[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №2[:]

[:uk]
61 Медицина
61(061)
З–415Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. Вип. 19. Кн. 2 / гол. ред. Ю. В. Вороненко ; наук. ред.: В. В. Бережний – Київ : [б. в.], 2010. – 869 с.
19 випуск збірника наукових праць виходить у вигляді 4 книг. В другій книзі висвітлені актуальні питання хірургії, терапії, кардіології, неврології, гематології і трансфузіології, клінічної імунології та алергології, фтизіатрії, дерматології, спортивної медицини, судової медицини, інфекційних хвороб, ендокринології, педіатрії, репродуктології, гігієни і екології людини та організації охорони здоров’я. Збірник розрахований на хірургів, терапевтів, кардіологів, неврологів, гематологів, алергологів, фтизіатрів, дерматологів, ендокринологів, педіатрів, гінекологів, лікарів спортивної медицини, судової медицини, інфекційних хвороб, гігієни і екології людини, організації охорони здоров’я, сімейних лікарів, а також на викладачів вищих навчальних медичних закладів. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика
61:53
Л 482Лепіх Я. І. Прикладна акустика в медицині : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.І. Лепіх. – Одеса : Астропринт, 2005. – 206 с.
 Акустичні методи і технічні засоби вже знайшли широке застосування як у біофізичних дослідженнях впливу акустичного поля на живу матерію, так і в діагностиці біоорганізмів, лікуванні і розв’язанні медико-біологічних проблем. Разом із тим цей плідний для потреб біофізики і медицини науково-технічний напрямок, який знаходиться на стику різних галузей знань, має перспективи подальшого розвитку. Даний посібник написаний з метою сприяння цьому розвитку. Посібник складається з трьох розділів. У першому розділі навчального посібника висвітлюються основи загальної акустики, важливі з точку зору застосування акустичних хвиль (АХ) в медицині. Другий розділ присвячено теорії та конструктивним рішенням перетворювачів АХ, методам формування їх характеристик та п’єзоелектричним матеріалам для перетворювачів. У третьому розділі розглянуто біофізичні механізми впливу акустичного поля на живий організм та основні принципи акустичної його діагностики. Розглядаються також біофізичні основи акустичної терапії. Посібник адресується студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціалізацією “Медична фізика”. Він буде корисним також для дослідників, які вивчають вплив акустичного поля на живі організми, і для практикуючих лікарів.  Прикладна акустика в медицині
61(092)
П 509Поліщук М. Ще тільки 70! : (роздуми) / М. Поліщук. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 304 с.
 Микола Єфремович Поліщук – учений, лікар зі стажем. Людина зі стажем. Майстер переконливого слова. Владу знає зсередини. Народний депутат Верховної ради четвертого скликання. Працював Міністром охорони здоров’я України. Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України. За проблеми медицини, і не тільки медицини, боровся особисто. Займав і займає активну життєву позицію. Маємо можливість разом з автором зупинитися і озирнутися. Побачити пройдене під іншим кутом зору. Замислитися. І, можливо, щось зробити. Для широкого кола читачів.  Ще тільки 70!
61(063)
Т 299Тези науково-практичних конференцій «Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я», «Стандарти діагностики та лікування невідкладних станів в практиці сімейного лікаря», «Нові підходи до профілактики, діагностики та лікування легеневих захворювань» (м. Львів, 1–3 квіт. 2014 р.). – Львів : [Світ друку], 2014. – 64 с.
Тези науково-практичних конференцій «Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я», «Стандарти діагностики та лікування невідкладних станів в практиці сімейного лікаря», «Нові підходи до профілактики, діагностики та лікування легеневих захворювань»
61(092)
Ш 633Шипка Г. Юрій Липа – пророк : [есей] / Г. Шипка. – Львів : Каменяр, 2014. – 18 с. – (Бібліотека Благодійного фонду “Призначення імені Юрія Липи” ; чис. 3).
Відома на Яворівщині Львівської області лікар-офтальмолог, пропагандист творчості великого українця Юрія Липи, аналізуючи його творчий доробок у царині письменства, історії і історіософії, громадської думки, медицини, спогади його його сучасників, авторка есею розмірковує над високим призначенням цієї непересічної Особистості. Шипка Г. Юрій Липа - пророк
612 Фізіологія
612.64
Г 61Голобородько Н. К. Отцам о детях / Н. К. Голобородько, А. Н. Ситенко. – Х. : Эксклюзив, 2013. – 280 с.
 В книге системно и комплексно представлены подходы к воспитанию физически, психически и духовно здоровых детей. На основе общечеловеческих и валеологических концепций рассмотрены факторы, способствующие здравосозиданию и саморазвитию, а также реальные риск-факторы. Показана роль семьи, коллективов, государства и общества в создании условий для просвещения и научения детей здоровому образу жизни. Книга поможет многим осознать и реализовать потенциал личностного развития своих детей, как фундамента счастливой детской и взрослой жизни. Книга предназначена широкому кругу читателей. Отцам о детях
613 Гігієна
613
Ф 423Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. / за ред. Ю. М. Панишка ; Західний центр енергоінфомаційних наук, Акад. профілактичної медицини НТШ. – Львів, 2014. – Вип. 34. –93 с.
 До збірника увійшли 15 наукових та науково-методичних робіт. Збірник розрахований на працівників науково-дослідних інститутів, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, лікарів, психологів та всіх, хто цікавиться феноменом людини. Феномен людини. Здоровий спосіб життя
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.2:362.17
А 437Актуальні питання лікування та профілактики захворювань в практиці сімейного лікаря: досвід впровадження та перспектива : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю, присвяч. 10-й річниці створення каф. сімейної медицини та загальної практики, 25-26 верес., 2008 р. / [ред. кол.: В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, О. К. Асмолов та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2008. – 220 с.
Збірник матеріалів науково-практичної конференції містить публікації з питань підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» та розвитку сімейної медицини. Значне місце займають публікації, щодо діагностики, лікування і профілактики захворювань в практиці сімейного лікаря. У резолюції конференції відзначається необхідність подальшого розвитку сімейної медицини та вдосконалення підготовки спеціалістів, впровадження у практику сучасних інтегрованих підходів до діагностики, лікування та профілактики захворювань в загальній практиці. Актуальні питання лікування та профілактики захворювань в практиці сімейного лікаря
