[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №4[:]

[:uk]
57 Біологічні науки
577.1
Б 633
Біологічна і біоорганічна хімія : у 2-х кн. : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред.: Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської. – Київ : Медицина, 2016. – Кн. 2 : Біологічна хімія. – 543 с.
Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено молекулярним механізмам функціонування клітин крові, печінки, нирок, м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини. Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. Біологічна і біоорганічна хімія
61 Медицина
61(09)
П 705
Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 43. Медичні науки. Лікарський збірник. Нова серія. – Львів : [б. в.], 2015. – Т. 27. – 271 с.
У XXVII числі часопису опубліковані оригінальні дослідження у фундаментальних та клінічних науках, публікації на актуальні теми та інші цікаві матеріали.
Огляди літератури та результати оригінальних досліджень присвячені проблемам трансляційної медицини. Основною метою трансляційних досліджень у медицині є широке впровадження здобутків фундаментальних наук у діагностичну та клінічну діяльність, розробка новітніх медичних технологій у відповідь на актуальні виклики практичної медицини, що зумовлені соціальними проблемами суспільства, а саме, поширенням хвороб, пов’язаних зі способом життя, військовими діями, міграцією населення тощо.
Варта уваги розмова представників львівської медичної громади з Верховним Архієпископом Української Греко-Католицької Церкви і Кардиналом Блаженнішим Любомиром (Гузаром), яка була присвячена 150-річчю від дня народження Митрополита Андрея Шептицького).
У цьому числі часопису також представлено здобутки львівської наукової школи з хімії біологічно активних речовин – азолідинів, тіазанів та споріднених гетероциклічних систем як потенційних лікарських засобів, котру очолює чл.-кор. НАМН України, професор Борис Зіменковський.
 

Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 43. Медичні науки. Лікарський збірник.

