[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №3[:]

[:en]
54 Хімія

546
G 63
Goncharuk V. V. Science about water = Наука про воду / V. V. Goncharuk. – Kyiv, 2014. – 440 p. – (Ukrainian scientific book in foreign language). 
 For the first time all information on chemical, physical, and biological properties of water and its numerous unique anomalies have been generalized. The issues of ecological and hygienic state of the sources of centralized drinking water supply have been brought to limelight. For the first time a new approach has been proposed to creating new standards for drinking water without analogies in the world. The materials, which present a comprehensive approach, developed by A.V. Dumanskii Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry to the assessment of the safety of drinking waters – biotesting, have been generalized.

61 Медицина

61(091)
G 14
Gajda Zdzisław. Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Z. Gajda ; red. W. Otto-Weissowa ; zdjęcia A. Olszowski. – Kraków, 1998. – 122 s.
 Книга присвячена історії і колекції Музею медичного факультету Ягеллонського університету, постійна експозиція якого була відкрита 16 червня 1992 року.

Альбом ілюстрацій складається з чотирьох розділів, у яких міститься 101 зображення, серед них матеріали, що стосуються становлення Музею (документація, портрети співзасновників та перших керівників), а також фотографії експонатів (документи, галерея портретів професорів, фото приладів, стародруки), що ілюструють етапи історії медичного факультету  та Ягеллонського університету зокрема.

61(091)
G 14
Gajda Zdzisław. Z życia młodzieży medycznej WMKrakowa / Z. Gajda ; red. W. Otto-Weissowa. – Kraków, 1999. – 130 s. – (Dissertationes medico-historicae : Rozprawy z historii medycyny i filozofii medycyny / red. serii : Z. Gajda ; № 9).
Проаналізовано діяльність медичного факультету Ягеллонського університету за період 1815–1846 рр., зокрема, вплив політичних подій на життя студентів. Окремо розглянуто навчальний процес, зокрема, напрями медицина, хірургія, фармація, акушерство, ветеринарія. За період 1814–1815 та 1844–1845 років подано список студентів, які навчалися за даними напрямками.

[:uk]
54 Хімія
543
Х-17
Халаф В. А. Пробовідбір і пробопідготовка у хроматографії : навч. посіб. / В. А. Халаф, В. М. Зайцев. – Київ : Київський університет, 2014. – 235 с.
У посібнику викладено проблеми пробовідбору та пробопідготовки при проведенні хроматографічного аналізу. Описано теоретичні основи та практичні принципи методів очищення й концентрування досліджуваних проб із метою вилучення та збереження цільових компонентів. Уперше розглянуто способи вилучення й концентрування летких органічних сполук, а також сучасні способи вилучення напівлетких і нелетких органічних сполук – твердофазної мікроекстракції, автоматизованої екстракції Сокслета, прискореної рідинної екстракції за підвищеної температури та тиску, надкритичної флюїдної екстракції.

Для студентів вищих навчальних закладів хімічних, біологічних, фармацевтичних і хіміко-технологічних факультетів.

 Пробовідбір і пробопідготовка у хроматографії
57 Біологічні науки
576.8
К 394
Кілочицький П. Я. Терміни та поняття в паразитології : словник-довідник / П. Я. Кілочицький, Н. П. Кілочицька. – Київ : Київський університет, 2014. – 112 с.
Словник-довідник включає майже 600 термінів і термінологічних понять, поданих українською, російською, англійською та (за відповідного походження) грецькою, латинською і французькою мовами. Для студентів, аспірантів і широкого загалу науковців, що працюють у галузях паразитології, зоології, вірусології, мікробіології, імунології, екології, ветеринарії та медицини або стикаються у своїй роботі з явищем паразитизму.  Терміни та поняття в паразитології
576.3
С 343
Сиволоб А. В. Молекулярна організація хромосом : навч. посіб. / А. В. Сиволоб, К. С. Афанасьєва. – Київ : Київський університет, 2014. – 287 с.
Викладено сучасні уявлення про структурно-функціональну організацію еукаріотичних хромосом. Описано білки хроматину, структуру та структурну динаміку інтерфазного хроматину на різних рівнях його організації, зміни хроматину при активації транскрипції, механізми інактивації транскрипції та епігенетичної спадковості у складі гетерохроматину, механізми реплікації ДНК, компактизації та сегрегації хромосом під час мітозу. Розглянуто структурне різноманіття еукаріотичних хромосом та їхні перетворення в процесі еволюції. Для студентів біологічних факультетів університетів, аспірантів і науковців, які цікавляться молекулярною біологією та генетикою.  Молекулярна організація хромосом
577
Х-459
Хиля О. В. Хімія вуглеводів. Моносахариди : навч. посіб. / О. В. Хиля, В. П. Хиля. – Київ : Київський університет, 2010. – 240 с.
Сконцентровано основний програмний матеріал із курсу хімії вуглеводів, що стосується моносахаридів і їхніх похідних. Розглянуто питання будови, стереохімії, методів синтезу та властивостей моносахаридів і їхніх похідних. Посібник містить завдання для самостійної роботи студентів. Для студентів і аспірантів хімічних, біологічних і фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів.  Хімія вуглеводів. Моносахариди
61 Медицина
61(09)
Г 639
Голяченко О. Історія медицини : [навч. посіб.] / О. Голяченко, Я. Ганіткевич. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 326 с.
У посібнику подано короткі відомості про зародження медицини, медицину стародавнього світу, епохи Середньовіччя, світову медицину нового часу. В окремих розділах представлено медицину на українських землях у стародавні часи, в Україні-Русі, у Козацькій та Гетьманській державах, викладено основні матеріали про новітню українську медицину, зокрема за радянських часів та в роки незалежності України. В окремих підрозділах представлено дані про розвиток теоретичних наук і клінічної медицини, становлення громадської медицини, розвиток фармації. Посібник підготовлено за програмою МОЗ України і рекомендовано для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Буде корисним для лікарів, аспірантів, науковців, які цікавляться історією світової та української медицини.  Історія медицини
61:355 Військова медицина
61:355
Б 157
Бадюк М. І. Історія військової медицини : підруч. для слухачів оперативно-тактичного рівня / М. І. Бадюк, Л. М. Бадюк, Л. Д. Паращук ; за ред. М. І. Бадюка. – Київ : МП Леся, 2016. – 304 с.
Підручник містить основні сучасні відомості щодо історії медицини та військової медицини України. Розглянуто медико-історичні праці інонаціональних лікарів за панування Російської та Австро-Угорської імперій, праці українських військових лікарів та істориків медицини в період «українського відродження», за радянської доби, у діаспорі та у сучасній незалежній Україні. Автори мають надію, що знання історії військової медицини допоможуть слухачам оперативно-тактичного і тактичного рівнів Академії сприймати навчальний і практичний матеріал та оцінювати його відповідність сьогоденню. Підручник укладений відповідно до програми історії військової медицини, як навчальної дисципліни для слухачів.  Історія військової медицини
61:355
В 429
Військово-медична підготовка : підруч. для студ. вищих мед. (фармац.) навч. закл. України I-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк, В. П. Токарчук, В. В. Солярик, Л. М. Бадюк ; за ред. М. І. Бадюка. – 2-е вид., допов. – Київ : МП Леся, 2015. – 482 с.
У підручнику викладено основні засади провідних розділів військової медицини – організації медичного забезпечення військ, військово-польової хірургії, військово-польової терапії, військової токсикології і радіології, військової гігієни, військової епідеміології та медичного постачання із врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Розглянуто форми і методи організації медичного забезпечення частини (підрозділу) у сучасних умовах, основні принципи надання медичної допомоги пораненим і хворим в умовах застосування противником сучасної зброї, організації їх лікування на етапах медичної евакуації. Викладені основні положення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення військ. Наведені основи організації забезпечення медичним майном і технікою. Підручник відповідає Навчальним програмам, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України І–IV рівнів акредитації.  Військово-медична підготовка
611 Анатомія
611-018
Г 516
Гістологія. Практикум : навч. посіб. для студ. біол., мед. та с.-г. спец. вищих навч. закл. / М. Е. Дзержинський, Г. В. Островська, Н. В. Скрипник [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 174 с.
Уміщено основні теоретичні відомості щодо гістологічної структури та функції різних груп тканин, наведено детальний опис оригінальних мікрофотографій гістологічних препаратів, електронограм та подано питання для самостійного опрацювання та підсумкового контролю. При складанні посібника використано описи препаратів, розроблених колективом кафедри цитології, гістології та біології розвитку, а також запозичених із посібників інших авторів з урахуванням спеціальності.