614.2(100.2)
Д 632Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2012 : курс на благополучие / Всемирная организация здравоохранения, Европейская организация бюро. – [б. м.], 2013. – 168 с.
 Как и предыдущие подобные публикации Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2012 г. демонстрирует как общие улучшения в показателях здоровья в Европейском регионе ВОЗ, так и их неравномерное распределение внутри стран и между ними. Однако в докладе есть и совершенно новые элементы: он помогает дать определение благополучию, являющемуся одной из целей новой европейской политики здравоохранения, и проложить путь к его достижению. В докладе показано, что достижения в воздействии на факторы риска и улучшение социально-экономического положения и условий жизни людей позволили сократить смертность от ряда причин и улучшить показатели здоровья населения, однако наряду с этим во многих странах Региона сохраняются, а иногда и углубляются неравенства в отношении здоровья и их детерминанты. Для того чтобы исправить данную ситуацию, страны Региона приняли в 2012 г. новую европейскую политику здравоохранения – Здоровье-2020; ее целью является улучшение здоровья и повышение уровня благополучия населения, сокращение несправедливых различий в отношении здоровья и  обеспечение наличия устойчивых систем здравоохранения, ориентированных на человека. В докладе описана работа Европейского регионального бюро ВОЗ совместно со своими партнерами и экспертами по созданию общей концепции и единого подхода к понятию благополучия, которые позволят проводить достоверные измерения и получать информацию, полезную для осуществления политики и для оценки программ. В докладе определяется согласованный подход к мониторингу прогресса в достижении целей политики Здоровье-2020, намечается общая повестка дня по преодолению лежащих впереди трудностей и обосновывается необходимость в измерении благополучия в качестве маркера прогресса в деле улучшения здоровья. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2012 : курс на благополучие
614.77
К 205Капранов С. В. Вода и здоровье / С. В. Капранов, О. Н. Титамир. – Луганск : Янтарь, 2006. – 183 с. 
У монографії відображено сучасний стан проблеми забезпечення населення доброякісною питною водою.  За результатами досліджень, проведених в Україні, Сполучених Штатах Америки та інших країнах, показано вплив природного хімічного складу води і техногенного її забруднення хімічними речовинами на здоров’я населення, а також епідеміологічне значення питної води. Виконано порівняльний аналіз стандартів якості води у США та в Україні. Описано основні засоби обробки води. Наведено відомості про моніторинґ питної води в Україні та США.  Ураховуючи досвід у сфері організації питного водопостачання в США та прогресивних вітчизняних ідей, розроблено пропозиції щодо забезпечення населення України доброякісною питною водою.  Видання розраховане на працівників, що займаються питанням питного водопостачання, фахівців санітарно-епідеміологічної служби, викладачів і студентів. Вода и здоровье
614.2(477)
Л 535Лехан В. Украина: обзор системы здравоохранения / В. Лехан, В. Рудый, Э. Ричардсон ; Всемирная организация здравоохранения. – [б. м.], 2010. – 226 с. – (Системы здравоохранения: время перемен. Т.12 , №8.)
«Системы здравоохранения: время перемен» – это всесторонние обзоры, созданные по единым стандартам и позволяющие проводить сравнения систем здравоохранения разных стран. Обзоры освещают как современное состояние, так и начавшиеся и будущие  реформы систем здравоохранения. Украина: обзор системы здравоохранения
614.88
М 422Медицина транспортних катастроф : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ–IV рівнів акредитації / [О. В. Борозенко, А. С. Владика, В. В. Грубнік та ін.] ; за ред. : А. О. Лобенка, П. М. Чуєва. – Одеса : Одеський медуніверситет, 2000. – 192 с. – (Бібліотека студента-медика).
 В посібнику розглянуто організацію, задачі, а також шляхи та методи реалізації задач служби екстреної медичної допомоги за надзвичайних ситуацій. Особливої уваги приділено питанням організації та надання медичної допомоги в різні фази надзвичайних ситуацій при використанні найбільш раціональних і доступних в конкретній ситуації варіантів. При цьому докладно викладаються сучасні діагностичні та лікувальні методи, що використовуються для надання медичної допомоги і лікування потерпілих з травматичними ушкодженнями, токсичними, термічними та радіаційними ураженнями, а також розглядаються деякі терапевтичні, психовегетативні та санітарно-епідеміологічні проблеми, які можуть виникати при транспортних катастрофах. Описуються практичні навички щодо надання медичної допомоги в надзвичайних умовах, наведено перелік необхідних засобів індивідуального захисту для роботи в осередку катастрофи, медикаменті, апаратури і обладнання. Посібник призначається для студентів, інтернів,  а також широкого кола лікарів. Медицина транспортних катастроф
614.2(477)
М 82Москаленко В. Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров’я: від профілактики медичної до профілактики соціальної : монографія / В. Ф. Москаленко. – К. : Авіцена, 2009. – 240 с. 
У монографії висвітлено актуальність проблем наукового обґрунтування та запровадження профілактичних засад в охороні здоров’я на усіх рівнях її організації – від місцевого до державного та міжнародного, охарактеризовано значення профілактики для збереження і зміцнення популяційного здоров’я та попередження хвороб. Представлено еволюцію розвитку профілактичного напряму в охороні здоров’я, трансформацію поняття «профілактика», його визначення та класифікацію за видами та рівнями.  Видання містить аналіз поширеності провідних чинників ризику виникнення хвороб, їх медико-соціального значення та пов’язаних з ними соціально-економічних збитків. В книзі охарактеризовано основні детермінанти здоров’я, їх вплив на популяційне здоров’я. Висвітлено сильні та слабкі сторони вертикальних та горизонтальних профілактичних програм в охороні здоров’я. Представлено світовий, європейський та національний досвід впровадження профілактичних заходів, розкрито їх значущість як інвестицій в здоров’я, економіку та суспільний розвито. Обґрунтовано концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров’я і громадському здоров’ї, методологію її впровадження. Видання призначається для політиків, керівників виконавчої влади різного рівня, управлінців різних сфер, науковців, організаторів і фахівців охорони здоров’я, лікарів, провізорів, студентів, громадськості. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров'я: від профілактики медичної до профілактики соціальної
614.2(477)
О–924

Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи / [В. В. Лазоришинець, Н. О. Лісневська, Л. Я. Ковальчук та ін.] ; за ред. В. В. Лазоришинця. – К. : [ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського], 2014. – 608 с.

Це видання відображає стан мережі закладів охорони здоров’я України, їхній кадровий потенціал та рівень медичної допомоги, що надається населенню, а також висвітлює проблеми галузі та шляхи вирішення в регіональному аспекті. Видання розраховане на державних службовців, які працюють в галузі охорони здоров’я, науковців у сфері соціальної медицини. Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи
615 Фармація. Фармакологія
615(063)
М 341

Материалы IV Юбилейной международной конференции АО «Olainfarm» (г. Рига, 12 октября 2012 г.). – Рига, 2012. – 66 с.

 Материалы IV Юбилейной международной конференции АО «Olainfarm»
615.322
Б 825

Борисенко И. Ароматерапия в комплексном лечении хронического простатита с нарушением сексуальной функции : практ. пособ. / И. Борисенко, Ю. Борисенко. – К. : Азимут-Украина, 2006. – 144 с. 

 Эта книга может стать настольной для больных любыми формами сексопатологических нарушений, и особенно для больных хроническим прщстатитом с нарушением потенции, а также для супружеских пар и сексуальных партнеров любого возраста. Книга адресована мужским и женским сексопатологам, андрологам, урологам, эндокринологам, акушерам-гинекологам, психологам, психотерапевтам, физиотерапевтам, дерматовенерологам, иглотерапевтам, ЛОР-врачам и работникам других врачебных специальностей. Ароматерапия в комплексном лечении хронического простатита с нарушением сексуальной функции
615.1:331
З–236

Заліська О. М. Фармакоекономіка і раціональне використання ліків : навч. посіб. для провізорів-інтернів та провізорів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / О. М. Заліська ; за ред. Б. Л. Парновського. – Львів : Афіша, 2014. – 252 с.