61(091)
С 884
Ступак Ф. Я. Історія медицини : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. / Ф. Я. Ступак. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Книга плюс, 2016. – 176 с.
У підручнику розглядаються становлення і розвиток медико-гігієнічних знань у первісному суспільстві, формування медицини Стародавнього світу, Середніх віків, Нового і Новітнього часу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, істориків медицини та широкого кола читачів.  Історія медицини
61(09)
D 99
Dzieje medycyny w Polsce. [W 3 tomach]. Т. 1 : Od czasów najdawniejszych do roku 1914 / M. Błaszczyk-Kostanecka, J. Borówka, K. Brozek [et al.] ; red. naukowa W. Noszczyk. – Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. – xxix, 519 s.
Pierwszy tom pokazuje historię medycyny od czasów najdawniejszych do roku 1914.
Pomysłodawcą przygotowania tej 3-tomowej publikacji oraz jej redaktorem i współautorem jest z zawodu chirurg, a z zamiłowania humanista i historyk – profesor Wojciech Noszczyk. Profesor i wyśmienici współautorzy podjęli się niełatwego zadania przybliżenia polskiemu Czytelnikowi historii medycyny w Polsce. W książce chronologicznie opisano rozwój i osiągnięcia medycyny polskiej począwszy od średniowiecza aż po ostatnie lata Polski Ludowej z uwzględnieniem patriotyzmu, humanizmu, kultury i szerokich zainteresowań polskich lekarzy oraz zrzeszających ich organizacji i stowarzyszeń. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na charakterystyce rozwoju medycyny w kolejnych okresach historycznych w poszczególnych regionach kraju oraz na rozkwicie wybranych specjalizacji, uczelni i katedr.
 Dzieje medycyny w Polsce
611 Анатомія
611-018
К 891
Кузнецов С. Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб. пособ. для студ. мед. вузов / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Мед. информ. агентство, 2006. – 373 с.
Первое издание атласа получило широкую известность среди преподавателей и студентов. Важная особенность атласа – последовательные и подробные подписи под изображениями, создающие у студента достаточно цельное первичное представление и об этих изображениях, и об изучаемой теме в целом. Второе издание атласа дополнено новыми иллюстрациями и таблицами, а текст полностью переработан. Для студентов медицинских вузов, медицинских факультетов университетов и слушателей системы послевузовского профессионального медицинского образования.  Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии
611-018
М 545
Методики морфологічних досліджень / [М. М. Багрій, В. А. Діброва, О. Г. Попадинець, М. І. Грищук] ; за ред.: М. М. Багрія, В. А. Діброви. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 295+[32] с.
У виданні представлено методики, які дозволяють вивчити морфологічні особливості тканин організму в нормі та при патологічних станах, що є базисом стандартів доказової медицини. Вперше в Україні видається книга, в якій наведено як класичні методики дослідження в морфології, так і сучасні імуноморфологічні. Більшість методик перевірено авторами. Книга рекомендована для лікарів-патологоанатомів, лікарів-судово-медичних експертів-гістологів, лікарів-цитологів, лаборантів, науковців-морфологів. Видання буде корисним для викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів, які займаються морфологічними дослідженнями. Методики морфологічних досліджень
612 Фізіологія
612.015
Н 497
Нельсон, Дейвід Л. Основи біохімії за Ленінджером = Lehninger Principles of Biochemistry / Д. Л. Нельсон, М. М. Кокс ; пер. з англ. О. Матишевська, М. Доліба, А. Бабський [та ін.] ; наук. ред. С. Комісаренко, В. Троян, С. Костерін [та ін.]. – Львів : БаК, 2015. – xxiv, 1256 с.
Перше українське видання сучасного найпопулярнішого підручника з біологічної хімії Дейвіда Нельсона та Майкла Кокса, що є оновленою версією книги видатного американського вченого та викладача Альберта Ленінджера. Саме за підручниками цього автора, починаючи з 70-х років XX ст., готують фахівців у навчальних закладах біологічного, медичного, фармацевтичного та аграрного профілів практично в усіх країнах світу. Значення такої підготовки особливо важливе з огляду на інтенсивний розвиток нових наукових галузей – молекулярної біології, біотехнології, медичної біохімії та біоінформатики, основою яких є біохімія. Для студентів, аспірантів, викладачів та науковців з різних природничих дисциплін – біології, хімії, медицини, фармакології, ветеринарії та агрономії.  Основи біохімії за Ленінджером
612.6.05
П 279
Першин О. І. Біологія з основами генетики. Практикум : посіб. для практ. занять для студ. фармац. ф-ту заочної форми навч. вищ. мед. навч. закл. освіти зі спец. «Фармація» / О. І. Першин, З. Д. Воробець ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького], 2016. – 135 с.
Посібник призначений для практичних занять з курсу «Біологія з основами генетики» для студентів заочної форми навчання, спеціальність «Фармація», вищих медичних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Складений на основі навчальної програми 2015 року та згідно вимог центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України. Посібник охоплює всі розділи медичної біології, паразитології та генетики, що вивчаються на фармацевтичних факультетах. Враховано останні наукові досягнення в різних галузях біології, які тісно переплітаються з вимогами програми. Теоретична і практична частини занять тісно пов’язані з якісною підготовкою фармацевта-провізора. Кожне заняття побудоване так, що дозволяє закласти у студентів фундамент для навчання на профільних теоретичних і спеціальних кафедрах і засвоїти практичні навички, необхідні для подальшого навчання та самостійної роботи. Біологія з основами генетики
612
Ф 504
Фізіологія. Короткий курс : навч. посіб. для мед. і фармац. ВНЗ / [В. М. Мороз, М. В. Йолтухівський, Н. В. Бєлік та ін.] ; за ред.: В. М. Мороза, М. В. Йолтухівського ; МОЗ України. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 408 с.
У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.  Фізіологія. Короткий курс
613 Гігієна
613(092)
Д 659
Доля родини репресованого вченого-гігієніста : В. Я. Підгаєцький, 1889-1937. В. В. Підгаєцький, 1914-1991 / Ю. І. Кундієв, О. П. Яворовський, В. Д. Парій [та ін.]. – Київ, 2009. – 108 с.
Ця книга присвячена долі родини невинно засудженого 1930 року на сфабрикованому ДПУ процесі «СВУ» і розстріляного у 1937 році видатного українського вченого-гігієніста і педагога Володимира Яковича Підгаєцького. У центрі уваги авторів доля його стареньких батьків, дружини і сина Володимира, який, як і батько, став видатним вченим, але в галузі металургійного виробництва.

Книга призначена для фахівців двох галузей – медиків і металургів, а також для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної медицини і металургії.

Доля родини репресованого вченого-гігієніста : В. Я. Підгаєцький
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.88
Б 402
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. / О. П. Яворовський, В. М. Шевцова, В. І. Зенкіна [та ін.] ; за заг. ред. О. П. Яворовського. – Київ : Медицина, 2015. – 288 с.
Навчальний посібник підготовлено фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Посібник складено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни “Безпека життєдіяльності, основи охорони праці” та нового навчального плану 2015 р., затвердженого МОЗ України. У ньому викладено загальні питання безпеки життєдіяльності людини. Особливу увагу приділено шляхам формування культури безпеки та основам охорони праці медичних і фармацевтичних працівників у сучасних умовах. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці
614.2(477)
В 433
Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ : метод. рек. / С. Р. Коллінз, І. В. Кузін, Дж. Пеннер [та ін.]. – Київ : КІМ, 2016. – 135 с.
У методичних рекомендаціях викладено загальні принципи та основні рекомендації з організації та проведення оцінки закладів охорони здоров’я та організацій, які надають інші послуги у сфері профілактики та лікування ВІЛ, за методикою CLASS.
Методичні рекомендації призначено для фахівців, що проводитимуть оцінку за допомогою методики CLASS діяльності закладів, які надають послуги медико-соціального супроводу ВІЛ-інфікованим пацієнтам і послуги з консультування й тестування щодо інфекції, а також для керівників та фахівців таких закладів (лікарів-інфекціоністів, лікарів-епідеміологів, лікарів-лаборантів тощо).
Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров’я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ
614.876
Р 154
Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років потому: міжнародна наукова конференція, 18-19 квітня 2016, Київ, Україна = Health effects of the Chornobyl accident – 30 years aftermath : international conference, 18-19 April, Kyiv, Ukraine / World Health Organization, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, National Reseach Center for Radiation Medicine. – Kyiv, 2016. – 317 с.
В збірнику опубліковано доповіді наукових фахівців у галузі радіаційної біології та медицини, організаторів охорони здоров’я, експертів з питань радіаційної аварійної ситуації та медичної готовності, провідних національних експертів в галузі радіаційної біології та медицини з практичним досвідом досліджень наслідків Чорнобильської аварії.

