«Чини добро і женися за ним!»

До 125-річчя з дня народження Максима Музики

(15.07.1889 — 24.05.1972)

Музика Максим Максимович (15.07.1889—24.05.1972) — лікар-бактеріолог, учений-мікробіолог, педагог, громадський діяч, що значним чином доєднався до становлення та розвитку львівської медичної школи.

У 1919 р. заснував бактеріологічно-хімічний інститут НТШ у Львові, згодом, у 1921 р., став завідувачем цього інституту. Важливим внеском для розвитку медичної наукової думки була участь у формуванні медичного факультету Львівського таємного українського університету, де М. Музика впродовж тривалого часу провадив викладацьку діяльність, а згодом став професором і деканом медичного факультету цього університету.

У листопаді 1939 р. М. Музика організував Львівський медичний інститут на базі медичного факультету Львівського університету (нині Львівський національний університет імені Івана Франка). Тоді став першим заступником директора Львівського медичного інституту, з 1940 р. — доцент кафедри мікробіології цього інституту, 1944-1966 рр. очолював кафедру мікробіології.

М. Музика створив Львівську наукову школу мікробіології, до якої увійшла низка дослідників, сучасників вченого: К. Губіна, Л. Гладишевська-Веселовська, В. Петрус, І. Лещук-Рачкевич, О. Нарепеха та ін.

Вчений незвичайного таланту, що присвятив своє життя розвою медичної школи та лікарської справи в Україні, черпаючи найкращі здобутки у цій сфері за кордоном: до початку Першої світової війни працював лікарем у Відні і Чернівцях, у 1921 р. М. Музика працював у Гігієнічному інституті лікарського факультету Карлового університету в Празі (Чехословаччина).

Людина широко спектру наукових зацікавлень: автор понад 50-ти наукових праць, серед них десятки наукових статей, оглядів, монографій. Вони стосувалися проблем бактеріології і епідеміології плямистого тифу, туберкульозу, досліджень груп крові та їх значення в медицині, дослідження над кров’яними угрупованнями, лабораторних досліджень при хворобах печінки тощо. Найбільше уваги приділяв вивченню проблеми склероми дихальних шляхів.

М. Музика був також автором цікавих нарисів з історії української медичної науки.

Дещо з праць Максима Музики:

 1. Музика М. М. До п’ятидесятиріччя Львівського медінституту / М. М. Музика // Збірник праць Львівського державного медичного інституту : ювілейний вип. / ред. кол.: Г. Ф. Скосогоренко [та ін.]. – Львів: Вільна Україна, 1946. – С. 3-17.
 2. Музыка М. М. Действие некоторых антибиотиков на бактерии капсульной группы в пробирке / М. М. Музыка, К. М. Губина, Л. И. Гладышевская // Тезисы докладов конференции по склероме. – Львов, 1951. – С. 14.
 3. Музыка М. М. К вопросу об этиологии и патогенезе склеромы дыхательных путей в свете Павловского учения / М. М. Музыка // Тезисы докладов конференции по склероме. – Львов, 1951. – С. 10.
 4. Лечение склеромы дыхательных путей антибиотиками / С. В. Михайловский, М. М. Музыка, Р. А. Барыляк, К. М. Губина // Вестник ото-рино-ларингологии. – 1952. – №2. – С. 59-62.
 5. Стрептомицин – эффективное средство при лечении больных склеромой дыхательных путей / С. В. Михайловский, М. М. Музыка, Р. А. Барыляк, К. М. Губина // Советская медицина. – 1953. – №5. – С. 20.
 6. Губина К. М. Влияние сиптомицина, левомицина, биомицина и фуроциллина на капсульные бактерии / К. М. Губина, М. М. Музыка // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 202-209. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 7. Губина К. М. Изменчивость капсульных бактерий под влиянием пенициллина, стрептомицина и грамицидина / К. М. Губина, М. М. Музыка // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 39-48. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 8. Губина К. М. О приживании капсульных бактерий на слизистых оболочках носа и зева у человека / К. М. Губина, М. М. Музыка // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 49-58. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 9. Михайловский С. В. Работа сотрудников Львовского мединститута по борьбе со склеромой дыхательных путей за последнее 10-летие / С. В. Михайловский, М. М. Музыка  // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 3-5. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 10. Музыка М. М. Антибактериальное действие комбинаций антибиотиков на капсульные бактерии / М. М. Музыка, К. М. Губина // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 210-219. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 11. Музыка М. М. Влияние пенициллина, грамицидина, саназина, стрептомицина и лизолицина на бактериии капсульной группы / М. М. Музыка, К. М. Губина, Л. И. Гладышевская // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 193-201. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 12. Музыка М. М. Капсульные бактериии у больных склеромой в ходе их лечения стрептомицином / М. М. Музыка, К. М. Губина // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 23-38. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 13. Музыка М. М. Капсульные бактерии у больных склеромой дыхательных путей и у здоровых людей / М. М. Музыка, К. М. Губина, С. В. Антонив // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 6-11. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 14. Музыка М. М. Капсульные бактериии у больных склеромой леченных грамициадином и некоторыми микробами-антагонистами / М. М. Музыка, К. М. Губина, Л. И. Гладышевская // Склерома дыхательных путей. – Львов, 1958. – С. 12-22. – (Львовс. мед. ин-т. Сб. науч. трудов. Т. 14).
 15. Некоторые данные об экспедиционной работе по изучению склеромы / С. В. Михайловский, М. М. Музыка, Р. А. Бариляк [и др.] // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. – 1959. – №1. – С. 32-40.
 16. Бариляк Р. А. Памяти заслуженого деятеля науки профессора Бориса Яковлевича Эльберта (1890-1963) : [некролог] / Р. А. Бариляк, М. М. Музыка // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. – 1964. – №3. – С. 88.
 17. Музика М. М. Історія боротьби з склеромою у Львівській і сусідніх областях / М. М. Музика, К. М. Губіна // Міжобл. наук. іст.-мед. конф., присв’ячена 25-річчю возз’єднання західно-укр. земель з УРСР: тези доп. – Львів, 1964. – С. 125-128.
 18. Музика М. М. Класифікація капсульних бактерій, виділених з дихальних шляхів людини / М. М. Музика, К. М. Губіна, Л. І. Веселовська-Гладишевська, С. Д. Ходоровська // Актуальні проблеми медицини : короткий зміст доповідей наук. конф., присвяченої 25-річчю возз’єднання укр. народу в єдиній Українській Радянській державі, 1-2 лютого 1965 р. – Львів,  1965. – С. 100-102.
 19. Музика М. М. Науково-дослідна робота кафедри мікробіології / М. М. Музика, К. М. Губіна // Основні напрямки в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту: короткий зміст доповідей наук. конф., 3-4 лютого 1966 р. – Львів, 1966. – С. 41-45.
 20. Музика М. М. Основні риси нозогеографії склероми // Актуальні питання склероми: зб. матеріалів конф. (2-3 червня 1967 р.). – Львів, 1967. – С. 9-11.
 21. Музика М. М. Факти і гіпотези в епідеміології склероми / М. М. Музика, К. М. Губіна // Актуальні питання склероми: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (2-3 червня 1967 р.). – Львів, 1967. – С. 25-29.
 22. Музика М. Наукова діяльність Українського лікарського товариства / М. Музика // Матеріяли до історії української медицини. Т. ІІ / ред.-упоряд. М. Семчишин ; ред. кол.: П. Джуль, В. Марчук, П. Пундій [та ін.]. – Чікаґо : Укр. лікар. т-во Північної Америки, 1988. – С. 40-51.

