[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. № 3[:]

[:uk]
54 Хімія
543
К 178
Кальченко О. І. Хроматографія в хімії каліксаренів = Chromatography in calixarene chemistry / О. І. Кальченко, В. І. Кальченко. – Київ : Наукова думка, 2013. – 197 с. – (Проект “Наукова книга”).
Монографія присвячена застосуванню методу високоефективної рідинної хроматографії в аналітичній і супрамолекулярній хімії каліксаренів. Описано хроматографічний аналіз гомологів трет-бутилгідроксикалікс[n]аренів та їх функціональних похідних, наведено приклади розділення енантіомерів хіральних каліксаренів. Обговорено питання застосування хроматографії для дослідження комплексоутворювальних властивостей каліксаренів по відношенню до органічних сполук різних класів. Розглянуто механізми супрамолекулярних взаємодій, застосування каліксаренів як нерухомих фаз для газової і рідинної хроматографії, їх використання як селективних добавок до рухомих фаз у рідинній хроматографії. Для студентів, аспірантів, наукових співробітників, які працюють у галузі аналітичної, фармацевтичної, супрамолекулярної хімії, нанохімії, а також для викладачів закладів вищої освіти хімічного профілю.
61 Медицина
61(092)
П 298
Петнегазі Д. С. Про життя, професію, родину / Д. Петнегазі ; упоряд. І. Артьомов. – Ужгород : Рік-У, 2017. – 151 с.
Книга Д.С. Петнегазі – це, передусім, спогади лікаря-хірурга, у якого за плечима довге і цікаве життя, про дитинство, юність, професійне становлення. Але це водночас і його роздуми про шляхи розвитку медицини, етику лікаря, якості, якими необхідно володіти тим, кому люди довіряють найдорожче – життя. Відкривають книгу відгуки про автора його колишніх учнів, колег, знайомих, а доповнюють світлини із сімейного фотоальбому, публікації автора та матеріали про нього, що друкувались в обласних ЗМІ.
61:378
С 799
Стечак Г. М. Основи формування педагогічної компетентності майбутнього лікаря сімейної медицини : навч.-метод. посіб. / Г. М. Стечак. – Львів : [ЛНПЦ], 2016. – 62 с.
У навчально-методичному посібнику на основі методологічних підходів, загальнодидактичних принципів, принципів професійної освіти, принципів вищої освіти і деонтологічних принципів запропоновано специфічні принципи педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів: гуманістичної спрямованості, емоційної активності, соціальної взаємодії, концептуальності, інтегративності, комплексності, поетапності, безперервності, технологічності та інноваційності. Урахування їх вимог дозволило обґрунтувати педагогічні умови, що забезпечують ефективну педагогічну підготовку майбутніх сімейних лікарів. Спецкурс для викладачів, методистів і керівників ВНЗ медичного профілю.
61:378
С 799
Стечак Г. Педагогічна діяльність лікаря загальної практики : навч.-метод. посіб. / Г. Стечак. – Львів, 2016. – 67 с.
У навчально-методичному посібнику розглянуто педагогічну складову професійної діяльності сімейного лікаря, що охоплює: терапевтичне навчання пацієнта та його родини з питань підтримки здоров’я, догляду і самодогляду, уникнення ускладнень, травматизму; налагодження міжособистісної педагогічної взаємодії та довірливих відносин із пацієнтом і співпраці з ним, його близькими та родичами; профілактичну медико-роз’яснювальну роботу та виховання в пацієнтів усвідомленого ставлення до збереження свого здоров’я; проектування та управління освітньою діяльністю пацієнтів; розроблення та реалізацію освітніх програм; діагностику та контроль за освітньою діяльністю пацієнтів, їхніх сімей; педагогічну рефлексію та самонавчання лікаря. На цій основі визначено та проаналізовано структурні та функціональні компоненти педагогічної компетентності сімейного лікаря.
