[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №4[:]

[:uk]
57 Біологія
577
Б 907
Булавин Л. А. Структура мономеров ДНК : монография / Л. А. Булавин, Д. М. Говорун, Т. Ю. Николаенко. – Киев : Наукова думка, 2014. – 205 с. : табл., рис. – (Проект “Наукова книга”).
Монографію присвячено виявленню квантово-механічними методами повних сімейств конформерів мономерних ланок ДНК – ізольованих канонічних 2′-дезоксирибонуклеотидів (ДРН) і вивченню їхніх властивостей. Вперше отримано та проаналізовано повні сімейства конформерів 5′-дезоксицитидилової, 5′-тимідилової, 5′-дезоксиаденілової та 5′-дезоксигуанілової кислот і структурних складових їхнього цукрово-фосфатного остову – молекул 2-дезоксирибози у трьох її ізомерних формах та молекул ортофосфорної кислоти, метилдигідрофосфату, 1,2-дідезоксирибофуранози-5-фосфату. Досліджено їхні властивості.
Для наукових співробітників і фахівців у галузі молекулярної біології та біофізики, а також аспірантів і студентів.
Структура мономеров ДНК : монография
61 Медицина
61:57:17
Т 35
Терешкевич Г. Т. (сестра Діогена). Основи біоетики та біобезпеки : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Г. Т. Терешкевич. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – 400 с. : рис.
Підручник створено на основі першого в Україні навчального посібника “Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти” (Терешкевич Г. Т, Львів : Світ, 2008). Заповнює прогалину в контексті нових вимог підготовки фахівців як медичних та фармацевтичних спеціальностей, так і спеціалістів у галузі державного управління, побудований на філософських засадах персоналізму – напряму філософії, який зосереджує увагу на людській особистості як найвищій цінності серед усіх творінь. Запропоновано новітні підходи до розуміння гідності й святості людського життя від моменту запліднення до природної смерті, проблем трансплантації органів, лікарських експериментів, випробування нових ліків, прав матері і дитини, контрацепції, абортів, генної інженерії, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом, а також проблем евтаназії, самогубства, реанімації. Проаналізовано правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання системи охорони здоров’я на засадах біоетики.
Для студентів медичного, медико-психологічного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, магістрантів, аспірантів, ординаторів та викладачів медичних навчальних закладів усіх рівнів, лікарів-практиків, медиків і фармацевтів, біологів, правників, працівників органів та закладів охорони здоров’я, а також усіх небайдужих до моральних проблем суспільства і охорони здоров’я.
Основи біоетики та біобезпеки
611 Анатомія
611.1
Ч-755
Чорнокульський С. Т. Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок (ангіоневрологія) : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / С. Т. Чорнокульський. – Київ : Книга плюс, 2013. – 96 с. : іл.
У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів верхньої та нижньої кінцівок, з використанням авторизованих схем та малюнків.  Обсяг поданого матеріалу відповідає навчальній програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України. Впроваджена сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997), український стандарт (Київ, 2001). Посібник рекомендується студентам і викладачам медичних університетів, коледжів, аспірантам, лікарям. Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок (ангіоневрологія)
612 Фізіологія
612.015.1
В 18
Варбанець Л. Д. Глікозидази мікроорганізмів і методи їх дослідження : монографія / Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 438 с. : рис., табл.
Монографія складається з трьох частин. У першій наведено теоретичні дані щодо ферментів як біологічних каталізаторів, увагу закцентовано на їх основних властивостях. Друга частина присвячена глікозилгідролазам мікроорганізмів, зокрема їх поширенню й локалізації, особливостям біосинтезу мікробною клітиною, детально описано фізико-хімічні, каталітичні, кінетичні властивості цієї групи ферментів. Систематизовано дані стосовно специфічності дії цих ферментів, взаємозв’язку їхніх властивостей та механізму функціонування. У третій частині розглянуто методи визначення активності глікозидаз, які найчастіше використовують як у наукових дослідженнях, так і в різних галузях промисловості та медицини, а також методи виділення й очищення позаклітинних і внутрішньоклітинних ферментів з метою отримання гомогенних препаратів, дослідження їхніх фізико-хімічних та каталітичних властивостей, різноманітні сучасні підходи щодо встановлення специфічності їх дії. Для мікробіологів, біохіміків, хіміків, біотехнологів, викладачів, аспірантів і студентів, які вивчають ферменти. Глікозидази мікроорганізмів і методи їх дослідження : монографія
612.015.1
В 18
Варбанец Л. Д. Пептидазы микроорганизмов и методы их исследования: монография / Л. Д. Варбанец, Е. В. Мацелюх. – Киев : Наук. думка, 2014. – 330 с.