 У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи науки фармакоекономіки, методи фармакоекономічного аналізу, впровадження їх результатів для раціонального використання ліків відповідно до вимог ВООЗ. Подано методологію оцінки медичних технологій, основи доказової фармації, фармакоепідеміології, фармакоінформатики, аналіз споживання ліків, формулярного забезпечення з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Навчальний посібник призначений для провізорів-інтернів, провізорів-слухачів фармацевтичних спеціальностей закладів (факультетів), післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, рекомендується для студентів вищих фармацевтичних і медичних навчальних закладів. Фармакоекономіка і раціональне використання ліків
615.849
К 563

Ковальський О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 512 с.

 Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни «Радіологія» (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кредитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика
616 Патологія. Клінічна медицина
616–092
Н 156

Навчально-методичний посібник для підготовки до практичних занять з патологічної фізіології студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів / [уклад. : Н. В. Пороховська, Л. А. Любінець, Г. П. Никитюк та ін.] ; за ред. М. С. Регеди. – Львів : [б. в.], 2014. – 274 с.

Навчально-методичний посібник для підготовки до практичних занять з патологічної фізіології студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів
616–006.6
О–51

Околитенко Н. Рак – ошибка формообразования. Где? Когда? Почему? Как? / Н. Околитенко, Н. Колбун. – К. : Гнозис, 2007. – 296 с. 

 Конец XX – начало XXI столетия ознаменовались «обвалом» открытий в биологии, которые надлежит осмыслить, чтобы создать новую медицинскую парадигму, учитывающую особенности человеческого организма на нынешнем этапе эволюционного развития мира. Именно это и осуществляют авторы предлагаемой книги, в которой собраны очень концентрированные по фактажу и логически обоснованные теоретические изыскания, базирующиеся на обширном опыте информационно-волновой терапии.  В первой части предлагается принципиально новая теория канцерогенеза, обосновывающая причину возникновения рака как явления временной нестыковки при регенерации ткани, представляющей собой биоценоз. Вторая часть посвящена природе и особенностям информационных взаимодействий в живых системах, что крайне важно для медицинской практики. В третьей части обосновывается необходимость перехода от практики уничтожения микроорганизмов к практике сотрудничества с микромиром, поворота его процессов в нужном для человека направлении. Предлагаемая книга рассчитана не только на специалистов, прежде всего медиков, но и на широкий круг интересующихся наукой людей. Рак - ошибка формообразования. Где? Когда? Почему? Как?
616
П 24

Педанов Ю. Ф. Практическое пособие по патологии : алгоритмы усвоения знаний и приобретения практических навыков / Ю. Ф. Педанов ; под ред. А. И. Гоженко. – Одесса : Астропринт, 2009. – 36 с.

 Практикум содержит разработки основных тем дисциплин «Патофизиология» и «Патоморфология», составленных в виде линейных алгоритмов. Учебное пособие соответствует объему программы и предназначено для вузов І-II уровней аккредитации. Может применяться в качестве дополнительной литературы для вузов III-IV уровней аккредитации. Практическое пособие по патологии : алгоритмы усвоения знаний и приобретения практических навыков
616–018.2
С 381

Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. лікарів-інтернів, лікарів загальної практики-сімейної медицини / О. В. Солейко, Н. А. Рикало, І. П. Осипенко, Л. П. Солейко ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 166 с.

 Посібник розроблений відповідно до нової навчальної програми. Мета посібника – на основі знань із патофізіології та внутрішньої медицини підготувати висококваліфікованого фахівця. Розглянуті питання епідеміології, патогенезу, клінічних проявів, маркерів діагностики та лікувальних програм пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини є необхідним для вивчення як теоретичних, так і клінічних медичних дисциплін. Рекомендовано як навчальний посібник для студентів ІІІ–VI курсів медичних вузів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування
616–053.2 Педіатрія
616–053.2
П 617

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених / [ Ж. І. Андрієць, Т. В. Бондаренко, Н. Г. Гойда та ін.]. – К. : Логос, 2014. – 132 с. 

У даному посібнику для дитячих медичних сестер відділень, у яких надається допомога новонародженим дітям, розглянуто питання виконання маніпуляцій та кроків надання допомоги при найбільш загрозливих станах у дітей. У виданні приділено багато уваги забезпеченню безпеки маленьких пацієнтів, оптимальній послідовності дій при виконанні маніпуляцій, а також навичкам спілкування з батьками хворої дитини. Всі інформація викладена в окремих розділах, які містять чіткі практичні рекомендації та демонстративні фотографії і малюнки.  Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.14
К 637

Комплексная диагностика и дифференцированное лечение острых тромбозов в системе нижней полой вены / В. В. Бойко, В. О. Прасол, И. А. Тарабан [и др.] ; под ред. B. В. Бойко. – Харьков : НТМТ, 2013. – 192 с. 