У виступах проаналізовано 30-тирічний досвід досліджень наслідків Чорнобильської аварії, особливо – вплив малих доз іонізуючого випромінювання.

Мета конференції – поширення наукових знань про вплив Чорнобилю на здоров’я та визначення напрямків подальших наукових досліджень і медичної допомоги у випадках радіаційних аварій.

Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років потому
614.88
Т 191
Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищих (фармац.) навч. закл. I-IV рівнів акредитації / B. C. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – 3-тє вид. випр. – Київ : Медицина, 2015. – 520 с.
У підручнику висвітлено основні положення законодавчих актів з охорони праці, зокрема умови працевлаштування, тривалість робочого часу, трудова дисципліна, відпочинок, право на охорону праці, пільги та компенсації за важкі умови праці. Розглянуто питання техніки безпеки у лікувальних закладах під час роботи з приладами різного виду випромінювання, охорони праці в рентгенологічних, фізіотерапевтичних кабінетах, забудови та експлуатації інфекційних психо-неврологічних відділень, клініко-діагностичних лабораторій, судово-медичних закладів тощо. А також питання безпеки населення під час надзвичайних ситуацій, застосування засобів індивідуального і медичного захисту населення, проведення рятувальних робіт. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, лікарів, медичних сестер, співробітників санітарно-епідеміологічних станцій. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності
614.2:362.17
Т 299
Тези науково-практичних конференцій “Сімейна медицина. Перспективи та шляхи подальшого розвитку”, “Комплексний підхід до питань реабілітації”, “Новітні тенденції лікування та профілактики дерматовенерологічних проблем в рамках доказової медицини” (м. Львів, 13-15 квіт. 2016 р.). – Львів, 2016. – 90 с.
Опубліковано тези доповідей, які прозвучали на науково-практичних конференціях, організованих у рамках Львівського медичного форуму. В доповідях розглянуті питання розвитку сімейної медицини, комплексного підходу в реабілітації, лікування та профілактика дерматовенерологічних хвороб, дерматологічні проблеми в рамках доказової медицини. Сімейна медицина. Перспективи та шляхи подальшого розвитку
614.2
H 91
Human Rights in Patient Care : a practitioner guide: Ukraine / I. Byrne, T. Ezer, J. Cohen [et al.] ; ed. by I. Senyuta. – Lviv : Publishing house “Medicine and Law”, 2012. – 497 p.
Practitioner Guide belongs to the series of books, prepared within the frameworks of international project of the Open Society Institute. The book elucidates the rights and duties of patients and medical workers, forms and ways of these rights protection on the international, regional and national levels. The issues of forensic examinations fulfillment are also highlighted in the manual. The book contains a number of constitutional provisions, legal norms of laws and bylaw acts regulating every right and duty separately together with practical examples of their observance and violation, as well as examples from legal practice and useful pieces of advice as regards understanding and application of law.

The edition is designed for lawyers, who are interested in protection of human rights in health care sphere as well as for representatives of law enforcing bodies. It can be also useful for health care system workers, participators of the insurance market services, students, postgraduates, scientists and lecturers of medical and law educational institutions, law enforcing organizations and physical persons who are interested in legal regulation of the health care sphere.