Для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 Гістологія. Практикум
612 Фізіологія
612.014
Б 638
Біохімічні механізми апоптозу : навч. посіб. для студ. мед. та біол. спец. вищих навч. закл. / Л. І. Остапченко, Т. Б. Синельник, Т. В. Рибальченко, В. К. Рибальченко.[Київ] : Київський університет, 2010. – 310 с.
Розглянуто основні уявлення про біохімічні механізми загибелі клітин шляхом апоптозу, вивчення яких передбачено програмою підготовки студентів-біологів вищих навчальних закладів. Коротко висвітлено передумови виникнення, історію становлення і розвитку вчення про основні механізми загибелі клітин, загально-біологічні функції апоптозу у тваринних і рослинних організмах, в одноклітинних, його роль у розвитку найпоширеніших захворювань людини.

Для студентів-біологів вищих навчальних закладів, магістрів і аспірантів медико-біологічних спеціальностей, науковців.

 Біохімічні механізми апоптозу
612.017.1
І-551
Імунологія : підруч. для студ. біол. спец. вищих навч. закл. / А. Ю. Вершигора, Є. У. Пастер, Д. В. Колибо [та ін.] ; за ред. Є. У. Пастер. – Київ : Вища школа, 2005. – 600 с.
Висвітлено найновіші досягнення сучасної імунології. Описано будову імунної системи і становлення її у філо- й онтогенезі, клітинні та молекулярні основи функціонування, основні прояви імунного захисту та імунологічної толерантності, розлади імунітету, принципи і засоби імунокорекції. Розглянуто основні питання імунобіотехнології. Особливу увагу приділено молекулярним механізмам імунологічного розпізнавання, активації та диференціювання клітин імунної системи.

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, аспірантам і медичним працівникам, яких цікавлять проблеми імунології.

 Імунологія
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.2
А 456
Алгоритм підготовки до атестації з навчальної дисципліни “Соціальна медицина та організація охорони здоров’я” : навч. посіб. для студ. VI курсу, котрі навчаються за галуззю знань 1201 “Медицина” / В. В. Рудень, І. М. Ковальська, В. І. Дячишин [та ін.] ; ред. В. В. Рудень. – Львів : Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2017. – 185 с.
У посібнику представлений навчально-методичний матеріал для самостійної підготовки та проведення практичних занять зі студентами з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик у підготовці майбутніх лікарів за галуззю знань 1201 «Медицина» за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» та «Педіатрія», а також вимогам Положення про атестацію випускників медичних внзів.

У навчальному посібнику приведений «Алгоритм складання комплексного практично-орієнтованого іспиту з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», який поєднує набір ситуаційних завдань для СПРС до підсумкового заняття та набір якірних тестових ситуативних завдань для підготовки до ліцензійного інтегрованому іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». Навчальний посібник призначений для студентів VI курсу, котрі навчаються за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» та «Педіатрія» галузі знань 1201 «Медицина».