Монография посвящена оптимизации диагностики и лечения больных с тромбозами глубоких вен нижних конечностей и таза путем дифференцированного подхода к выбору хирургической тактики, совершенствования техники оперативных вмешательств и рентгенэндоваскулярных технологий. Выполнен анализ результатов обследования и лечения с использованием хирургических, рентгенэндоваскулярных и консервативных методов 496 больных с острым тромбозом в системе нижней полой вены. В результате исследования предложен алгоритм диагностики и дифференцированного лечения с применением усовершенствованной техники хирургических операций и рентгенэндоваскулярных технологий больных с острым тромбозом глубоких вен и острым варикотромбофлебитом. Подробно изучены и критически оценены ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения острого тромбоза в системе нижней полой вены. Изучение опыта авторов окажет эффективную помощь клиницистам в освоении одной из актуальных проблем сосудистой хирургии. Для хирургов общего профиля, сосудистых и сердечно-сосудистых хирургов, врачей ультразвуковой диагностики, рентгенологов, врачей-лаборантов, а также врачей-интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.  Комплексная диагностика и дифференцированное лечение острых тромбозов в системе нижней полой вены
616.12–07
Т 367

Тести з функціональної діагностики : навч. посіб. для слухачів циклів спец. та передатестаційних циклів / В. О. Бобров, О. Й. Жарінов, Ю. А. Іванів [та ін.]. – 3-є вид., доп. і перероб. – К., 2008. – 216 с. 

Запропонований збірник тестових завдань та ситуаційних задач розроблений за основними розділами оновлених програм передатестаційного циклу та циклу спеціалізації з функціональної діагностики, затверджених МОЗ України у 2007 році.  При створенні тестових завдань автори передбачали використання матеріалу посібника не лише для контролю рівня знань. Передусім він призначений для самостійного вдосконалення лікарів з функціональної діагностики, кардіологів і терапевтів. Третє видання посібника доповнене значною кількістю ілюстративного матеріалу та ситуаційних завдань. Істотні зміни, внесені в розділи 12 і 13, відображають еволюцію ехокардіографічного методу та деяких сучасних методів функціональної діагностики серцево-судинних захворювань. тести_функціональна_діагностика
616.2 Хвороби органів дихання
616.22
Е 278

Евчев Ф. Д. Злокачественные опухоли гортани : монография / Ф. Д. Евчев. – Одесса : Астропринт, 2008. – 328 с.

Монография посвящена диагностике, клинике, лечению и профилактике рака гортани. Отражены клинико-анатомические особенности рака различных отделов гортани. Дан анализ причин поздней диагностики. Описаны тактические ошибки врачей общеклинической сети. Затронута важная проблема о значении факторов патогенеза злокачественных опухолей. Особое внимание уделяется методике и технике хирургического вмешательства при ограниченных и распространенных опухолевых поражениях, методике проведения терапии сопровождения на всех этапах лечения и ведения безрецидивного периода. Описаны лечебные мероприятия при неотложных состояниях в лор-онкологии.  Монография расчитана на оториноларингологов, онкологов и радиологов. Злокачественные опухоли гортани : монография
616.3 Хвороби органів травлення
616.34
Д 44

Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / [B. В. Бойко, І . В. Белозьоров, В. О. Шапринський та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 176 с.

Видання присвячене надзвичайно актуальній проблемі невідкладної хірургії -гострій непрохідності кишки. В навчальному посібнику висвітлено сучасні дані про патогенез непрохідності, її класифікацію. Описано клініку різних видів непрохідності. Викладено показання до застосування ендоскопічних методів діагностики. Представлено сучасні погляди на стан апоптозу та некрозу слизової оболонки тонкої кишки. Наведено покази, строки, способи та об’єм хірургічного втручання залежно від виду непрохідності, особливостей післяопераційного ведення хворих. Розглянуто питання профілактики та лікування ускладнень. Для хірургів, онкологів, анестезіологів-реаніматологів, ендоскопістів, гастроентерологів, лікарів-інтернів та студентів старших курсів вищих медичних закладів. Діагностика та лікування хворих з гострою непрохідністю кишки
616.37
З–332

Запорожан В. Н. Муковисцидоз / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев, Е. А. Старец. – К. : Здоров’я, 2001. – 175 с.

 У монографії розглядається спадкове захворювання, яке часто зустрічається, – муковісцидоз. Подано інформацію, що стосується поширення молекулярно-генетичної основи, патоморфології, мікробіології та імунології цього захворювання. Поряд з описами клініки, принципів ведення хворих, сучасних методів діагностики і лікування детально висвітлено питання медико-генетичного консультування і пренатальної діагностики муковісцидозу.  Для акушерів-гінекологів, педіатрів, медичних генетиків, сімейних лікарів, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Муковисцидоз
616.32
П 81

Променева діагностика хімічних опіків стравоходу та їх ускладнень : метод. рек. / уклад. О. П. Шармазанова, В. В. Бойко, О. О. Кравцова [та ін.] ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи. – К., 2014. – 20 с.

Променева діагностика хімічних опіків стравоходу та їх ускладнень
616.379–008.65
Р 654

Розробка та впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги : метод. рек. / уклад. В. І. Ткаченко. – К., 2014. – 94 с.