61(062)
Ш 647
XVI з’їзд Вcеукраїнського Лікарського Товариства : (Кам’янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 р.) : матеріали. – Одеса : Бартенєва, 2017. – 264 с.
В матеріалах висвітлюються питання лікарського самоврядування, реформування системи охорони здоров’я, громадського здоров’я, сіменої медицини, стоматології, медико-соціальні проблеми, актуальні питання сучасної медицини за різними спеціальностями медичної термінології. Українські лікарі доби УНР та 100-річчя Всеукраїнської Спілки Лікарів є на чільному місці в розділі історії медицини.
61(091)
U 57
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2011-2015 / komitet red.: M. Zietek, J. Szepietowski, R. Zdrojowy. – Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2016. – 754 s.
61(091)
Z 78
Złota księga medycyny Warszawskiej : liber aureus medicinae varsoviensis / pod red. M. Krawczyka, J. Jurkiewicz, Ewa Skrzypek-Fakhoury. – Warszawa : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. – xiii, 386 s. – (Seria Jubileuszowa : wydana z okazji 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie).
61:355 Військова медицина
61:355
М 422
Медичний захист військ : навч. посіб. / С. О. Гур’єв, Ю. В. Шкатула, В. П. Печиборщ [та ін.]. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2017. – 174 с.
У навчальному посібнику викладені питання організації медичного забезпечення Збройних сил України з урахуванням сучасних досягнень військово-медичних наук. Подана інформація про організацію, принципи та методи розшуку, надання екстреної медичної допомоги та евакуацію поранених і хворих. Викладені сучасні стандарти серцево-легеневої та церебральної реанімації (елементарної підтримки життя). Використані положення Міжнародної програми з надання екстреної медичної допомоги Basic Life Support (BLS), навчальних курсів Combat Medicо (СМ) і Tactical Combat Casualty Care (ТССС). Посібник відповідає Навчальній програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України.
611 Анатомія
611-018
Б 612
Білий Р. Цитологія та загальна гістологія : методичний посібник для вивчення мікропрепаратів / Р. Білий ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : [Кварт], 2017. – 45 с.
Пропонований посібник містить повний набір типових гістологічних мікропрепаратів із цитології, ембріології та загальної гістології, які є предметом вивчення курсу “Гістологія, цитологія та гістологія” студентами медичних та стоматологічних факультетів. На мікрофотографіях позначено основні структури, які студент повинен навчитися розпізнавати та описувати їх будову. Даний посібник може слугувати як для демонстрації типових препаратів, так і для контролю рівня засвоєння знань студентів.
611.31
Г 516
Гістологічна будова органів ротової порожнини. Загальні принципи структурної організації слизової оболонки порожнини рота : навч. посіб. / Н. Б. Гринцова, Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко [та ін.]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2017. – 57 с.
Навчальний посібник “Гістологічна будова органів ротової порожнини. Загальні принципи структурної організації слизової оболонки порожнини рота” містить детальні морфофункціональні характеристики слизової оболонки порожнини рота у різних її частинах. Матеріал дає можливість зорієнтувати студента на основні аспекти навчального матеріалу, навчити давати ґрунтовну, побудовану за певним логічним планом, відповідь на поставлені запитання.
611-018
Г 516
Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас = Histology, cytology and embryology. Atlas = Гистология, цитология и эмбриология. Атлас : навч. посіб. / О. Ю. Степаненко, О. В. Мірошніченко, Т. В. Зайченко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 15 с.
Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету. Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення атласу – забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента. Навчальний посібник може бути використаний як при самостійному вивченні предмета, так і під час підготовки до контрольних занять і призначений сприяти всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатур. Для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій, лікарів різних спеціальностей, а також біологів.
611-018
Ц 747
Цитологія, ембріологія та загальна гістологія = Cytology, Embrylogy and General Histology : навч. посіб.-атлас / Р. О. Білий, В. І. Ковалишин, І. В. Челпанова [та ін.]. – Львів : [Кварт], 2017. – 59 с.
