For World AIDS Day with Parkinson’s diseaseДо Всесвітнього дня боротьби з хворобою Паркінсона

 

 

До Всесвітнього дня боротьби з хворобою Паркінсона

 

 1. Алексеев, А. В. Болевые синдромы в рамках недвигательных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона  / А. В. Алексеев, М. Р. Нодель, Е. В. Подчуфарова // Актуальные направления в неврологии : материалы ХІІІ Междунар. конф. (27-29 апреля 2011 года, г. Судак). – Київ, 2011. – С. 205-208. – Библиогр. в конце ст.
 2. Алексеев, А. В. Болевые синдромы в рамках недвигательных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона / А. В. Алексеев, М. Р. Нодель, Е. В. Подчуфарова // Новости медицины и фармации. – 2011. – N 373. – С. 24-26. – Библиогр. в конце ст.
 3. Аленикова, О. А. Параметры мигательного рефлекса в периодах моторных флюктуаций при болезни Паркинсона / О. А. Аленикова, С. А. Лихачев // Міжнар. неврол. журнал. – 2013. – N 4. – С. 25-30.
 4. Богданова, И. В. Проблемные аспекты леводопатерапии на современном этапе / И. В. Богданова // Експериментальна і клінічна медицина. – 2011. – № 3. – С. 127-132
 5. Богданова, І. Б. Оцінка особливостей ліпідного спектра і білкових фракцій при хворобі Паркінсона / І. Б. Богданова, В. В. Соколік // Медицина сьогодні і завтра. – 2011. – N 4. – С. 120-124.
 6. Богданова, І. В. Активність гіпофізарно-наднирковозалозної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у хворих на хворобу Паркінсона / І. В. Богданова // Одеський медичний журнал. – 2011. – N 6. – С. 42-45 : іл.
 7. Богданова, І. В. Активність тіолдисульфідної системи у пацієнтів з хворобою Паркінсона / І. В. Богданова // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. – N 4. – С. 49-52.
 8. Богданова, І. В. Оцінка змін вмісту біогенних елементів у плазмі крові пацієнтів із хворобою Паркінсона / І. В. Богданова // Медицина транспорту України. – 2012. – N 1. – С. 34-38.
 9. Василенко, Андрей Федорович. Активность синусового узла сердца при болезни Паркинсона  / А. Ф. Василенко, Ю. С. Шамуров, Т. Ф. Миронова // Клиническая медицина. – 2011. – № 3. – С. 47-50 : табл.
 10. Вміст амінокислот у плазмі крові хворих на хворобу Паркінсона / І. В. Богданова // Український вісник психоневрології. – 2011. – Том 19, N 3. – С. 5-8.
 11. Возможности электромиографической диагностики болезни Паркинсона и выявления группы риска у родственников больных / Е. П. Луханина, Н. А. Пилькевич, Н. М. Березецкая, М. А. Чивликлий // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 59-64.
 12. Ганжула, П. А. Опыт немедикаментозного лечения пациентов с болезнью Паркинсона в условиях “Школы здоровья” / П. А. Ганжула, О. Л. Табакова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 4. – С. 71-73.
 13. Гаркавенко, В. В. Возрастные изменения параметров ЭЭГ при болезни Паркинсона / В. В. Гаркавенко, Н. В. Карабань, М. Т. Капустина // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 27.
 14. Гаркавенко, В. В. Изменения соматосенсорных вызванных потенциалов при болезни Паркинсона и старении / В. В. Гаркавенко, М. С. Подольский, И. Н. Карабань // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 28.
 15. Гаркавенко, В. В. Связь между параметрами ЭЭГ-активности и личностными особенностями при болезни Паркинсона / В. В. Гаркавенко, Н. Ю. Бачинская, И. Н. Карабань // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 26.
 16. Генная терапия болезни Паркинсона : [обзор зарубеж. лит-ры] // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – N 3. – С. 24
 17. Гнатів, В. В. Перспективи застосування мезенхімальних стовбурових клітин у лікуванні нейродегенеративних захворювань / В.В. Гнатів, О.М. Бабуленко, Х.С. Демчак // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – N 1. – С. 8-11.