Human Rights in Patient Care : a practitioner guide: Ukraine
615 Фармація. Фармакологія
615.2
Б 879
Брицун В. М. Довідник з хімічної структури наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : [моногр. довід.] / В. М. Брицун. – Київ : ЦП Компринт, 2016. – 257 с.
В монографічному довіднику узагальнена і систематизована інформація щодо хімічної структури, брутто-формул, номерів CAS та деяких фізіологічних властивостей наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Для наукових співробітників, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів медичних, фармацевтичних, хімічних, біологічних спеціальностей і представників відповідних служб. Довідник з хімічної структури наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
615.1
Б 907
Булах І. Є. Комп’ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. для студ. фармац. ф-тів вищ. навч. закл. МОЗ України / І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. – Київ : Медицина, 2016. – 208 с.
У навчальному посібнику викладено комплексний дидактичний матеріал для набуття теоретичних знань і відпрацювання відповідних практичних навичок щодо застосування методів математичного моделювання у фармації та статистичної обробки даних за допомогою комп’ютерних технологій. Посібник відповідає чинній програмі з дисципліни «Комп’ютерне моделювання у фармації». Навчальний матеріал посібника структуровано за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу на два змістових модулі: «Математичне моделювання у фармації засобами комп’ютерних технологій» та «Комп’ютерні технології у плануванні експерименту для контролю якості та аналізу даних». Для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України. Комп’ютерне моделювання у фармації
615.2
П 834
Протиінфекційні лікарські засоби : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / О. В. Крайдашенко, Є. П. Ткач, В. Р. Стець [та ін.] ; за ред. О. В. Крайдашенка. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 423 с.
У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології протимікробних лікарських засобів, а також їх раціонального застосування. Видання рекомендоване студентам старших курсів та лікарям-інтернам медичних ВНЗ, а також як додатковий навчальний матеріал для лікарів (загальної практики, терапевтів, інфекціоністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, неонатологів) та провізорів. Протиінфекційні лікарські засоби
615.851
Ф 333
Федоров Ю. В. Хелпери / Ю. В. Федоров. – Львів, 2013. – 55 с.
Принцип аналогій — це основний принцип, дякуючи якому ми можемо пояснити сутність і доцільність розвитку життя. На простому прикладі аналогічності розвитку і функціональності Т-лімфоцитів хелперів та діяльності людей, які обрали своєю професією допомогу життю, тобто хелперних ланок природи і суспільства, ми хочемо показати універсальність дії Принципу аналогій, його перспективність у пізнанні глобальних природних процесів. Хелпери
615.07
Ц 872
Цуркан О. О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. О. Цуркан, І. В. Ніженковська, О. О. Глушаченко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Медицина, 2015. – 151 с.
У навчальному посібнику поєднано теоретичні й конкретні методичні дані щодо контролю якості лікарських речовин. Для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів, інтернів, магістрів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Також посібник буде корисним для провізорів-аналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, лабораторій хіміко-фармацевтичних виробництв, оскільки містить дані для вибору показників якості під час формування та передреєстраційної апробації аналітичних нормативних документів. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами
615.1
P 56
Pharmaceutical Dictionary for students and staff : about 1000 entries / I. Nizhenkovska, O. Lysenko, N. Datsiuk [et al.]. ; main ed. Y. V. Tsekhmister, ed. by I. V. Nizhenkovska, O. Yu. Lysenko, N. O. Datsiuk [et al.] ; reviewer: A. S. Nemchenko, L. L. Davtian ; Ministry of Health of Ukraine, Bogomolets National Medical University. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 112 p.
Словник містить близько 1000 слів та словосполучень фармацевтичної термінології із профільних дисциплін: клінічної фармакології, технології виробництва ліків, менеджменту та маркетингу у фармації, організації і економіки фармації, фармацевтичної хімії, фармакогнозії та фармацевтичної технології ліків. У словнику наведено деякі хімічні формули, однак це не ілюстроване видання. Для студентів фармацевтичних факультетів, фахівців та лікарів. Pharmaceutical Dictionary for students and staff
616 Паталогія. Клінічна медицина
616-07
В 311
Вергун А. Р. Конвертація результатів деяких лабораторних досліджень у систему СІ: клініко-діагностичні та уніфікаційні паралелі / А. Р. Вергун, З. М. Кіт, О. М. Вергун. – Львів : Сполом, 2014. – 76 с.
Незважаючи на те, що процес переходу на міжнародну систему СІ не зупиняється, проте “старі” одиниці, напевне, ще довгий час будуть служити “еталонними” для орієнтації. Тому з метою попередження помилок на “перехідний” період необхідно подавати не лише межі норми для лабораторних даних, але також і коефіцієнти конвертації з одних одиниць в інші; це слід враховувати в нормативній документації. Дана книга є збірником таблиць, у яких подаються необхідні коефіцієнти конвертації окремих лабораторних показників на одиниці, прийняті у відповідності з впровадженою у 1969 році міжнародною системою одиниць СІ. Книга може бути цікавою для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лаборантів, хірургів та сімейних лікарів. Конвертація результатів деяких лабораторних досліджень у систему СІ: клініко-діагностичні та уніфікаційні паралелі
616-056.52
В 803
Вплив ожиріння на перебіг хвороб серцево-судинної, дихальної, травної та видільної систем / [О. Радченко, А. Л. Філіпюк, Ю. Панчишин та ін.] ; за ред.: О. Радченко, А. Л. Філіпюк. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 324 с.
Монографія розрахована на терапевтів, сімейних лікарів, кардіологів, а також на тих, хто тільки навчається (студенти 5-6 курсів вищих медичних закладів) чи робить перші кроки у терапевтичній науці та практиці.