 Алгоритм підготовки до атестації з навчальної дисципліни "Соціальна медицина та організація охорони здоров’я"
614.87
Л 38
Левченко О. Є. Профілактична токсикологія і радіологія : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. – Київ : МП Леся, 2016. – 236 с.
В посібнику головну увагу приділено викладенню гігієнічних регламентів, методик нормування хімічних речовин, іонізуючих випромінювань, організації профілактичних способів досягнення хімічної і радіаційної безпеки. Розглядаються також підходи до оцінки поліфакторної дії на організм людини шкідливих чинників довкілля, особливості в цих умовах процесів адаптації та дезадаптації організму, розвитку гострих та віддалених наслідків таких впливів. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.  Профілактична токсикологія і радіологія
614.25
П 842
Профілактика професійних ВІЛ-інфекції та гепатитів В і С у сфері медичних послуг : метод. рек. (30.16/241.16) / уклад. : Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, В. С. Копча. – Київ, 2016. – 24 с.
У методичних рекомендаціях зібрано і узагальнено сучасні нормативні документи й план дій з профілактики професійних заражень ВІЛ-інфекцією та гепатитами В і С, які у світових джерелах віднесені до групи так званих гемоконтактних інфекцій. Рекомендації складені з урахуванням сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду лікарів. Призначені для лікарів-гігієністів, епідеміологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, а також лікарів приватних медичних закладів. В Україні видаються вперше. Профілактика професійних ВІЛ-інфекціїй та гепатитів В і С у сфері медичних послуг
614.2:658
Т 338
Теоретичні основи клініко-економічного аналізу в медицині та фармації : навч. посіб. / А. С. Котуза, І. П. Семенів, В. В. Шматенко [та ін]. – Київ : МП Леся, 2015. – 116 с.
Метою розробки навчального посібника є висвітлення особливостей організації та проведення клініко-економічного аналізу в медицині та фармації. Навчальний посібник написаний відповідно до програм затверджених Міністерством охорони здоров’я України для вищих навчальних закладів IIII та V рівнів акредитації. Призначено для системи післядипломної освіти лікарів: ординаторів, інженерів, керівників лікувально-профілактичних закладів, слухачів циклів підвищення кваліфікації.  Теоретичні основи клініко-економічного аналізу в медицині та фармації
615 Фармація. Фармакологія
615.83
З-366
Застосування препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу в реабілітації учасників АТО з постравматичним стресовим розладом та синдромом психо-емоційного напруження : метод. рек. / уклад. : Е. М. Псядло, Л. М. Шафран, Б. В. Панов [та ін.]. – Київ, 2015. – 31 с.
 У методичних рекомендаціях надано диференційовані підходи до використання препаратів ТМ “Бішофіту Mg++” та ТМ “Цілюща ванна” в комплексній МПР учасників АТО. Методичні рекомендації призначені для лікарів-фізіотерапевтів, психотерапевтів, психологів, а також терапевтів, невропатологів, лікарів загальної практики та сімейної медицини, які працюють в санаторно-курортних закладах та відділеннях реабілітації. Застосування препаратів на основі природного магнієво-мінерального комплексу в реабілітації учасників АТО з постравматичним стресовим розладом та синдромом психо-емоційного напруження
615.84
Р 224
Рання діагностика та профілактика кардіальних ускладнень променевої терапії в онкологічних хворих : метод. рек. (35.15/70.16) / уклад. : Л. О. Гайсенюк, Г. В. Кулініч, А. С. Савченко. – Київ, 2016. – 22 с.
Променева терапія посідає провідне місце у комплексному лікуванні онкологічних хворих. За останнє десятиріччя саме променеві ушкодження та патологія внутрішніх органів, що розвиваються після комплексної терапії стають головною причиною незадовільного стану пацієнтів після лікування. В методичних рекомендаціях визначено прогностичні критерії ризику виникнення кардіальних ускладнень, подано алгоритм ранньої діагностики променевих ушкоджень, запропоновано комплекс медикаментозної профілактики ранніх променевих ускладнень серцево-судинної системи. Методичні рекомендації призначені для лікарів: онкологів, радіологів, кардіологів, терапевтів загальної практики – сімейних лікарів.  Рання діагностика та профілактика кардіальних ускладнень променевої терапії в онкологічних хворих
615.014
Т 384
Технологія лікарських засобів у польових умовах : підруч. для студ. вищих навч. закл. фармац. профілю III-IV рівнів акредитації / О. П. Шматенко, П. С. Сирота, О. Ф. Кучмістова [та ін.] ; за ред. О. П. Шматенка. – Київ, 2016. – 316 с.
У підручнику викладено загальні поняття стосовно технологічних аспектів виготовлення сучасних лікарських засобів у польових умовах. Посібник містить теоретичний матеріал до кожної теми, контрольні питання, перелік літератури, а також завдання для контролю рівня засвоєння матеріалу у вигляді тестових і ситуаційних завдань. Підручник відповідає навчальній програмі вивчення дисципліни «Технологія лікарських засобів у польових умовах» підготовки офіцерів медичної спужби запасу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України III–IV рівня акредитації.  Технологія лікарських засобів у польових умовах
615.32
Ф 247
Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищого фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, С. М. Марчишин [та ін.] ; за ред. В. С. Кисличенко. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 736 с. – (Національний підручник).
Перший базовий підручник з фармакогнозії для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу (фармацевтичних факультетів) IV рівня акредитації складений відповідно до програми підготовки магістрів фармації. У виданні розглянуті основні класи БАР – їх сучасна класифікація, хімічна будова, поширення в рослинному світі, методи виділення та ідентифікації, зв’язок між фармакологічною активністю та хімічною будовою природних сполук. Уперше до підручника введено розділи з побічної дії та фармацевтичної опіки при застосуванні лікарських рослин та фітопрепаратів. Призначений для викладачів, аспірантів, студентів.  Фармакогнозія
615.32
Ф 247
Фармакогнозія. Гомеопатія. Фітотерапія : навч. посіб. / О. Ф. Кучмістова, О. П. Шматенко, В. О. Кучмістов [та ін.] ; за ред. О. П. Шматенка. – Київ : МП Леся, 2016. – 551 с.
