Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: погляд крізь віки (До 230-річчя від дня заснування)

[:uk]

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Львівський Національний Медичний Університет

імені Данила Галицького: погляд крізь віки

(До 230-річчя від дня заснування)

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ЛЬВІВ – 2014

 

УДК 61(091.2)(477.83)

ббК 5г(4УКР–4ЛЬВ)

Л 89

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: погляд крізь віки (До 230-річчя від дня заснування) : бібліографічний покажчик / уклад. : М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Васільєва, Б. М. Кріль, В. П. Фальшовник, А. П. Воробйова ; наук. ред. : Р. Б. Лесик, М. С. Надрага. – Львів, 2014. – 77 с.

Бібліографічний покажчик присвячено 230-й річниці від дня заснування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Це тривалий шлях від медичного факультету Львівського університету до авторитетного й потужного освітньо-наукового та клінічного центру з багатою і цікавою історією.

Бібліографічний покажчик буде корисним для дослідників історії університету, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією львівської медичної освіти.

 

Укладачі:

М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Васільєва, Б. М. Кріль, В. П. Фальшовник, А. П. Воробйова

Наукові редактори:

Р. Б. Лесик, М. С. Надрага

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………4

Історія Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького …………………………………6

Клініки та наукові школи……………………………………………….20

Факультети………………………………………………………………29

Кафедри………………………………………………………………….37

Теоретичні кафедри……………………………………………………….37

Клінічні кафедри……………………………………………………………51

Фармацевтичні кафедри………………………………………………….69

Окремі структурні підрозділи………………………………………….75

ПЕРЕДМОВА

Vestigia semper adora

16 листопада 2014 року Львівський національний медичний університет відзначає своє 230-ліття. Саме цього дня далекого 1784 р. австрійський імператор Йосиф ІІ Габсбурґ своїм привілеєм відновив діяльність Львівського університету з 4 факультетами: теологічним, правничим, філософським і медичним. Останній і став тою зерниною, яка дала початок розвою львівської медичної освіти. Вже з початку діяльності медичного факультету навколо нього почали гуртуватися відомі вчені-медики.

Негативне ставлення польської влади до навчання українців в університеті у 1920-х роках зумовило виникнення альтернативного навчального закладу – Українського Таємного Університету, що діяв впродовж 1920–1925 рр. Серед його факультетів був також і медичний.

У 1939 р. медичний факультет Львівського університету було реформовано в окремий навчальний заклад – Львівський державний медичний інститут, що стало новим етапом у розвитку львівської медичної освіти. На той час до складу інституту входило два факультети: лікувально-профілактичний та фармацевтичний. В післявоєнні роки інститут продовжував розвиватися, з’являлися нові факультети і кафедри. Вже в часи незалежності, у 1996 р. Львівський державний інститут було перейменовано в університет, який у 2003 р. отримав високий статус Національного.

Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького є потужним освітньо-науковим та клінічним центром з багатою і цікавою історією, віхам якої і присвячено цей бібліографічний покажчик.

Пропоноване видання включає понад 700 джерел до історії ЛНМУ ім. Данила Галицького, які згруповані у 5 розділів. Це загальна історія університету, історія медичних наукових шкіл та клінік, історія факультетів, історія кафедр та історія інших окремих структурних підрозділів вишу. В межах кожного розділу застосовано алфавітний принцип розташування матеріалів.

Джерелами для підготовки покажчика стали фонди Наукової бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького, прикнижкові та пристатейні списки літератури, енциклопедії, інтернет-ресурси тощо. Упорядники намагалися, в міру можливостей, звірити кожну позицію у списку літератури з оригінальним джерелом, що дало змогу подати у покажчику найдостовірнішу інформацію. Бібліографічний опис здійснено на основі чинного в Україні стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Покажчик охоплює праці та статті, написані в період від 2-ї половини ХІХ ст. до наших днів. Значну частину зібраної бібліографії складають довоєнні джерела польською мовою. Список поданих праць з історії університету не є остаточним. У процесі подальшого пошуку він доповнюватиметься новими матеріалами.

Бібліографічний покажчик буде корисним для дослідників історії університету, викладачів, студентів, та всіх, хто цікавиться історією львівської медичної освіти.

