[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №5[:]

[:uk]
611 Анатомія
611.1
Ч-755
Чорнокульський С. Т. Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія) : навч.-метод. посіб. / С. Т. Чорнокульський. – Київ : Книга плюс, 2016. –120 с.
 У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських схем та наукових препаратів.
Обсяг поданого матеріалу відповідає навчальній програмі, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. У посібнику впроваджені сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997), український стандарт  (Київ, 2001).
Посібник рекомендується студентам і викладачам медичних університетів, коледжів, аспірантам, лікарям.
 Анатомія судин та нервів голови і шиї
612 Фізіологія
612.015.6
П 766
Прімова Л. О. Метаболізм вітамінів і мінеральних речовин : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Л. О. Прімова, І. Ю. Висоцький. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. – 256 с.
 У посібнику викладені матеріали, які на основі останніх досягнень біологічної науки висвітлюють сучасний погляд на обмін вітамінів і мінеральних речовин в організмі людини і відповідають чинній програмі з біологічної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. З метою полегшення сприйняття матеріалу у посібнику використані схеми, таблиці, рисунки, акцентована увага на найбільш важливих питаннях теми. Це допоможе сформувати уявлення про метаболічні шляхи перетворень мікронутрієнтів – вітамінів, макро-, мікроелементів, зрозуміти механізми впливу цих сполук на основні біохімічні процеси в організмі людини, усвідомити необхідність есенційних факторів харчування для нормального метаболізму у здоровому організмі та за умов патології. З метою контролю засвоєння матеріалу у посібник введено тестові контрольні запитання з еталонами відповідей. Посібник буде корисний для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, викладачів, аспірантів, лікарів, біологів.  Метаболізм вітамінів і мінеральних речовин
613 Гігієна
613.71
А 365
Аймедов К. В. Валеология и возрастная физиология : учеб. пособие / К. В. Аймедов, В. В. Бабиенко, Г. А. Волохова. – Одесса : Пресс-курьер, 2015. – 320 с.
 У книзі розкрито значення валеології як науки про сукупність знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, розкрито основні методи і принципи досліджень. Валеологія розглядається у взаємозв’язку з віковою фізіологією, що допомагає правильно оцінити стан здоров’я людини у різні вікові періоди формування організму.

Навчальний посібник до багатьох розділів містить контрольні запитання, ситуативні задачі та еталони відповідей. Для кращого сприйняття і наочності поданий матеріал ілюстрований таблицями, графіками, схемами, статистичними даними за останні роки.

Розрахована на студентів вищих навчальних закладів, інтернів і лікарів-практиків.

 Валеология и возрастная физиология
615 Фармація. Фармакологія
615.21
В 433
Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів у практиці сімейної медицини : навч.-метод. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти МОЗ України / О. І. Висоцька, К. Беренс, К. Ю. Шаповал-Дейнега [та ін.]. – Київ : Калита, 2016. – 384 с.
Унікальність цього видання полягає в його спрямованості на надзвичайно актуальну та часто замовчувану проблему надання медичної допомоги із використанням контрольованих лікарських засобів, у тому числі опіоїдних анальгетиків для знеболення, полегшення стану  важкохворих пацієнтів.

Пропонований навчальний посібник є своєчасною відповіддю на теперішню гостру потребу в забезпеченні належного рівня навчання та підготовки лікарів загальної практики–сімейної медицини, лікарів–дільничних терапевтів, дільничних педіатрів та лікарів інших спеціальностей амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я з питань використання в поточній практиці наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів та наданні нагальної допомоги майже півмільйону осіб в Україні, які щорічно потребують паліативної допомоги для полегшення симптомів хвороб, що загрожують життю.

 Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів у практиці сімейної медицини
615.015
В 536
Висоцький І. Ю. Фармакологія : навч. посібник / І. Ю. Висоцький, Р. А. Храмова. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2015.
 Матеріал навчального посібника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології та медичної рецептури. На сучасному рівні висвітлені питання загальної та спеціальної фармакології. Наведені механізми дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання і протипоказання до застосування та побічна дія основних груп лікарських засобів. Основна увага приділяється відомостям, що мають фундаментальне значення для підготовки майбутнього лікаря. Третє видання посібника істотно перероблене і доповнене новими розділами, а також описом нових препаратів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти IV рівня акредитації.

 Фармакологія
615.849
К 563
Ковальський О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – 2-е вид. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 511 с.
 Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни “Радіологія” (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кредитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії.

Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей.

 Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика
615.38
Н 723
Новак В. Л. Трансфузійна медицина: погляд на проблему та перспективи розвитку : актова промова / В. Л. Новак. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 32 с.
 В актовій промові подана історія переливання крові починаючи від Гіппократа та Плінія і до сучасності. Розглянуто актуальні проблеми та питання, в яких автор звертається до досліджень українських та закордонних науковців. Накреслено перспективні напрямки розвитку трансфузійної медицини в Україні. Трансфузійна медицина: погляд на проблему та перспективи розвитку
616 Патологія. Клінічна медицина
616-006(092)
Г 704
Гортаючи сторінки газет : зб. статей / [уклад. В. Парубій]. – Львів : Сполом, 2015. – 151 с.
 Книга розповідає про життєвий і творчий шлях видатного лікаря-онколога, науковця і громадського діяча Бориса Тарасовича Білинського (1933 р.н.) на історичному тлі становлення медицини в Галичині. Значну увагу приділено створенню та розвитку онкологічної школи у Львові, вміщено спогади про відомих львівських онкологів Г. П. Ковтуновича та А. І. Гнатишака. Вкінці книги додано перелік газетних публікацій зі згадками  про Б. Білинського, а також до списку ввійшли публіцистичні статті автора та інтерв’ю з ним. Гортаючи сторінки газет
616-074
К 493
Клінічна лабораторна діагностика : практикум : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / Л. Є. Лаповець [та ін.]. – 4-те вид. – Львів, 2015. – 250 с.
Навчальний план та програма циклу спеціалізації розроблені для підготовки лікарів-лаборантів за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика». Метою практикуму є сформувати професійні знання, уміння та навики, а також ознайомити слухачів з останніми досягненнями в галузі клінічної лабораторної діагностики, біологічної та медичної наук, практичної охорони здоров’я, розвинути зацікавлення до подальшого самостійного поглибленого вивчення даної дисципліни.

Практикум складений на основі навчального плану та уніфікованої програми циклу спеціалізації за фахом «Клінічна лабораторна діагностика».

Клінічна лабораторна діагностика
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12
Д 401
Джанашия П. Х. Неотложная кардиология / П. Х. Джанашия, Н. М. Шевченко, С. В. Олишевко. – Москва : Бином, 2011. – 288 с.
 В монографии представлены клинически значимые положения неотложной кардиологии, необходимые для практической работы кардиологов, реаниматологов, врачей скорой помощи. Достаточно подробно обсуждаются разделы сбора анамнеза, физикального исследования и записи ЭКГ в условиях жесткого ограничения времени. Особое внимание уделено вопросам выбора и последовательности лечебных мероприятий при основных неотложных состояниях в кардиологии. Книга написана на основании данных отечественной и иностранной литературы и личного опыта авторов.

Книга предназначена для кардиологов, врачей скорой помощи, реаниматологов, врачей общей практики и других специалистов, сталкивающихся с кардиологическими проблемами, а также студентов медицинских вузов.

Неотложная кардиология
616.15(061)
С 37
75 років ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України”. – Львів, 2015. – 32 с.
 Видання присвячене ювілею ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України». Багато ілюстроване видання розповідає про історію установи, напрямки діяльності, досягнення і нові методи лікування, а також про науково-дослідні підрозділи, відділи та лабораторії. 75 років ДУ "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України"
616.2 Хвороби органів дихання
616.24
О-952
Очерки клинической пульмонологии : монография / В. К. Гаврисюк, Е. А. Меренкова, О. В. Страфун [и др.] ; под ред. В. К. Гаврисюка. – Киев : Велес, 2016. – 336 с.
Книга посвящена вопросам диагностики и терапии интерстициальных заболеваний легких. Каждый раздел включает современные сведения о клинической семиотике заболевания, принципах диагностики и терапии, иллюстрирован описанием клинических наблюдений. Особое внимание уделено характеристике возможностей компьютерной томографии высокого разрешения, которая по результату морфологической диагностики интерстициальных заболеваний легких в настоящее время успешно конкурирует с патогистологическими методами исследования. Наиболее подробно описаны принципы ведения пациентов с наиболее распространенными интерстициальными заболеваниями легких – саркоидозом и идиопатическим легочным фиброзом.

Книга предназначена для пульмонологов, терапевтов, фтизиатров, семейных врачей, рентгенологов.