Навчальний посібник відповідає навчальним програмам вивчення дисциплін «Фармакогнозія» та «Нетрадиційні методи у військовій фармації» підготовки офіцерів медичної служби запасу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України III-IV рівня акредитації. Навчально-методичні матеріали до кожної дисципліни представлені окремими частинами. Розглядаються питання щодо перспективності використання лікарських рослин, сучасних завдань фармакогнозії, етапів заготівлі фітосировини та її зберігання, проведення комплексного фармакогностичного аналізу. Пояснюється взаємозв’язок між хімічним складом лікарської рослини та її фармакотерапевтичною дією. Висвітлюються основні принципи гомеопатичного та фітотерапевтичного методів лікування. Представлений матеріал дає можливість поєднати знання лікаря-гомеопата та лікаря-фітотерапевта. Наведені контрольні питання, тестові завдання, розрахункові та ситуаційні задачі допоможуть провести контроль/самоконтроль рівня засвоєного матеріалу.  Фармакогнозія
615.1
Ш 718
Шматенко О. П. Психологія і деонтологія у фармації : навч. посіб. / О. П. Шматенко, Н. В. Гончаренко, І. Ф. Гончаренко ; за ред. О. П. Шматенка. – Київ : МП Леся, 2015. – 132 с.
У навчальному посібнику розкрито загальні засади психології, фармацевтичної етики та деонтології, основи конфліктології з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної освіти. Головна увага зосереджена на методологічних і теоретичних основах психології та фармацевтичної деонтології, психопрофілактиці та попередженню конфліктів. Навчальний посібник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів та слухачів Української військово-медичної академії.  Психологія і деонтологія у фармації
616 Патологія. Клінічна медицина
616-006
К 493
Клінічні рекомендації NCCN в онкології. Пухлини голови та шиї, щитоподібної залози і шкіри : посібник / уклад. : О. О. Галай, Р. Р. Сліпецький. – Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. – 504 с.
Протягом останніх десятиліть клінічні рекомендації NCCN увійшли в практику лікарів більшості країн світу. Вони допомагають приймати рішення відносно діагностики та лікування, регламентують правила проведення хірургічних операцій, хіміотерапії, опромінення, тарґетної терапії та застосування інших сучасних методів. Практично всі методики та підходи, що відображені в рекомендаціях, мають відповідний рівень доказовості, тому їх застосування дозволяє підвищити результати лікування, без додаткових витрат на інші дослідження. Посібник підготовлений відповідно до останніх, на момент видання, міжнародних рекомендацій NCCN і буде корисним для широкого кола лікарів онкологічного профілю, що спеціалізуються на лікуванні пухлин, локалізованих в області голови та шиї.  Клінічні рекомендації NCCN в онкології. Пухлини голови та шиї, щитоподібної залози і шкіри
616-057
Л 38
Левченко О. Є. Токсикологія і радіологія у професійній патології : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. – Київ, 2015. – 287 с.
У посібнику наведено обставини виникнення, механізми розвитку гострих та хронічних професійних захворювань токсико-хімічної етіології та зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Описано суть і роль клініко-інструментальних та лабораторних методів діагностики. Розглянуто положення керівних документів щодо професійної захворюваності. Окремо надано характеристику ракетних палив, технічних рідин, як специфічних причин отруєнь військовослужбовців під час навчально-тренувального процесу, експлуатації воєнної техніки та застосування зброї. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.  Токсикологія і радіологія у професійній патології
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
О-754
Особливості клініки, патогенезу та алгоритм діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку при дефіциті йоду : метод. рек. / уклад. : О. Л. Цимбаліста, В. І. Кравченко, О. С. Бобрикович. – Київ, 2016. – 22 с.
Івано-Франківська область відноситься до ендемічних районів по дефіциту йоду. На даний час недостатньо вивчено проблему захворювань різних органів і систем в умовах помірної йодної недостатності. У методичних рекомендаціях подано інформацію про особливості клініки, ліпідного, вуглеводного обміну МС у підлітків на тлі помірного дефіциту йоду та подано алгоритм його діагностики і профілактики. Методичні рекомендації призначені для лікарів-педіатрів, дитячих ендокринологів, лікарів загальної практики.  Особливості клініки, патогенезу та алгоритм діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку при дефіциті йоду
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12-008
А 721
Антиаритмічна терапія при фібриляції передсердь : рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України / уклад. : О. С. Сичов, В. М. Коваленко, Г. В. Дзяк [та ін.]. – Київ, 2012. – 60 с.
 Рекомендації підсумовують та оцінюють всі доступні на даний момент доказові дані, що стосуються конкретної проблеми, з метою надання допомоги лікарям у виборі найкращої стратегії ведення кожного окремого хворого, що страждає від певного захворювання, беручи до уваги вплив тих чи інших діагностичних та лікувальних методів (підходів) на загальні клінічні наслідки, а також співвідношення «ризик/користь» для цих методів.  Антиаритмічна терапія при фібриляції передсердь
616.12
В 261
Ведення пацієнта зі стабільною ішемічною хворобою серця лікарем загальної практики-сімейним лікарем : метод. рек. / Л. Ф. Матюха, Л. В. Клименко, О. В. Процюк [та ін.]. – Київ, 2016. – 44 с.
Основною метою методичних рекомендацій є підвищення професійного рівня лікарів загальної практики – сімейних лікарів з питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики стабільної стенокардії напруження на первинному рівні надання медичної допомоги. Методичні рекомендації призначені для лікарів та інтернів за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина, дільничих терапевтів.  Ведення пацієнта зі стабільною ішемічною хворобою серця лікарем загальної практики-сімейним лікарем
616.14
В 294
Венозні тромбози та їх ускладнення : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, В. Б. Гощинський [та ін.] ; за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 136 с.
У посібнику висвітлено сучасні погляди на етіологію, патогенез венозних тромбозів у системах нижньої та верхньої порожнистих вен і наведено шляхи колатерального кровообігу на різних рівнях локалізації тромботичного процесу. Вказано принципи лабораторної та ультразвукової діагностики тромбозів венозної системи та інтерпретовано її результати. Особливу увагу приділено клінічним проявам тромбозів та їх ускладнень. Викладено сучасні методи консервативного та оперативного лікування гострих венозних тромбозів.