Пропонований посібник містить близько 70 “німих” ілюстрацій, серед яких схеми будови, світлові та електронні мікрофотографії, які студент за час навчання на кафедрі повинен навчитися розпізнавати та описувати їхню будову. Ілюстративний матеріал доповнений поданим в ієрархічному порядку списком ключових гістологічних термінів, які студент повинен уміти пояснити та застосувати до опису тих або інших морфологічних структур. Список рекомендованої літератури допоможе студентові самостійно знайти відповіді на питання, що виникли при опрацюванні ілюстрацій та термінологічного тезаурусу.
611.82
Ш 673
Школьніков В. С. Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу) : навч. посіб. [для студ. вищих мед. (фармац.) навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, а також для практикуючих лікарів відповідного фаху] / В. С. Школьніков, B. Г. Черкасов, Ю. Й. Гумінський. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 180 с.
Навчальний посібник призначений для наочного навчання студентів анатомії спинного мозку людини медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України III–IV р.а., а також лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та для практичного використання практикуючих лікарів відповідного фаху.
613 Гігієна
613
А 437
Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 1-2 (13) / редкол.: Б. П. Кузьмінов [та ін.]. – 164 с.
613
А 437
Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. – Львів, 2017. – Вип. 1 : Присвячується 30 річчю лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / редкол.: Б. П. Кузьмінов [та ін.]. – 194 с.
613
А 437
Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць / МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Лаб. пром. токсикології. – Львів, 2017. – Вип. 2 (15) : Присвячується Пам’яті професора Бориса Михайловича Штабського / редкол.: Б. П. Кузьмінов [та ін.]. – 219 с.
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.25
С 916
Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та провізора у вищих навчальних закладах : [навч. посіб.] / А. В. Магльований, М. В. Вісьтак, В. С. Гриновець [та ін.] ; за ред. Б. С. Зіменківського. – Львів, 2018. – 162 с.
У посібнику розглядаються організаційно-педагогічні та методичні аспекти системи національно-громадянського та патріотично-усвідомленого виховання студентів в умовах входження України в загальноєвропейський історико-культурологічний та економічний простір. З урахуванням положень проекту “Концепції громадянського та виховання особистості в умовах розвитку української державності” висвітлюються сутність та особливості формування національної свідомості та світогляду, моральної, релігійної, естетичної, правової, екологічної та фізичної культури майбутніх лікарів, провізорів, медсестер. Корисним додатком є “Положення про куратора академічної групи”, інформація про пам’ятні дати української історії, довідки про визначних діячів світової культури та перелік нормативних документів, які є базовими для виховного процесу в Україні. Для викладачів та кураторів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.
615 Фармація. Фармакологія
615.22
В 536
Висоцький І. Ю. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему : навч. посіб. / І. Ю. Висоцький, Н. В. Глущенко, Р. А. Храмова. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2016. – 157 с.
Матеріал навчального посібника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології та медичної рецептури. Наведені механізми дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання і протипоказання до застосування та побічна дія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування серцево-судинних захворювань. Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти IV рівня акредитації.
615.014
Е 457
Екстемпоральне виготовлення лікарських засобів: організаційні та технологічні аспекти : навч. посіб. / О. М. Заліська, М. В. Слабий, Г. Ю. Яцкова [та ін.] ; за ред. О. М. Заліської. – Львів : [Ліга-Прес], 2016. – 186 с.
