалів для біології, медицини, нанобіотехнологій. У шести логістично взаємопов’язаних тематичних розділах висвітлено питання молекулярного дизайну, синтезу багатофункціональних наноматеріалів для біології і медицини, доставки ліків у клітини-мішені за допомогою синтетичних наноматеріалів, використання полімерних олігоелектролітних наноматеріалів для доставки нуклеїнових кислот у клітини різного походження, описано багатофункціональні наноматеріали для діагностичних цілей і біомедичного іміджингу, проблеми біосумісності й екотоксичності нанокомпозитних матеріалів, наведено приклади застосування наноматеріалів для лікувальних цілей. Для студентів та аспірантів, які цікавляться наноматеріалами різного біомедичного призначення, а також досвідчених спеціалістів у цій галузі сучасної науки.  
615.32
М 545
Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії : навч.-метод. посіб. для викл. вищого фармац. навч. закл. та фармац. ф-тів вищих мед. навч. закладів МОЗ України / за ред.: В. С. Кисличенко, С. В. Огарь. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – Т. 1. – 395 с.
Посібник складено відповідно до навчальної програми з фармакогнозії з урахуванням вимог Державної Фармакопеї України другого видання щодо аналізу лікарської рослинної сировини. Це перший посібник для викладачів фармакогнозії, що базується на сучасних методах аналізу лікарської рослинної сировини, які гармонізовані з Європейською Фармакопеєю і, таким чином, дозволяють готувати спеціалістів у галузі «Фармація» європейського рівня. Видання призначено для викладачів фармакогнозії вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України.  
615.03
О-753
Основи клінічної фармації : підруч. для студ. фармації та медицини / за ред.: А. Вєлі-Гоєнської, С. Чучвара, А. Зіменковського ; Люблінський мед. ун-т, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 528 с.
Видання «Основи клінічної фармації» містить низку важливих розділів. Розділ українських авторів, що обґрунтовує необхідність діяльності клінічного провізора (клінічного фармацевта), доповнює розділ про роль клінічного фармацевта у польських реаліях у складі медичної команди. У низці інших розділів детально описано фармакотерапевтичні групи ліків – імуносупресивні, протиепілептичні, рослинного походження та антибіотики. Автори представляють механізми дії ліків, схеми фармакотерапії, а також пов’язані з ними проблеми (зокрема, проблему антибіотикорезистентності чи побічних реакцій). Вагомим є розділ, присвячений взаємодії ліків – особливо важливий при плануванні фармакотерапії в ситуаціях, коли пацієнт змушений приймати чимало лікарських засобів. Наведено інформацію про контроль за побічними реакціями ліків. Важливим є розділ щодо клінічного живлення, ентерального та парентерального, з урахуванням усіх доступних лікарських засобів. Видання під назвою «Основи клінічної фармації», що є здобутком Проекту «Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь підвищення якості медичної опіки польсько-українського прикордоння», що співфінансується Європейським Союзом у рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013, реалізованого Люблінським медичним університетом та Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, рекомендований усім студентам фармації та медицини, яким близька ідея розвитку клінічної фармації.  
615.2/.3
С 232
Сборник клинических рекомендаций. – Киев : Здоров’я України. Медичні видання, 2016. – 131 с. – [Прилож. к науч.-практ. журналу «Рациональная фармакотерапия»].
Видання містить рекомендації та уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги з неврології, психіатрії, алергології, кардіології, гастроентерології, респіраторних інфекцій та педіатрії.  
615.322
Ф 643
Фітотерапія хвороб дитячого віку : монографія / М. О. Гарбарець, В. Г. Западнюк, А. В. Захарія, Н. М. Гарбарець. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 407 с.
Запропоноване видання є одним із перших, в якому узагальнено та проаналізовано теоретичні а науково-практичні відомості про використання лікарських рослин у педіатричній практиці. Структура книги логічна і ґрунтовна. Після коротких історичних відомостей про фітотерапію взагалі розглядаються питання підходу до неї. В окремих розділах наведено хімічний склад, дозування, форми і способи застосування лікарських рослин при конкретних захворюваннях. Відповідні розділи присвячені фітотерапії окремих хвороб. Завершується дане видання алфавітним покажчиком українських назв лікарських рослин за їх призначенням та переліком лікарських рослин, занесених у Червону книгу України. Запропонована книга стане корисною всім, хто цікавиться використанням лікарських рослин у боротьбі з недугами людини будь-якого віку. Автори будуть вдячні за слушні зауваження, спрямовані на покращення другого видання.  