На підставі клінічного обстеження та спостереження за 1300 хворими з найбільш частими хворобами внутрішніх органів описані особливості хвороб за умов їх перебігу на фоні надмірної маси тіла та ожиріння. Доведено, що коморбідний перебіг хвороб внутрішніх органів та ожиріння характеризується синтропією та інтерференцією, що слід враховувати під час обстеження пацієнтів і при визначенні тактики лікування. Автори  узагальнили теоретичні основи та практичний досвід, відображені у низці раніше опублікованих статей.

 Вплив ожиріння на перебіг хвороб серцево-судинної, дихальної, травної та видільної систем
616-091
П 206
Патоморфологія та гістологія : атлас / Д. Д. Зербіно, М. М. Багрій, Я. Я. Боднар, В. А. Діброва. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 800 с.
В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», які вивчають гістологію та патоморфологію, для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», лікарів-патологоанатомів, викладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаються патологічні стани та захворювання, патогістологічна картина яких тут продемонстрована. Патоморфологія та гістологія
616-073
Ф 737
Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці / І. Д. Герич, О. В. Булавенко, Л. Р. Остап’юк [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 366 с.
Протягом останніх десятиріч у медицині спостерігається підвищений інтерес до використання фізичних методів дослідження для діагностики різних захворювань. Авторами цієї монографії доведена діагностична цінність методу флуоресцентної спектроскопії (МФС), яка продемонстрована на моделях захворювань in vitro і клінічно підтверджена шляхом дослідження спектрів флуоресценції (СФ) та спектрів збудження флуоресценції (СЗФ) сироватки крові і сечі хворих з хірургічною та акушерською патологією. Встановлено особливо високу чутливість МФС для діагностики гнійно-септичних станів у хірургічних хворих і породіль.

Для працівників системи охорони здоров’я, викладачів і студентів медичних вузів, фізиків-експериментаторів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемою використання фізичних методів дослідження в медичній практиці.

Флуоресцентна спектроскопія
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
П 24
Педіатрія : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Т. О. Крючко, О. Є. Абатуров, Т. В. Кушнарева [та ін.] ; за ред.: Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова. – Київ : Медицина, 2015. – 208 с.
Національний підручник розроблено відповідно до навчальної програми з педіатрії для додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія». Представлений матеріал охоплює сучасні аспекти етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку, а також фізіології і патології дітей раннього віку. Містить матеріали для самостійної роботи та тестові завдання.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Педіатрія : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації
616-053.2
П 781
Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю (18 березня 2016 року, м. Харків) / під ред.: H. I. Макєєвої, Н. П. Алєксєєвої, К. К. Ярової, В. О. Головачової. – Харків, 2016. – 199 с.
Збірник тез видано за результатами науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю “Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією” з нагоди 30-річчя заснування кафедри педіатрії №2 та 75-річчя завідувача кафедри педіатрії №2, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора Юрія Васильовича Одинця.

Основні теми доповідей: питання нутриціології в педіатрії, дитяча нефрологія та урологія, дитяча пульмонологія та фтизіатрія, дитяча гематологія, дитяча кардіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча ендокринологія, неонатологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, генетичні захворювання у дітей, сучасні питання алергології в педіатрії, ювенологія.

 Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією
616-053.2
A 19
Aktuelle Fragen der Sozialpädiatrie. Bd. 1 : Wege zur Inklusion : Frühdiagnostik, Frühtherapie, kindliche Sozialisation / hrsg.: V. Mall, F. Voigt, N. H. Jung. – Lübeck, 2014. – 255 s.
Aktuelle Fragen der Sozialpädiatrie
616-053.2
S 63
Sioda T. Historia ożywiania noworodków w Polsce / Tomasz Sioda. – Poznan, 2015. – 153 s.
Autor, analizując różnorodne źródła (ikonograficzne, akty legislacyjne, podręczniki medyczne itp.) – zarówno polskojęzyczne, jak i zagraniczne – podejmuje szerokie spectrum problematyki związanej z pozorną śmiercią dzieci. Co ważne, powołując się na bogatą literaturę przedmiotu, ukazuje zmiany zachodzące zarówno w teorii, jak i praktyce ożywiania niemowląt. Doktor Tomasz Sioda z drobiazgowością badacza (i praktyka) odsłania przed odbiorcą zmieniające się metody i sposoby przywracania do życia niemowląt. Badaniami został objęty czas od połowy XVIII do lat 90. wieku XX. Historia ożywiania noworodków w Polsce
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12
К 663
Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією (клініко-ультраструктурні дослідження) : [монографія] / Ю. Г. Кияк, О. Ю. Барнетт, В. І. Ковалишин [та ін.]. – Львів : Кварт, 2012. – 159 с.
У монографії представлені результати комплексного клінічного та функціонального дослідження хворих із різними формами ІХС, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2-го типу та їх поєднанням у зіставленні з результатами електронно-мікроскопічного дослідження під час операційних біопсій міокарда, а також експрес-некропсій лівого шлуночка у померлих від інфаркту.