У навчальному посібнику розглядаються організаційні та технологічні аспекти екстемпорального виготовлення ліків в аптеках відповідно до вимог ВООЗ, законодавства України, положень Належної аптечної практики. Подано сучасні підходи до інформатизації рецептурного обігу ліків в Україні. Розглянуто напрями спеціалізації фармацевтичної допомоги з поданням вимог до виготовлення, контролю якості та відпуску екстемпоральних лікарських форм диференційовано для дітей, осіб похилого віку, вагітних жінок, при дерматологічних, гінекологічних захворюваннях, з лікарської рослинної сировини. Представлені технологічні аспекти екстемпоральних ліків, які практично виготовляють в аптеках України, з наведенням рецептурних прописів залежно від лікарської форми. Навчальний посібник призначений для набуття знань, вмінь і компетенцій з організаційно-методичного забезпечення екстемпорального приготування ліків, рецептури аптек, фармацевтичної технології для провізорів-інтернів, провізорів-слухачів фармацевтичних спеціальностей закладів, (факультетів) післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, рекомендується для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти.
615.2/.3
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2017. – 133 с. – [Дод. до журн. “Раціональна фармакотерапія”].
Збірник містить рекомендації, уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги з кардіології, гастроентерології, оториноларингології та пульмонології. Видання призначене для лікарів-практиків.
615.47
М 422
Медицинские приборы. Разработка и применение / Г. В. Бондарь, И. Б. Демченко, А. Н. Орда [и др.] ; ред. Д. Г. Вебстер. – 1-е изд. – Киев : Медторг, 2004. – 619 с. – Пер. изд.: Medical Devices: Development and Application / Clark J. W., Neuman M. R., Olson W. H. – 3rd ed.
Предлагаемая книга в Украине издается впервые и является подробным руководством по медицинской технике. В издании проанализированы основные направления развития современного медицинского приборостроения. Ряд глав посвящен оборудованию для клинической лаборатории, методам медицинской визуализации, приборам для лечения и протезирования. Книга будет полезна инженерам-разработчикам, практикующим врачам, студентам медицинских ВУЗов страны.
615.1
О-641
Організація і управління фармацією: юридичні, інформаційні, фармакоекономічні та соціальні аспекти : навч. посіб. для провізорів-інтернів та провізорів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / О. М. Заліська, М. В. Слабий, Г. Ю. Яцкова [та ін.]. – Львів, 2017. – 222 с.
У навчальному посібнику розглядаються організаційні, юридичні, інформаційні аспекти діяльності аптечних закладів в умовах реформування системи охорони здоров’я України відповідно до вимог ВООЗ, законодавства України, положень Належної аптечної практики. Подано сучасні підходи до ліцензування аптек, видів обліку та основ логістики для належного лікарського забезпечення. Висвітлено юридичні аспекти діяльності аптек різних форм власності. Представлено систему інформаційного забезпечення про ліки, підходи інформатизації рецептурного обігу в Україні в умовах реалізації урядових проектів з реімбурсації. Розглянуто сучасні вимоги до оцінки технологій охорони здоров’я та фармакоекономічного аналізу, впровадження Національного переліку основних лікарських засобів в Україні. Навчальний посібник призначений для набуття знань, вмінь, компетенцій з організаційних, юридичних, інформаційних, фармако-економічних, соціальних аспектів діяльності аптечних закладів відповідно до вимог Належної аптечної практики для провізорів-інтернів, провізорів-слухачів фармацевтичних спеціальностей закладів (факультетів) післядипломної освіти, аспірантів, викладачів; рекомендується для студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів освіти.
615.1
Ф 247
Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення : 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського і 17-річчю фармацевтичного факультету присвячується / Т. А. Грошовий, Л. П. Яворська, Н. В. Марків [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2017. – 419 с.
Наукове видання «Фармація Тернопілля: минуле й сьогодення» присвячено 60-річчю створення Тернопільського державного медичного інституту (нині Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського) і 17-річчю фармацевтичного факультету. В книзі наведено основні віхи розвитку аптечних закладів Тернопілля від далеких часів до сьогодення. Подано коротку історію Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, біографічні дані ректорів, видатних професорів, керівників аптечної служби області, багатьох практичних працівників аптек м. Тернополя та районів міста, деяких аптек м. Львова і викладачів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – уродженців Тенопільщини. Подано матеріали про деяких репресованих фармацевтів і тих тернополян, які з різних причин опинилися за межами рідного краю. Описано становлення і розвиток фармацевтичного факультету та його кафедр, наведено біографічні дані й наукові здобутки їх викладачів. Подано списки випускників факультету (2005–2016) та їх спогади про студентські роки і перші кроки професійної діяльності. Книгу ілюстровано фотографіями з архівів кафедр, домашніх архівів випускників і викладачів. Видання призначено для науковців, студентів, практичних працівників фармацевтичної галузі й усіх, хто цікавиться історією нашого краю.