Марта Надрага, Богдан Кріль

ІСТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

 1. Білинський Б. Нариси до історії науково-дослідної діяльності у Львівському медичному інституті / Борис Білинський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 19–25.
 2. Благий В. Студенти-медики Львівського університету на початку ХХ століття (1900–1914) / Василь Благий // Лікарський збірник. Нова серія. – Львів ; Чікаґо, 2000. – Т. 8. – С. 23–34.
 3. Благий В. Студенти-медики Львівського університету на початку ХХ століття (1910–1914) / Василь Благий // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 140–151.
 4. Бурихін Т. М. Роль кафедр Львівського медичного інституту в забезпеченні допомоги органам охорони здоров’я / Т. М. Бурихін // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 206–210.
 5. Бурихін Т. М. Участь кафедр Львівського медичного інституту у пропаганді наукових знань / Т. М. Бурихін // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 195–199.
 6. Вергелес Т. Медінститут: цифри і цитати : звіт акад. М. П. Павловського про п’ятирічну діяльність ректорату Львівського медичного інституту / Вергелес Т. // Молода Галичина. – 1993. – 16 березня.
 7. Винниченко Б. Роль медичних громадських організацій ЛДМУ у ствердженні Української держави / Винниченко Б. // Українські медичні вісті. – 1998. – Т. 2, чис. 1–2 : VII Конгрес Світової Федерації Лікарських Товариств, 16–20 серпня 1998 р., Ужгород. – К., 1998. – С. 133.
 8. Винниченко Б. Львівський медичний у боротьбі за побудову незалежної України / Б. Винниченко // Народне здоров’я. – 1994. – Червень (№ 9). – С. 3 ; Червень (№ 10). – С. 3.
 9. Винниченко Б. Національно-визвольна діяльність в інституті в період побудови незалежної України / Богдан Винниченко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 47–54.
 10. Віхи історії університету // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 4–11.
 11. Віхи історії університету: до 225-ліття ЛНМУ імені Данила Галицького // Народне здоров’я. – 2009. – Листопад–грудень (№ 11–12). – С. 2–3, 12.
 12. Войткевіч-Рок В. Медичні студії у Львові в роках 1894–1939 у спогадах лікарів / В. Войткевіч-Рок // Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. – 2007. – Vol. 13, № 1–2. – С. 174–181.
 13. Волох Т. В центрі уваги – людина: про роботу профспілкової організації медінституту / Т. Волох // Народне здоров’я. – 1995. – Травень (№ 6). – С. 4.
 14. Ганіткевич Я. Діяльність лікарської комісії Наукового Товариства ім Т. Шевченка / Ярослав Ганіткевич // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 25–28.
 15. Ганіткевич Я. Історичні етапи найстаршого в Україні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Ярослав Ганіткевич // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 34. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 22. – Львів : НТШ, 2013. – С. 13–38.
 16. Даниленко М. В. Основні напрями і завдання в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту / М. В. Даниленко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 5–11.
 17. Даценко І. 220 років Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького / Ірина Даценко // Лікарський збірник. Нова серія. – Львів ; Чикаґо, 2006. – Т. 15. – С. 19–22.
 18. Даценко І. Медичний тлумачний словник, або одне із чудес вчених Львівського медичного інституту / Даценко І. // Ваше здоров’я. – 1996. – 9–15 березня (№ 11). – С.15.
 19. Даценко І. Оновлені сторінки історії розвитку медичної освіти в Україні / Ірина Даценко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 43–47.
 20. 225 Львівському національному медичному університету ім. Данила Галицького // Галіція. – 2008–2010. – № 1. – С. 109–110.
 21. Дедишина Л. Плекаймо лікарський талант: ЛНМУ ім. Данила Галицького – 220 років / Лариса Дедишина // Аптека Галицька. – 2004. – № 22. – С. 2–3.
 22. Деменко Г. Львівський державний медичний інститут : фотонарис / Деменко Г., Зіменковський Б. ; під ред. М. П. Павловського. – Львів : Каменяр, 1982. – 46 с.
 23. Дибас Б. Вища медична освіта у Львові: погляд крізь віки / Богдан Дибас, Юрій Кривко // Alma Mater. – 2009. – Листопад (№ 11). – С. 2–4.
 24. Зіменковський Б. Австрійський період в історії Львівського медичного університету / Б. Зіменковський // Alma Mater. – 2007. – Листопад (№ 11). – С. 2–3.
 25. Зіменковський Б. С. Австрійський період в історії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, С. В. Різничок // Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. – 2007. – Vol. 13, № 3. – С. 137–157.
 26. Зіменковський Б. С. Австрійський період в історії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, С. В. Різничок // Галіція. – 2008–2010. – № 1. – С. 79–110.
 27. Зіменковський Б. Львівська вища медична школа: історія та сучасність, якими можна пишатися / Б. Зіменковський // Ваше здоров’я. – 2012. – 9 березня (№ 9). – С. 8–9.
 28. Зіменковський Б. С. Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: минуле, сучасне і майбутнє / Зіменковський Б. С., Гжегоцький М. Р. // Медична освіта. – 2001. – № 2. – С. 59–63.
 29. Зіменковський Б. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького / Борис Зіменковський, Олександр Луцик // Енциклопедія Львова / за ред. Андрія Козицького. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 364–368.
 30. Зіменковський Б. Основні етапи розвитку та вдосконаленння навчального процесу у Львівському медичному інституті / Борис Зіменковський, Наталія Бенюх // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 8–12.
 31. Зіменковський Б. С. Основні етапи розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу у Львівському медичному інституті за роки радянської влади / Зіменковський Б. С. // Медицина і фармація – досягнення і перспективи : тези доповідей наукової сесії, присвяченій реорганізації факультету Львівського університету у Львівський державний медичний інститут, 20–21 червня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 6–9.
 32. Зіменковський Б. С. Про роботу спеціалізованої вченої ради з фармацевтичних наук у Львівському державному інституті / Зіменковський Б. С., Гасюк Г. Д. // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 12–14.