[Паралельний титульний лист англ. мовою].
У монографії наведено сучасні дані, що стосуються пептидаз мікроорганізмів: класифікація, фізико-хімічні властивості і методи дослідження. Окремий розділ присвячено білковим інгібіторам пептидаз, які синтезуються мікроорганізмами. Приділено увагу також пептидазам з унікальними властивостями гідролізувати нерозчинні білкові субстрати: кератиназам, колагеназам, еластазам і фібринолітичним пептидазам.
Для мікробіологів, біохіміків, хіміків, викладачів, аспірантів і студентів, які досліджують пептидази мікроорганізмів.
Пептидазы микроорганизмов и методы их исследования: монография
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.2:34
З-194
Законодательство в семи странах переходного периода: права человека в сфере оказания медицинской помощи / Л. Белецкий, Т. Эзер, Д. Оверолл [и др.]. – [Б. г. : б. и.], [2012?]. – 120 с.
Во всем мире, особенно в тоталитарных и посттоталитарных странах, систему здравоохранения нередко использовали и продолжают использовать как инструмент наказания, принуждения и нарушения основных прав человека. Например, в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии, сложившаяся во многих медицинских учреждениях культура неуважения к пациентам, недопустимого обращения с ними и отсутствия контроля с течением времени создали почву для повсеместных серьезных нарушений прав пациентов и опасных условий труда медиков. Применение общих принципов прав человека в отношении всех участников процесса оказания медицинской помощи все чаще воспринимается как имеющее значение для общественного здравоохранения в целом, а также более широко – для эффективного экономического и социального развития. Существует настоятельная необходимость поддержки и укрепления правовых, административных и других средств защиты от нарушений прав человека на индивидуальном и системном уровне, причем делать это надо таким образом, чтобы обеспечить доступность качественной медицинской помощи. Помогая  выявлять и всячески поддерживать действенные механизмы, участики адвокации и спонсоры помогут добиться того, чтобы медицинcкая помощь была безопасной, эффективной и уважительной к пациенту. Законодательство в семи странах переходного периода: права человека в сфере оказания медицинской помощи
614.21
С 764
Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України: спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентивного механізму : офіційне вид. / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. – Київ, 2013. – 86 с. : табл.
Спеціальна доповідь акумулювала результати спільного з громадськістю моніторингу стану забезпечення права людини на якісне медичне забезпечення у слідчих ізоляторах і містить у тому числі аналіз проблем медичних оглядів у СІЗО, наявності медичних спеціалістів, якості діагностичного та іншого обладнання, заходів запобігання інфекційним хворобам усередині закладу, реалізації права на охорону здоров’я вразливих категорій ув’язнених – хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит, наркозалежних, психічно хворих, жінок, неповнолітніх, людей з особливими потребами. Окрім цього, у доповіді містяться посилання на міжнародні документи, які встановлюють основні вимоги до організації медичного забезпечення у місцях несвободи. Стан забезпечення права на медичну допомогу у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України
615 Фармація. Фармакологія
615.15
Б 68
Блавацька О. Правові основи фармації : навч. посіб. / Оксана Блавацька ; під ред. Б. Л. Парновського. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 655 с.
У навчальному посібнику розглядається проблематика правового забезпечення діяльності фармацевтичних підприємств, що включає загальні поняття правознавства та конкретне застосування правових норм у галузі фармації для регулювання створення і діяльності фармацевтичних підприємств, а також юридичну відповідальність за правопорушення у галузі фармації. Навчальний посібник рекомендований студентам вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації, провізорам-інтернам і провізорам-слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти. Правові основи фармації
615.2
S 99
Szukalski B. Narkotyki: kompendium wiedzy o środkach uzależniających / Bogdan Szukalski ; red. K. Błażejowska. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2005. – 223 s.
