[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №3[:]

[:uk]
57 Біологічні науки
57
Б 634
Біологія : [підручник] / З. Д. Воробець, Н. М. Воробець, Л. М. Сергієнко [та ін.] ; за ред. З. Д. Воробця. – Львів : [Кварт], 2016. – 358 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до чинної навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України. Видання містить найважливіші відомості про основи життєдіяльності людини. Особливу увагу приділено медичній генетиці та медичній паразитології, зокрема спадковій патології та паразитарним хворобам людини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, магістрів, студентів біологічних факультетів. Біологія
612 Фізіологія
612
Г 458
Гжегоцький М. Р. Фізіологія : навч.-метод. посіб. / М. Р. Гжегоцький, Ю. С. Петришин, О. Г. Мисаковець. – Львів : Кварт, 2015. – 360 с.
У посібнику лаконічно викладені основи фізіології людини, подано навчальну програму, перелік контрольних завдань, опис ходу практичних занять, тестові завдання та алгоритми відповідей, схеми, таблиці, константи фізіологічних показників. Використовуючи викладені у посібнику матеріали, студент зможе структурувати та оцінити об’єм навчального матеріалу, сформувати алгоритм його сприйняття і в поєднанні з базовим підручником, набути оптимального рівня знань і навичок. Посібник рекомендований для студентів-фармацевтів, насамперед заочної форми навчання, може бути корисним студентам, інтернам та спеціалістам інших фахових спрямувань медико-біологічного профілю. Гжегоцький М. Р. Фізіологія
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.25
Т 760
Трофанова Т. Г. Вопросы деятельности медицинских работников в системах сетевого маркетинга / Т. Г. Трофанова. – Кривой Рог : Видавничий дім, 2012. – 24 с.
 В брошюре опубликованы два материала:
1. «Биологически активные добавки как инструмент бизнеса с позиции врача. В чем их сила?»
2. «Вопросы деятельности медицинских работников в системах сетевого маркетинга (Доклад на IX Международной конференции по интегральной медицине в г. Казани 3-4 сентября 2011 г.»
Вопросы деятельности медицинских работников в системах сетевого маркетинга
615 Фармація. Фармакологія
615.38
І-551
Імунологічні критерії відбору донорів крові та її компонентів : метод. рек. (119.15/240.15) / А. С. Тимченко, М. О. Клименко, В. В. Яворський [та ін.]. – Київ, 2016. – 16 с.
У методичних рекомендаціях вперше наведені дані про особливості імунітету донорів різних категорій (первинні, кадрові, чоловіки, жінки, донори віком до та після 40 років), про зміни показників клітинного та гуморального імунітету в період активних донацій. Сформовані рекомендації до розширення переліку лабораторних досліджень, які потрібно проводити кандидатам у донори та донорам перед їх спрямуванням до донорства, призначення виду донорства й можливого обсягу заготівлі крові або її компонентів.
Методичні рекомендації призначені для лікарів-гематологів та трансфузіологів закладів служби крові, що здійснюють медичне та лабораторне обстеження кандидатів у донори та донорів, з наступним визначенням показань до донорства, виду донорства й можливого обсягу заготівлі крові або її компонентів.
ІмунологічнІмунологічні критерії відбору донорів крові та її компонентіві критерії відбору донорів крові та її компонентів
615.1
О-226
Обоснование подходов к определению доступности лекарственных средств в странах Восточного Средиземноморья : метод. рек. / сост.: Е. Н. Евтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед. – Харьков, 2015. – 23 с.
Методические рекомендации на данную тему подготовлены в Украине впервые и направлены на совершенствование методологических подходов к определению доступности лекарственных средств, снижение трудоемкости и повышение оперативности проведения исследований. В работе были использованы аналитический и статистический методы. Методические рекомендации предназначены для руководителей системы здравоохранения, производителей фармацевтической продукции, сотрудников медицинских учреждений, студентов фармацевтических ВУЗов и факультетов. Обоснование подходов к определению доступности лекарственных средств в странах Восточного Средиземноморья
615.1
О-226
Оптимізація методів заготівлі та умов зберігання плазми свіжозамороженої : метод. рек. (120.15/241.15) / А. С. Тимченко, О. І. Малигон, В. В. Яворський [та ін.]. – Київ, 2016. – 17 с.
Методичні рекомендації призначені для використання в установах та закладах служби крові, підрозділах служби крові у закладах охорони здоров’я при заготівлі донорської ПСЗ, призначеної для клінічного використання, виробництва препаратів плазми крові або для інших медичних цілей. Оптимізація методів заготівлі та умов зберігання плазми свіжозамороженої
615.21
Р 654
Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містять контрольовані речовини : метод. рек. (134.15/195.15) / Л. Ф. Матюха, Т. П. Авраменко, І. І. Лісний [та ін.]. – Київ, 2015. – 29 с.