Розробка та впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги
616.31 Стоматологія
616.31
Г 229

Гасюк П. А. Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. А. Гасюк, Н. В. Гасюк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – 91 с. 

Посібник призначений для вивчення розділу терапевтичної стоматології – пародонтології. Наведені авторами дані можуть бути використані при вивченні гістологічної та ультраструктурної організації ясен у нормі та при патологічних процесах. Висвітлено важливість деталізації патоморфологічних змін в яснах за умов запалення.  Навчальний посібник повністю включає перелік питань, які стосуються вивчення студентами особливостей гістотопографічної будови ясен та їх гістофункціональної перебудови при запаленні. Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах
616.314
О–932

Оцінка патологічної рухомості зубів з допомогою періотестометрії у хворих на генералізований пародонтит : метод. рек. / уклад.: В. І. Герелюк, Т. І. Матвійків. – К., 2014. – 30 с. 

Оцінка патологічної рухомості зубів з допомогою періотестометрії у хворих на генералізований пародонтит
616.4 Ендокринологія
616.43
Е 624

Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 2728 листоп. 2014 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева [та ін.]. – Х., 2014. – 102 с.

У збірнику представлено сучасні науково-дослідні здобутки відносно характеру детермінуючого впливу вікового фактору на поширеність, структуру та перебіг ендокринної патології, на механізми її формування та прогресування у різних вікових періодах, починаючи з неонатального. Розглянуто нові технології діагностики та терапії ендокринопатій, а також шляхи удосконалення медичного забезпечення хворих з урахуванням вікових особливостей патології. Ендокринна патологія у віковому аспекті
616.43
С 764

Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення : матеріали семінару-наради гол. позаштатних ендокринологів дев’яти областей України, що закріплені для курації за ДУ “ІПЕП ім. В. Я. Данилевського НАМН України”, 3-4 квіт. 2014 р. – Х., 2014. – 42 с.

Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення
616.44
Ш 564

Шідловський В. О. Йододефіцитні захворювання: діагностика, лікування, профілактика / В. О. Шідловський, І. М. Дейкало, О. В. Шідловський. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 82 с.

 На підставі даних літератури та власного досвіду діагностики розглянуто питання фізіологічного значення йоду, висвітлено сучасні погляди на патогенез розвитку йододефіцитних тиреопатій. Окремі розділи присвячено йододефіцитним захворюванням у перинатальний період, вагітності при захворювання щитоподібної залози, діагностиці й оцінці ступеня важкості йодного дефіциту. Із сучасних позицій висвітлені питання діагностики, лікувальної тактики і лікування йододефіцитних захворювань щитоподібної залози. Значну увагу приділено профілактиці йододефіцитних захворювань та замісній терапії при нестачі тиреоїдних гормонів. Книга розрахована на лікарів ендокринологів, педіатрів, акушерів, сімейних лікарів, студентів старших курсів медичних вузів ІІІ і IV рівнів акредитації Йододефіцитні захворювання: діагностика, лікування, профілактика
616.6 Урологія. Нефрологія
616.61
С 892

Судинна патологія нирок / Д. Д. Зербіно, М. М. Багрій, О. О. Дядик [та ін.]. – [Вінниця : Нова Книга ; ФОП Каштелянов О.І., 2015]. – 456 c.

У монографії представлені всі основні патологічні процеси та захворювання, які розвиваються у судинах нирок. Основна ідея — показати, що патологія судинної системи більшості захворювань нирок патогенетично та морфогенетично призводить до вторинного ураження як нефронів, так і строми. Розглядаються зміни судин при гострому пошкодженні нирок, метаболічних ураженнях, атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, ревматичних захворюваннях, системних васкулітах. Наведені їх клінічні протоколи лікування. Аналізуються ураження судин ксенобіотиками, зміни в них після трансплантації, під впливом радіації. Наведено дані про аномалії розвитку судин нирок, про вроджені та набуті аневризми ниркових артерій. Окремі розділи присвячено патології вен, лімфатичних судин. Викладено методи хірургічного ремоделювання ниркового кровотоку. Книга призначена для нефрологів, ревматологів, ендокринологів, трансплантологів, урологів, судинних хірургів, патологоанатомів, реаніматологів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики та лікарів інших спеціальностей. Судинна патологія нирок
616.7 Хвороби опорно-рухового апарату
616.711
Б 519

Берсенев В. Метамерная теория медицины / В. Берсенев. – К. : Саммит-Книга, [2014]. – 39 с.

Нова книжка доктора В. А. Берсенєва – «Метамерна теорія медицини» – підсумок фундаментальних досліджень, аналізу робіт попередників й 45-річної клінічної практики автора. Відкриття Берсенєва дає ключ до розпізнання багатьох питань сучасної медицини, до розшифрування тисячолітньої китайської акупунктури. Але головна позитивна якість нової теорії в тому, що вона дозволяє знаходити ефективні шляхи боротьби з остеохондрозом хребта, церебральним паралічем й багатьма іншими важкими хворобами людей. Метамерная теория медицины
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.89
А 456

Алгоритм прогнозирования развития когнитивных нарушений у больных с артериальной гипертензией и атеросклерозом коронарных и церебральных артерий : метод. рек. / [Н. К. Мурашко, Т. П. Парникоза, Г. Н. Чуприна и др.] – К., 2014. – 40 с.

