[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. № 4[:]

[:uk]
54 Хімія
543
А 64
Аналітична хімія. Якісний аналіз : навч.-метод. посіб. для студ. вищих мед. та фармац. навч. закл. / Т. Д. Рева, О. М. Чхало, Г. М. Зайцева [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 279 с.
Посібник містить матеріал, викладений на сучасному науковому рівні, з теорії та практики якісного хімічного напівмікроаналізу, необхідний для визначення найважливіших катіонів і аніонів.
Посібник складено відповідно до вимог і обсягу програми з якісного хімічного аналізу для фармацевтичних факультетів. Значну увагу приділено реакціям катіонів і аніонів, які мають значення у фармації, що вигідно вирізняє посібник серед раніше виданих з цієї дисципліни, чітко сформульовано особливості мікрокристалоскопічного, краплинного, дробного і хроматографічного методів аналізу йонів, використано також деякі нові реакції, описані за останні роки в сучасній науковій літературі.Для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів – університетів, інститутів й академій.
61 Медицина
61:620.3
Ч-373
Чекман І. С. Нанонаука: медико-біологічні основи : монографія / І. С. Чекман. – Київ : Медкнига, 2017. – 219 с.
У монографії узагальнені дані літератури та результати власних досліджень з теоретичних і практичних основ нанонауки, яка вивчає зміни корпусколярно-хвильових властивостей нанорозмірних матеріалів, що відбуваються при переході від макро- до нанорозмірів. Детально проаналізовані більшість основних властивостей нанорозмірних частинок і матеріалів. На думку автора, переважання хвильових властивостей у наноматеріалах над корпускулярними зумовлює значну зміну їх фізико-хімічних властивостей, а також підвищення фізичної, механічної та біологічної активності. Не всі зазначені в монографії положення експериментально й клінічно підтверджені, деякі вимагають додаткового вивчення. Перспективні міждисциплінарні дослідження сприятимуть подальшому становленню наномедицини як науки.
611 Анатомія
611.9
K 75
Korenkov O. V. Topographical Anatomy of the Neck : study guide / O. V. Korenkov, G. F. Tkach. – Sumy : Sumy State University, 2017. – 101 p.
This study guide is intended for the students of medical higher educational institutions of IV accreditation level, who study Human Anatomy in the English language.
612 Фізіологія
612
Н 34
Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними : [монографія] / Ю. М. Кожем’якін, О. С. Хромов, Н. Є. Болдирєва [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 181 с.
Рекомендації містять найважливіші відомості про сучасні вимоги з утримання лабораторних тварин та загальні прийоми роботи з ними. Рекомендації є посібником з практичної роботи з лабораторними тваринами для фахівців медико-біологічного профілю.
612.015
B 60
Biological and bioorganic chemistry : in 2 books : textbook for students of higher education establishments – medical universities, institutes and academics. Book 1 : Bioorganic chemistry / B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko, I. V. Nizhenkovska, G. O. Syrova. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 287 p.
The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids). This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.
613 Гігієна
613
H 99
Hygiene and ecology : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук [et al.] ; ed. by V. G. Bardov ; пер. з укр. Н. М. Ковальчук. – 2nd ed., updated. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 688 p.
 У підручнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища, їх впливу на здоров’я людини і громадське здоров’я, зокрема на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, виховання, лікування тощо. Підручник включає всі основні розділи загальної гігієни та екології людини і укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” згідно з вимогами Болонського процесу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, практичних лікарів.

614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.88
Е 457
Екстрена та невідкладна медична допомога : навч. посіб. / О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, А. І. Могильник [та ін.] ; за ред. Д. А. Шкурупія. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 240 с.
Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програм з дисципліни “Екстрена та невідкладна медична допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготовлений відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності “Медицина”.

Посібник може бути корисний студентам спеціальностей “Педіатрія”, “Стоматологія”.