Książka-kompendium może służyć jako źródło bardziej szczegółowej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych. Pokazuje ona nie tylko zagrożenia związane ze stosowaniem narkotyków i dramatyczne, często nieodwracalne, skutki ich nadużywania, ale również molekularne mechanizmy działania narkotyków na struktury mózgu, leżące u podstaw zjawisk tolerancji i uzależnienia.
Książka okaże się przydatna nie tylko dla osób zajmujących się profesjonalnie problematyką narkomanii: lekarzy, toksykologów, analityków laboratoryjnych, ale również dla licznej rzeszy wykładowców i prelegentów prowadzących w szkołach wykłady na temat zagrożeń związanych z narkotykami oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom. Starannie opracowany skorowidz rzeczowy pozwoli im szybko znaleźć potrzebną definicję, pojęcie lub termin.
Narkotyki: kompendium wiedzy o środkach uzależniających
615.28
П 312
Петрух Л . І. Флуорени вірулоцидної дії. Противірусна активність флуренізиду і перспектива застосування у боротьбі з біотероризмом : [монографія] / Л . І. Петрух. – Львів, 2014. – 209 с. : табл.
У книзі висвітлено цілеспрямований пошук активних противірусних лікарських засобів серед новосинтезованих флуоренів. Описані результати доклінічних досліджень нових сполук за методиками первинної оцінки противірусної активності відповідно до розділів “Юридичних аспектів фармації”. Наведені дані експериментальних досліджень активності нових похідних флуорену щодо деяких ДНК- і РНК-вмісних вірусів, вірусу грипу птахів та хвороби Ньюкасл, особливо небезпечного вірусу кліщового енцефаліту. Власні дослідження автора і співавторів в науково-дослідній та інноваційній діяльності скеровані на перспективу використання оригінальних субстанцій та лікарських форм у фармацевтичній, медичній і ветеринарній практиці для боротьби з біотероризмом. Найактивніші сполуки флуоренового ряду запропоновані для широкої фармакологічної і клінічної апробації. Одна з фармакологічних речовин доведена автором до рівня лікарського засобу Флуренізиду, який впроваджений в медичну і ветеринарну практику. Книга розрахована на студентську молодь, науковців в галузі фармації, ветеринарної медицини та фармакології, підприємців-виробників ліків, фахівців, які цікавляться науковими надбаннями української фармацевтичної та медичної науки й перспективою впровадження інноваційних розробок у медичну й ветеринарну практику. Флуорени вірулоцидної дії. Противірусна активність флуренізиду і перспектива застосування у боротьбі з біотероризмом
615.28
П 312
Петрух Л. І. Хламідіоз. Флуренізид. Супозиторії антихламідійної дії : [посібник] / Л. І. Петрух, О. В. Павленко. – Львів : Львів. нац. мед. ун-т, 2015. – 347 с. : іл., табл.
У посібнику «Хламідіоз. Флуренізид. Супозиторії антихламідійної дії» розглянуті сучасні лікарські засоби, які застосовують в Україні для лікування хламідійної інфекції. Описані шляхи пошуку нових методів і схем лікування урогенітального хламідіозу. Автори акцентували увагу на впровадженні інновацій, на створенні нових оригінальних препаратів і лікарських форм, зокрема, супозиторіїв антихламідійної дії. Завдяки співпраці з широким колом вчених і фахівців у сфері виробництва ліків розроблено склад і досліджено клінічну ефективність супозиторіїв, які містять Флуренізид як основну діючу речовину.
Посібник містить широку інформацію про ліки, важливу для лікарів, провізорів, студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів.
Хламідіоз. Флуренізид. Супозиторії антихламідійної дії
615.82
Ф 505
Фізична реабілітація, спортивна медицина : нац. підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за ред.: В. В. Абрамова, О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. – 455 с. : табл., рис.
