[:uk]Дякуємо за подарунки[:]

291
[:uk]Незважаючи на відпустки та канікули, бібліотека отримує подарунки. Щиро дякуємо нашим дарувальникам за отримані видання.

Основна частка подарунків зроблена авторами-викладачами нашого вузу. Серед останніх подарованих видань є:

Сергієнко В. О. Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія / В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко. – Львів: Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2016. – 263 с.
Монографія містить відомості про патогенез, класифікацію, клінічні прояви, основні принципи діагностики і лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет. Метою цієї книги є опрацювання чітких вказівок із ранньої діагностики, лікування та можливостей профілактики діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії.

Для ендокринологів, кардіологів, невропатологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів старших курсів медичних факультетів ВНЗ IV рівня акредитації, інтернів, науковців.

Ця монографія видрукована завдяки доброчинній допомозі фірми Wöerwag Pharma®, Німеччина.

Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія
Бойко А. І. Фармацевтична інформатика : навч. посібник для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закладів (ф-тів) післядипломн. освіти / А. І. Бойко; за ред. Б. Л. Парновського. – Львів, 2010. – 138 с.
Навчальний посібник створено відповідно до навчальних планів та уніфікованих програм передатестаційних циклів для провізорів зі спеціальності “Загальна фармація” та “Організація і управління фармацією”, провізорів-інтернів зі спеціальності “Загальна фармація”. Викладено загальні питання теорії фармацевтичної інформатики. Опрацьовано основні фармацевтичні інформаційні документи. Розглянуто систему інформування про лікарські засоби та процес інформування диференційовано для лікарів, провізорів, пацієнтів. Розкрито питання побудови комп’ютерних інформаційних систем та баз даних фармацевтичного спрямування. Проаналізовано аспекти правового забезпечення фармацевтичної інформації. Значну увагу приділено використанню мережі Інтернет для отримання достовірної інформації про лікарські засоби у системі доказової медицини, а також для забезпечення діяльності сучасної аптеки, яка функціонує з використанням методів фармацевтичної інформатики. Фармацевтична інформатика : навч. посібник для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закладів (ф-тів) післядипломн. освіти
Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією (клініко-ультраструктурні дослідження): монографія / Ю. Г. Кияк, О. Ю. Барнетт, В. І. Ковалишин, Г. Ю. Кияк. – Львів: Кварт, 2012. — 160 с., 127 електронних мікрофотографій, 8 електрокардіограм, 3 рис., 1 табл.
 У монографії представлені результати комплексного клінічного та функціонального дослідження хворих із різними формами ІХС, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2-го типу та їх поєднанням у зіставленні з результатами електронно-мікроскопічного дослідження під час операційних біопсій міокарда, а також експрес-некропсій лівого шлуночка у померлих від інфаркту. Порівнянням клінічних симптомів перебігу цих захворювань і ультраструктурних змін у міокарді виявлено особливості клітинного ремоделювання лівого шлуночка при нестабільній стенокардії, інфаркті міокарда, артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті.

Розглянуто нові дані про патофізіологічні та патоморфологічні механізми виникнення гібернації кардіоміоцитів при цих хворобах. З’ясовано механізми смерті кардіоміоцитів при нестабільній стенокардії, у різних ділянках серця при інфаркті й післяінфарктному кардіосклерозі, а також на периферії післяінфарктної аневризми лівого шлуночка. Уперше описано феномен «гепатизації» тривало гібернованих кардіоміоцитів. Представлено наявність кореляції між клітинним ремоделюванням міокарда лівого шлуночка при серцево-судинних хворобах та їх ускладненнях, післяінфарктному кардіосклерозі та гіпертензивному серці й хронічній коронарній недостатності з одного боку і результатами ЕКГ та Ехо-КГ обстеження – з іншого.

Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів, а також кардіологів і сімейних лікарів, патофізіологів і патоморфологів.

Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією

Особливо цікавим виданням для працівників бібліотеки медичного університету є бібліографічний покажчик, подарований давнім другом бібліотеки кандидатом медичних наук, доцентом Ю. М. Панишком:

Свістельник І. Здоровий спосіб життя : анот. бібліогр. покажчик друк. видань / Ірина Свістельник. – К.: Кондор, 2011. – 336 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини», № 1).
Бібліографія в дослідженнях учених має велике значення. Бібліографічні покажчики як інформаційно-довідкові видання економлять дорогоцінний час і найкоротшим шляхом вводять у коло робіт, що розкривають суть питання. Довідники допомагають вирішити джерелознавчу проблему, без якої робота не може бути науковою. За останні роки з’явилося чимало друкованих праць, присвячених здоровому способу життя. Науковий рівень цих праць і їх відповідність предмету досліджень у галузі фізичної культури та спорту неоднорідний. Зустрічаються роботи, в яких ще тільки ставляться питання, що підлягають дослідженню.

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури (книги, брошури, наукові статті, автореферати дисертацій). Праці науковців, що досліджують здоровий спосіб життя, представлено в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації і ключові слова подано трьома мовами (українською, російською та англійською) в авторській редакції.

Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться проблемою формування здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя

Професору, завідуючому клініко-функціональним відділенням ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», доктору медичних наук  В. К. Гаврисюку висловлюємо подяку за книгу:

Очерки клинической пульмонологии / под ред. В. К. Гаврисюка. – Киев, 2016. – 335 с.
Книга посвящена вопросам диагностики и терапии интерстициальных заболеваний легких.

Каждый раздел включает современные сведения о клинической семиотике заболевания, принципах диагностики и терапии, иллюстрирован описанием клинических наблюдений.

Особое внимание уделено характеристике возможностей компьютерной томографии высокого разрешения, которая по результату морфологической диагностики интерстициальных заболеваний легких в настоящее время успешно конкурирует с патогистологическими методами исследования.

Наиболее подробно описаны принципы ведения пациентов с наиболее распространенными интерстициальными заболеваниями легких – саркоидозом и идиопатическим легочным фиброзом.

Книга предназначена для пульмонологов, терапевтов, фтизиатров, семейных врачей, рентгенологов.

Очерки клинической пульмонологии

 

 

 [:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.