614.2:362.17
С 371
Сімейна медицина : в 3 кн. : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації. Кн. 3 : Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики / Л. С. Бабінець, О. М. Барна, С. В. Білецький [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 679 с.
У підручнику розглянуто аспекти діяльності сімейного лікаря з позицій поліпрофільності загальної лікарської практики. Наведено практичні рекомендації щодо дій сімейного лікаря під час ведення хворих із нозологіями, які розглядаються на етапі первинної медичної допомоги. Викладено клінічну картину, діагностику, особливості лікування та профілактики таких пацієнтів сімейним лікарем у межах його професійної компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які надають спеціалізовану допомогу. Книга написана відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» та рекомендована як підручник для студентів й інтернів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій. Також вона буде корисна сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам.
614.2:362.17
F 22
Family Medicine : in 3 books : textbook for students of higher medical establishments of the 4th level accreditation. Book 1 : General Issues of Family Medicine / O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, O. M. Barna [et al.]. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. – 560 p.
The book explores the theoretical basis of family medicine. It also seeks to analyze the social preconditions of the need for family medicine, the main aspects of the family doctor’s practice, the working process problems as well as the means to solve them. The book summarizes years of experience in teaching family medicine at leading medical universities of Ukraine. The authors outline modern views in general practice and the concept of its development; describes the organization of outpatient care in the most widespread diseases of the therapeutic profile; study the methods of providing emergency assistance in lifethreatening conditions. The textbook provides information on the diagnosis, treatment, prevention, prophylactic medical observation, examination of incapacity for work, which will allow the doctor to properly assess symptoms, determine a list of diseases for differential diagnosis, and in future — to formulate a diagnosis and plan treatment and rehabilitation activities.
614.2:362.17
F 22
Family Medicine : in 3 books : textbook for students of higher medical establishments of the 4th level accreditation. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / L. S. Babinets, O. M. Barna, S. V. Biletskyi [et al.]. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 376 p.
The textbook is composed in accordance with curriculum in the specialty «General Practice — Family Medicine». The textbook presents the current approach to common problems in family physician practice, highlights the main symptoms and syndromes in cardiology, gastroenterology, pulmonology, nephrology, hematology, endocrinology as well as other syndromes that general practitionerfamily physician most often manages in medical practical activity. Information on the causes, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic search algorithms in the presence of these syndromes, differential diagnosis of various diseases manifested by these symptoms and syndromes is provided in the textbook. Assessment and treatment algorithms, first aid managing and practical recommendations are proposed in detail. For students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies, internship doctors in the specialty «General Practice – Family Medicine».
616.89
L 43
Lazurenko O. O. General and Medical Psychology : textbook / O. O. Lazurenko, O. Yu. Tabachnikov. – Kyiv : Book-plus, 2018. – 232 p.
The main principles of normative courses in General Psychology and Medical Psychology are presented in this book. General and Medical Psychology problems are studied at this training and methodical manual. A series of special task at the end of each part provides active and conscious learning of educational information. The textbook “General and Medical Psychology” is for the students of the higher medical educational establishments, where these courses are taught. Educational objectives: development of professional psychological competence of future doctor.
615 Фармація. Фармакологія
615.1
Г 51
Гирина Н. П. Техніка лабораторних робіт : навч. посіб. для студ. мед. (ф-тів) коледжів, училищ та ін-тів медсестринства за спец. “Фармація” / Н. П. Гирина, А. В. Шляніна, І. С. Ковальчук. – Київ : Медицина, 2017. – 303 с.
У навчальному посібнику викладено основні принципи обладнання лабораторій, організації робочого місця та включено правила техніки безпеки, інструкції з надання першої долікарської допомоги у разі нещасних випадків. Зміст навчального посібника розкриває суть і правила виконання найбільш важливих лабораторних робіт, таких як мікроскопування, зважування, приготування розчинів, титрування, фільтрування, центрифугування, рефрактометрія, роботу з лабораторними посудом, нагрівальними приладами, хімічними реактивами тощо. Навчальний матеріал, викладений у посібнику, поділено на десять розділів, ілюстровано малюнками лабораторного посуду, приладів і обладнання, схемами приготування розчинів, які сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—III рівнів акредитації.