 33. Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2006 / Зіменковський Б. С., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. – Львів : Наутілус, 2006. – 390 с.
 34. Зіменковський Б. С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009 / Зіменковський Б. С., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. – 2-е вид., доопрац. і випр. – Львів : Наутілус, 2009. – 451 с.
 35. Зіменковський Б. Сторінки з історії вищої медичної освіти у Львові / Б. Зіменковський, А. Магльований, В. Гриновець // Alma Mater. – 2009. – Липень–серпень (№ 7–8). – С. 6–8.
 36. Історичний нарис університету // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 9–21.
 37. Історія [Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького] [Електронний ресурс] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : сайт вишу. – Режим доступу : http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=356&lang=uk. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2014. – Мова укр.
 38. Історія студентського наукового товариства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / З. З. Масна, О. О. Адамович, М. О. Туркевич, О. М. Кріль ; ЛНМУ ім. Данила Галицького, Студентське наукове товариство. – Львів, 2014. – 112 с.
 39. Історія університету // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 4–9.
 40. Кислий В. Українські високі школи у Львові і студентський рух у Західній Україні у першій пол. 20 ст. / В. Кислий. – Львів, 1991. – 144 с.
 41. Коротка характеристика університету // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 12–16.
 42. Коротка характеристика університету // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 16–20.
 43. Крамаренко В. П. Роль кафедр Львівського медичного інституту в ідейно-політичному вихованні студентів / В. П. Крамаренко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 11–16.
 44. Кузменко Л. М. Львівський медичний інститут і його роль в підготовці кадрів / Л. М. Кузменко, І. Я. Шапіро // Досягнення охорони здоров’я в Українській РСР / гол. ред. П. Л. Шупик. – К. : Держмедвидав УРСР, 1958. – С. 648–659.
 45. Кузменко Л. М. Львівський медичний інститут і його роль в підготовці кадрів, розвитку охорони здоров’я і медичної науки за роки Радянської влади / Л. М. Кузменко // Міжобласна наукова історико-методологічна конференція, присвячена 25-річчю возз’єднання західно-українських земель з УРСР : тези доповідей. – Львів, 1964. – С. 26–29.
 46. Кухарук Л. На честь першого короля. Львівському державному медичному університетові надано ім’я Данила Галицького // За вільну Україну. – 1998. – 21 листопада. – С. 1.
 47. Кухта О. До історії медичного вишколу в Галичині / О. Кухта, С. Кухта // Народне здоров’я. – 1992. – Листопад (№ 15). – С. 3 ; Грудень (№ 16). – С. 3.
 48. Кухта С. Й. Пам’ять не згасає. (Роздуми з приводу…) : [Про історію та сучасність ЛНМУ] / С. Й. Кухта // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 87–89.
 49. Кухта С. Співпраця Львівського медичного інституту з органами охорони здоров’я / Степан Кухта // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 37–40.
 50. Кухта С. Й. Співпраця Львівського медичного інституту з органами охорони здоров’я / С. Й. Кухта // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 77–81.
 51. Логінов О. М. Це сталося у Львові (до 65-ти річчя загибелі видатних вчених Львівського медичного інституту) / Логінов О. М., Кобасяр М. С. // ХІ Конгрес СФУЛТ : тези доповідей (28 серпня 2006 р., м. Полтава). – Полтава ; К. ; Чікаґо, 2006. – С. 684.
 52. Лукавецький О. Дипломи Львівського медичного інституту знають у світі / Олексій Лукавецький, Олександр Копитко, Зіновій Масний // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 15–18.
 53. Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – 328 с.
 54. Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – 301 с.
 55. Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : річний огляд 16 листопада 2001 р. – 16 листопада 2002 р. / ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2002. – 32 с.
 56. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С (голова)., Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – 296 с.
 57. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – 372 с.
 58. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник– 2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – 412 с.
 59. Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут / [упоряд. : Г. І. Деменко, Б. С. Зіменковський ; відп. за вип. М. П. Павловський]. – Львів : Облполіграфвидав, 1985. – 16 с.
 60. Львівський університет 1661–1986 / відп. ред. В. П. Чугайлов. – Львів : Вища школа, 1986. – 146 с.
 61. Львовский государственный медицинский институт : программа юбилейной общеинститутской научной студенческой конференции, посвященной 200-летию Львовского медицинского института (1784–1984). – Львов, 1984. – 35 c.
 62. Львовский медицинский институт в период временной оккупации города Львова немецко-фашистскими захватчиками // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 92–99.
 63. Львовский медицинский институт в 1944–1958 годах // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 100–123.
 64. Макар А. Ім’я Данила Галицького – на прапорі університету / А. Макар // Народне здоров’я. – 1998. – Листопад (№ 11). – С. 1.
 65. Маркович В. Короткі нариси до історії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / В. Маркович // Український інформаційний бюлетень здоров’я. – Львів, 2005. – Вип. 1. – С. 52–56.
 66. Мартынюк В. З. Опыт перестройки учебной работы во Львовском медицинском институте / В. З. Мартынюк, Л. М. Кузменко // Врачебное дело. – 1962. – № 10. – С. 132–136.
 67. Мироненко Ю. Ф. Зв’язок кафедр медичного інституту з медичною громадськістю (на прикладі діяльності Львівського гігієнічного товариства) / Ю. Ф. Мироненко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 р.). – Львів, 1966. – С. 210–216.
 68. Мовчан Ю. Студії медицини у Львові за німецької окупації / Юліан Мовчан // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 228–241.