616 Патологія. Клінічна медицина
616-006
В 488
Винниченко І. О. Збірник тестових завдань з онкології (Класифікація ТNM, сьоме видання, 2009) : навч. посіб. / І. О. Винниченко, Ю. В. Москаленко, О. І. Винниченко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2017. – 175 с.
У навчальному посібнику подані класифікація TNM (сьоме видання, 2009) і тестові питання з онкології. Видання призначене для практикуючих лікарів-онкологів, хіміотерапевтів, радіологів, клінічних ординаторів, інтернів і студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.
616
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2017. – 106 с. – [Дод. до журн. “Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.”].
Збірник містить рекомендації, керівництва та уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги при різних хворобах. Увагу приділено бронхіальній астмі, хронічному обструктивному захворюванню легень, індукованій кропив’янці, грибковим ураженням нігтів, а також гепатитові С.

Видання призначене для лікарів-практиків.

616-056.3
К 15
Кайдашев И. П. Гиперчувствительность к лекарственным препаратам : руководство для врачей / И. П. Кайдашев. – Киев : Медкнига, 2016. – 287 с.
Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины – лекарственной аллергии. В нем на современном теоретическом и клиническом уровнях рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза гиперчувствительности к лекарственным препаратам. На основе множества литературных данных, преимущественно полученных методами доказательной медицины, описана клиническая картина медикаментозных поражений различных органов и систем организма. Рассмотрены особенности реакций гиперчувствительности на отдельные группы наиболее распространенных препаратов. Освещены современные методы диагностики реакцій гиперчувствительности с особым вниманием к их применимости для использования в клинической практике. Приведены подходы к лечению и профилактике реакций гиперчувствительности на лекарственные препараты. Руководство предназначено для врачей всех специальностей.
616-006
П 162
Панишко Ю. М. Гаврило Парфентійович Ковтунович – засновник Львівської онкологічної школи : монографія / Ю. М. Панишко. – Львів : ПП Сорока Т. Б., 2017. – 207 с.
В книзі представлена творча біографія Г. П. Ковтуновича (1892-1961), видатного лікаря-хірурга, онколога, завідувача хірургічної клініки Башкирського медичного інституту (1937-1938), завідувача лабораторії експериментального раку Всесоюзного інституту експериментальної медицини м. Сухумі (1939-1941), завідувача кафедри загальної хірургії лікувального факультету Таджицького (Сталінабадського) державного медичного інституту імені Абу-Алі Ібн Сіно (1941-1945), завідувача кафедри пропедевтичної хірургії Львівського державного медичного інституту (1945-1961), доктора медичних наук, професора. Подаються біографії вчених, які в різний період життя формували світогляд та фахову майстерність Г. П. Ковтуновича. Для викладачів, науковців, студентів, істориків медицини, освіти та всіх, хто цікавиться розвитком медицини України в 20-60 рр. XX ст.
616-053
Ф 247
Фармацевтична допомога в геріатрії: прикладні аспекти : монографія / О. Є. Левицька, Б. П. Громовик, О. Р. Левицька [та ін.]. – Львів : Растр-7, 2014. – 153 с.
У науковому виданні висвітлено особливості медико-соціальної допомоги людям літнього і старечого віку в Україні та світі, охарактеризовано стан медичної та фармацевтичної допомоги сільському та міському населенню літнього і старечого віку, в тому числі мешканцям геріатричного пансіонату. Крім того, розглянуто питання якості життя людей літнього і старечого віку, а також обмежень щодо застосування лікарських засобів у геріатрії.