615.84
K 79
Kovalsky O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging : textbook for students of higher medical educational establishments of IVth accreditation level / O. V. Kovalsky, D. S. Mechev, V. P. Danylevych. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 498 p.
The textbook for students of higher medical educational establishments was created in accordance with the program for the discipline “Radiology” (Kyiv, 2006) and complies with the principles of the European credit-modular system for the high-quality training of doctors. In the textbook there are represented the most recent achievements of Medical Radiology, Diagnostic Imaging techniques and its principles, diagnostic imaging of internal organs diseases, diagnostic algorithms in the study of organs and systems, questions for self-control and case studies. For the convenience of students the current level of radiation therapy is presented in one publication. For students of higher medical educational establishments of IVth accreditation level, interns-radiologists and physicians of other specialties.
616 Патологія. Клінічна медицина
616.1/.4
А 656
Андрейчин С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 259 с.
У посібнику викладено сучасні методи фізикального обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів (розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної. Наведено характеристику методик обстеження, клінічну інтерпретацію отриманих даних. Видання містить 224 оригінальні ілюстрації, що полегшує оволодіння практичними навичками обстеження хворого. Посібник укладено відповідно до програми для студентів вищих навчальних медичних закладів України IV рівня акредитації.
616-074
К 293
Катеренчук І. П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці : навч. посіб. / І. П. Катеренчук. – 2-ге вид. стер. – Київ : Медкнига, 2018. – 227 с.
У навчальному посібнику наведені діагностичні значення й клінічне тлумачення лабораторних показників у терапевтичній клініці, визначено референтні норми клінічних і біохімічних показників крові, сечі та інших біологічних рідин залежно від віку й статі, висвітлено механізми змін цих показників при різних захворюваннях і патологічних станах, акцентовано увагу на тому, що точний результат можливий лише за умови чіткого дотримання правил проведення діагностичної процедури. Посібник-довідник буде корисним не лише для студентів старших курсів і лікарів-інтернів, він також стане в пригоді сімейним лікарям, лікарям-інтерністам, практикуючим лікарям інших спеціальностей, а також усім тим, хто цікавиться питаннями визначення лабораторних показників на практиці.
616-074
К 493
Клінічна лабораторна діагностика : підручник. Частина І. Гематологічні дослідження / Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь, О. О. Ястремська [та ін.] ; за заг. ред. Л. Є. Лаповець. Львів : Ліга-Прес, 2018. – 332 с.
В першій частині запропонованого підручника “Гематологічні дослідження” автори виклали сучасні уявлення про кровотворення, представили новітні аспекти діагностики захворювань крові відповідно до критеріїв класифікації ВООЗ, висвітлили сучасне розуміння функціонування системи гемостазу, а також методи діагностики та моніторингу лікування захворювань, що супроводжуються порушенням коагуляції. У книзі узагальнені матеріали багатьох вітчизняних та міжнародних публікацій, найавторитетніших монографій як з фундаментальних, так і з практичних питань гематології. Книга буде корисною і цікавою не тільки для лікарів-інтернів, студентів медичних вузів, фахівців лабораторної медицини, а й для клініцистів різних спеціальностей.
616-074
К 493
Клінічна лабораторна діагностика : підручник. Частина 2. Загально-клінічні та цитологічні дослідження / Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь, О. О. Ястремська [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 386 с.
У другій частині підручника узагальнено матеріал багатьох публікацій, зокрема найавторитетніших підручників, монографій і матеріалів міжнародних конференцій. Підрозділи складені за єдиним планом і передбачають висвітлення загальних положень, етіології, патогенезу захворювань різних органів та систем, традиційних і сучасних можливостей діагностики. Запропонований підручник буде корисним для спеціалістів з лабораторної медицини, а також допоможе зорієнтуватись в сучасних можливостях лабораторної служби практичним лікарям різних спеціальностей.
616.1/.4
I 69
Internal medicicne : Critical care = Внутрішня медицина : Невідкладна допомога : textbook for students of higher education establishments – medical universities, institutes and academics / O. Ya. Babak, O. M. Bilovol, N. M. Zhelezniakova [et al.] ; ed. by O. Ya. Babak, O. M. Bilovol. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. – 367 p.
The “Internal Medicine: Critical Care” provides the depth and breadth of coverage that reflects the complexity and expertise needed to practice emergency medicine successfully in today’s fast—paced environments. It is an important contemporary clinical emergency care resource for students of higher education eshtablishments — medical universities, institutes and academies. The textbook was published in the English language, illustrated with pictures and tables, which are easy to learn and to store in memory for a long time. This textbook also gives possibility to find answers quickly when you are faced with a difficult diagnosis or need the latest treatment recommendations, step-by-step guidelines and new pharmacologic considerations.
616-092
P 32
Pathophysiology = Патофізіологія : textbook for students of higher education establishments / N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev, N. N. Zayko [et al.] ; ed. by N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. – 655 p.
The textbook is prepared by a team of staff at higher educational institutions and academic research institutions of Ukraine, who are recognized experts in various aspects of pathophysiology that gives reason this basic textbook to be national. It is recommended for English-speaking students of higher medical educational establishments. The textbook can be useful for teachers and physicians of all specialties.
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
P 36
Pediatric physical examination = Клінічне обстеження дитини : textbook for students of higher educational institutions / O. V. Katilov, D. V. Dmytriiev, K. Yu. Dmytriieva, S. Yu. Makarov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 498 p.
У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12-07
А 655
Андрейчин C. М. Практична електрокардіографія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / C. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – 155 с.
У навчальному посібнику викладено основи електрокардіографічної діагностики патологічних станів, які найчастіше зустрічаються в кардіології. Наведено дані про анатомо-фізіологічні особливості функціонування серця, біофізичні основи даного методу дослідження, методику реєстрації, розшифрування та характеристику нормальної електрокардіограми, а також пояснення патогенезу змін, що виникають при ЕКГ при патології.
616.12-008
Д 33
Денесюк В. І. Аритмії та блокади серця: 30-річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини : практичне керівництво / В. І. Денесюк, В. М. Мороз, О. В. Денесюк. – Київ : Центр ДЗК, 2017. – 560 с.