У підручнику викладено сучасні уявлення про спортивну медицину і фізичну реабілітацію. Подано вплив фізичних навантажень на організм, методи обстеження в спортивній медицині, обґрунтовано зв’язок функціонального стану з показниками здоров’я, розглянуто питання допуску до занять фізичними вправами, в тому числі осіб з граничними станами. Розглянуто передпатологічні і патологічні стани, спричинені нераціональними заняттями фізичною культурою і спортом, фактори ризику раптової смерті під час фізичних навантажень, медико-біологічні засоби відновлення. Описано показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації. Наведено клініко-фізіологічне обґрунтування та особливості застосування лікувальної фізичної культури й інших засобів фізичної реабілітації у комплексному лікуванні хворих різноманітного профілю.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Підручник може бути корисним для лікарів-інтернів, студентів факультетів фізичної реабілітації вищих навчальних закладів, фахівців спортивної медицини та фізичної реабілітації, лікарів загальної практики.
Фізична реабілітація, спортивна медицина
615.83
F 62
Fizjoterapia w kardiologii / pod red.: E. Smolis-Bąk, B. Kazimierskiej. – [S. l. : s. n.], [2013]. – 264 s. : fig.
Książka „Fizjoterapia w kardiologii”, przygotowana przez grono wybitnych ekspertów-praktyków, specjalistów zajmujących się pacjentami ze schorzeniami układu krążenia, znakomicie uzupełnia lukę w kompleksowym opracowaniu zagadnień dotyczących szeroko pojętej rehabilitacji kardiologicznej. Zawarte w niej informacje dotyczą fizjologii i patofizjologii oraz zasadniczych metod diagnostycznych, w szczególności zaś specyfiki postępowania fizjoterapeutycznego w kardiologicznych jednostkach chorobowych. Autorzy nie pomijają również tematów trudnych, kontrowersyjnych, jak chociażby aktywności seksualnej, która jest istotnym elementem determinującym jakość życia. Wydaje się, iż zawarte w opracowaniu obszerne wiadomości z dziedziny nowoczesnej fizjoterapii zainteresują nie tylko pracowników różnych specjalności medycznych, ale również studentów wielu pokrewnych kierunków. Jestem przekonany, że książka uzasadniająca konieczność stosowania rehabilitacji oraz promująca aktywność fizyczną u pacjentów kardiologicznych znajdzie wierne grono czytelników. Fizjoterapia w kardiologii
615.851
П 866
Психотерапевтическая клиника : хрестоматия / под ред.: О. С. Чабана, В. П. Самохвалова. – Тернополь : ТДМУ, “Укрмедкнига”.
Т. ІІ : Частная психотерапия / В. Н. Клинков, А. А. Коробов, В. П. Самохвалов [и др.]. – 2015. – 448 с.
Второй том хрестоматии содержит более прикладные работы из области психотерапии. Эго разделы практики психотерапии, опубликованные в научных изданиях Украины и за ее пределами за последние годы. Хрестоматия является совместным трудом коллектива авторов Украины, России и Чехии. Издание предназначено для психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов, а также для циклов специализации, предаттестационных циклов, циклов тематического усовершенствования, интернатуры по психотерапии и медицинской психологии. Психотерапевтическая клиника
616 Патологія. Клінічна медицина
616-005
П 758
Прийма О. Ендотоксикоз при гострих крововтратах : монографія / О. Прийма, В. Філь. – Дрогобич : [Видавничий відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка], 2015. – 123 с. : табл. – (Університетська бібліотека).
У монографії коротко викладені сучасні уявлення про патогенез ендотоксикозу, наведені результати власних досліджень про причини та механізми розвитку синдрому ендогенної інтоксикації при гострих  крововтратах. Велика увага приділена діагностичним та прогностичним критеріям ендотоксикозу, які необхідно ширше впроваджувати в клінічну практику. Підсумований досвід успішного застосування трьох методів детоксикаційної терапії: внутрішньосудинного низькоінтенсивного лазерного опромінення крові, непрямого електрохімічного окислення крові та ультрафіолетового опромінення крові.
Монографія розрахована на лікарів-терапевтів, лікарів-урологів, лікарів- хірургів, анестезіологів та інших. Може становити інтерес для широкого кола читачів, студентів ВНЗ, які вивчають навчальні дисципліни – основи медичних знань та фізичну реабілітацію.