В методических рекомендациях представлены современные сведения об актуальности изучения поражения нервной системы при развитиии сердечно-сосудистых заболеваний. Представлен современный алгоритм прогнозирования развития когнитивных нарушений у больных с артериальной гипертензией и атеросклерозом коронарных и церебральных артерий. Издание предназначено для неврологов, кардиологов, кардиохирургов, терапевтов, врачей общей практики – семейной медицины. Алгоритм прогнозирования развития когнитивных нарушений у больных с артериальной гипертензией и атеросклерозом коронарных и церебральных артерий
616.831
Г 337

Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив): екстренна, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) медична допомога та медична реабілітація : уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. – К. : Видавець Гуляєв Д. В., 2014. – 96 с.

 Основною метою даного уніфікованого клінічного протоколу є створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги пацієнтам з геморагічним інсультом. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) створений для надання екстреної медичної допомоги, первинної медичної допомоги, вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги. УКПМД розроблений мультидисциплінарною робочою групою, до якої увійшли представники різних медичних спеціальностей (загальної практики-сімейної медицини, неврології, нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії медицини невідкладних станів, кардіології, професійних асоціацій). Розробка УКПМД здійснювалась відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28.09.2012 року №751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги системі Міністерства охорони здоров’я України”. Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризмальний субарахноїдальний крововилив): екстренна, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) медична допомога та медична реабілітація : уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
616.831
Л 371

Левицька О. Р. Ішемічний інсульт: клініко-фармацевтичні аспекти / О. Р. Левицька, Б. П. Громовик, А. Б. Зіменковський. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 223 с. 

У науковому виданні висвітлено клініко-фармацевтичні особливості ішемічного інсульту. Розкрито сучасні підходи до фармакотерапії гострого періоду ішемічного інсульту, а також реабілітації хворих, що перенесли цю хворобу, зокрема її вторинної профілактики з погляду доказовості. Розглянуто теоретичні та прикладні засади дослідження споживання лікарських засобів, а також їх економічну доступність для хворих з ішемічним інсультом. Для науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного спрямування, провізорів-інтернів, фахівців практичної медицини. Ішемічний інсульт: клініко-фармацевтичні аспекти
616.833
М 338

Матвієнко Ю. О. Запальні демієлінізуючі полінейропатії у загальномедичній практиці : посіб. для лікарів / Ю. О. Матвієнко, Н. Л. Боженко. – К. : [Люди в білому], 2014. – 36 с.

У посібнику висвітлено інформацію щодо запальних демієлінізуючих полінейропатій – поширених захворювань периферичної нервової системи, які нерідко асоціюються із серйозним прогнозом і хронізованим  неврологічним дефіцитом та часто зустрічаються в практиці лікарів різних спеціальностей. Для лікарів-невропатологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів. апальні демієлінізуючі полінейропатії у загальномедичній практиці
616.8
Н 463

Нейротравматология = Neurotraumatology : справочник / под ред.: А. Н. Коновалова, Л. Б. Лихтермана, А. А. Потапова. – М. : Вазар-Ферро, 1994. – 416 с.

Впервые созданный и построенный по энциклопедическому типу справочник по нейротравматологии является основой единого языка для различных специалистов, занимающихся этой актуальной междисциплинарной проблемой. Предложены дефиниции многих базисных и производных терминов нейротравматологии. Даны унифицированные классификационные построения по черепно-мозговой, позвоночно-спинномозговой травме и повреждениям периферической нервной системы. Изложены современные теоретические положения по травме центральной и периферической нервной системы. Представлены симптомы и синдромы повреждений головного мозга, спинного мозга и периферических нервов. Описаны патогенез, клиника, диагностика, прогноз, лечение, реабилитация и экспертиза при травматических поражениях нервной системы. Внимание уделено новым неинвазивным методам исследования, включая компьютерную томографию, магнитный резонанс, ультразвуковую локацию, теплорадиовидение, вызванные потенциалы и др. Справочник рассчитан на нейрохирургов, неврологов, психиатров, хирургов, травматологов, реаниматологов, реабилитологов, рентгенологов, морфологов, патофизиологов, биохимиков, судебных медиков, педиатров, медицинских статистиков, врачей скорой медицинской помощи и других специалистов, занимающихся проблемами нейротравматологии Нейротравматология = Neurotraumatology
616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби
616.98
Б 633

Біологічні особливості, лабораторна діагностика та довгострокове зберігання бактерій роду Escherichia : метод рек. / уклад.: Ю. В. Войда, С. В. Бірюкова, В. І. Чернявський [та ін.] – К., 2014. – 32 с.