 69. Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині / Василь Мудрий. – Львів ; Нью-Йорк, 1999. −129 с.
 70. Музика М. М. До п’ятидесятиріччя Львівського медінституту / М. М. Музика // Збірник праць Львівського державного медичного інституту. Ювілейний випуск / відп. ред. Г. Ф. Скосогоренко. – Львів : Вільна Україна, 1946. – С. 3–17.
 71. Наша Alma Mater. [Сторінки історії та сьогодення] // Alma Mater. – 2006. – Травень (№ 5). – С. 12.
 72. Нетлюх М. Самоврядування у Львівському медичному інституті / Михайло Нетлюх // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 41–43.
 73. Олесницький Б. З історії боротьби за Львівський медичний інститут / Богдан Олесницький // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 7 : На пошану Маріяна Панчишина. – Львів ; Чікаґо, 2000. – С. 88–92.
 74. Осінчук Р. Вибух Другої світової війни та перша большевицька окупація Західної України (1939–1941 рр.). Організація охорони здоров’я у Львівській області / Роман Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 4 : На пошану Романа Осінчука. – Львів ; Нью- Йорк, 1996. – С. 44–74.
 75. Осінчук Р. Маріян Панчишин і Максим Музика – професори Українського (таємного) університету ( 1920–1924 рр.) / Роман Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 7 : На пошану Маріяна Панчишина. – Львів ; Чікаго, 2000. – С. 85–87.
 76. Осінчук Р. Маріян Панчишин і Максим Музика – професори Українського (таємного) університету (1920–1924 рр.) / Роман Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 4 : На пошану Романа Осінчука. – Львів ; Нью-Йорк, 1996. – С. 138–140.
 77. Осінчук Р. Медичний світ Львова (1883–1939 рр.) / Роман Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 4 : На пошану Романа Осінчука. – Львів ; Нью- Йорк, 1996. – С. 17–43.
 78. Осінчук Р. Медичний факультет Українського таємного університету у Львові (1920–1924 рр.). Безприкладний порив українства до освіти / Роман Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 4 : На пошану Романа Осінчука. – Львів ; Нью- Йорк, 1996. – С. 107–137.
 79. Осінчук Р. Медичний Факультет Українського Тайного Університету в роках 1921–1925 [Рукопис] / Роман Осінчук. – Нью-Йорк, 1986. – 60 с.
 80. Осінчук Р. Німецька окупація Західної України (1941–1944 рр.) / Роман Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 4 : На пошану Романа Осінчука. – Львів ; Нью- Йорк, 1996. – С. 79–106.
 81. Осінчук Р. Організація охорони здоров’я у Львівській области (1939–1941 рр.) / Роман Осінчук // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 191–227.
 82. Осінчук Р. Професійні лікарські організації під час першої большевицької окупації (1939–1941 рр.) / Роман Осінчук // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 4 : На пошану Романа Осінчука. – Львів ; Нью- Йорк, 1996. – С. 75–78.
 83. Основание Львовского медицинского института (1939–1941) // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 83–91.
 84. Основание медицинского факультета Львовского университета // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 5–15.
 85. Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року) / під ред. : М. В. Даниленка, І. Я. Шапіро. – Львів : [б. в.], 1966. – 219 с.
 86. Павловский М. П. Из истории Львовского медицинского института (1784–1944): к 200-летию института / М. П. Павловский. – М. : Медицина, 1985. – 61 с.
 87. Павловский М. П. Из истории Львовского медицинского института (1784–1944) (к 200-летию института) / М. П. Павловський, Н. А. Оборин // Советское здравоохранение. – 1985. – № 1. – С. 56–59.
 88. Павловський М. П. Короткий нарис історії Львівського медичного інституту / М. П. Павловський // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 3–6.
 89. Павловський М. П. Львівський державний медичний інститут / Павловський М. П. // Експериментальна та клінічна фізіологія : збірник наукових праць до 100-річчя кафедри фізіології, 10–14 жовтня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 5–7.
 90. Павловський М. П. Львівський державний медичний інститут / М. П. Павловський // Acta Medica Leopolіensia / Львівський медичний часопис. – 1995. – Т. 1, чис. 1. – С. 5–10.
 91. Павловський М. П. Львівський медичний інститут в історичному аспекті / М. П. Павловський // Медицина і фармація – досягнення і перспективи : тези доповідей наукової сесії, присвяченій реорганізації факультету Львівського університету у Львівський державний медичний інститут, 20–21 червня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 3–6.
 92. Павловський М. Львівський медичний інститут в умовах суверенної України / Михайло Павловський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 5–8.
 93. Павловский М. П. Научные связи I ММИ и Львовского медицинского института / Павловский М. П. // Всесоюзная конференция, посвященная 225-летию медицинского факультета Московского университета – I Московского медицинского института (1765–1990) : тезисы докладов. – М., 1990. – С. 99–101.
 94. Павловський М. П. Розвиток медичної освіти на Львівщині / М. П. Павловський, І. І. Даценко // Acta Medica Leopolіensia / Львівський медичний часопис. – 1995. – Т. 1, чис. 2–3. – С. 89–93.
 95. Панасюк Є. М. Наукова діяльність Львівського медичного інституту / Є. М. Панасюк // Медицина і фармація – досягнення і перспективи : тези доповідей наукової сесії, присвяченій реорганізації факультету Львівського університету у Львівський державний медичний інститут, 20–21 червня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 9–11.
 96. Петрух Л. Діяльність Видавничої спілки «Словник» Львівського державного медичного інституту / Любов Петрух, Ірина Головко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 30–36.
 97. Петрух Л. І. Роль видавничої спілки «Словник» Львівського державного медичного інстиуту в гуманізації фармацевтичної та медичної освіти / Петрух Л. І., Головко І. М. // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 21–22.
 98. Про надання Львівському державному медичному університету імені Данила Галицького статусу національного : Указ Президента України від 21 серпня 2003 р. № 872/2003 // Лікарський збірник. Нова серія. – Львів ; Чикаґо, 2004. – Т. 13. – С. 181.