 18. Голик, В. А. Агонисты допаминовых рецепторов в лечении болезни Паркинсона (современные аспекты) / В. А. Голик // Український неврологічний журнал. – 2011. – N 4. – С. 27-34.
 19. Голубев, Валерий Леонидович. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма [Текст]  : моногр. / В. Л. Голубев, Я. И. Левин, А. М. Вейн. – Москва : МЕДпресс, 2000. – 414 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 388-415.
 20. Голубев В. Л. Лечение болезни Паркинсона: решенные и нерешенные вопросы / В. Л. Голубев // Избранные лекции по неврологии / под ред. В. Л. Голубева. — М. : Эйдос Медиа, 2006. — С. 395-420.
 21. Грицай, Н. М. Хвороба Паркінсона / Н. М. Грицай, Н. В. Литвиненко, Ю. О. Фисун // Неврологічні захворювання у практиці сімейного лікаря [Текст]  : підруч. для сімейних лікарів, лікарів-інтернів, студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. – Полтава, 2002. – Розділ 6, § 6.1. – С. 136-138.
 22. Деменция является независимым предиктором смерти у пациентов с болезнью Паркинсона / сост. Т. Спринсян // Здоров’я України – ХХІ сторіччя : мед. газета. – 2012. – N 2. – С. 8.
 23. Диагностика и медикаментозное лечение болезни Паркинсона : [обзор зарубеж. лит.] / подгот. С. Костюченко // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – № 7. – С. 54-61; № 8. – С. 39-51.
 24. Залялова, З.А. Болевой синдром при болезни Паркинсона / З. А. Залялова, Л. А. Яковлева, Р. А. Алтунбаев // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 3. – С. 79-81.
 25. Иллариошкин, С. Н. Возможности агониста дофаминовых рецепторов прамипексола в лечении пациентов  с болезнью Паркинсона / С. Н. Иллариошкин // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2013. – N 4. – С. 36-37
 26. Карабань, И. Н. Болезнь Паркинсона: патогенетические аспекты лекарственной терапии и клинического течения / И. Н. Карабань // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 31-38.
 27. Карабань, И. Н. Патогенетическая роль амантадина в лечении нейролептического паркинсонизма / И. Н. Карабань, Н. В. Карабань, Н. В. Карасевич // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – N 3. – С. 43-45 : ил.
 28. Карабань, И. Н. Пути нейропротекции при болезни Паркинсона / И. Н. Карабань, Н. В. Карабань, Н. В. Карасевич // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 95-99.
 29. Карабань, Н. В. Роль генеалогических факторов в патогенезе болезни Паркинсона / Н. В. Карабань // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 9-15.
 30. Карасевич, Н. В. Возрастные особенности церебральной гемодинамики у больных болезнью Паркинсона среднего и пожилого возраста / Н. В. Карасевич, М. Т. Капустина // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ).. – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 32-33.
 31. Киртаев, С. Ю. Структура и встречаемость вегетативных нарушений при болезни Паркинсона / С. Ю. Киртаев, И. В. Литвиненко // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 33-34.
 32. Клименко, В. В. Навстречу мировым стандартам специализированной помощи пациентам с болезнью Паркинсона / В. В. Клименко, И. Н. Карабань // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2012. – Грудень, (№4). – С. 12-13
 33. Клинико-эпидемиологические аспекты болезни Паркинсона / А. Ю. Ковальчук [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 12. – С. 74-76 : ил.
 34. Клиническое течение LRRK2-ассоциированной болезни Паркинсона / С. Н. Пчелина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 12. – С. 56-62 : ил.
 35. Коберская, Н. Н. Когнитивный потенциал Р300 при болезни Паркинсона / Н. Н.  Коберская, Л. Р. Зенков, Н. Н. Яхно // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 35-36.
 36. Коберская, Н. Н. Когнитивный птенциал 300 при болезни Паркинсона с деменцией, деменции с тельцами Леви и болезни Альцгеймера / Н. Н.  Коберская, И. С. Преображенская, Н. Н. Яхно // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 36-37.