Посібник розрахований на флебологів, хірургів, лікарів-інтернів, студентів.

 Венозні тромбози та їх ускладнення
616.12-053.2
Д 440
Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей : метод. рек. (103.16/240.16) / уклад. : Ю. В. Марушко, Т. В. Марушко, Т. В. Гищак. – Київ, 2017. – 32 с.
Вторинна кардіоміопатія – актуальна проблема педіатрії. ВКМП зустрічаються на тлі хронічних вогнищ інфекцій, патології травної, ендокринної систем, інтоксикаціях різного походження та інших станах, що сприяють порушенню енергетичних процесів в міокарді. Методичні рекомендації базуються на результатах наукових досліджень кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця. Призначені для лікарів-педіатрів, дитячих кардіологів.  Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей
616.12
Л 537
Лечение артериальной гипертензии в особых клинических ситуациях : монография / В. Н. Коваленко, Е. П. Свищенко, Л. В. Безродная [и др.]. – Каменец-Подольский, 2005. – 502 с.
Викладено сучасні уявлення про лікування артеріальної гіпертензії в складних клінічних ситуаціях, таких як підвищення артеріального тиску у вагітних, дітей і підлітків, наявність супутніх захворювань, що ускладнюють процес лікування. Ці відомості наведено з урахуванням результатів багатоцентрових клінічних, епідеміологічних та експериментальних досліджень останніх років. Використано багаторічний досвід роботі колективу авторів у Інституті кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України.
Для лікарів різних спеціальностей – терапевтів, кардіологів, хірургів, гінекологів, педіатрів та всіх, хто щодня зустрічається з цією проблемою.
 Лечение артериальной гипертензии в особых клинических ситуациях : монография
616.12-008.331.1
Л 568
Лікування коморбідного стану – артеріальної гіпертензії в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом : метод. рек. / Н. М. Середюк, І. П. Вакалюк, В. Н. Середюк [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с.
Артеріальна гіпертензія (АГ) в поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця (СІХС) та цукровим діабетом ІІ типу (ЦД ІІ) є найбільш поширеним станом в лікарській практиці. У підготовлених методичних рекомендаціях використані настанови, засновані на доказах, зокрема із профілактики та лікування АГ, СІХС, ЦД, рекомендації “Наукової згоди Американської асоціації серця АНА” (2015) та Клінічні Протоколи МОЗ України щодо надання медичної допомоги хворим на АГ, СІХС та ЦД ІІ типу. Призначені для лікарів загальної практики – сімейних лікарів, дільничих терапевтів, кардіологів, ендокринологів.  Лікування коморбідного стану – артеріальної гіпертензії в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом
616.13
М 422
Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі : метод. рек. / О. М. Пархоменко, А. М. Кравченко, І. М. Сімак [та ін.]. – Київ, 2016. – 22 с.
Одним з перспективних напрямків оптимізації лікування ГКС, який активно вивчається у країнах Європейського Союзу та США, є використання препаратів з кардіопротекторними властивостями. Застосування кверцетину у лікуванні хворих на ГІМ в стаціонарних умовах відділень інтенсивної терапії переконливо продемонструвало позитивну дію на збереження міокарду, пошкодженого внаслідок гострого порушення коронарного кровообігу, та покращення прогнозу лікування. Методичні рекомендації призначені для лікарів медицини невідкладних станів, лікарів-кардіологів, загальної практики – сімейних лікарів.  Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі
616.12-008
Н 32
Настанова з діагностики й терапії гострої серцевої недостатності – повний текст = Guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure – full text / пер. з англ. А. Л. Спасокукоцький. – Київ : МОРІОН, 2005. – 119 с.
Обґрунтовано застосування методів діагностики й лікування гострої серцевої недостатності у популяції дорослих пацієнтів. Документ розроблено Робочою групою з гострої серцевої недостатності Європейського кардіологічного товариства і затверджено Європейським товариством інтенсивної терапії. Настанова призначена для лікарів усіх спеціальностей, які ведуть пацієнтів із гострою серцевою недостатністю.
616.13
Н 576
Нетяженко В. З. Гострий коронарний синдром. Діагностичні заходи та алгоритми лікування / В. З. Нетяженко. – Київ : Лілея, 2005. – 154 с.
Асоціація лікарів-інтерністів продовжує свою діяльність по ознайомленню широкого кола практичних лікарів з науковими досягненнями в галузі внутрішньої медицини. У виданні представлені сучасні погляди на діагностику та лікування гострого коронарного синдрому з урахуванням найновіших рекомендацій Європейського товариства кардіологів, Американської колегії кардіологів та Американської Асоціації Серця.  Гострий коронарний синдром. Діагностичні заходи та алгоритми лікування
616.1
С 331
Серцево-судинні захворювання : метод. рек. з діагностики та лікування / Л. Г. Воронков, М. Г. Ілляш, В. М. Коваленко [та ін.] ; ред. : В. М. Коваленко, М. І. Лутай. – Київ : Здоров’я України, 2005. – 542 с. – (Бібліотека “Здоров’я України”). – (Vademecum info Доктор).
Методичне видання «Серцево-судинні захворювання» серії «Vademecum info Доктор» надає інформацію з точки зору доказової медицини щодо діагностики та лікування кардіологічних захворювань. У виданні розміщено методичні рекомендації, алгоритми діагностики та лікування деяких нозологічних форм, довідкова інформація про лікарські засоби. Видання призначене для кардіологів, терапевтів і лікарів інших спеціальностей, буде корисним для студентів медичних вузів.  Серцево-судинні захворювання
616.2 Хвороби органів дихання
616.24
І- 296
Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування : метод. посіб. / уклад. : Ю. І. Фещенко, В. К. Гаврисюк, А. І. Ячник [та ін.]. – [б. м.], 2016. – 50 с.
Даний методичний посібник містить стислий виклад методів ведення хворих ідіоматичним легеневим фіброзом відповідно до положень рекомендацій AST/ERS/JRS/ALAT 2011 року. Методи діагностики і терапії ІЛФ рекомендуються для використання в пульмонологічних і торакальних відділеннях обласних і міських лікарень, відділеннях диференційної діагностики протитуберкульозних диспансерів.  Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування
616.3 Хвороби органів травлення
616.36
М 333
Матвеев А. В. Гепатопротекторы. Анализ международных исследований по препаратам группы лекарств для печени / А. В. Матвеев. – Симферополь : Ариал, 2013. – 384 с.