Очерки клинической пульмонологии : монография
616.3 Хвороби органів травлення
616.32
Н 525
Неопухолевые заболевания пищевода : монография / П. Д. Фомин, В. В. Грубник, В. И. Никишаев, А. В. Малиновский. – Киев : Бизнес-Интелект, 2008. – 304 с.
Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной хирургии – неопухолевым заболеваниям пищевода: гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни, грыжам пищеводного отверстия диафрагмы, ахалазии пищевода и дивертикулам пищевода. Большое внимание уделено современным методам эндоскопической диагностики этих заболеваний и вопросам дифференциальной диагностики. Представлено подробное описание методик и результатов традиционных и современных малоинвазивных методов лечения неопухолевых заболеваний пищевода. На основании глубокого анализа мировой литературы и собственного опыта авторами выработана диагностическая тактика и четкие показания к использованию различных методов лечения заболеваний пищевода. Книга предназначена для хирургов, эндоскопистов, гастроэнтерологов. Неопухолевые заболевания пищевода : монография
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.71
К 314
Кашницкий С. Лечение позвоночника и суставов. Более 200 рецептов от практикующих целителей Монголии, Китая, Бурятии, Тибета / С. Кашницкий. – Москва : Астрель, 2012. – 95 с. – (Жемчужины восточной медицины).
 Перед вами книга, которая поможет одолеть артриты, артрозы, остеохондроз, отложение солей и прочие болезни суставов и позвоночника – болезни, которые так мешают нам жить!

Эта книга кардинально отличается от привычного сборника рецептов. Все средства, приведенные в ней, собраны во время поисковых экспедиций по Востоку, записаны со слов настоящих восточных целителей. Есть у этих рецептов и еще одно достоинство – доступность: обычные травы, привычные продукты, мед и даже простая вода – вот их составляющие.

Лечение позвоночника и суставов.
616.7
М 925
Мухін В. М. Фізична реабілітація при пошкодженнях опорно-рухового апарату : монографія / В. М. Мухін. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 398 с.
У монографії подано сучасні погляди на процес реабілітації, надано стислу характеристику травм опорно-рухового апарату, з клініко-фізіологічних позицій обґрунтовано необхідність використання після різних методів остеосинтезу лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, працетерапії. Описано показання протипоказання, терміни, послідовність і особливості їх застосування при вивихах, діафізарних і внутрішньо суглобових переломах, тотальному ендопротезуванні суглобів, переломах хребта і тазу, ампутаціях, а також травмах опорно-рухового апарату у спортсменів. Наведено результати власних досліджень використання фізичної реабілітації при певних рухових порушеннях.

Видання буде корисним для фахівців фізичної реабілітації, методистів ЛФК, лікарів-травматологів і суміжних спеціальностей, аспірантів, студентів вишів фізкультурного і медичного напрямків освіти.

 Фізична реабілітація при пошкодженнях опорно-рухового апарату
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8
Б 613
Биллер Х. Практическая неврология / Х. Биллер. – Москва : Медицинская литература, 2008. – Т. 1 : Диагностика / пер. с англ. под ред. С. А. Лихачева, Ю. В. Алексеенко, Н. А. Тотолян. – 892 с.
 Настоящее издание обобщает опыт ведущих специалистов США в области неврологии и представляет собой краткое клиническое руководство, в котором изложены основные принципы диагностики неврологической патологии у взрослых и детей.

Для неврологов, врачей общей практики, педиатров, студентов старших курсов медицинских вузов, а также научных работников.

Практическая неврология
616.831
Ч-524
4й Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи : матеріали форуму, 7-8 квітня 2016 р., м. Львів / МОЗ України, Держ. установа “Укр. держ. НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України”, Школа реабілітаційної медицини Укр. католицького ун-ту [та ін.]. – [Дніпропетровськ] : [Літограф], 2016. – 80 с.
 Матеріали Форуму включають інформацію щодо організації процесу нейрореабілітації, використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, епідеміології, окремих методик (нейро)реабілітації, психологічної допомоги та дитячої реабілітації. Збірка містить 69 тез українських та білоруських авторів. Лекторами Форуму 2016 були провідні фахівці у галузях нейрореабілітації, фізичної та реабілітаційної медицини, неврології, фізичної терапії, медико-соціальної експертизи з Німеччини, Ізраїлю, Латвії, Канади, Чехії, Швейцарії та України. 4й Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи : матеріали форуму, 7-8 квітня 2016 р., м. Львів
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.921.5
Г 856
Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти МОЗ України / В. Л. Савицький, В. І. Трихліб, Г. В. Осьодло [та ін.]. – Київ : СПД Чалчинська Н. В., 2016. – 206 с. – (Бібліотека військового лікаря).
 У навчальному посібнику викладено питання щодо клінічних проявів грипу, гострих респіраторних захворювань, їх діагностики, лікування, профілактики.