 37. Коляда, О.К. Генетичні основи хвороби Паркінсона (огляд літератури та власних досліджень) / О.К. Коляда, О.М. Вайсерман, І.М. Карабань // Журнал Національної академії медичних наук України. – 2013. – Том 19, N1. – С. 65-74
 38. Левин, О. С. Коррекция немоторных флюктуаций у пациентов с болезнью Паркинсона с помощью комбинированного препарата сталево / О. С. Левин, А. К. Иванов, Н. Н. Шиндряева // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 1. – С. 38-42.
 39. Левин, О. С. Психотические нарушения при болезни Паркинсона / О. С. Левин, И. Г. Смоленцева, Т. В. Наймушина // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 43-44.
 40. Леводопа – основной препарат для лечения болезни Паркинсона : [обзор зарубеж. лит.] // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – N 5. – С. 42
 41. Леводопа не оказывает нейротоксического эффекта при болезни Паркинсона : новости доказательной медицины / сост. Т. Спринсян // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2012. – N 1. – С. 13
 42. Литвиненко, И. В. Нарушения сна у больных с деменцией при болезни Паркинсона / И. В. Литвиненко, И. В. Красаков, О. В. Тихомирова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 9. – С. 37-42 : ил.
 43. Лихачев, С. А. Метод видеоанализа ходьбы как способ объективизации поражения базальных ганглиев при болезни Паркинсона / С. А. Лихачев, В. А. Лукашевич, А. В. Хроменков // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 12. – С. 44-47 : ил.
 44. Лихачев, С. А. Оптокинетический нистагм при болезни Паркинсона / С. А. Лихачев, О. А. Аленикова // Вестник оториноларингологии. – 2013. – N 1. – С. 41-45.
 45. Лихачев, Сергей Алексеевич. Изменение параметров мигательного рефлекса при болезни Паркинсона в зависимости от ее формы, возраста и пола пациента / С. А. Лихачев, О. А. Аленикова // Неврологический журнал. – 2011. – Том 16, N 5. – С. 24-29 : ил.
 46. Марута, Н. А. Клинико-психопатологические корреляты суицидального поведения в структуре депрессивной патологии у пациентов с болезнью Паркинсона / Н. А. Марута, Д. Ю. Сайко // Медична психологія. – 2012. – Том 7, N 4. – С. 60-63.
 47. Молекулярно-генетические и некоторые биохимические аспекты болезни Паркинсона / Е. Н. Маджидова, Х. М. Халимова, М. М. Раимова [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – N 1. – С. 91-94.
 48. Московко, С. П. Секрети леводопної терапії хвороби  Паркінсона / С. П. Московко, Г. С. Московко // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – N 1. – С. 37-40
 49. Нодель, М. Р. Недвигательные симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона / М. Р. Нодель // Актуальные направления в неврологии : материалы ХІІІ Междунар. конф. (27-29 апреля 2011 года, г. Судак). – Київ, 2011. – С. 112-117. – Библиогр. в конце ст.
 50. Нодель, М. Р. Оптимальные сроки начала терапии леводопой / М. Р. Нодель // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – N 1. – С. 125-130.
 51. Ноотропный препарат нового поколения Энтроп в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона / И. Н. Карабань, Е. П. Луханина, Н. В. Карабань [и др.] // Український неврологічний журнал. – 2011. – N 1. – С. 83-89.
 52. Ночные симптомы при болезни Паркинсона / Т. К. Кулуа, Н. В. Федорова, Э. В. Хитаришвили [и др.] // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 40-41.
 53. Особенности вариабельности ритма сердца у пациентов с болезнью Паркинсона / И. Н. Карабань [и др.] // Український неврологічний журнал. – 2011. – N 1. – С. 35-41.
 54. Открывая новые возможности терапии болезни Паркинсона  / сост. Д. Молчанов // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2012. – N 2. – С. 8-10
 55. Приверженность основной терапии у больных болезнью Паркинсона, страдающих депрессией / А. Н. Бойко [и др.] // Неврологический журнал. – 2011. – Том 16, N 6. – С. 45-49 : ил.
 56. Психотические нарушения при болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви / О. С. Левин [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 6. – С. 82-88.