В монографии представлены основные сведения о лекарственных препаратах, относящихся к группе гепатопротекторов. Представлена информация об истории медицинского применения, фармакокинетике, механизмах действия, данных клинических исследований эффективности и безопасности аденозилметионина, антраля, шизандринов, орнитина аспартата, глутаргина, силимарина, урсодеоксихолевой кислоты и эссенциальных фосфолипидов. Отдельно для каждого из рассмотренных соединений приведены данные медицины, основанной на доказательствах. Монография предназначена для врачей гепатологов, гастроэнтерологов, терапевтов, а также специалистов семейной медицины и клинических фармакологов.  Гепатопротекторы. Анализ международных исследований по препаратам группы лекарств для печени
616.31 Стоматологія
616.314-089.28
К 493
Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у реконструктивно-відновлюваній хірургії : метод. рек. (58.16/140.16) / М. Т. Картель, О. М. Лазаренко, Т. А. Алексєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – 24 с.
У методичних рекомендаціях вперше в Україні наводяться результати апробації індивідуальної наноадаптації поверхні імплантатів (полімерних тканьових експандерів та імплантатів для мамопластики) Адаптуючою Композицією (АК). Медична технологія застосування АК для досягнення індивідуальної адаптації поверхні імплантатів до організму реципієнта нівелює сигнал «свій/чужий» та запобігає відторгненню імплантату. Видання призначене для лікарів-хірургів.  Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у реконструктивно-відновлюваній хірургії
616.31
М 545
Методи діагностики положення язика під час функцій ковтання та мовлення : метод. рек. (181.15/116.16) / уклад. : Л. В. Смаглюк, М. В. Трофименко. – Київ, 2016. – 30 с.
В методичних рекомендаціях надані сучасні дані щодо морфо-функціонального стану щелепно-лицевої ділянки у дітей 6-9 років, наданий алгоритм вивчення стану та положення язика під час функцій ковтання та мовлення, розроблений на підставі отриманих результатів та проаналізованих літературних даних щодо методів обстеження пацієнтів із ЗЩА, отримані схеми-платограми у пацієнтів з порушенням положення язика під час функцій ковтання та мовлення. Методичні рекомендації призначені лікарям-інтернам стоматологам, лікарям-стоматологам: ортодонтам, терапевтам, ортопедам, хірургам.  Методи діагностики положення язика під час функцій ковтання та мовлення
616.314
У 315
Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту : метод. рек. (49.16/227.16) / уклад. : Є. М. Рябоконь, М. Б. Худякова, О. В. Крилова, Ю. А. Черепинська. – Київ, 2016. – 22 с.
Методичні рекомендації складено за матеріалами НДР «Удосконалення та розробка індивідуалізованних методів діагностики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та дорослих». Удосконалена тонкостінна пародонтальна капа забезпечує місцеву пролонговану, захисну дію лікарських засобів; є простою у виготовленні та може застосовуватися у всіх лікувальних закладах стоматологічного профілю, а також хворими вдома, що скорочує кількість відвідувань лікаря. Методичні рекомендації призначені для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів-стоматологів та лікарів стоматологічного профілю.  Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту
616.31
P 61
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów : 15-16 maja 2015 r. Kazimierz Dolny / [komitet nauk. : J. Borowicz, V. Bida, A. Bożyk] ; Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytety Medycznego w Lublinie, Stomatologiczne Medyczne Centrum Lwowskiego Narodowego Medycznego Uniwersytety im. Daniela Galickiego, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin, Stowarzyszenie Stomatologów-Protetyków i Techników Dentystycznych Ukrainy. – [Kazimierz Dolny], [2015]. – 86 s.
 I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów
616.4 Ендокринологія
616.44
З-366
Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба : метод. рек. (83.16/273.16) / І. М. Дейкало, О. В. Шідловський, Я. Я. Боднар [та ін.]. – Київ, 2016. – 18 с.
Захворюваність на вузлові форми зоба особливо із компресійним синдромом, а також на онкопатологію щитоподібної залози невпинно зростає. Кількість хворих на дифузний токсичний зоб та функціональну автономію вузлових форм зоба не має тенденції до зниження. Хіругічний метод лікування патології щитоподібної залози в цілому залишається одним із основних та ефективних. Починаючи з 2013 року у лікуванні патологій почала використовуватись методика електрокоагуляції судин та тканин. Дані методичні рекомендації в Україні видаються вперше, вони призначені для лікарів хірургів та хірургів-онкологів.  Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба
616.5 Дерматологія
616.5
Ш 667
Шкірні та венеричні хвороби : навч. посіб. для слухачів вищих військово-мед. навч. закл. і лікарів-інтернів за фахом “Загальна практика-сімейна медицина” / В. Г. Коляденко, В. І. Степаненко, П. В. Федорич, С. І. Скляр. – Київ : МП Леся, 2015. – 424 с.
Навчальний посібник містить дані щодо особливостей надання медичної допомоги, профілактики і лікування захворювань шкіри та сексуально-трансмісивних хвороб в умовах військової частини, матеріали військово-лікарської експертизи за фахом. Робота містить також історію української дерматовенерології, здобутки Київської дерматовенерологічної школи, опис фахових практичних навичок, фотографії найбільш поширених дерматовенерологічних захворювань та деяких їх збудників, питання і ситуаційні задачі для самоконтролю, зразки типових бланків фахової документації. Для слухачів вищих військово-медичних навчальних закладів і лікарів-інтернів за фахом “Загальна практика – сімейна медицина”, а також усіх практикуючих дерматовенерологів.  Шкірні та венеричні хвороби
616.6 Урологія. Нефрологія
616.61
В 643
Возіанов С. О. Інфекція в урології : навч. посібник / С. О. Возіанов, O. В. Шуляк, Р. Ю. Грицко ; спіавтори: С. М. Шамраев, О. С. Федорук, І. А. Шадьоркін [та ін.]. – Львів : Кварт, 2009. – 176 с.
 Навчальний посібник присвячений одному з напрямків урології, яка є відносно новою галуззю медицини. Формування сучасної урології стало можливим лише в ХІХ–ХХ ст. у зв’язку із розвитком загальної хірургії та вдосконаленням оперативної техніки. За останнє десятиліття урологія, зокрема інфекційна, досягла значного розвитку.