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2017. – 97 с. – [Дод. до журн. “Дитячий лікар”].
Видання містить рекомендації з дитячої гастроентерології, нутриціології, пульмонології та алергології. Окрему увагу приділено муколітичній терапії в дитячому віці.
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12
К 293
Катеренчук І. П. Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізму розвитку, клінічні прояви, лікування й профілактика : монографія / І. П. Катеренчук, І. В. Циганенко. – Київ : Медкнига, 2017. – 256 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У монографії висвітлені новітні уявлення про функції ендотелію в нормі, процес синтезу ендотелієм біологічно активних речовин, біологічна роль оксиду азоту, проаналізовано фактори, які позитивно впливають на ендотелій. Детально охарактеризовані умови, що є несприятливими для функціонування ендотелію, визначені провідні механізми розвитку ендотеліальної дисфункції, наведені характеристики ендотеліальної дисфункції при різноманітних патологічних процесах і продемонстрована її роль у розвитку кардіоваскулярного ризику. Обгрунтовано роль немедикаментозних заходів і медикаментозної терапії під час ведення пацієнтів із ендотеліальною дисфункцією та кардіоваскулярним ризиком й проаналізовані методи й засоби профілактики цих захворювань. Монографія буде корисною не лише лікарям-кардіологам, науковим працівникам вищих медичних навчальних закладів, але й терапевтам, сімейним лікарям, а також аспірантам, клінічним ординаторам і студентам старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
616.12
П 783
Прогнозування та профілактика кардіальних ускладнень анестезіологічного забезпечення внесерцевих хірургічних втручань : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Площенко, Г. В. Дзяк, О. М. Клигуненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – 139 с.
Даний навчально-методичний посібник присвячений сучасним рекомендаціям щодо оцінки ризику та прогнозування розвитку тяжких кардіальних ускладнень у периопераційному періоді при проведенні анестезіологічного забезпечення в загальній хірургії та методи попередження їх у дорослих пацієнтів. У додатках надана фніормація щодо медикаментозних препаратів, що у сполученні з засобами, які найбільш часто використовуються в інтенсивній терапії, можуть змінити стан хворого, наголошується про можливі зміни в стані серцево-судинної системи під час анестезіологічного забезпечення. Ця інформація надасть змогу лікарям-анестезіологам та лікарям інших спеціальностей значно покращити якість ведення хворих та підвищити безпеку цих пацієнтів.
616.12
Ш 341
Швед М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда : монографія / М. І. Швед, Л. В. Левицька. – Київ : Медкнига, 2015. – 151 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів і методів реабілітації хворих, які перенесли гострий коронарний синдром, неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. Нове, третє видання, враховує дані останніх українських та європейських стандартів діагностики й тактики лікування хворих на різні форми гострого коронарного синдрому, принципи правильної логістики гострого коронарного синдрому як запоруки ефективної ранньої реабілітації, а також оригінальні диференційовані програми медико-соціальної, у тому числі фізичної, реабілітації таких хворих. Особлива увага приділяється методикам індивідуальної кардіореабілітації залежно від функціонального класу захворювання. При викладі основних принципів і методів реабілітації хворих на інфаркт міокарда автори опирались не лише на власний досвід, але й враховували основні положення Української, Європейської та Американської шкіл реабілітації. Насамкінець у додатках наведено дієтичні рекомендації для таких хворих, тест-систему для стратифікації ризику серцево¬судинної смерті у хворих на інфаркт міокарду (GRACE risk score), методику проведення тесту 6-хвилинної ходьби, правила моніторування артеріального тиску в домашніх умовах, стандарти санаторно-курортного лікування хворих із перенесеним інфарктом міокарда тощо. Монографія рекомендується лікарям кардіологам, реабілітологам, курортологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейної медицини, студентам вищих навчальних медичних закладів.