 99. Річний огляд Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького : 16 листопада 2001 р. – 16 листопада 2002 р. / Зіменковський Б., Гжегоцький М., Луцик О. [та ін.] ; ред. Б. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2002. – 32 с.
 100. Річний огляд Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького : 16 листопада 2001 р. – 16 листопада 2002 р. Виконання докторських та кандидатських дисертацій (2002–2007) / Федорів Я., Луцик О., Грицько Р., Нечипоренко І. ; ред. Б. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2002. – 36 с.
 101. Розвиток винахідництва в науково-дослідній роботі Львівського ордена Дружби народів державного медичного інституту / Є. С. Драгунов, Н. В. Крицишин, Н. Є. Ясінська, К. Є. Мартіросова // Медицина і фармація – досягнення і перспективи : тези доповідей наукової сесії, присвяченій реорганізації факультету Львівського університету у Львівський державний медичний інститут, 20–21 червня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 24.
 102. Сениця П. Український (таємний) університет у Львові. Боротьба за український університет в Австро-Угорській монархії / Павло Сениця // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 7 : На пошану Маріяна Панчишина. – Львів ; Чікаго, 2000. – С. 93–108.
 103. Служинська М. Студентське товариство «Медична громада» / Мар’яна Служинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 152–159.
 104. Сольман Д. Медичний факультет Українського таємного університету у Львові / Дарія Сольман // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 152–159.
 105. Стецьків Є. Медичні студії у Львові в роки Другої світової війни (1939–1944 рр.): до 225-ліття ЛНМУ імені Данила Галицького / Є. Стецьків // Народне здоров’я. – 2009. – Листопад–грудень (№ 11–12). – С. 8–9.
 106. Стецьків Є. Мої спогади про студії у Львівському медичному інституті в роки Другої світової війни (1941–1944) / Стецьків Є. // Acta medica Leopoliensia=Львівський медичний часопис. – 1996. – Vol. 2, № 3–4. – С. 129–132.
 107. Терлецький М. Дещо з історії «Медичної громади» у Львові / Микола Терлецький // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 160–164.
 108. Троценко О. В. 110 років львівській науковій медицині!? / О. В. Троценко, Я.-Р. М. Федорів // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2008. – № 3. – С. 105–117.
 109. Участие передовой медицинской интеллигенции и студентов-медиков Львовского университета в революционном движении трудящихся Западной Украины // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 57–82.
 110. Фрайфельд Е. Маріян Панчишин і медичний факультет Українського (таємного) університету у Львові (1920-1926) / Едуард Фрайфельд // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 7 : На пошану Маріяна Панчишина. – Львів ; Чікаго, 2000. – С. 61–65.
 111. Фрайфельд Е. Медичний факультет Українського університету у Львові (1920–1926) / Едуард Фрайфельд // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Т. 2 : Медицина. Окремий відбиток. – Львів, 1998. – С. 406–408.
 112. Фрайфельд Е. Учасники визвольних змагань і медичний факультет Українського університету у Львові (1920–1926) / Едуард Фрайфельд // Лікарський збірник. Нова серія. – Львів ; Чікаго, 2000. – Т. 8. – С. 35–37.
 113. Фрайфельд Е. Учасники визвольних змагань і медичний факультет Українського університету у Львові (1920–1926) / Едуард Фрайфельд // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 183–185.
 114. Фуртак І. Відродження вищої медичної освіти у Львові / І. Фуртак // Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. – 1999. – Vol. 5, № 3. – С. 115–119.
 115. Фуртак І. Історичні аспекти організації і діяльності Львівського державного медичного інституту / Фуртак І. ; Львів. держ. мед. ін-т. – Львів, 1995. – 52 с.
 116. Фуртак І. І. Історичні аспекти організації і діяльності Львівського державного медичного університету / Фуртак І. І. – К., 1996. – 54 с. – Деп. В ДНТБ України 18.01.1996, № 22Р–96.
 117. Шапиро И. Я. Из истории высшего медицинского образования в западных землях Украины (к 700-летию Львова) / И. Я. Шапиро // Врачебное дело. – 1957. – № 2. – С. 211–214.
 118. Шапиро И. Я. Из истории медицинского образования в западных областях Украины и на Буковине / И. Я. Шапиро. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1957. – 62 с.
 119. Шапиро И. Я. Из истории развития медицинского образования в западных областях Украины до и после воссоединения / И. Я. Шапиро // Врачебное дело. – 1953. – № 8. – С. 751.
 120. Шапіро І. Я. Найважливіші етапи розвитку кафедр Львівського медичного інституту і завдання вивчення та узагальнення досвіду їх діяльності / І. Я. Шапіро // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 16–24.
 121. Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1959. – 227 с.
 122. Шапиро И. Я. Развитие высшего медицинского образования и медицинской науки в западных областях Украины, на Буковине и в Закарпатье в XVI–XX вв. : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра мед. наук / И. Я. Шапиро. – К., 1968. –18 с.
 123. Шапіро І. Сторінки історії нашого вузу / І. Шапіро, Ю. Мироненко // Медичні кадри. –1986. – 11 грудня.
 124. Юго. Медичні студії у Львові 1940–1944 роках / Юго // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 26. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. Т. 18. – Львів, 2010. – С. 242–245.
 125. Albert Z. Lwowski wydział lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej, 1941–1944 / Zygmunt Albert. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. – 120 s.
 126. Beck A. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie podczas inwazji rosyjskiej w roku 1914/15 / Adolf Beck. – Lwów : Nakladem Senatu Akademii Uniwersytetu J. K. we Lwowie, 1935. – 86 s.
 127. Draus J. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946 : portret kresowej uczelni / Jan Draus.Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 328 s.
 128. Danylo Halytskyi State Medical University in Lviv : year 2001 / edit. in chief B. Zimenkovskyi. – Lviv : Nautilus, 2001. – 320 p.
 129. Finkel L. Historya Uniwersytetu Lwowskiego / Ludwik Finkel, Stanisław Starzyński. – Lwów : Nakładem Senatu Akademickiego C. K. Uniwersytetu Lwowskiego, 1894. – 351 s.