Посібник призначений для студентів-медиків та інтернів, які зацікавлені у вивченні урології.

616.8 Невропатологія і психіатрія
616.831
Ф 326
Федин А. И. Интенсивная терапия ишемического инсульта : руководство для врачей / А. И. Федин, С. А. Румянцева. – Москва : [Медицинская книга], 2004. – 282 с.
В руководтве раскрыты основные вопросы интенсивной терапии ишемического инсульта. Издание предназначено неврологам, реаниматологам, врачам скорой помощи, терапевтам, а также будет полезным студентам медицинских вузов.  Интенсивная терапия ишемического инсульта
616.831
О-627
Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт : метод. рек. (171.15/183.16) / уклад. : C. І. Шкробот, М. С. Мисула. – Київ, 2016. – 28 с.
Цереброваскулярні захворювання головного мозку є однією з провідних проблем сучасної неврології. В українській популяції гостре порушення мозкового кровообігу зустрічається майже втричі частіше, ніж інфаркт міокарда. Саме тому відомості, що стосуються певних патогенетичних механізмів, зокрема, клініко-імунологічно-метаболічних та гемодинамічних, у хворих, що перенесли ішемічний інсульт і надалі залишаються актуальними у процесі вивчення, оскільки вони сприятимуть оптимізації діагностики і подальшого лікування. Дані методичні рекомендації публікуються вперше, призначені для використання у практичній роботі лікарів: невропатологів, загальної практики – сімейних лікарів та лікарів-інтернів.  Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт
616.89
Ч-121
Чабан О. С. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування) : монографія / О. С. Чабан, О. О. Хаустова. – Київ : ДСГ Лтд, 2004. – 69 +[27] с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У виданні представлено теоретичні засади психосоматичної медицини із акцентом на невирішених проблемах цього напрямку. На сучасному рівні подано теоретичні розробки психосоматичних взаємозв’язків. Докладно описано діагностичні методи із застосуванням психологічних тестів у т. ч. й власних розробок. Інтерес викликає схема комплексної терапії психосоматичних розладів на основі поєднання психотерапії, психофармакотерапії та психогігієни. У розділі психофармакотерапії велика увага приділена лікуванню порушень сну. Видання розраховане на психіатрів, наркологів, лікарів загальної (сімейної) практики, а також на всіх тих, кого цікавлять питання надання допомоги пацієнтам із психічними та поведінковими розладами.  
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.9
А 924
Атлас інфекційних хвороб / М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарєв [та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 248 с.
Атлас інфекційних хвороб виданий в Україні вперше. Він містить основні клінічні відомості про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні та гельмінтні хвороби. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань та їх ускладнень, а також вигляд збудників. Всього нараховується 449 фотоілюстрацій.

Для інфекціоністів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дерматологів, науковців, а також студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів-курсантів.

 Атлас інфекційних хвороб
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-089.5
А 667
Анестезіологія та реаніматологія : навч. посіб. для мед. сестер-анестезистів / Г. П. Хитрий, В. А. Лісецький, В. І. Зубков [та ін.] ; за ред. Г. П. Хитрого. – Київ : МП Леся, 2015. – 283 с.
Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану та програми «Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія» для медичних сестер-анестезистів, які навчаються на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії. В посібнику відображені сучасні дані про анестезіологію та реаніматологію як науку, особливості надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі, основні принципи лікування та інтенсивної терапії. Посібник призначено для медичних сестер-анестезистів.  Анестезіологія та реаніматологія
617:355
В 56
Вказівки з воєнно-польової хірургії / С. А. Асланян, В. Я. Білий, І. С. Богдан [та ін.]. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2015. – 399 с.
Вказівки з воєнно-польової хірургії відображають спеціальні науково обґрунтовані положення щодо діагностики та лікування сучасної бойової хірургічної травми, призначені для забезпечення єдності хірургічної тактики, послідовності та наступності в наданні медичної допомоги пораненим та ураженим на етапах медичної евакуації. Вказівки з воєнно-польової хірургії розроблені колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з головними фахівцями МО України, призначені для медичного складу Збройних сил України та інших силових відомств.  Вказівки з воєнно-польової хірургії
617:355
В 634
Воєнно-польова хірургія : підручник / Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан, В. Я. Білий [та ін.] ; за ред. : Я. Л. Заруцького, В. М. Запорожана. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. – 416 с.
Підручник «Воєнно-польова хірургія» – спільний проект Української військово-медичної академії та Одеського національного медичного університету. Його мета – забезпечити єдність хірургічної тактики в наданні медичної допомоги пораненим і травмованим в умовах бойових дій та надзвичайних ситуацій воєнного й мирного часу. Створений великим колективом вчених і практиків.  Воєнно-польова хірургія
617.55
Р 851
Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / М. М. Абакумов, В. В. Андрияшкин, В. Г. Бреусенко [и др.] ; под ред. В. С. Савельева. – Москва : Триада-Х, 2005. – 640 с.
В Руководстве изложены принципы диагностики и лечения наиболее распространенных острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Включены разделы, касающиеся травмы пищевода, разрыва аневризм брюшной аорты, а также часто встречающейся в практике хирурга гинекологической и урологической патологии. Описаны основные подходы к предоперационной подготовке, обезболиванию хирургических вмешательств и послеоперационному ведению больных. Представлены современные взгляды на хирургическую инфекцию, способы и средства антибактериальной терапии.