Розглянуто нові дані про патофізіологічні та патоморфологічні механізми виникнення гібернації кардіоміоцитів при цих хворобах. З’ясовано механізми смерті кардіоміоцитів при нестабільній стенокардії, у різних ділянках серця при інфаркті й післяінфарктному кардіосклерозі, а також на периферії післяінфарктної аневризми лівого шлуночка. Уперше описано феномен «гепатизації» тривало гібернованих кардіоміоцитів. Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів, а також кардіологів і сімейних лікарів, патофізіологів і патоморфологів.

в-трансфузіологів.

Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією
616.12
Ф 331
Федорів Ю. В. Склеродегенеративна кальцинуюча хвороба клапанів серця / Ю. В. Федорів. – Львів : [ЛНМУ ім. Данила Галицького], 2013. – 179 с.
Пройшло більше двадцяти років з початку вивчення склеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця в Україні, але це захворювання залишається маловідомим, незважаючи на значне розповсюдження. До сьогодні не визначені причини його виникнення, роль патологічного склерозування клапанів у розвитку СДКХКС, особливості диференційної діагностики, зокрема з хворобою Лева, варіанти розвитку і виникнення ускладнень, можливості консервативного лікування та профілактики. Сучасна медицина, не зважаючи на її доказову, наукову основу, залишається такою ж багатогранною і контраверсійною, як і в минулому. Яскравим прикладом цього є спроба лікування склеродегенеративної кальцинуючої хвороби клапанів серця статинами. Автор запрошує читачів разом з ним поринути у цікавий і захоплюючий світ наукового пошуку. клеродегенеративна кальцинуюча хвороба клапанів серця
616.3 Хвороби органів травлення
616.3
С 246
Свінціцький А. С. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення : практичний посібник для лікарів загальної практики / А. С. Свінціцький. – Київ, [2004]. – 240 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У практичному посібнику наведені основні положення діагностики та застосування медикаментозної й немедикаментозної терапії поширених захворювань органів травлення. Основна увага приділяється сучасним підходам до фармакотерапії захворювань органів травлення, а також механізмам дії препаратів різних класів, закономірностям фармакокінетики та взаємодії лікарських засобів, показанням та протипоказанням до їхнього застосування. Відомості про захворювання в розділах відповідають рубрикам МКХ-10. Практичний посібник розрахований на лікарів загальної (сімейної) практики, лікарів-гастроентерологів, терапевтів, фармацевтів, провізорів, а також на всіх тих, кого цікавлять питання надання допомоги пацієнтам із захворюваннями органів травлення. Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення : практичний посібник для лікарів загальної практики
616.38
S 99
Szczęsny W. Rzadkie przepukliny brzuszne u dorosłych – epidemiologia, etiologia, diagnostyka i współczesne metody leczenia / W. Szczęsny, W. Stankiewicz. – Warszawa : Fundacja Polski Przeglad Chirurgiczny, 2015. – Т. 21 – 64 s.
Необхідність вивчення корекції імунологічних змін у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень має суттєве значення для сучасної фтизіатрії.

Результати наукових досліджень, представлені в методичних рекомендаціях є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету: «Дослідження динаміки стану імунітету, встановлення критеріїв порушення та розробка своєчасної корекції у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної фази лікування». Отримані дані свідчать про необхідність корекції імунологічних змін.

Методичні рекомендації призначені для лікарів-фтизіатрів протитуберкульозних закладів України.