616.12
Ш 341
Швед М. І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації : [монографія] / М. І. Швед, Л. В. Левицька. – Київ : Медкнига, 2016. – 144 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів та методів реабілітації кардіологічних хворих, в тому числі тих, які перенесли гострий коронарний синдром, неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. Перша частина книги присвячена детальним рекомендаціям з відбору пацієнтів у кардіореабілітаційні програми, стратифікації ризиків, побудові компонентів програми, підбору форм і методів фізичної реабілітації та контролю за процесом відновлення здоров’я. Вона базується головним чином на рекомендаціях Американської асоціації серцево-судинної профілактики та реабілітації (AACVPR), яка є провідною структурою розробки та імплементації рекомендацій кардіореабілітаційного лікування не лише у США, але й у світі. При викладі основних принципів і методів реабілітації хворих на інфаркт міокарда автори опирались на основні положення Української, Європейської, Американської шкіл реабілітації та власний 30-річний досвід роботи в цій галузі. Особлива увага приділяється методикам індивідуальної кардіореабілітації залежно від функціонального класу, супутньої патології та власного фізичного ресурсу пацієнта. Важливою практично-орієнтованою складовою книги є додатки, в яких подається основний реабілітаційний ресурс у вигляді дієтичних рекомендацій, тест-системи стратифікації ризику серцево-судинної смерті у хворих на інфаркт міокарда (GRACE risk score), методика проведення тесту 6-хвилинної ходьби, правила моніторування артеріального тиску в домашніх умовах, стандарти санаторно-курортного лікування хворих із перенесеним інфарктом міокарда, тощо. Монографія рекомендована лікарям кардіологам, реабілітологам, курортологам, терапевтам, лікарям загальної практики-сімейної медицини, студентам вищих навчальних медичних закладів.
616.3 Хвороби органів травлення
616.36
К 448
Кісти та абсцеси печінки. Індивідуалізація лікування = Кисты и абсцессы печени = Cyst and abscess lіver. Individualized treatment / В. В. Бойко, О. В. Малоштан, А. О. Малоштан, Р. М. Смачило. – Харків : Промінь, 2018. – 175 с.
У монографії узагальнюється досвід лікування хворих на кісти й абсцеси печінки. Подана інформація про хірургію печінки в історичному аспекті, зокрема, при її рідинних утвореннях різної етіології. Науково-практичні опрацювання колективу авторів щодо використання різноманітних технологій дисекції печінкової паренхіми дозволили встановити оптимальні способи роз’єднання тканин та виявити залежність проявів місцевої запальної відповіді від виду впливу, його травматичності та фізико-біологічних характеристик. Автори встановили, що індивідуальний вибір способів дисекції при тій чи іншій патології позитивно впливає на перебіг післяопераційного періоду, усуває ускладнення й позбавляє рецидивів захворювання. Описуються клініко-діагностичні особливості, хірургічні способи лікування та медикаментозна підтримка при непаразитарних кістозних захворюваннях печінки й внутрішньо-печінкових жовчних проток, при паразитарних кістах печінки та її абсцесах. Наведені рекомендації щодо хірургічної тактики й методик оперативних втручань. Накопичений досвід, аналітичні результати хірургічного лікування хворих на кісти та абсцеси печінки свідчать про доцільність запропонованої колективом авторів тактики та про ефективність запропонованих операцій. Монографія розрахована на лікарів-хірургів.
616.4 Ендокринологія
616.43
Д 708
Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Сімнадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 березня 2018 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, Н. О. Кравчун [та ін.]. – Харків, 2018. – 152 с.
У збірнику представлені сучасні дані відносно механізмів формування та прогресування ендокринопатій та їх ускладнень, висвітлено новітні технології їх діагностики, профілактики та лікування, а також сучасні підходи до розробки ефективних фармпрепаратів для корекції ендокринної патології. Матеріали конференції призначаються дитячим та дорослим ендокринологам, сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам, хірургам, організаторам охорони здоров’я, науковцям.