Ендотоксикоз при гострих крововтратах
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12
С 833
Стратифікація ризику та упередження ускладнень основних серцево-судинних захворювань: вибрані лекції Української кардіологічної школи ім. М. Д. Стражеска : курс лекцій / [авт.-уклад.: В. М. Коваленко, Г. В. Дзяк, Г. В. Книшов та ін. ; за ред. В. М. Коваленко]. – Київ : [Видавець Максимов І. Ю.], 2004. – 252 с. : табл.
Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України в 2004 році продовжив роботу Української кардіологічної школи, започаткованої в 2002 році. Цикл лекцій школи був присвячений стратифікації ризику та упередженню ускладнень основних серцево-судинних захворювань. Під час роботи школи були представлені огляди найсучасніших лікарських засобів, розглянуто їх місце у фармакотерапії кардіологічної патології.
Матеріали Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеско, викладені у цій монографії, широко популяризують останні досягнення сучасної кардіології і є невід’ємною складовою післядипломного вдосконалення лікарів-кардіологів.
Стратифікація ризику та упередження ускладнень основних серцево-судинних захворювань
616.31 Стоматологія
616.31
В 749
Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии = Питання експериментальної та клінічної стоматології : сб. науч. трудов. – Харьков, 2015.
Вип. 11, Ч. 1 : Материалы научно-практической конференции с международным участием “Гофунговские чтения” в рамках празднования 210-летия ХНМУ и международного Дня стоматолога, г. Харьков 10 февраля 2015 г. / ред. кол.: Є. М. Рябоконь [и др.]. – 302 с. : табл., рис.
Збірка наукових праць присвячена 210-річчю Харківського національного медичного університету. У ній представлені матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гофунговскі читання» у рамках святкування 210-річчя ХНМУ та міжнародного Дня стоматолога (10.02.2015 р.). Збірка включає останні результати наукових досліджень по актуальних проблемах стоматології та щелепно-лицьової хірургії з різних країн. У випуск включені праці фахівців, які виконані на кафедрах стоматологічного профілю та суміжних дисциплін медичних ВНЗ і установ післядипломної освіти лікарів, а також в практичній охороні здоров’я. У них відбиті експериментальні, теоретичні і клінічні питання сучасної стоматології та щелепно-лицьової хірургії. Представлені роботи з питань профілактики, діагности, лікуванню і реабілітації стоматологічних захворювань у дорослих і дітей; педагогіки, історії стоматології, медичного краєзнавства та огляди літератури. Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии
616.31
В 748
Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии = Питання експериментальної та клінічної стоматології : сб. науч. трудов / М-во здравоохранения Украины, Харьков. нац. мед. ун-т. – Харьков, 2015.
Вип. 11, Ч. 2 : Материалы научно-практической конференции с международным участием “Гофунговские чтения” в рамках празднования 210-летия ХНМУ и международного Дня стоматолога, г. Харьков 10 февраля 2015 г. / ред. кол. : Є. М. Рябоконь [и др.]. – 265 с. : табл., рис.
Збірка наукових праць присвячена 210-річчю Харківського національного медичного університету. У ній представлені матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гофунговскі читання» у рамках святкування 210-річчя ХНМУ та міжнародного Дня стоматолога (10.02.2015 р.). Збірка включає останні результати наукових досліджень по актуальних проблемах стоматології та щелепно-лицьової хірургії з різних країн. У випуск включені праці фахівців, які виконані на кафедрах стоматологічного профілю та суміжних дисциплін медичних ВНЗ і установ післядипломної освіти лікарів, а також в практичній охороні здоров’я. У них відбиті експериментальні, теоретичні і клінічні питання сучасної стоматології та щелепно-лицьової хірургії. Представлені роботи з питань профілактики, діагности, лікуванню і реабілітації стоматологічних захворювань у дорослих і дітей; педагогіки, історії стоматології, медичного краєзнавства та огляди літератури. Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии
616.314
С 179
Самусєв Р. П. Основи клінічної морфології зубів : навч. посібник / Р. П. Самусєв, С. В. Дмитрієнко, О. І. Краюшкін ; [за ред. М. Р. Сапіна]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 352 с. : іл.