Rzadkie przepukliny brzuszne u dorosłych – epidemiologia, etiologia, diagnostyka i współczesne metody leczenia
616.31 Стоматологія
616.31:614.253
Н 603
Нідзельський М. Я. Естетичні акценти стоматології : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / М. Я. Нідзельський, Є. Г. Шиян, Г. М. Давиденко. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 208 с.
Зміст посібника передбачає надбання лікарями нових теоретичних знань з основ естетико-косметичного протезування для удосконалення професійних навичок естетичного спрямування. Книга призначена для лікарів стоматологів-ортопедів, які бажають підвищити свій професійний рівень та оволодіти новітніми технологіями в галузі естетико-косметичного протезування, а також лікарів-стоматологів, інтернів, ординаторів інших фахів, які займаються реконструктивно-відновлювальними технологіями лікування зубощелепної системи. Естетичні акценти стоматології
616.314-053.2
Т 35
Терапевтична стоматологія дитячого віку: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред. Л. О. Хоменко. – Київ : Книга плюс, 2014. – Т. 1 : Карієс зубів та його ускладнення. – 432 с.
У підручнику висвітлено питання клініки, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Розділи підручника відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджені Міністерством охорони здоров’я України. У першому томі викладено сучасні погляди щодо етіології і патогенезу карієсу зубів та його ускладнень у дітей. Особливу увагу приділено сучасним методам діагностики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці. Наведено класифікацию і принципи лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Описано малоінвазивні методики лікування карієсу зубів із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. Окремий розділ підручника присвячено лікуванню карієсу та його ускладнень в умовах загального знеболення. Текст підручника супроводжується значною кількістю ілюстративного клініко-рентгенологічного матеріалу. Для студентів стоматологічних факультетів, інтернів і стоматологів.  Терапевтична стоматологія дитячого віку
616.314-053.2
Т 35
Терапевтична стоматологія дитячого віку : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред. Л. О. Хоменко. – Київ : Книга плюс, 2015. – Т. 2. – 328 с.
Виконана робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету на тему: “Розробка методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах”. Методичні рекомендації видаються в Україні вперше та містять сучасні підходи до лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом. Методичні рекомендації призначені для лікарів-стоматологів дитячих лікувально-профілактичних установ практичної охорони здоров’я стоматологічного профілю усіх рівнів. Терапевтична стоматологія дитячого віку : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації
616.31-053.2
Х 233
Харьков Л. В. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : нац. підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова ; за ред. Л. В. Харькова. – Київ : Медицина, 2015. – 496 с.
Виконана робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету на тему: “Розробка методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах”. Методичні рекомендації видаються в Україні вперше та містять сучасні підходи до лікування карієсу зубів у дітей із дифузним нетоксичним зобом. Методичні рекомендації призначені для лікарів-стоматологів дитячих лікувально-профілактичних установ практичної охорони здоров’я стоматологічного профілю усіх рівнів. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку
616.4 Ендокринологія
616.43
Д 708
Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 10-11 березня 2016 р.) / [під ред. Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, Н. О. Кравчун, Т. І. Єфіменко]. – Харків, 2016. – 154 с.
На конференції були представлені доповіді, в яких обговорені результати експериментальних і клінічних досліджень, що характеризують сучасний рівень розуміння механізмів формування та прогресування ендокринопатій та їх ускладнень. Клінічні та вікові особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.714
Д 195
Данчин А. А. Эндоскопическая микрохирургическая анатомия арахноидальных кист средней черепной ямки и прилегающих базальных цистерн – эндоскопический атлас : атлас / А. А. Данчин, А. Г. Данчин, И. А. Лурин. – Киев : Полиграфкнига, 2009. – 80 с.
Данный эндоскопический атлас, первое издание в Украине подобного вида монографий, – это разработки нейрохирургов Главного военного клинического госпиталя МО Украины. Представленная монография является по сути анатомическим атласом в плоскости эндоскопической микроанатомии, отражающим топографо-анатомические взаимоотношения краниальных нервов, сосудов, жизненно важных структур среднего мозга, базальных субарахноидальных цистерн, граничащих с арахноидальными кистами средней черепной ямки. Книга предназначена для врачей-нейрохирургов, специалистов в области эндоскопической нейрохирургии, нейрорентгенологов, невропатологов, интернов и студентов высших медицинских заведений. Эндоскопическая микрохирургическая анатомия арахноидальных кист средней черепной ямки и прилегающих базальных цистерн – эндоскопический атлас
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8-089
А 381
Академік НАН та НАМН України Юрій Панасович Зозуля: понад 60 років у нейрохірургії: до 85-річчя з дня народження / за ред. В. І. Цимбалюка ; НАМН України. – Київ, 2012. – 176 с.
Книга присвячена 85-річчю від дні народження визначного нейрохірурга, науковця, організатора медицини, діючого патріарха Української нейрохірургії, академіка двох академій – Національної академії наук та Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора Юрія Панасовича Зозулі. Крім основних розділів, присвячених життю, становленню, науковій, організаційній і хірургічній діяльності Ювіляра, в книзі представлені дані про основні клінічні та наукові підрозділи Інституту нейрохірургії, які десятки років працювали під керівництвом Юрія Панасовича і переважна більшість яких очолюється учнями школи академіка Зозулі Ю. П. Академік НАН та НАМН України Юрій Панасович Зозуля
616.8
М 545
Методи обстеження неврологічного хворого : навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів, викл. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / Л. І. Соколова, Т. М. Черенько, Т. І. Ілляш [та ін.] ; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. – Київ : Медицина, 2015. – 144 с.