Книга предназначена для хирургов, анестезиологов, специалистов по хирургической инфекции, других специалистов, оказывающих неотложную медицинскую помощь и студентов медицинских вузов.

 Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости
617.7 Офтальмологія
617.7
С 736
Спосіб визначення руху очей та кута девіації : метод. рек. (192.15/142.16) / уклад. : Н. М. Бушуєва, Д. В. Романенко. – Київ, 2016. – 16 с.
Косоокість є видимим проявом патології окорухового апарату. Крім косметичного недоліку, косоокість супроводжується розладом монокулярних і бінокулярних функцій. Це ускладнює зорову діяльність хворих і обмежує вибір професії. На даний момент дослідники відзначають щорічне збільшення кількості хворих косоокістю. Попередження й усунення косоокості з одночасним відновленням втрачених функцій – важливе завдання офтальмологів. Методичні рекомендації призначені до впровадження в клінічну практику лікарів-офтальмологів.  Спосіб визначення руху очей та кута девіації
617.7
С 916
Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу : метод. рек. (14.16/270.16) / С. О. Риков, І. В. Шаргородська, Л. П. Тутченко [та ін.]. – Київ, 2016. – 30 с.
Кератоконус – досить складне офтальмологічне захворювання, що призводить до значного зниження зорових функцій та ранньої інвалідизації. Проблеми своєчасної діагностики та лікування кератоконусу надзвичайно актуальні для України, оскільки, незважаючи на значні успіхи сучасної науки, появу на технічному офтальмологічному ринку новітніх кератотопографів, традиційні уяви вітчизняних офтальмологів щодо патогенезу цього захворювання, як спадково-метаболічного процесу, не завжди дозволяють ефективно боротися з цим найчастіше безперервно прогресуючим захворюванням. Методичні рекомендації на цю тему видаються вперше і призначені для лікарів: офтальмологів, дитячих офтальмологів, загальної практики – сімейних лікарів, педіатрів та оптометристів.  Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу
618 Гінекологія. Акушерство
618.3
В 433
Використання Омега-3 поліненасичених жирних кислот в дієтичному харчуванні жінок з ускладненою вагітністю : метод. рек. / В. В. Камінський, В. О. Потапов, А. Г. Корнацька [та ін.]. – Київ, 2016. – 23 с.
Проблемі харчування вагітних жінок в методичній літературі останніх десятиріч приділялося недостатньо уваги, тому інформування практикуючих лікарів про сучасні підходи до раціонального харчування вагітних та можливості запобігання різноманітних метаболічних ускладнень, є своєчасним і актуальним. Зокрема, останнім часом увагу всесвітньої медичної спільноти привернула проблема поліненасичених жирних кислот класу Омега-3 в харчуванні вагітних жінок, які не синтезуються в організмі людини. Методичні рекомендації видаються в Україні вперше та призначені для лікарів: акушерів-гінекологів, дієтологів, загальної практики – сімейних лікарів.  
618.33
К 932
Куркевич А. К. Пренатальна ехокардіографія в діагностиці критичних вроджених вад серця / А. К. Куркевич ; за ред. І. М. Ємця. – Київ : МП Леся, 2015. – 180 с.
Монографія присвячена вивченню можливостей пренатальної діагностики критичних вроджених вад серця (ВВС), які становлять основну проблему в дитячій кардіології, оскільки вимагають невідкладного транспортування новонародженого до кардіохірургічного центру в перші дні життя для надання своєчасної допомоги. На власному матеріалі проаналізовано ефективність методу діагностики критичних вад серця, вплив пренатального діагнозу на зміни в перинатальній тактиці ведення та кардіохірургічній допомозі новонародженим. Обґрунтовано алгоритм перинатального ведення плодів з діагностованими критичними ВВС. Монографія рекомендована акушерам, неонатологам, педіатрам, дитячим кардіологам і кардіохірургам, а також лікарям ультразвукової діагностики, які виконують пренатальні обстеження плодів.
618.3
Д 131
Давиденко І. С. Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково-плацентарної ділянки посліду : метод. рек. (51.16/162.16) / І. С. Давиденко, О. А. Тюлєнєва, Л. І. Закрутько. – Київ, 2016. – 20 с.
Протягом багатьох років стан репродуктивного здоров’я в Україні залишається складним, що підтверджується Концепцією державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 рр.». У зв’язку з цим актуальним для сьогодення стає саме гестаційний підхід у діагностиці недостатності посліду – виявлення критеріїв вказаної патології диференційоване для конкретних відрізків гестації. Методичні рекомендації видаються в Україні вперше та призначені для лікарів: акушерів-гінекологів, дієтологів, загальної практики – сімейних лікарів.  Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково-плацентарної ділянки посліду
618.19
Р 83
Рудень В. В. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику : монографія / В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. – Львів : Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2017. – 145 с.
У монографії окреслюються шляхи зменшення захворюваності та смертності від раку молочної залози серед жінок в Україні. Для цього згідно з результатами комплексного соціально-гігієнічного дослідження пропонується науково-обґрунтована ризик-орієнтована модель медичної профілактики даної патології серед осіб жіночої статі на первинному рівні медичного обслуговування, де в основу покладені механізми виявлення та мінімізації негативного впливу на їх здоров’я керованих встановлених медико-соціальних факторів, ефективність чого засвідчують результати експертної оцінки. Монографія буде корисною в практичній діяльності лікарів загальної практики/сімейних лікарів, лікарів акушер-гінекологів жіночих консультацій, а також для лікарів-мамологів та лікарів-онкологів.  Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику
[:]