 130. Herman M. W. Z kroniki towarzystwa lekarskiego Lwowskiego / Herman M. W. – Lwów, 1907.
 131. History of the University // Danylo Halytskyi State Medical University in Lviv : year 2001 / edit. in chief B. Zimenkovskyi. – Lviv : Nautilus, 2001. – P. 4–9.
 132. Jaworski F. Uniwersytet Lwowski. Wspomnienie jubileuszowe / Franciszek Jaworski. – we Lwowe : Nakladem Towarzystwa Miłośników przeszłości Lwowa, 1912. – 88 s.
 133. Kadyi H. Rys dziejow Wydzialu Lekarskiego we Lwowie / H. Kadyi // Nowiny Lekarskie. – 1906. – № 6. – S. 284–290 ; № 7. – S. 321–330.
 134. Koskowski W. Wydział lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza (w 60 rocznicę odnowienia szkoly lekarskiej) / W. Koskowski // Ostatnie Wiadomości (Dodatek Tygodniowy). – 1954. –№ 49.
 135. Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok 1923–1924 za rektoratu prof. Dra Juljusza Makarewicza. – Lwów : Nakladem Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1924.
 136. Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1924/25 stanowiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów / zest. Włodzimierz Sieradzki. – Lwów : Nakladem Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1925. – 160 s.
 137. Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1926/27 stanowiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów / zest. J. Siemiradzki. – Lwów : Nakladem Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1928.
 138. Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1928/29 stanowiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów / zest. Leon Piniński. – Lwów : Nakladem Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1930.
 139. Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1929/30 stanowiąca sprawozdanie Rektora i Dziekanów / zest. Hilary Schramm. – Lwów : Nakladem Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1931.
 140. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. T. 1 : (1894/95–1897/98). – Lwów : Nakladem Senaty Academickiego c. k. Uniwersytetu Lwowskiego, 1899.
 141. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. T. 2 : (1898/9–1909/10) / zest. Wiktor Hahn. – Lwów : Nakladem Senatu Akademickiego c. k. Uniwersytetu Lwowskiego, 1912. – 711 s.
 142. Księga pamiątkowa wydana w dwudziestą piątą rocznicę istnienia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza: 1894–1919 / red. Witold Nowicki. – Lwów : Wydział Lekarski U. J. K., 1920. – 291 s.
 143. Łapiński Z. Wkład kliniki lwowskiej w polską naukę położniczą / Łapiński Z. // Wiadomości Lekarskie. – 1976. – T. 29, № 20. – S. 1874–1875.
 144. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Wydział Lekarski U. J. K.] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 505–514.
 145. Program wykładów na rok akademicki 1927–1928 / Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. – we Lwowie : z Pierzwszej związkowej drukarni we Lwowie, 1927.
 146. Program wykładów na rok akademicki 1928–1929 / Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. – we Lwowie : z Pierzwszej związkowej drukarni we Lwowie, 1928.
 147. Program wykładów na rok akademicki 1929–1930 / Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. – we Lwowie : z Pierzwszej związkowej drukarni we Lwowie, 1929.
 148. Program wykładów na rok akademicki 1931–1932 i Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1930/31 i 1931/32. – Lwów : Nakladem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1931.
 149. Sieradzki W. Kilka słów o Lwowskim Wydziale Lekarskim / W. Sieradzki // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 504–505.
 150. Skład Uniwersytetu i program wykładów w letniem półroczu 1896/7. / C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. – Lwów : Pierwza Związkowa drukarnia we Lwowie, 1897.
 151. Skład Uniwersytetu i program wykładów w zimowem półroczu 1899/900. / C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. – Lwów : Pierwza Związkowa drukarnia we Lwowie, 1899.
 152. Skład Uniwersytetu i program wykładów w zimowem półroczu 1900/901. / C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. – Lwów : Pierwza Związkowa drukarnia we Lwowie, 1900.
 153. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1917/1918. / C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciska I we Lwowie. – Lwów : z I związkowej drukarni we Lwowie, 1917.
 154. Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1936/37 i 1937/38. / C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciska I we Lwowie. – Lwów : Nakladem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 1937.
 155. Szumowski W. Galicya pod względem medycznym: za Jędrzeja Krupińskiego pierwszego protomedyka 1772–1783 / Władysław Szumowski. – we Lwowie : Nakladem Towarzystwa dla popierania nauki polskiej, 1907. – 368 s.
 156. University Highlights // Danylo Halytskyi State Medical University in Lviv : year 2001 / edit. in chief B. Zimenkovskyi. – Lviv : Nautilus, 2001. – P. 14–18.
 157. W 25-letnią rocznicę. Historуa zalożenia i rozwoju galicijskiego towarzystwa aptekarskiego // Czasopismo Towarzystwa Aptékarskiego. –1894. – 10 września (№ 13–14). – S. 180–184.
 158. Wojtkiewicz-Rok W. Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918 / Wanda Wojtkiewicz-Rok. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 169 s.
 159. Wojtkiewicz-Rok W. Wydział lekarski Uniwersytetu Lwowskiego w czasie I wojny swiatowej / Wojtkiewicz-Rok Wanda // Archiwum historii i filozofii medycyny. – 1988. – T. 51, № 1. – S. 71–79.
 160. Wolf G. Historische Schriften / G. Wolf. – Wien, 1892. – 260 s.
 161. Ziembicki W. Koleje studium lekarskiego we Lwowie od czasów najdawniejszych aż do powstania dzisiejszego facultetu / W. Ziembicki // Polska Gazeta Lekarska. – 1933. – 19 marca (№ 12). – S. 41.
 162. Zwożdziak W. Historia wydziału lekarskiego uniwersytetu Lwowskiego / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum historii medycyny. – 1964. – T. 27, № 1–2. – S. 11–31 ; № 3. – S. 193–226 ; 1965. – T. 28, № 1–2. – S. 57–85 ; № 3. – S. 209–228 ; № 4. – S. 309–336.