616 Патологія. Клінічна медицина
616-036
В 871
Втілення ідей М. М. Соловйова в збереження популяційного здоров’я нації : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю з дня народження проф. М. М. Соловйова, засновника та першого зав. каф. епідеміології ХНМУ (17 травня 2016 р., м. Харків) / за ред. Т. О. Чумаченко. – Харків, 2016. – 127 с.
У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень, та роботи практичних органів охорони здоров’я широкого кола питань з актуальних проблем епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних, паразитарних та неінфекційних захворювань, розглянуто сучасні аспекти безпечного надання медичної допомоги населенню, використання математичних та інформаційних технологій в медичній галузі, проблеми біоетики та біобезпеки, питання історії медицини. Матеріали подані мовою оригіналу (українська, англійська, російська). Редакційна колегія зберегла авторський текст без істотних змін, звертаючись до коректування в окремих випадках. Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори.  
616-073
С 246
Світличний Е. В. Ультразвукова діагностика травми та її ускладнень : навч. посіб. / Е. В. Світличний, О. І. Гречаник. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2016. – 214 с.
Навчальний посібник розроблений відповідно до програми підготовки та перепідготовки фахівців з ультразвукової діагностики Української військово-медичної академії. Основну увагу надано ультразвуковій діагностиці пошкоджень внаслідок поранень і травм органів грудної клітки, черевної порожнини, заочеревинного простору, судин. Розглянуті питання діагностики ранніх і пізніх інфекційних та неінфекційних ускладнень відповідно до перебігу травматичної хвороби, використання методів інтервенційної сонографії. В ознайомчому обсязі розкриті організаційні питання обстеження та надання допомоги пораненим під час військових дій і локальних збройних конфліктів. Навчальний посібник розрахований на слухачів Української військово-медичної академії, фахівців з ультразвукової діагностики та тих, які займаються лікуванням травми.  
616-056.3
Т 299
Тези науково-практичних конференцій: «Медикаментозна алергія: мультидисциплінарний підхід», «Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації», «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного світу» (м. Львів, 4-6 квіт. 2017 р.). – Львів, 2017. – 78 с.
Видання містить основні результатів досліджень вчених-медиків, які були представлені на науково-практичних конференціях, що проходили в рамках Львівського медичного форуму 4-6 квітня 2017 р.  
616-07
Ф 947
Функціональна діагностика : підруч. для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти МОЗ України / О. Й. Жарінов, Ю. А. Іванів, В. О. Куць [та ін.] ; за ред.: О. Й. Жарінова, Ю. А. Іваніва, В. О. Куця. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 732 с.
У підручнику детально викладені показання до застосування та принципи виконання сучасних методів функціональної діагностики, які використовують при хворобах серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також основи клінічної інтерпретації даних. Найбільшу увагу приділено електро- й ехокардіографії, навантажувальним тестам, амбулаторному моніторуванню ЕКГ, електроенцефалографії. Матеріал підручника базується на узгоджених міжнародних рекомендаціях з використання окремих методів дослідження, нормативних документах МОЗ України щодо інструментальної діагностики окремих хвороб, а також власному досвіді провідних кафедр України, на яких здійснюється післядипломна підготовка спеціалістів із функціональної діагностики. Підручник призначений для системи післядипломної освіти лікарів.
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2016. – 97 с. – [Дод. до журн. «Дитячий лікар»].
Видання містить рекомендації та уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги з алергології, гінекології, гастроентерології, та респіраторних інфекцій у дітей.  
616-053.2
П 781
Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали укр. наук.-практ. конф. лікарів-педіатрів з міжнар. участю (14-15 березня 2017 року, м. Харків) / під ред.: H. I. Макєєвої, Н. П. Алєксєєвої, К. К. Ярової, В. О. Головачової. – Харків, 2017. – 271 с.
У збірнику наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем педіатрії, які були представлені на українській науково-практичній конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, що відбулась у Харкові 14-15 березня 2017 року.  
616-053.2
С 480
Слободян Л. М. Довідник педіатра та сімейного лікаря / Л. М. Слободян, О. І. Слободян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 454 с.
У книзі лаконічно викладено основну інформацію із усіх розділів педіатрії: розкрито анатомо-фізіологічні особливості дітей першого року життя, наведено критерії оцінки фізичного та психомоторного розвитку немовлят, висвітлено питання вигодування, проблеми неонатології та патології дітей раннього віку, описано симптоми захворювань усіх органів і систем та запропоновано методи невідкладної допомоги, а також подано характеристику найпоширеніших лікарських препаратів. Довідник розрахований на педіатрів усіх профілів, сімейних лікарів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів.  
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.1/.9
А 655
Андреев В. Н. Реабилитация больных с заболеваниями внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани / В. Н. Андреев, И. Цыбырнэ, Г. Безу. – Кишинёв : [б. и.], 2017. – 411 с.