Матеріали в практичному керівництві викладені на основі принципів доказової медицини та великого досвіду роботи авторів. Велика увага надається стандартам діагностики та тактиці лікування аритмій серця із застосуванням простих, доступних та інформативних алгоритмів. Доцільно відмітити, що в Україні сучасного практичного керівництва або монографії з порушень ритму серця немає. Практичне керівництво рекомендується аритмологам, науковцям, кардіологам, терапевтам, лікарям невідкладної медицини, сімейним лікарям, студентам, курсантам старших курсів та спеціалістам інших галузей медицини.
616.12
С 429
Скибчик В. А. Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології : посібник / В. А. Скибчик, Я. В. Скибчик. – 2-ге вид., допов. – Львів : [Простір-М], 2016. – 156 с.
У виданні розглянуто найпоширеніші невідкладні стани в кардіології, які зустрічаються в лікарській практиці. У кожній із представлених нозологій коротко визначено сутність патології, причини її виникнення, описано електрокардіографічні діагностичні критерії з відповідною ілюстрацією електрокардіограм і алгоритми лікування. Книга може стати надійним джерелом сучасної інформації та швидким вказівником для прийняття правильних рішень. Для лікарів медицини невідкладних станів, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-інтернів.
616.12
С 60
Солєйко О. В. Хронічна постінфарктна аневризма серця : монографія / О. В. Солєйко, Л. П. Солєйко. – Київ : Медкнига, 2018. – 183 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У монографії висвітлено питання актуальної наукової проблеми кардіології – розроблення концепції патогенезу хронічної постінфарктної аневризми серця, удосконалення діагностики та лікування цієї патології на підставі проведених клініко-інструментальних, морфологічних, антропометричних досліджень і поглибленого вивчення ролі клінічної й патогенетичної значимості ендотеліальних, імунозапальних, атерогенних механізмів, особливостей чинників ризику, клінічних проявів хронічної постінфарктної аневризми серця залежно від типу кінезу аневризми та супутньої патології й специфіки діагностичних тестів. Для кардіологів, фахівців із внутрішньої медицини, лікарів-інтернів, студентів медичних вищих навчальних закладів.
616.3 Хвороби органів травлення
616.37
Х-502
Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози : методичні рекомендації / В. М. Копчак, І. А. Криворучко, С. Д. Шаповал [та ін.]. – Київ, 2017. – 34 с.
На підставі власних клінічних досліджень в методичних рекомендаціях розглядаються наукові та практичні аспекти лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози з максимальним застосуванням мініінвазивних методик та тактики “step-up upproach”. Методичні рекомендації на зазначену тему та в такому обсязі в Україні видаються вперше і призначені для лікарів: хірургів, терапевтів, ендокринологів, спеціалістів з ультразвукової діагностики, ендоскопістів та лікарів-інтернів зазначених спеціальностей.
616.31 Стоматологія
616.314-089.23
К 493
Клініко-лабораторне обгрунтування лікування скупченого положення фронтальних зубів з використанням стандартних функціональних ортодонтичних апаратів : методичні рекомендації / уклад. О. М. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – 22 с.
В методичних рекомендаціях запропоновано нові методи лікування скупченого положення зубів, що дозволить скоротити терміни ортодонтичного лікування та стане основою планування комплексу профілактичних і лікувальних заходів щодо поліпшення якості медичної допомоги населенню України. Для лікарів-стоматологів, стоматологів-ортодонтів, стоматологів-ортопедів і стоматологів-терапевтів.
616.31
М 139
Мазур І. П. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології : навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищих навч. закл. – мед. ун-тів, ін-тів й акад., а також лікарів-інтернів, курсантів і лікарів-стомат. / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. – Київ : Медицина, 2018. – 375 с.
У навчальному посібнику подано загальні питання клінічної фармакології в стоматології – фармакокінетику, фармакодинаміку лікарських засобів, особливості дозування при різних фізіологічних станах та захворюваннях. Велику увагу приділено взаємодії лікарських засобів і несприятливим побічним реакціям на лікарські засоби, механізмам та клінічним проявам впливу лікарських засобів на стан порожнини рота. Викладено основні положення клінічної фармакогенетики, фармакоекономічні й фармакоепідеміологічні аспекти діяльності лікаря-стоматолога. Детально охарактеризовано лікарські засоби, які використовують у стоматології для системного і місцевого лікування. У розділі «Фармакотерапія в практичній діяльності лікаря-стоматолога» надано практичні рекомендації на засадах доказової медицини щодо застосування лікарських засобів при лікуванні основних стоматологічних захворювань. Розглянуто провідні аспекти медикаментозної профілактики транзиторної бактеріємії та допомоги при невідкладних станах. Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань. Видання ілюстроване таблицями, схемами, малюнками. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.
616.31
Н 403
Невідкладні стани у стоматологічній практиці : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів закл. (ф-тів) післядипломної освіти, студ. вищих навч. закл. – мед. ун-тів, ін-тів й акад. / І. М. Скрипник, П. М. Скрипников, Л. Я. Богашова [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 223 с.
У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у своїй практиці лікар стоматолог. Наведено фармакологічні препарати, їх дозування шляхи введення та послідовність застосування, а також не медикаментозні методи надання невідкладної допомоги. Для лікарів стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, магістрантів, клінічних ординаторів з фахів стоматологічного профілю, а також для студентів старших курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів.
616.31
Н 733
Новітні ендогенні регенеративні біологічні імуномодулювальні середники: теорія, клінічна практика й перспективи препаратів класу “ЕРБІСОЛ” у стоматології : монографія / М. Ю. Антоненко, A. B. Борисенко, Н. А. Дземан [та ін.] ; за ред.: О. М. Ніколаєнка, A. B. Борисенка. – Київ : Медкнига, 2017. – 250 с.
Застосування в широкій клінічній практиці новітнього класу ендогенних регенераторних біологічних імуномодуляторів вже має більше ніж 20-річний досвід. Завдяки оригінальному механізму дії українських препаратів ЕРБІСОЛ®, ЕРБІСОЛ® Екстра та ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм інтерністи отримали унікальну можливість нормалізувати репаративно-регенераторний потенціал тканин та органів у межах еволюційно сформованих механізмів. У монографії викладено основні механізми дії препаратів класу ЕРБІСОЛ® і показано клінічну ефективність їх застосування в стоматології. Автори розглядають розробку та впровадження в клінічну практику новітніх українських препаратів ЕРБІСОЛ®, ЕРБІСОЛ® Екстра та ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм як спільні здобутки багатьох поколінь учених.
616.31-053.2
Я 471
Яковенко Л. М. Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисципліни “Дитяча хірургічна стоматологія” до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології : [навч. посіб.] / Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова, Р. І. Єгоров ; за ред. Л. М. Яковенко. – Київ : Книга плюс, 2017. – 39 с.
У навчальному посібнику представлено алгоритми виконання практичних навичок, що входять до переліку основних маніпуляцій з дисципліни “Дитяча хірургічна стоматологія”.