Наведені в цих методичних рекомендаціях методики відповідають різним робочим умовам і цілям. На практиці найефективнішим підходом до кількісної оцінки може бути використання декількох методик водночас або послідовно. Такий підхід повинен також забезпечувати можливість поступового переходу від більш простого до складнішого методу і його доповнення новими, більш точними методами з урахуванням тих чи інших домінуючих умов.
Методичні рекомендації створено в рамках науково-дослідної теми кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика «Наукове обґрунтування сучасних підходів до посилення профілактичного напряму діяльності на первинному рівні надання медичної допомоги».
Методичні рекомендації призначені для керівників закладів охорони здоров’я, лікарів зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».
 Розрахунок потреби у лікарських засобах, що містять контрольовані речовини
615.4
О-752
Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів : метод. рек. (84.15/123.15) / уклад.: А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець, Н. О. Тахтаулова. – Київ, 2015. – 23 с.
Методичні рекомендації містять опис ключових стадій проекту створення СУЯ ПВЛЗ (систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів), у тому числі пропозиції щодо підготовки персоналу стосовно управління якістю при формуванні та впровадженні СУЯ. Обґрунтована концепція визначення процесів СУЯ фармацевтичного виробничого підприємства, а також запропоновані підходи до визначення їх атрибутів (входів, виходів), розподілу відповідальності та встановлення взаємозв’язку. Методичні рекомендації розроблені на підґрунті результатів науково-дослідної роботи, проведеної у Національному фармацевтичному університеті за темою «Управління якістю у сфері розробки, виробництва та обігу лікарських засобів».
Рекомендації можуть застосовуватися фахівцями фармацевтичної промисловості, спеціалістами і керівниками організацій та установ фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України, студентами та викладачами фармацевтичних ВНЗ і факультетів.
Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів
615.814.1
Я 474
Яковленко В. В. Миелоакупунктура / В. В. Яковленко, В. Н. Сокрут, О. В. Синяченко. – Краматорск : Каштан, 2015. – 224 с.
У книзі викладається 30-річний досвід застосування міелоакупунктури – розробленого одним з авторів книги (В.В.Яковленко) методу рефлексотерапії хворих з найрізноманітнішою патологією. Представлені сторінки історії акупунктури, будова спинного мозку, його світлова та електронна мікроскопія, механізми лікувальної дії міелоакупунктури, найбільш раціональні підходи до її застосування. Призначена лікарям загальної практики, терапевтам, неврологам, рефлексотерапевтам та іншим фахівцям, але буде корисною також студентам старших курсів медичних вузів і лікарям-інтернам. Миелоакупунктура
616 Паталогія. Клінічна медицина
616-08
М 422
Медицинская реабилитация : учеб. для студ. и врачей / В. Н. Сокрут, Н. И. Яблучанский, Ю. В. Думанский [и др.] ; под общ. ред.: В. Н. Сокрута, Н. И. Яблучанского. – Краматорск : Каштан, 2015. – 575 с.
«Медицинская реабилитация» рассматривается как наука оптимизации нарушенных параметров гомеокинеза и механизмов адаптации у больных с различной патологией. Предложены медицинские реабилитационные программы «Долголетие». Разработаны основные положения и принципы адаптационной гомеокинетической физио-, кинезо-, фармако- и психотерапии, лечебного питания, курортологии. Врачебный контроль представлен методами диагностики и схемой постановки реабилитационного диагноза. Приводится этиология, классификация, диагностика и лечение синдромов системной недостаточности (дисневротического, дисгормонального, дисиммунного, дисметаболического, дисалгического и воспаления) и типовых клинических синдромов (дисвегетативного, гипертензивного, астматического, суставного, кожного). Издание рекомендовано в качестве учебника для врачей и студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации по предметам и специальностям «Физическая реабилитация», «Медицинская и психологическая реабилитация», «Физиотерапия».  Медицинская реабилитация
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.15
В 428
Визначення активності факторів VIII та IX при обстеженні пацієнтів зі спадковими коагулопатіями : метод. рек. (118.15/239.15) / А. С. Тимченко, В. І. Семеняка, П. В. Ющенко [та ін.]. – Київ, 2015. – 24 с.
 У методичних рекомендаціях викладені вимоги до проведення клініко-лабораторних обстежень пацієнтів на спадкові коагулопатії, а також містяться стандартизовані підходи до виконання переданалітичного етапу (правила підготовки пацієнтів, взяття крові, підготовки і транспортування плазми, заповнення супровідної документації, формування референтної групи) та аналітичного етапу (визначення активності факторів VIII і IX у плазмі крові пацієнтів).