 57. Рожкова, З. З. Структурные и метаболические особенности головного мозга при болезни Паркинсона по данным магниторезонансной томографии и магниторезонансной спектроскопии in vivo / З. З. Рожкова, Н. В. Карабань, И. Н. Карабань // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 46-52.
 58. Роль антагонистов глутаматных рецепторов в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона / А. П. Гребенюк, Б. Н. Пиневич, Н. В. Карабань [и др.] // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 29-30.
 59. Сайко Д. Ю. Система дифференцированной ресурсно-ориентированной терапии психических расстройств при болезни Паркинсона / Д. Ю. Сайко // Експерим. і клінічна медицина. – 2012. – N 2. – С. 148-152.
 60. Сайко, Д. Ю. Клинико-психопатологический и патопсихологический анализ тревожных расстройств при болезни Паркинсона / Д. Ю. Сайко // Медична психологія. – 2012. – Том 7, N 3. – С. 54-57.
 61. Сайко, Д. Ю. Патопсихологические механизмы формирования депрессивных реакций у пациентов с болезнью Паркинсона / Д. Ю. Сайко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2012. – N 3. – С. 166-170 : ил.
 62. Сайко, Д. Ю. Патопсихологические особенности и закономерности развития органических психических расстройств при болезни Паркинсона / Д. Ю. Сайко // Міжнародний медичний журнал. – 2012. – Том 18, N 3. – С. 5-9.
 63. Сайко, Д. Ю. Патопсихологические факторы и закономерности формирования депрессий у больных болезнью Паркинсона / Д. Ю. Сайко // Медична психологія. – 2012. – Том 7, N 2. – С. 69-73.
 64. Сарычева, Т.Н. Применение ладастена для коррекции немоторных проявлений болезни Паркинсона / Т. Н. Сарычева, В. А. Рыбак, О. В. Курушина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 1. – С. 85-87.
 65. Слободин, Т. Н. Болезнь Паркинсона: за пределами двигательных нарушений / Т. Н. Слободин // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2012. – N 1. – С. 38-40.
 66. Слободин, Т. Н. Ранние стадии болезни Паркинсона: возможен ли индивидуальный подход к лечению в строгих рамках доказательной медицины? / Т. Н. Слободин ; сост. Д. Молчанов // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2013. – N 3. – С. 16-17.
 67. Слободин, Т. Н. Современные представления о патогенезе болезни Паркинсона / Т. Н. Слободин // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – N 7. – С. 22-27 : ил.
 68. Старение и болезнь Паркинсона : особенности регуляции дыхания, обмен дофамина и интенсивность свободнорадикальных процессов / Е. Э. Колесникова, Т. В. Серебровская, М. В. Беликова [и др.] // Екстрапірамідні захворювання та вік : тези доп. ІІ укр. симп. з міжнар. участю (23-24 вересня 2004, Київ). – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2004. – С. 37-38.
 69. Стёпкина Д. А. Когнитивные нарушения при прогрессировании болезни Пар­кинсона / Д. А. Стёпкина, В. В. Захаров, Н. Н. Яхно // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. — 2008. — Т. 108. – №10. – С. 13-19.
 70. Суховерская, О. Болезнь Паркинсона и паркинсонические синдромы: диагноз и лечение / О. Суховерская // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 16-24.
 71. Тараненко, Елена. Леводопа – золотой стандарт в терапии болезни Паркинсона : [обзор зарубеж. печати] / Е. Тараненко // НЕЙРОNEWS (психоневрология и нейропсихиатрия). – 2011. – N 2. – С. 45-49.
 72. Терещенко, А. Диагностическая значимость нарушения обоняния при болезни Паркинсона / А. Терещенко // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2013. – N 2. – С. 30.
 73. Транскраниальная сонография при болезни Паркинсона / Е. Ю. Федотова, А. О. Чечеткин, М. И. Шадрина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 1. – С. 49-55.
 74. Труфанов, Е. А. Дифференциальная диагностика болезни Паркинсона и мультисистемной атрофии / Е. А. Труфанов // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – N 3. – С. 28-34.