Книга призначена для студентів і лікарів-інтернів стоматологічного факультету, лікарів-стоматологів.

616.5 Дерматологія
616.5
З-384
Захворювання шкіри в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / С. О. Галникіна, О. М. Барна, Я. В. Корост [та ін.]. – Київ : [Медікс груп], 2018. – 104 с.
В навчальному посібнику розглядаються різні аспекти дерматологічних захворювань, які часто зустрічаються в практиці лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Подано інформацію про шкірні симптоми інфекційних хвороб та гельмінтозів, ураження шкіри як маркер ендокринної патології, хвороб крові, паранеоплазій, харчової алергії, деякі аспекти геріатричної дерматології та гестаційної патології шкіри тощо. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, терапевтів, педіатрів дерматології.
616.6 Урологія. Нефрологія
616.62
Д 396
Децик О. З. Методичні підходи до удосконалення організації медичної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу на регіональному рівні : методичні рекомендації / О. З. Децик, Д. Б. Соломчак. – Київ, 2017. – 34 с.
У методичних рекомендаціях запропоновані заходи із удосконалення організації медичної допомоги на регіональному рівні хворим на сечокам’яну хворобу. Рекомендації розроблені на підставі діючих нормативно-правових актів, передового світового досвіду та результатів наукових досліджень, у тому числі власного, яке виконувалось як фрагмент комплексної науково-дослідної роботи “Обґрунтування напрямків поліпшення стану здоров’я та якості медичної допомоги населенню Прикарпаття в умовах реформування системи охорони здоров’я”. Для керівників органів і закладів охорони здоров’я та їх заступників, лікарів-урологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів.
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.72
Д 44
Діагностика синдрому крижово-клубових суглобів : методичні рекомендації / уклад. І. В. Рой [та ін.]. – Київ, 2017. – 17 с.
У виданні подано оцінку показників інформативності різних діагностичних тестів у діагностиці крижово-клубових больових синдромів як окремо, так і в сукупності, з використанням у якості верифікуючої процедури діагностичної блокади з локальним анестетиком, яка виконувалась під рентгенологічним контролем.