У пропонованому посібнику описано морфогенез зубів з урахуванням його можливих відхилень під дією дестабілізуючих факторів, викладено методи вивчення морфології зубів; розглянуто аномалії розвитку зубів. Малюнки зубів у всіх нормах виконані з натуральних препаратів. У книзі подано глосарій. Основи клінічної морфології зубів
616.37 Ендокринологія
616.379-008.64
С 22
Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины : монография / К. П. Зак, Н. Д. Тронько, В. В. Попова [и др.]. – Киев : Книга плюс, 2015. – 487 с. : рис.
[Паралельна титульна сторінка англ. мовою]
У книзі викладено сучасні уявлення про роль імунної системи в патогенезі цукрового діабету 1-го і 2-го типів (ЦД1Т і ЦД2Т), починаючи з доклінічного періоду. Узагальнені та проаналізовані дані літератури та результати власних досліджень, що стосуються різних показників вродженого і адаптивного імунітету, включаючи численні види цитокінів, хемокінів і адипокінів у здорової людини, пацієнтів з предіабетом і клінічно діагностованим діабетом. Вперше для оцінки функціонального стану різних видів лейкоцитів автори використали методи трансмісійної і скануючої електронної мікроскопії, а також ультраструктурної цитохімії. У монографії наводяться результати власних 15-річних проспективних клініко-імунологічних досліджень у дітей України з обтяженою спадковістю до ЦД1Т позитивних і негативних аутоантитіл острівців Лангерганса (IAA, GADA і IA-2A), що проводяться згідно вітчизняної Програми ІДЦД. Показана їх висока діагностична цінність для встановлення предіабету. Особливе місце приділено вивченню ролі імунітету в патогенезі ЦД2Т, що донедавна вважали тільки метаболічним захворюванням. Представлені докази того, що ЦД2Т є захворюванням, в основі якого лежить низько-градієнтне запалення  із дисрегуляцією продукції різних видів цитокінів, яке зароджуєтся ще на стадії інсулінрезистентності. Наводяться нові дані про те, що жирова тканина є потужним ендокринним органом, а ожиріння – запальним захворюванням, що супроводжується підвищеною секрецією прозапальних адипокінів та хемокінів, які відіграють кардинальну роль у розвитку діабету.  Для наукових співробітників і лікарів-ендокринологів, імунологів, терапевтів, хірургів та студентів медичних і біологічних вузів. Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины
616.7 Захворювання опорно-рухового апарату
616.711
У 485
Уліс Н. Є. Нейроортопедія : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Н. Є. Уліс ; за ред. Г. В. Гайка. – Київ : Медицина, 2014. – 359 с. : рис.
У посібнику “Нейроортопедія” запропоновано проблемно-орієнтований підхід до вивчення неврологічних аспектів у хворих із патологією опорно-рухового апарату. В основу покладено 40-річний досвід роботи в ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” у м. Києві, неврологом у лікарні м. Ужгород, неврологом у Народній Республіці Алжир. Потреба у виданні посібника зумовлена швидким поширенням знань про молекулярні основи неврологічних спінальних захворювань при патології опорно-рухового апарату і появою нових методів терапії таких хвороб. У виданні наведено ключові показники. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, неврологів, ортопедів, фахівців-науковців. Нейроортопедія
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8
O-22
Od neurobiologii do psychoterapii / pod red.: S. Murawca, C. Żechowskiego. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009. – 302 s.
Książka zawiera przegląd prac z pogranicza neurobiologii, psychologii eksperymentalnej, psychologii klinicznej i psychoanalizy. Dzięki uprzejmości autorów możemy zaprezentować Czytelnikowi prace czołowych zagranicznych teoretyków i badaczy takich jak A. Schore, O. Solms, V. Kapsambelis czy D. Westen, którzy poruszają zagadnienia status nieświadomości w nauce, wpływu traumy wczesnodziecięcej na rozwój mózgu, neurobiologii snu, czy psychodynamicznych podstaw leczenia farmakologicznego. Z kolei polscy autorzy – C. Żechowski, S. Murawiec, J. Brągoszewska, P. Rok-Bujko – podejmują takie zagadnienia jak neuropsychoanalityczne rozumienie schizofrenii i farmakoterapii, neurobiologia psychoterapii czy empiryczne podstawy badan nad psychoterapią.