616.43
У 455
Українська школа ендокринології : 61-ша наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 1-2 червня 2017 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева [та ін.]. – Харків, 2017. – 235 с.
У збірнику представлено лекції вчених України та зарубіжжя з актуальних проблем діабетології, тиреоїдології, репродуктивної ендокринології, нейроендокринології, ендокринної хірургії; клінічні спостереження, складні у діагностичному або терапевтичному плані. Матеріал складено з урахуванням сучасних досягнень медичної науки; тематика відповідає запитам лікарів України. Для ендокринологів, сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, кардіологів, андрологів, гінекологів, неврологів, хірургів, організаторів охорони здоров’я, науковців.
616.6 Урологія. Нефрологія
616.6
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2017. – 88 с. – [Дод. до журн. “Медичні аспекти здоров’я чоловіка”].
Збірник клінічних рекомендацій висвітлює сучасні методи діагностики, лікування та профілактики в урології.
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.72
Д 439
Дзяк Г. В. Подагра: “капкан” метаболічних проблем : монографія / Г. В. Дзяк, Т. А. Хомазюк. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2010. – 111 с.
Видання містить “прості” і “не зовсім прості” клінічні питання загальної лікарської практики та професійні відповіді у світлі сучасних наукових знань з актуальних проблем “старої” як світ хвороби людства – подагри, а також має просвітницьку функцію розвитку клінічного мислення у студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів.
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2017. – 144 с. – [Дод. до журн. “НейроNews”].
Збірник містить рекомендації та настанови щодо діагностики, лікування та профілактики нервових і психічних хвороб.
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.992
М 594
Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти МОЗ України / Л. Р. Шостакович-Корецька, К. Ю. Литвин, М. С. Суременко [та ін.]. – Київ : Медкнига, 2018. – 131 с.
У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування й профілактики ВІЛ-асоційованих інфекцій для забезпечення належної якості життя пацієнтів. Посібник ілюстрований фотографіями хворих, томограмами, іншими наочними матеріалами. Для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, доповнює матеріали підручників із цієї тематики до занять з інфекційних хвороб та епідеміології (згідно з вимогами навчальних програм). Посібник може застосовуватись для безперервної освіти інфекціоністів, епідеміологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, організаторів охорони здоров’я тощо.
618 Гінекологія. Акушерство
618.2
Б 772
Бойко B. І. Акушерські кровотечі : навч. посіб. / B. І. Бойко, Т. В. Бабар. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2017. – 117 с.
Розглянуті питання щодо проблеми кесаревого розтину в сучасному акушерстві. Навчальний посібник рекомендований для студентів ВМНЗ, лікарів-інтернів спеціальності “Акушерство і гінекологія” та лікарів-акушерів-гінекологів.
618
З-415
Збірник клінічних рекомендацій. – Київ : Здоров’я України. Медичні видання, 2017. – 119 с. – [Дод. до журн. “Медичні аспекти здоров’я жінки”].
Збірник містить новітні рекомендації та експертні висновки в галузі гінекології, в тому числі щодо лікування та профілактики раку молочної залози.
618.3
П 836
Протоколи для вагітностей високого ризику : монографія / ред.: Д. Т. Квінан, Д. С. Хоббінс, К. У. Спонг ; пер. з англ. Т. В. Кончаківська. – 4-те вид. – Київ : Фенікс, 2009. – 770 с.
У книзі розглядаються питання ризиків, пов’язані з вагітністю, спеціальних процедур, материнських захворювань, проблем акушерства, а також пологової діяльності. Суть усіх проблем викладена у стислих протоколах, які є прямими, практичними та корисними. У виданні приділяється багато уваги затримці внутрішньоутробного росту (IUGR), прееклампсії, тератології та генетиці, а також нові розділи, у яких розглядаються проблеми доплеросонографії.
[:]