Методичні рекомендації призначені для лікарів ортопедів-травматологів, невропатологів та лікарів-реабілітологів.

616.8 Невропатологія і психіатрія
616.8
Д 44
Діагностичні алгоритми в неврології : посібник / В. А. Гриб, Н. П. Яворська, В. В. Смілевська [та ін.] ; за ред.: В. А. Гриб, Н. П. Яворської. – 3-є вид., випр. й допов. – Київ : Медкнига, 2017. – 40 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
У книзі у вигляді зручних схем зображено алгортми диференціальної діагностики різноманітних неврологічних патологій, що може знадобитися як молодим сімейним лікарям, так і досвідченим невропатологам. Компоновка матеріалів дозволяє швидко зорієнтуватися в проблемі та призначити необхідні обстеження, а отже, вчасно діагностувати захворювання, що збільшує ймовірність його ефективного лікування. Рекомендовано для широкого кола лікарів, які прагнуть удосконалити якість надання медичної допомоги пацієнтам.
616.8
М 545
Методи обстеження неврологічного хворого : навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів, викл. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / Л. І. Соколова, Т. М. Черенько, Т. І. Ілляш [та ін.] ; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. – Київ : Медицина, 2015. – 144 с.
У навчальному посібнику викладено методики послідовного дослідження стану нервової системи, представлено різні варіанти патології неврологічних функцій. Наведено діагностичні можливості основних і додаткових методів обстеження пацієнтів. Описано принципи побудови та оформлення топічного і клінічного діагнозів. Для студентів, лікарів-інтернів і викладачів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.
616.8
Н 406
Неврологія з нейростоматологією : навч. посіб. для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. закл. / Л. І. Соколова, О. А. Мяловицька, Т. І. Ілляш [та ін.] ; за ред.: Л. І. Соколової, Т. І. Ілляш. – Київ : Медицина, 2018. – 126 с.
У навчальному посібнику стисло та із сучасних позицій висвітлено питання пропедевтичної та клінічної неврології. Особливо детально викладено етіологію, патогенез, сучасні методи діагностики й лікування неврологічних захворювань у ділянці лиця та ротової порожнини. Окремі розділи присвячені питанням діагностики та невідкладної допомоги в разі гострих порушень мозкового кровообігу, менінгіту, енцефаліту, епілепсії, черепно-мозкової травми. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» та викладачів.
616.89
С 454
Скрипніков А. М. Перинатальна психологія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, Р. І. Ісаков. – Київ : Медкнига, 2017. – 167 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
Видання є першою в Україні спробою системно висвітити найважливіші психологічні, психіатричні та психокорекційні аспекти перинатального періоду. Охоплено період від зачаття до раннього постнатального періоду, проаналізовано зміни, які відбуваються в житті жінки, її сімейного середовища. Описані закономірності формування особистості немовляти залежно від перебігу перинатального періоду. Для лікарів-психіатрів, клінічних психологів, психотерапевтів, гінекологів, неонатологів, педіатрів та спеціалістів суміжних галузей: психологів, соціальних працівників тощо, а також для всіх тих, хто цікавиться цими питаннями.
616.89
E 50
EMDR терапія наслідків психотравми : практичний посібник / за ред. А. Гофманна. – 5-те, перероб. й допов. вид. – Львів : Свічадо, 2017. – 260 с. – (Психологія. Психіатрія. Психотерапія).
У 5-му виданні практичного посібника міститься інформація про нову класифікацію стресових розладів та найпоширенішу практику в терапії EMDR. Додатково подано окрему тему стосовно застосування EMDR для дітей та підлітків, а також розділ про розлади прив’язаності. Окрім того, у книзі описано 30 нових випадків, щоб показати спектр пацієнтів, для яких лікування за допомогою методу EMDR може бути успішним.
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.9-036.22
В 491
Виноград Н. О. Спеціальна епідеміологія : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – 2-ге вид. перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2018. – 367 с.
Навчальний посібник для проведення практичних занять зі спеціальної епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено відповідно до типової навчальної програми «Епідеміологія» з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. У посібнику стисло викладено основи спеціальної епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при різних групах інфекцій. Видання ілюстровано схемами, таблицями. Кожний тематичний модуль, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає можливість оцінити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій.
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617-089.5
А 667
Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани : навч. посіб. / І. Л. Басенко, О. О. Буднюк, А. С. Владика [та ін.] ; за ред. А. С. Владики. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. – 265 с.
Навчальний посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність.