КЛІНІКИ ТА НАУКОВІ ШКОЛИ

 1. Акушерська школа при Львівському університеті (1784–1875 рр.) // Шегедин М. Львівський медичний колегіум / Марія Шегедин, Олександр Рузанов. – вид. 2-ге, доп. – Львів, 1994. – Гл. 2. – С. 17–20.
 2. Білинський Б. Історія Львівської наукової онколоґічної школи / Борис Білинський, Ярослав Шпарик // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 174–177.
 3. Боржієвський Ц. К. До історії кафедри і клініки урології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Ц. К. Боржієвський // Актуальні питання сучасної урології : збірник статей. – Львів, 2005. – С. 15–39.
 4. Білинський Б. Біля витоків Львівської наукової школи онкологів. З нагоди 100-річчя проф. Г. Ковтуновича і 85-річчя проф. А. Гнатишака / Б. Білинський // Народне здоров’я. – 2002. – Січень (№ 1). – С. 4 ; Лютий (№ 2). – С. 4–6.
 5. Войткевич-Рок В. Акушерсько-гінекологічна клініка Львівського університету в 1899–1939 рр. / Ванда Войткевич-Рок // Агапіт. – 1999. – № 11. – С. 41–45.
 6. Войткевіч-Рок В. Клініка внутрішніх хвороб Львівського університету у 1897–1939 роках / В. Войткевіч-Рок // Acta Medica Leopolіensia / Львівський медичний часопис. – 2007. – Vol. 13, № 4. – С. 147–155.
 7. Гриновець В. С. До історії університетської стоматологічної освіти у Львові / В. С. Гриновець, Л. О. Цвих, В. В. Бумаценко // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2010. – № 1. – С. 89–91.
 8. Гриновець В. С. Нариси з історії стоматологічної науки та освіти Львова XVIII–XIX ст. / В. С. Гриновець, Ю. В. Сулим, А. Ю. Бучковська // Український стоматологічний альманах. – 2007. – № 4. – С. 52–54.
 9. Гриновець В. С. Нариси історії стоматологічної освіти у Львові // Готь І. М. Професор Олександр Васильович Коваль – перший декан стоматологічного факультету у Львові / Готь І. М., Магльований А. В., Гриновець В. С. – Львів, 2007. – С. 102–106.
 10. Гриновець В. Університетська стоматологічна освіта у Львові: історичний огляд / Володимир Гриновець // Alma Mater. – 2009. – Листопад (№ 11). – С. 10–11.
 11. Долошицький С. Л. Влас Захарович Мартинюк – засновник Львівської школи гігієністів / С. Л. Долошицький // Охорона здоров’я і довкілля : матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження проф. В. З. Мартинюка. – Львів, 1996. – С. 9–10.
 12. З глибини віків… Ретроспективний погляд на зародження, становлення і розвиток фармацевтичної освіти у Львові // За роками роки… До 160-річчя фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2013 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – С. 9–71.
 13. Заячківська О. Шляхетність у науці та житті : пам’яті фундатора львівської фізіологічної школи професора Адольфа Бека / Оксана Заячківська, Антон Куенен, Мечислав Гжегоцький // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2009. – № 3. – С. 103–109.
 14. Зербіно Д. Д. Наукова школа клінічних патолоґів (до 100-річчя кафедри патолоґічної анатомії у Львові) / Д. Д. Зербіно // Acta Medica Leopolіensia / Львівський медичний часопис. – 1997. – Vol. 3, № 1–2. – С. 101–106.
 15. Зіменковський Б. С. Львівські наукові фармацевтичні школи: їх становлення і основні етапи розвитку : актова промова 16 листопада 1988 р. / Б. С. Зіменковський. – Львів, 1988.
 16. Зінчук О. М. До 90-річчя клініки інфекційних хвороб Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького / Зінчук О. М., Яворський І. Г. // Інфекційні хвороби. – 2002. – № 4. – С. 88–91.
 17. Історія Львівської анатомічної школи / Кривко Ю. Я., Масна З. З., Матешук-Вацеба Л. Р. [та ін.]. – Львів : Кварт, 2011. – 44 с.
 18. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 201–223.
 19. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [акушерсько-ґінеколоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 203–204.
 20. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [анатомічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 204–205.
 21. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [біохімічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 205.
 22. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [гіґієнічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 205–206.
 23. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [дерматовенерологічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 206–207.
 24. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [школа інфекціоністів] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 207.
 25. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [мікробіологічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 207–208.
 26. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [невролоґо-психіатрична школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 208–209.
 27. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [онколоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 209.
 28. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [оториноларинґолоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 209.
 29. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [офтальмолоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 209–210.
 30. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [патанатомічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 210.
 31. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [патофізіологічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 210–211.
 32. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [педіатрична школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 211–212.
 33. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [стоматолоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 212–213.