Для слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів і слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти: інфекціоністів, терапевтів, лікарів загальної практики, фахівців суміжних спеціальностей.

Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-001
К 492
Климовицкий В. Г. Манипуляции в практике ургентной травматологии : практическое руководство / В. Г. Климовицкий, В. Н. Пастернак. – Москва : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2003. – 382 с.
 Рассмотрены вопросы оказания помощи при наиболее часто встречающихся в клинической практике травмах, описаны техники выполнения местной и регионарной анестезии, вправления вывихов и репозиции переломов различных сегментов опорно-двигательного аппарата и другие лечебные манипуляции; изложены показания к их проведению, а также даны рекомендации по предупреждению возможных ошибок и осложнений. Издание рассчитано на врачей-травматологов и хирургов, врачей-интернов и средний медицинский персонал. Манипуляции в практике ургентной травматологии
617
М 545
Методичні рекомендації в хірургії / В. П. Андрющенко, Я. С. Березницький, B. В. Бойко [та ін.] ; під ред. П. Д. Фоміна. – Київ : Бібліотека «Здоров’я України», 2012. – 204 с. – (Бібліотека «Здоров’я України»).
Методичні рекомендації присвячені удосконаленим алгоритмам діагностики і лікування гострої ШКК та допоможуть лікарям практичної охорони здоров’я у наданні більш якісної медичної допомоги хворим з цією важкою хірургічною патологією. При підготовці даного видання використані сучасні міжнародні рекомендації, індикатори якості езофагогастродуоденоскопії ASGE/ACG, мета-аналізи бази даних Cochrane Library, накопичені клінічні дані вітчизняних науковців, які займаються наданням медичної допомоги хворим на гостру кровотечу в просвіт ШКТ. Підготовлені методичні рекомендації призначені для лікарів хірургів, анестезіологів та реаніматологів, ендоскопістів, сімейних лікарів, а також для лікарів-інтернів зазначених спеціальностей.  Методичні рекомендації в хірургії
617-089.84
Т 654
Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : зб. тез (Київ, 7 листоп. 2014) / МОЗ України, Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Ін-т клітинної терапії, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, Асоц. банків пуповинної крові, інших клітин і тканин людини. – Київ, 2014. – 42 с.
В Інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє», приурочена до 20-річчя створення Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, і присвячена найактуальнішим проблемам розвитку трансплантології.

В роботі конференції взяли участь лікарі відділень трансплантації органів, тканин і клітин, відділень гемодіалізу, нефрологи, організатори системи охорони здоров’я, кріобіологи, фахівці в області клітинних технологій та інші спеціалісти, що проводять підготовку і реабілітацію пацієнтів після трансплантації, а також займаються експериментальною трансплантологією, біоімплантологією та штучними органами. Були озвучені доповіді на найбільш актуальні теми в галузі, в тому числі: «Перспективи та напрямки розвитку органної трансплантації», «Експериментальна трансплантологія та штучні органи», «Етичні та правові аспекти трансплантології», «Клітинна трансплантація і терапія», «Організаційні аспекти діяльності банків пуповиною крові та інших тканин і клітин людини».

Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє
618 Гінекологія. Акушерство
618.1
З-332
Запорожан В. М. Репродуктивне здоров’я жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу / В. М. Запорожан, Вл. В. Подольський. – Київ, 2016. – 520 с.
 В монографії досліджено стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, з соматоформними захворюваннями на тлі порушень вегетативного гомеостазу. На основі проведених досліджень проаналізовані клініко-параклінічні паралелі між змінами репродуктивного здоров’я та особливостями вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з соматоформними захворюваннями. Визначено прогнозтичне значення факторів ризику щодо змін репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку та для особливостей порушень вегетативного гомеостазу при соматоформних захворюваннях.

На основі результатів проведених досліджень розроблені принципи лікування та профілактики змін репродуктивного здоров’я та порушень вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з соматоформними захворюваннями.

Репродуктивне здоров’я жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу
[:]