Prezentowana książka jest jedną z pierwszych na polskim rynku pozycji przedstawiających ten intensywnie rozwijający się nurt w myśleniu o człowieku, który ma szanse istotnie wzbogacić myślenie kliniczne każdego psychologa terapeuty czy psychiatry.
Od neurobiologii do psychoterapii
616.8
O-52
Omdlenia – od rozpoznania do leczenia / pod red. M. Lelonek. – Wyd. 1. – Poznań : Termedia Wyd. Mediczne, 2010. – 165 с. : il.
Переклад заголовку :  Втрата свідомості – від встановлення діагнозу до лікування.
W książce, poza aktualnym stanem wiedzy, autorzy przedstawili własne doświadczenia z opracowaniem przypadków klinicznych. Po raz pierwszy w tak wyczerpujący sposób omówiono problematykę omdleń u dzieci oraz główne zagadnienia monitorowania parametrów ośrodkowego układu nerwowego i szczegółowych parametrów hemodynamicznych. W podręczniku znalazły się ponadto rozdziały poświęcone zagadnieniom psychologicznym i psychiatrycznym u chorych z omdleniami, jak również odmiennościom klinicznym u osób starszych. Omdlenia – od rozpoznania do leczenia
616.85
Q 26
Quarell O. Choroba Huntingtona: fakty / Oliver Quarell ; tł. z ang. B. Mroziak. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003. – 125 s. : fig.
Choroba Huntingtona jest uwarunkowanym genetycznie, dziedzicznym schorzeniem powodującym duże zniszczenie komórek nerwowych w mózgu. Diagnoza tej choroby stała się prostsza w ostatnich latach dzięki odkryciu wadliwego genu. Dziedziczny i inwalidyzujący charakter choroby Huntingtona oznacza, że bezpośrednio lub pośrednio dotyka ona wielu osób, z rodziną i opiekunami włącznie. W większości przypadków zaczyna się między 35 a 55 rokiem życia, a zatem osoby, które zdają sobie sprawę ze swego obciążenia genetycznego muszą podjąć decyzję, czy poddać się badaniu genetycznemu, aby dowiedzieć się, czy mają chorobotwórczy gen. I czy mogą założyć rodzinę. W swej pierwszej, napisanej specjalnie dla rodzin, książce autor udziela porad, jak żyć z tą inwalidyzującą chorobą. Adresowana do rodzin i opiekunów (profesjonalistów i nie-profesjonalistów) oraz do pacjentów ma odpowiedzieć na pytania, jakie nurtują i chorych, i ich opiekunów. Odkrycie chorobotwórczego genu zwiększyło możliwości dostępne osobom obciążonym ryzykiem zachorowania. Książka przystępnie wyjaśnia rolę poradnictwa genetycznego oraz informuje, jaką pomoc można uzyskać ze strony różnych organizacji pacjentów na całym świecie. Choroba Huntingtona
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-053.2
С 916
Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю заснування Житомирської обл. дитячої клінічної лікарні та 10-річчя відкриття філії каф. дитячої хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика (22 січ. 2015р., м. Житомир) / [ред. рада: О. К. Толстанов, О. М. Торбас, В. Ф. Марченко та ін.]. – Житомир : Полісся, 2015. – 272 с.
У матеріалах конференції представлені наукові і практичні роботи з питань надання хірургічної допомоги дітям. Описані сучасні інформативні методики обстеження дітей з врахуванням інформативності та безпеки, а також новітні технології при лікуванні вроджених та набутих недуг різної локалізації. Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям
617-089
S 90
Study Guide of Surgery for Medical Students (module 2) / B. Bezrodny, I. Kolosovych, R. Sydorenko [et al.]. – Київ : Книга плюс, 2010. – 255 p. : tabl.
The content of the textbook covers the new educational programme of surgery. The textbook devotes to preparing to 2-nd module and includes the questions of thorax, cardiac, endocrine and vascular surgery. The structure of material is presented with attention on basic part, terminology, signs, methods of diagnostics, tactics, methods of conservative and surgical treatment, basic and additional literature, tests for initial and final level of knowledge, tasks and materials for the self-study of the students for each lesson. In opinion of the authors, such structure of the textbook is beneficial for mastering the subject. For the foreign students of 5-th course of medical school of III-IV accrediting level. Study Guide of Surgery for Medical Students
[:]