У навчальному посібнику викладено методики послідовного дослідження стану нервової системи, представлено різні варіанти патології неврологічних функцій. Наведено діагностичні можливості основних і додаткових методів обстеження пацієнтів. Описано принципи побудови та оформлення топічного і клінічного діагнозів. Для студентів, лікарів-інтернів і викладачів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Методи обстеження неврологічного хворого
616.89
П 588
Популярная психиатрия : ответы на наиболее часто задаваемые вопросы психиатрам / О. С. Чабан, Е. А. Хаустова, Е. В. Москаленко-Моспаненко [и др.]. – Киев, 2014. – 167 с.
Ответы на вопросы, собранные в этой книге, дают специалисты Клиники комплексной психотерапевтической реабилитации (Киев). Это сборник наиболее часто задаваемых в Книнике вопросов. Поэтому, несмотря на название «популярная психиатрия», ответы звучат достаточно серьезные и аргументированы как мировой практикой, та и знаниями и опытом сотрудников Клиники.
Данное издание является некоммерческим проектом и выполнено в рамках образовательных программ для пациентов и их родственников, врачей-интернистов, а также для всех, кто интересуется психотерапией и медицинской психологией.
Популярная психиатрия : ответы на наиболее часто задаваемые вопросы психиатрам
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби.
616.9-036.22
А 437
Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю створення кафедри епідеміології Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, Львів, 12-13 травня 2016 р. / за ред. Н. О. Виноград ; МОЗ України, НАМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України. – Львів, 2016. – 256 с.
До збірника ввійшли теоретичні та практичні результати наукових досліджень та роботи з практичної охорони здоров’я. У матеріалах збірника представлено сучасний стан інфекційної та паразитарної захворюваності, висвітлено широке коло питань з актуальних проблем епідеміології інфекційних, паразитарних та неінфекційних захворювань, їх профілактики, у тому числі вакцинопрофілактики та діагностики. Розглянуто питання інфекцій, що пов’язані з наданням медичної допомоги, біологічної безпеки в медицині та інших галузях, а також аспекти професійної підготовки лікарів. Для широкого кола наукових та практичних працівників медицини та інших суміжних галузей.  Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-089.5
І- 476
Ілько А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія / А. А. Ілько. – Київ : Медицина, 2014. – 263 с.
Теоретичний матеріал викладено згідно з навчальною програмою. Навчальний посібник допоможе студентам закласти основи вивчення етіології, патогенезу, клінічної картини та лікування невідкладних станів. У посібнику на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології, охорони праці і техніки безпеки в галузі анестезіології і реаніматології, необхідності нормалізації водно-електролітного, кислотно-основного стану, застосування препаратів крові та гемокоректорів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія
617(092)
Ї 110
Ї: незалежний культурологічний часопис : [збірник]. Чис. 82 : Ігор Герич: Діонісійське. – Львів, 2015. – 304 с.
Дане число видання присвячене пам’яті Ігора Герича.
Головний редактор часопису Тарас Возняк пояснює у вступній статті : «Ми розуміємо, що це видання є насправді пам’ятником, тому вибрали такий його образ, який, як на нас, відповідає гідності воїна, вчителя, професора, товариша. Тому ми звернулися до образу основи, колони, високої класики. Колони на жаль передчасно обламаної…
Є кілька традицій увічнення пам’яті. Видаються книги спогадів. Видаються тексти того, кого хочуть увічнити. Видаються збірки наукових творів, які присвячують тому, кого хочуть увічнити. І видаються наукові збірники, які не лише присвячуються увічнюваному, але й спонукають тих, хто візьме їх до рук задуматись, подумати разом з тим, хто вже відійшов. Відійшов, однак у тому спільному акті думання неначе повертається.
Автори цього видання вирішили поєднати всі чотири традиції».
Ї: незалежний культурологічний часопис
617.5
Ш 393
Шейко В. Д. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени : учеб. пособие [для врачей-интернов и врачей-слушателей факультета последипломной подготовки, хирургов] / В. Д. Шейко. – Полтава : АСМИ, 2015. – 559 с.
В учебном пособии представлены принципы неотложной диагностики, лечебной и хирургической тактики у пострадавших с тяжелыми сочетанными повреждениями мирного времени и боевыми огнестрельными ранениями. Изложены ключевые положения оказания помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, интенсивной терапии шока и хирургической тактики при политравме, сочетанных повреждениях груди, живота, таза, конечностей, нейротравме, раневой инфекции. Хирургия повреждений при политравме мирного и военного времени
72 Наука. Наукознавство
72.4(4УКР)
Н 34
Наука західного регіону України (1990-2010) / ред. кол.: З. Т. Назарчук [та ін.]; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Захід. наук. центр. – Львів : ПАІС, 2011. – 671 с.
Видання ознайомлює з найважливішими результатами фундаментальних та прикладних досліджень у різних галузях науки, які отримані академічними і галузевими науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами західного регіону України впродовж 1990-2010 рр., а також показує їх практичне застосування. Окремо подано довідковий матеріал про наукові роботи, відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки, інформацію про членів Національних академій наук України та підготовку наукових кадрів у регіоні.
Для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться історією та розвитком науки.
Наука західного регіону України
88.8 Дитяча психологія
88.8
К 95
Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. – Київ : Каравела, 2012. – 447 с. : табл.
Практичний курс містить чотири модулі: теоретичні основи вікової психології, психічний розвиток дитини від народження до вступу у школу, психічний розвиток школяра, психологія дорослої людини. До кожного модуля пропонуються варіанти проведення практичних занять, психодіагностичних методик та психокорекційних вправ.
Навчальний посібник підготовлено для навчальної дисципліни “Психологія розвитку та вікова психологія”, яку викладають для студентів Інститутів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова спеціальностей “Психологія”, “Психологія консультування”, “Практична психологія” та інших вищих педагогічних навчальних закладів України.
 Психологія розвитку та вікова психологія
[:]