В методичних рекомендаціях представлені сучасні відомості про таксономію, біологічні особливості та роль в патології людини клінічно значущих видів роду Escherichia. Велика увага приділена поетапній лабораторній діагностиці ешерихіозної інфекції. Методичні рекомендації призначені для лікарів-бактеріологів та лікарів-інтернів за фахом «Мікробіологія та вірусологія», епідеміологів та наукових працівників. Біологічні особливості, лабораторна діагностика та довгострокове зберігання бактерій роду Escherichia
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617–001
П 505

Політравма у дітей : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / І. М. Бензар, В. Є. Бліхар, Б. М. Боднар [та ін.] ; за ред. : А. Ф. Левицького, В. П. Притули, І. М. Бензар. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – 200 с.

Навчально-методичний посібник написали провідні дитячі фахівці України з усіх галузей хірургії, травматології та нейрохірургії відповідно до нової навчальної програми в контексті Болонського процесу. В ньому наведено сучасні дані про особливості політравми та травматичного шоку, черепно-мозкову травму, ушкодження органів черевної порожнини і заочеревинного простору, опорно-рухового апарату, травми грудної клітки в дитячому віці. У виданні широко висвітлено сучасні методи діагностики та лікування цих ушкоджень. Посібник рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також лікарів-інтернів, курсантів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей, які надають допомогу дітям із політравмою. Політравма у дітей
617.51
П 509

Полищук Н. Е. Огнестрельные ранения головы : пособие / Н. Е. Полищук, В. И. Старча. – К., 1996. – 120 с. 

Иллюстрированное пособие посвящено особенностям огнестрельных ранений головы. В монографии предсталены современные принципы классификации, диагностики и лечения огнестрельных ранений головы. Большое внимание уделяется хирургической обработе ранений, профилактике и лечению осложнений. Книга написана на большом личном опыте авторов и адресована нейрохирургам, хирургам, травматологам, врачам скорой помощи, невропатологам, всем, кто оказывает помощь раненным в голову. Огнестрельные ранения головы
617–089.5
С 904

Суслов В. В. Спинальная анестезия и аналгезия : [руководство для врачей] / В. В. Суслов, У. А. Фесенко, В. С. Фесенко. – Х. : СИМ, 2013. – 543 с.

Монографія присвячена різновидові регіонарного знеболювання – спінальній анестезії та аналгезії. У ній вказані переваги та недоліки, показання та протипоказання, оснащення та методика спінального знеболювання, що застосовується в різних галузях хірургії та в акушерстві. Дана оцінка сучасним місцевим анестетикам та ад’ювантам – іншим лікам, додаваним до них. Розглянуті побічні ефекти, проблеми та ускладнення, можливі на різних етапах спінального знеболювання.  Книга призначена для лікарів-анестезіологів. спинальная анестезия и аналгезия_суслов
617–089.5
Э 67

Эпидуральная анестезия и аналгезия : руководство для врачей / В. В. Суслов, А. А. Хижняк, О. А. Тарабрин [и др.]. – Х. : СИМ, 2011. – 254 с.

 Монография повящена разновидности регионарного обезболивания — эпидуральной анестезии и аналгезии. В ней определены преимущества и недостатки, показания и противопоказания, оснащение и методика эпидурального обезболивания, применяемого в разных областях хирургии и в акушерстве. Дана оценка современным местным анестетикам и адъювантам — другим лекарственным средствам, добавляемым к ним. Приведены побочные эффекты, проблемы и осложнения, возможные на различных этапах эпидурального обезболивания. Книга предназначена для врачей-анестезиологов. Эпидуральная анестезия и аналгезия
617.7 Офтальмологія
617.7
О–641

Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями загальної практики – сімейної медицини : метод. рек. / уклад. : О. З. Децик, З. М. Митник, М. Д. Вершиніна, О. Б. Кощинець. – К., 2014. – 28 с.

 Важлива роль інволюційних процесів у виникненні і розвитку захворювання робить несприятливими прогнози і для України, де старіння населення, як відомо, поглиблюється. Медико-соціальне значення глаукоми та її негативних наслідків підкреслюють вагомість профілактики захворювання. Відомо, що основну роль у організації та реалізації всіх видів профілактики відіграє лікар загальної практики – сімейної медицини (ЗПСМ). Тому, важливо чітко визначити перелік його компетенцій щодо профілактики, скринінгу, діагностики, диспансерного спостереження, лікування та реабілітації хворих, зокрема на глаукому. Метою методичних рекомендацій є розробка комплексу заходів первинної, вторинної та третинної профілактики глаукоми на рівні ЛЗПСМ. Методичні рекомендації розроблені на підставі діючих нормативно-правових актів та результатів наукових досліджень, у тому числі власного. Методичні рекомендації призначені для лікарів загальної практики – сімейної медицини, офтальмологів, керівників органів і закладів охорони здоров’я та їх заступників. Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями загальної практики - сімейної медицини
[:]