Для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичному) закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України.

617
З-14
Загальна хірургія : [підруч. для студ. вищих навч. закл.] / В. П. Андрющенко, Я. С. Березницький, А. В. Верба [та ін.] ; за ред. Я. С. Березницького [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 344 с.
Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.
617
З-14
Загальна хірургія : підруч. для студ. вищих навч. закл.- мед. ун-тів, ін-тів й акад. / С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба, І. Д. Ґерич [та ін.] ; за ред.: С. Д. Хіміча, М. Д. Желіби. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2018. – 607 с.
Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання. У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб. Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування.

Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

617-002
М 228
Мамчур В. Й. Антибактеріальна терапія та профілактика в хірургії : монографія / В. Й. Мамчур, В. І. Десятерик, О. В. Котов. – Кривий Ріг, 2012. – 110 с.
У сумісній роботі представлені основні теоретичні засади щодо антибактеріальної профілактики та терапії, представлена мікробіологічна характеристика сучасного стану хірургічної інфекції та її тенденції. Докладно викладена характеристика основних збудників хірургічної інфекції, а також надані практичні рекомендації щодо її профілактики та терапії.
617-001
T 83
Traumatology & Orthopedics : textbook for students of higher medical schools IV level of accreditation / O. A. Burianov, G. G. Golka, V. G. Klimovitsky [et al.] ; ed. by G. G. Golka, O. A. Burianov, V. G. Klimovitsky. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 399 p.
Національний підручник підготовлений відповідно до навчальної програми, схваленої Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України охоплює сучасні погляди на етіологію, механізми розвитку, принципи діагностики і лікування травм і захворювань апарату руху та опори. У підручнику представлено сучасний погляд на патогенез травматичного захворювання, регенерацію кісткової тканини, поширені ускладнення, методи профілактики та лікування. Враховуючи зміни у структурі травм, особлива увага приділяється питанням бойових ушкоджень, організації стадій догляду при політравмах, травмах хребта, таза, травмах кінцівок та відновлювальному лікуванню хворих з травмами опорно-рухового апарату. Детально розглядаються поширені вроджені деформації, дегенеративно-дистрофічні, запальні і пухлинні захворювання хребта та суглобів. Видання призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, клінічних лікарів, лікарів спортивної медицини, травматологів-ортопедів та хірургів.
[:]