Постать доктора медицини в історії науки

 1. Беч Л. З. Начерк історії Медичної Громади. (1910-1925) // 25-ліття Українського Лікарського Товариства і Медичної Громади : до 100-річчя Українського лікарського товариства у Львові [Текст]  : [зб. статей]. – Репринт. вид. з друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові, 1935. – Львів : [Галицька вид. спілка], [2009]. – С. 59-77. – Зі змісту : [Музика М.]. – С. 59, 61, 62, 64, 77.
 2. Відозва до лікарської громадськості / Лікар. комісія НТШ у Львові // Лікарський збірник. Нова серія. Т. I / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Лікар. комісія. – Львів : [б. в.], 1991. – С. 7-8. – Зі змісту: [Музика М.]. – С. 7.
 3.  Ганіткевич Ярослав. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004. – 364 с. – Зі змісту: [М. Музика]. – С. 43, 78, 80, 89, 95, 100, 128, 132, 146, 149, 169, 261.
 4. Ганіткевич Ярослав. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи : біогр. нариси та бібліогр. / Я. Ганіткевич. – Львів, 2002. – 540 с. – Зі змісту: [М. Музика]. – С. 335, 340, 343-344, 346, 351, 357, 369.
 5. Гоцко-Ней Л.-І. Максим Музика (До 125-річчя від дня народження) / Л.-І. Гоцко-Ней // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХХХVІ. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Т. ХХІV / ред. кол. : Б. Т. Білинський [та ін.]. – Львів, 2014. – С.150-152.
 6. Данилейченко В. Музика Максим Максимович / В. Данилейченко, О. Надрага //  Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2009 / Б. С. Зіменковський, М. Р. Гжегоцький, О. Д. Луцик. – 2-е вид., доопрац. і випр. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 228.
 7. Даценко І. Максим Музика. 15.VII.1889 – 24.V.1972 : життєписно-бібліогр. нарис / І. Даценко ; ред. О. Купчинський ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. – Львів, 2004. – 239 с. : іл., фот. – (Визначні діячі НТШ ; № 11) .
 8. Кузик М. Відвідини у д-ра Максима Музики / М. Кузик // Лікарський вісник: журн. УЛТ Півн. Америки. – Чикаго, 1974. – Квітень, №2 (73). – С. 67-70.
 9. Логаза Михайло. Ще до історії УЛТ-ва у Львові : (відповідь кореспондентам) / М. Логаза // Лікарський вісник: журн. УЛТ Півн. Америки. – Чикаго, 1974. – Квітень, №2 (73). – С. 71-73. – Зі змісту: [М. Музика]. – С. 71.
 10. Лупій Г. Львівський історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» : путівник / Г. Лупій. – Львів: Каменяр, 1996. – 367 с. – Зі змісту: [М. Музика]. – С. 225, 267.
 11. Матеріяли до історії української медицини. Т. ІІ / ред.-упоряд. М. Семчишин ; ред. кол.: П. Джуль, В. Марчук, П. Пундій [та ін.]. – Чікаґо : Укр. лікар. т-во Північної Америки, 1988. – 298 с. : фот. – Зі змісту: [Музика М.]. – С. 24, 25, 27, 28, 29, 56, 119, 214.
 12.  Мудрий Василь. Український університет у Львові у рр. 1921-1925 / В. Мудрий // Змагання за українські університети в Галичині / В. Мудрий. – Львів; Нью-Йорк, 1999. – С. 122-181. – Зі змісту: [Музика М.]. – С. 140, 151.
 13. Музика Максим Максимович // Енциклопедія історії України. Т. 7: Мл-О / ред. кол.: В. А. Смолій [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2010. – С. 120-121. – Електрон. версія книги: http://histans.com/LiberUA/978-966-00-1061-1/978-966-00-1061-1.pdf
 14. Осінчук Роман. Доктор медицини Максим Музика : до 100-річчя з дня народження Максима Музики / Р. Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. І / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові, Лікар. комісія.  – Львів, 1991. – С. 103-108.
 15. Осінчук Роман. Д-р медицини Максим Музика / Р. Осінчук // Лікарський вісник. – 1989. – Осінь, Ч. 2(120). – С. 111-116.
 16. Осінчук Р. Мар’ян Панчишин і Максим Музика – професори Українського таємного університету (1920-1924 рр.) / Р. Осінчук //  Лікарський збірник. Нова серія. Т. ІV : На пошану Романа Осінчука / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Лікар. комісія.  – Львів; Нью-Йорк, 1996. – С. 138-140.
 17. Осінчук Роман. Медичний світ Львова (1883-1939 рр.) / Р. Осінчук //  Лікарський збірник. Нова серія. Т. ІV / Наук. т-во ім. Шевченка, Лікар. комісія.  – Львів; Нью-Йорк, 1996. – С. 17-43. – Зі змісту: [Музика М.]. – С. 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 41.
 18. Петрус В. Спогади про вчителя : [про Максима Музику] / В. Петрус, Л. Веселовська // Лікарський збірник. Нова серія. Т. І / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові, Лікар. комісія.  – Львів, 1991. – С. 108-111.
 19.  Редько Юліан. Українські високі школи у Львові (1920-1925) : (Із споминів колишнього студента) // Крук-Мазепинець Ю. Р. Дурні діти. (Хроніка наших днів). – Львів: Друкарські куншти, 2012. – С. 166-175. – Зі змісту: [Музика М.]. – С. 169, 170, 174.
 20. Рудницька А. Лікарська комісія НТШ : історичний екскурс / А. Рудницька // Лікарський збірник. Нова серія. Т. І / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові, Лікар. комісія.  – Львів, 1991. – С. 84-88. – Зі змісту : [Музика М.]. – С. 86-88.
 21. Фрайфельд Е. Максим Музика: вчений, педагог, особистість. До 115-ліття з дня народження / Е. Фрайфельд // Alma Mater. – 2004.  – №8. – С. 4-5.
 22. Фрайфельд Едуард. Медичний факультет Українського університету у Львові (1920-1926) / Е. Фрайфельд // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. II. Медицина : окремий відбиток / Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів, 1998. – С. 406-408. – Зі змісту: [Музика М.]. – С. 406, 407.
 23. «Чини добро і женися за ним» (Львівський науковець, доктор мед. наук М. Музика) // Фармацевт практик. – 2007. – №7-8. – С. 18-20.
 24. Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко. – Львов, 1959. – 227 с. – Из содерж. : [М. Музыка]. – С. 137-138.
 25. Щуровський, Володимир. Лікарі і медики у Визвольній війні / В. Щуровський // Лікарський збірник. Нова серія. Т. III / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, Лікар. комісія. – Львів : [б. в.], 1996. – С. 69-87. – Зі змісту: [Музика М.]. – С. 71, 74, 75, 76, 77, 83.
 26. Muzyka, Maksym // Encyclopedia of  Ukraine. Vol. III : L-Pf / ed. by Danylo Husak Struk. – Toronto; Buffalo; London: University of  Toronto press, 1993. – P. 501.