 75. Труфанов, Е. А. Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и выраженностью дискинезии и флюктуаций по шкале UPDRS у больных болезнью Паркинсона / Е. А. Труфанов // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, N 2. – С. 207-209 : табл.
 76. Труфанов, Е. А. Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и тяжестью заболевания по двигательной части шкалы UPDRS у больных болезнью Паркинсона / Е. А. Труфанов // Український медичний альманах. – 2011. – Том 14, N 1. – С. 197-200 : табл.
 77. Труфанов, Е. А. Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и шкалой UPDRS у пациентов с болезнью Паркинсона / Е. А. Труфанов // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 25-28.
 78. Труфанов, Е. А. Современные представления о препаратах леводопы, их эффективности и переносимости у пациентов с болезнью Паркинсона / Е. А. Труфанов // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 7. – С. 65-68.
 79. Федорова, Н. В. Препараты леводопы в лечении болезни Паркинсона / Н. В. Федорова, А. Ю. Яблонская, М. Э. Бельгушева // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 5. – С. 30-36 : ил.
 80. Федорова, Н. В. Пролонгированный прамипексол в лечении болезни Паркинсона / Н. В. Федорова // Здоров’я України. Темат. номер: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : мед. газета. – 2013. – N 2. – С. 26-27.
 81. Федорова, Н. В. Роль ингибитора МАО-В разагилина в терапии болезни Паркинсона / Н. В. Федорова, Ф. К. Текаева, М. Э. Бельгушева // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2011. – Том 111, N 7. – С. 30-36 : ил.
 82. Хныкина, Т. А. Современные представления о нейропсихологических нарушениях при болезни Паркинсона / Т. А. Хныкина // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 6. – С. 114-119.
 83. Шевага, Володимир Миколайович. Хвороба Паркінсона / В. М. Шевага, А. В. Паєнок // Захворювання нервової системи : підруч. – Львів : Світ, 2004. – Розділ 16, §16.1. – С. 314-321.
 84. Шестопалова, Л. Ф. Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевников // Український вісник психоневрології. – 2011. – Том 19, N 3. – С. 24-27.
 85. Электромиографическое исследование мышечной активности у пациентов с болезнью Паркинсона и их родственников / И. Н. Карабань, Е. П. Луханина, Н. М. Березецкая, М. А. Чивликлий // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – № 5. – С. 83-89.
 86. Alves G. Is fatigue an independent and persistent symptom in patients with Parkinson disease/ G. Alves, T. Wentzel-Larsen, J. P. Larsen // Neurology. — 2004. — Vol. 63. — P. 1908-1911.
 87. Chaudhuri K. R. Early Parkinson’s disease and non-motor issues / K. R. Chaudhuri, Y. Naidu // Journal of Neurology. – 2008. — Vol. 255. — Suppl.5. — P. 33-38.
 88. Epidemiology of Parkinson`s disease / G. Alves, E. B. Forsaa, K. F. Pedersen [et al.]  // Journal of Neurology. – 2008. — Vol. 255. — Suppl. 5. — P. 18-32.
 89. Evolution of cognitive dysfunction in an incident Parkinson’s disease cohort / C. H. Williams-Gray, T. Foltynie, C. E. Brayne [et al.] // Brain. – 2007. — Vol. 130. — P. 1787-98.
 90. Fatigue in levodopa-naive subjects with Parkinson disease / G. Schifitto, J. H. Friedman, D. Oakes [et al.] // Neurology. – 2008. — Vol. 71. — P. 481-485.
 91. Nonmotor symptoms as presenting complaints in Parkinson`s disease: a clinicopathological study / S. S. O`Sullivan, D. R. Williams, D. A. Gallaqher [et al.] // Mov. Disord. — 2008. — Vol. 23. — P. 101-106.
 92. Pain as a nonmotor symptom of Parkinson disease: evidence from a case-control study / G. Defazio, A. Berardelli, G. Fabbrini [et al.] // Arch. Neurol. — 2008. — Vol. 65. — P. 1191-4.
 93. Prevalence and characteristics of dementia in Parkinson dis­ease: an 8-year prospective study / D. Aarsland, K. Andersen, J. P. Larsen [et al.] // Archives of Neurology. — 2003. —Vol. 60. —P. 387-392.