В книге, на современном научном уровне, отражены вопросы распространенности, причин, патогенеза, классификации, клиники с вариантами и стадиями течения, осложнений, исхода, диагностики в том числе и дифференциальной, реабилитационных мероприятий в больничных и поликлинических условиях (профилактика обострений), нетрудоспособности как непродолжительной так и продолжительной вплоть до определения степени ограничения возможностей, трудоспособности реабилитации при заболеваниях внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани.  
616.1
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2016. – 137 с. – [Дод. до журн. «Практична ангіологія»].
Збірник містить рекомендації, уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги з ендокринології та кардіології. Видання призначене для лікарів-практиків.  
616.1
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2017. – 118 с. – [Дод. до журн. «Практична ангіологія»].
Збірник містить рекомендації та уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги з ендокринології та кардіології. Видання призначене для лікарів-практиків.  
616.12
К 939
Курята О. В. Кардіоваскулярний ризик та ревматологічні захворювання (кардіоревматологічний синдром) : монографія / О. В. Курята, О. Ю. Сіренко. – Дніпро : Герда, 2017. – 87 с.
В монографії авторами представлені сучасні уявлення про кардіоваскулярний ризик, діагностику субклінічного атеросклерозу та первинну профілактику серцево-судинних ускладнень у хворих ревматологічного профілю. Надана характеристика впливу окремих традиційних, додаткових факторів ризику у формуванні атеросклеротичного ураження судин при хронічних запальних захворюваннях, їх прогностична значущість в оцінці кардіоваскулярного ризику у цих хворих. На сучасному рівні висвітлені уявлення провідних експертів світу щодо концепції кардіоревматологічного синдрому та наведені результати власних спостережень з питань оцінки серцево-судинного ризику, корекції факторів ризику у хворих ревматологічного профілю. Книга адресована широкому колу читачів – науковим співробітникам, лікарям кардіологам, ревматологам, сімейним лікарям, інтернам та студентам медичних вузів.  
616.4 Ендокринологія
616.43
П 363
Пічкар Й. І. Діагностика і семіотика ендокринних захворювань : навч. посіб. / Й. І. Пічкар. – Київ : Люди в білому, 2014. – 137 с.
У навчальному посібнику описано основні клінічні симптоми і синдроми, які зустрічаються у клінічній практиці. Вказано прояви ураження окремих органів і систем у хворих на ендокринну патологію. В алфавітному порядку представлено синдроми, які найчастіше зустрічаються не тільки у хворих на ендокринну патологію, а і при інших захворюваннях. Клінічні синдроми можуть бути використані як алгоритм для проведення диференційного діагнозу. Приведено клінічний опис синдромів за авторами. Для студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів III–ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів. лікарів-ендокринологів і лікарів загальної практики – сімейної медицини.  
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.7
М 990
Мягков О. П. Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких тканин : [навч. посіб.] / О. П. Мягков, С. А. Мягков. – Запоріжжя : Шамрай Г. С., 2017. – 296 с.
Атлас є першим вітчизняним виданням, у якому представлені зображення майже всіх пухлин опорно-рухового апарата, отримані променевими методами, та можливості їхньої диференціальної діагностики з іншими новоутвореннями й не пухлинними захворюваннями м’яких тканин. У першій частині наведені дані радіологічних досліджень добро- і злоякісних пухлин кісток. Друга частина присвячена майже не описаній у вітчизняній літературі променевій діагностиці пухлин м’яких тканин і не пухлинних захворювань м’яких тканин. Матеріал наведено відповідно до нової класифікації ВООЗ (2013). Книга призначена для фахівців із променевої діагностики, онкологів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних навчальних закладів.  
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.9
М 557
Мечніковські читання – 2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій : матеріали наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (12-13 травня 2016 р., м. Харків) / редкол.: В. М. Козько [та ін.]. – Харків, 2016. – 195 с.
Видання містить матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Мечниковські читання-2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій», що проходила у Харківському національному медичному університеті 12-13 травня 2016 р.  Мечніковські читання
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617.51
В 616
Вогнепальні поранення м’яких тканин склепіння черепа : навч. посіб. / А. О. Данчин, М. Є. Поліщук, А. П. Казмірчук [та ін.] ; за ред.: А. В. Верби, Г. О. Данчина. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2017. – 116 с.
Навчальний посібник призначений для слухачів Української військово-медичної академії, студентів старших курсів медичних університетів, слухачів нейрохірургів післядипломного навчання, початківців військових та цивільних нейрохірургів, а також для військових хірургів загального профілю, котрі мають володіти навичками надання хірургічної допомоги при бойовій вогнепальній травмі м’яких тканин склепіння черепа на другому рівні лікувально-евакуаційного забезпечення та в мирних умовах при вогнепальному пораненні.  