Вимоги методичних рекомендацій є обов’язковими для лікарів закладів охорони здоров’я, діяльність яких спрямована на проведення обстеження і лікування пацієнтів хворих на гемофілію А і В при застосуванні відкритих типів коагулометрів та аналізаторів згортання крові («Аналізатор показників гемостазу 4-02П», АСКа 2-01-«Астра»), що наведені в цих методичних рекомендаціях.

Вимоги цих методичних рекомендацій не поширюються на визначення специфічної активності факторів згортання крові VIII або IX у лікарських засобах (ЛЗ), отриманих з донорської крові.

Методичні рекомендації призначені для лікарів-гематологів та лікарів-трансфузіологів.

Визначення активності факторів VIII та IX при обстеженні пацієнтів зі спадковими коагулопатіями
616.12
М 545
Метод комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : метод. рек. (123.15/209.15) / уклад.: О. О. Якименко, Л. Н. Єфременкова, Д. М. Себов. – Київ, 2015. – 13 с.
Методичні рекомендації освітлюють матеріали науково-дослідницької роботи “Ішемічна хвороба серця при метаболічному синдромі: особливості патогенезу, клініки, діагностики, концептуальна модель лікування і реабілітації”. Запропонований метод комплексного лікування хворих на ІХС з КСХ достовірно покращує показники стабільності перебігу захворювання, задоволення від лікування та якості життя, має суттєву науково-практичну новизну, що стало підставою для підготовки даних методичний рекомендацій.
Методичні рекомендації видаються вперше, призначені для лікарів-кардіологів.
Метод комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х
616.1-089
С 331
Серцево-судинна хірургія : щорічник наук. праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. Вип. 14 / відп. ред. Г. В. Книшов. – Київ : ВІПОЛ, 2006. – 482 с.
В даному виданні опубліковані матеріали 14 конференції Асоціації серцево-судинних хірургів України «Актуальні проблеми кардіохірургії», яка відбувалась в Донецьку 25-26 травня 2006 року. Матеріали публікуються мовою оригіналу. Серцево-судинна хірургія
616.12
С 736
Спосіб діагностики обмеження локального коронарного резерву у звитій коронарній артерії у хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х : метод. рек. (122.15/208.15) / уклад.: О. О. Якименко, Д. М. Себов, О. О. Пєніна. – Київ, 2015. – 18 с.
У методичних рекомендаціях наведено нове вирішення актуальної проблеми діагностики обмеження локального коронарного резерву у звитій коронарній артерії в хворих на ІХС та коронарний синдром X. За результатами власних досліджень, відкрито новий механізм утворення ішемії міокарда у хворих без атеросклеротичних уражень короиарних артерій через визначення самостійної значущості вираженої коронарної звитості.