617.54
Н 403
Невідкладні стани в торакальній хірургії : монографія : в 2 кн. Кн. 2 : Невідкладні стани в торакальній хірургії при травмах і вогнепальних пораненнях. / М. В. Секела [та ін.] ; [наук. ред. B. В. Бойко]. – Львів : Сполом, 2017. – 239 с.
Висвітлено проблему надання ургентної медичної допомоги при невідкладних станах у хворих і потерпілих з травмою органів грудної клітки і з іншою локалізацією та вогнепальними пораненнями. Для торакальних хірургів, хірургів загального профілю, пульмонологів, травматологів, а також лікарів інших спеціальностей та студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів.  
617.5
Х-501
Хірургія торакальна, серцево-судинна, ендокринна : підруч. для студ. V курсів мед. ф-тів мед. вузів / авт. кол.: B. В. Бойко, В. М. Лісовий, Л. Й. Гончаренко [та ін.] ; під ред.: B. В. Бойка, В. М. Лісового. – Харків : НТМТ, 2016. – 405 с.
Підручник об’єднує учбово-методичні матеріали кафедри, що розроблені для аудиторного вивчення 14 тем на практичних заняттях і 5 – для самостійного вивчення за вказаною тематикою. Кожна тема, яку викладено в підручнику, містить розділи, що відповідають професійно-орієнтованим завданням лікарської діяльності, затвердженим галузевими стандартами вищої освіти – «Освітньо-професійною програмою» й «Освітньо-кваліфікаційною характеристикою» (Київ, 2003), які доповнені і поновлені в 2010 році. Підготовлений викладацьким колективом кафедри хірургії № І ХНМУ підручник призначений забезпечувати студентів необхідними навчально-методичними матеріалами комплексно по усіх темах практичних занять і по самостійній позааудиторній роботі, що сприятиме поліпшенню підготовки майбутніх лікарів по хірургії відповідно до вимог загальнодержавного галузевого стандарту вищої освіти.  
618 Гінекологія. Акушерство
618.17
М 507
Менопауза: міждисциплінарні аспекти : навч. посіб. / Є. X. Заремба, М. Р. Гжегоцький, І. С. Шатинська-Мицик [та ін.]. – Львів : АРТ Студія АКМЕ, 2012. – 124 с.
В навчальному посібнику описано фізіологічні зміни, що відбуваються в організмі жінки в період згасання функції репродуктивної системи. Висвітлено питання діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань у жінок в контексті гормонального континууму. Представлено сучасні підходи до призначення замісної гормональної терапії, а також альтернативні методики (селективні модулятори естрогенових рецепторів, фітоестрогени) корекції клімактеричних порушень. Окремі розділи присвячені проблемі постменопаузального остеопорозу, функціональному стану щитоподібної залози в менопаузі, а також розглянуто окремі питання андропаузи. Посібник призначений для широкого кола спеціалістів медичної галузі, зокрема сімейних лікарів, лікарів-кардіологів, терапевтів, ендокринологів, гінекологів, лікарів суміжних спеціальностей, студентів медичних вузів.  
618.1-006
С 897
Сумцов Г. А. Первичный рак маточных труб : монография / Г. А. Сумцов, Д. Г. Сумцов. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2015. – 228 с.
Вопросы клиники, диагностики и лечения первичного рака маточных труб не только актуальны, но и недостаточно освещены в литературе. На основании собственного опыта и анализа мировой литературы авторами в монографии обобщены вопросы заболеваемости, прогноза, причин возникновения и особенностей клинических проявлений заболевания. Представлены современные возможности диагностики и лечен6ия первичного рака маточных труб. Для акушеров-гинекологов, онкогинекологов, специалистов по дополнительным методам диагностики.  
618.1
Т 485
Ткачук Т. Є. Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта : монографія / Т. Є Ткачук. – Київ : Медкнига, 2016. – 75 с. – (Здоров’я Вашому дому).
Ця невелика книга написана не для хворих, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення – основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотілося навчити жінок бути здоровими та гарними, вміти не шкодити своєму здоров’ю. Автор намагається підказати жінкам як правильно поводитися у різних життєвих гінекологічних становищах. Профілактика гінекологічних захворювань, збільшення тривалості та покращання якості життя сучасної жінки, забезпечення соматичного та гормонального комфорту – прагнення кожної жінки та бажання кожного лікаря-гінеколога. Автор буде вдячна за нові запитання, рекомендації та побажання.  
[:]