Методичні рекомендації освітлюють матеріали науково-дослідницької роботи “Ішемічна хвороба серця при метаболічному синдромі: особливості патогенезу, клініки, діагностики, концептуальна модель лікування і реабілітації”.

Методичні рекомендації видаються вперше, призначені для лікарів-кардіологів.

Спосіб діагностики обмеження локального коронарного резерву у звитій коронарній артерії у хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом Х
616.2 Хвороби органів дихання
616.24-002.5
С 736
Спосіб корекції порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний тубезкульоз легень : метод. рек. (102.15/199.15) / уклад.: О. С. Шальмін, О. М. Разнатовська. – Київ, 2015. – 15 с.
Необхідність вивчення корекції імунологічних змін у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень має суттєве значення для сучасної фтизіатрії.

Результати наукових досліджень, представлені в методичних рекомендаціях є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету: «Дослідження динаміки стану імунітету, встановлення критеріїв порушення та розробка своєчасної корекції у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної фази лікування». Отримані дані свідчать про необхідність корекції імунологічних змін.

Методичні рекомендації призначені для лікарів-фтизіатрів протитуберкульозних закладів України.

 Спосіб корекції порушень стану імунітету у хворих на хіміорезистентний тубезкульоз легень
616.31 Стоматологія
616.31-053.2
Л 568
Лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом : метод. рек. (70.15/218.15) / уклад. : О. І. Годованець, М. М. Рожко. – Київ, 2015. – 21 с.
Виконана робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету на тему: “Розробка методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах”. Методичні рекомендації видаються в Україні вперше та містять сучасні підходи до лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом. Методичні рекомендації призначені для лікарів-стоматологів дитячих лікувально-профілактичних установ практичної охорони здоров’я стоматологічного профілю усіх рівнів. Лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом
616.6 Урологія. Нефрологія.
616.61
К 493
Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем : метод. рек. (54.15/204.15) / уклад. : Т. О. Безрук, О. І. Волошин, В. В. Безрук. – Київ, 2015. – 23 с.
Вченими Буковинського державного медичного університету здійснені експериментальні та клінічні наукові дослідження по вивченню препаратів на основі комплексу природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормонального походження та пилку квіткового (bienen pollen), їх використання в клінічній медицині.

На підставі отриманого досвіду представлено методику диференційованого застосування вищезазначених біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем в залежності від віку пацієнтів та клінічних варіантів перебігу коморбідної патології; наведено клінічні приклади ефективності їх застосування.

Методичні рекомендації розраховані на лікарів нефрологів, гастроентерологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини та можуть розцінюватись як додаткова теоретична основа для побудови диференційованих лікувальних програм ХП із включенням інших лікувальних засобів, що мають подібну дію, з метою оптимізації результатів лікування.

Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.89
А 456
Алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам із адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини : метод. рек. (151.15/244.15) / уклад. : І. Я. Пінчук, С. І. Табачніков, Є. М. Харченко [та ін.] – Київ, 2015. – 18 с.
Основною метою методичних рекомендацій є підвищення компетентності лікарів психіатрів, психотерапевтів, психологів, педіатрів, сімейних лікарів та соціальних працівників, інших спеціалістів, які працюють з підлітками, що вживають психоактивні речовин (ПАР).
В методичних рекомендаціях представлений алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам, які вживають психоактивні речовини. Поданий алгоритм дозволяє своєчасно виявляти адиктивну поведінку, підвищувати якість діагностики, корекції та профілактики даних порушень у вище зазначеного контингенту на долікарняному рівні, а також на етапі спеціалізованої медичної допомоги. Також розроблені методи психогігієни та психопрофілактики вживання ПАР підлітками можуть стати основою ефективної реалізації профілактичного напрямку в охороні здоров’я.
Алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам із адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини
616.831
С 916
Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики цереброваскулярних захворювань при вібраційній хворобі від дії загальної вібрації : метод. рек. / уклад.: Т. А. Ковальчук, Г. Б. Дворніченко, А. Б. Ященко [та ін.]. – Київ, 2015. – 40 с.
Метою методичних рекомендацій є визначення критеріїв схильності до розвитку ЦВЗ у працівників гірничорудної промисловості, що піддаються дії загальної вібрації, а також розробка своєчасної діагностики, заходів з ефективного лікування та профілактики ЦВЗ в поєднанні з вібраційною хворобою від дії загальної вібрації у постекспозиційному періоді (період після припинення роботи у шкідливих умовах).
Методичні рекомендації призначені для застосування в амбулаторних умовах при проведенні попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, які зазнають дії загальної вібрації, та в умовах стаціонару неврологічного, терапевтичного, профпатологічного профілю.
Методичні рекомендації пропонуються для практичного використання лікарям: профпатологам, невропатологам, терапевтам, загальної практики (сімейним лікарям), інтернам.
Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики цереброваскулярних захворювань при вібраційній хворобі від дії загальної вібрації
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби.
616.9-036.22
В 429
Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій : [підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівнів акредитації] / М. А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча [та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 320 с.
У підручнику викладено основні положення епідеміології під час стихійних і соціальних лих. Враховано сучасні відомості, а також розробки співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського і кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії. Розглянуто взаємозв’язок соціальних і природних чинників, їх вплив на епідемічний процес серед особового складу військ і цивільного населення. Розкрито властивості біологічної зброї, особливості перебігу штучно викликаного епідемічного процесу. Обговорюються епідеміологічна діагностика, основи організації біологічної розвідки та індикації біологічних засобів. Значну увагу звернено на планування протиепідемічних заходів в екстремальних умовах, а також сучасну профілактику уражень від цього виду зброї масового ураження. Теоретичні узагальнення проілюстровано епідемічними ускладненнями під час недавніх воєн, техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. Видання буде корисним для військових лікарів та інших медичних працівників, силових структур і відомств та для посадовців, до компетенції яких належить опікування протиепідемічним захистом військ і населення в екстремальних умовах, а також у воєнний та мирний час.  Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій
616.9
І-74
Інфекційні хвороби в умовах надзвичайних ситуацій : [навчальний посібник] / В. В. Чаплик, В. Г. Литвинчук, А. В. Чорновіл [та ін.]. – Львів, 2015.– 137 с.
Посібник складається з двох основних розділів проти-епідемічне забезпечення та інфекційні хвороби, які найчастіше трапляються в умовах вини кнення надзвичайних ситуацій. Опис кожної нозогії містить окрім загальних розділів (епідеміологія, клінічні ознаки, діагностика, лікування, профілактика) також розділ, у якому розглянуті протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Дана книга розрахована для курсантів та студентів і всіх, хто цікавиться даними питаннями або прийматиме участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Інфекційні хвороби в умовах надзвичайних ситуацій
Інфекційні хвороби в умовах надзвичайних ситуацій
618 Гінекологія. Акушерство
618.1-089
С 916
Сучасне анестезіологічне забезпечення виконання симультанних оперативних втручань у жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією : метод. рек. / уклад.: В. Л. Дронова, О. І. Дронов, Р. С. Теслюк [та ін.]. – Київ, 2015. – 16 с.
У методичних рекомендаціях представлені нові науково доведені підходи до розв’язання актуальної проблеми – анестезіологічного забезпечення виконання симультанних операцій у жінок з поєднаною гінекологічною і екстрагенітальною хірургічною патологією, що дасть можливість визначити спосіб та найбільш раціональний підхід до вдосконалення анестезіологічного захисту пацієнта від хірургічної травми.
Дані методичні рекомендації базуються на дослідженнях, виконаних згідно з планом науково-дослідної роботи Державної установи «Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» відділення оперативної гінекології: «Дослідити ефективність симультанних операцій при поєднаних гінекологічних та екстрагенітальних хірургічних захворюваннях у жінок.
Представлені методичні рекомендації призначені для лікарів-хірургів, акушер-гінекологів, анестезіологів, лікарів-інтернів.
Сучасне анестезіологічне забезпечення виконання симультанних оперативних втручань у жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією
[:]