 34. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [терапевтична школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 213–215.
 35. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [фармаколоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 215.
 36. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [фізіолоґічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 215.
 37. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [фтизіатрична школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 215–216.
 38. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [хіміко-фармацевтична школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 216–218.
 39. Історія розвитку і сучасний стан наукових шкіл Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1784–2005 рр.) : [хірургічна школа] / Б. С. Зіменковський, О. Д. Луцик, А. Д. Бобровник, С. В. Різничок // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2005. – Vol. 11, № 3. – С. 218–221.
 40. Калинюк Т. Г. Львівська фармацевтична школа : мудрість, сформована часом / Т. Г. Калинюк // Аптека Галицька. – 2006. – № 13. – С. 12–13.
 41. Кривко Ю. Історія Львівської анатомічної школи / Юрій Кривко, Зоряна Масна, Леся Матешук-Вацеба // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Т. 31. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. – Львів, 2012. – Т. 20. – С. 11–15.
 42. Кухта С. Й. Біля джерел львівської стоматологічної школи. Вікно в історію вузу / С. Й. Кухта // Медичні кадри. – 1989. – 14 грудня (№ 36). – С. 2.
 43. Кухта С. Й. Біля джерел львівської стоматологічної школи. Вікно в історію вузу / С. Й. Кухта // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 5–7.
 44. Кухта С. Й. З джерел львівської стоматології / С. Й. Кухта // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 9–10.
 45. Кухта С. Й. З джерел львівської стоматології / С. Й. Кухта // Стоматологічні новини. Актуальні проблеми стоматології. – Львів, 1990. – С. 7–9.
 46. Кухта С. Професор Любомира Луцик – одна із сподвижників відродження львівської стоматологічної школи / С. Кухта, І. Гисик, Л. Цвих // Народне здоров’я = Alma Mater. – 1998. – Вересень (№ 9). – С. 3.
 47. Кухта С. Становлення Львівської стоматологічної школи (до 90-річчя першої у Львові стоматологічної клініки) / Кухта С. // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 92–98.
 48. Кухта С. Й. Становлення львівської стоматологічної школи (до 90-річчя першої у Львові стоматологічної клініки) / Кухта С. Й. // Новини стоматології. – 1995. – № 3. – С. 77–79.
 49. Кухта С. Й. Стоматологія Львівщини: історія і сучасність / С. Кухта, Я. Мандзя // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 81–83.
 50. Кухта С. Й. Стоматологія Львівщини: історія і сучасність / С. Й. Кухта, Я. Мандзя // Народне здоров’я. –1994. – Березень (№ 5). – С. 1.
 51. Кухта В. С. Фундатор львівської стоматологічної школи. [Карл Прокоп Каліга (1775–1842)] / Кухта В. С. // Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. – 2010. – № 4. – С. 87–91.
 52. Львовские научные медицинские школы, их становление и основные этапы развития : материалы к заседанию ученого совета института, посвященного Актовому дню / сост. М. П. Павловский. – Львов, 1987. – 19 с.
 53. Магльований А. В. Університетській стоматологічній клініці у Львові – 100 років / А. В. Магльований, В. С. Гриновець, Ю. В. Сулим // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 2006. – Vol. 12, № 2. – С. 156–159.
 54. Макєєв В. Ф. До 100-річчя університетської стоматологічної клініки у Львові / Макєєв В. Ф., Кухта В. С., Гриновець В. С. // Новини стоматології. – 2006. – № 1. – С. 82–85.
 55. Манько В. В. Становленння фізіології у Львівському університеті. Декалог / Манько В. В., Бабський А. М. // Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем», приурочена до 70-ліття біологічного факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті, Львів, 15–17 жовтня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 3–14.
 56. Павловський М. П. Діяльність Львівського наукового товариства хірургів у 1994–1995 рр. / Павловський М. П. // Клінічна хірургія. – 1996. – № 11–12. – С. 54–55.
 57. Павловський М. До історії клініки і кафедри факультетської хірурґії / Михайло Павловський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 148–151.
 58. Павловський М. П. Розвиток медичної освіти на Львівщині / М. П. Павловський, І. І. Даценко // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 1995. – Т. 1, чис. 2–3. – С. 89–93.
 59. Павловський М. П. Становление и развитие львовских научных медицинских школ / М. П. Павловський // Врачебное дело. – 1988. – № 5. – С. 120–123.
 60. Пластунов Б. Львівська школа гігієністів: традиції примножуються і розвиваються. [До 50-річчя заснування першої кафедри профільних гігієнічних дисциплін на західних теренах України] / Борис Пластунов // Alma Mater. – 2005. – Березень (№ 3). – С. 4–6.
 61. Радченко О. М. Степан Федорович Олійник – засновник терапевтичної та кардіологічної школи Львівщини / Радченко О. М. // Федорів Я. М. Професор Степан Федорович Олійник – вчений, педагог, лікар / Федорів Я. М., Магльований А. В., Гриновець В. С. – Львів, 2010. – С. 47–54.
 62. Федорів Я-Р. М. Історія становлення Львівської наукової медицини / Я.-Р. М. Федорів // Вісник вищої медичної освіти. – 2008. – № 2. – С. 5–15.
 63. Bednarski A. Pogląd na działalność Kliniki Okulistycznej prof. Macheka / А. Bednarski // Polska Gazeta Lekarska. – 1931. – 1 marca (№ 9).
 64. Bross W. Lwowska szkoła chirurgiczna / Bross W., Jacyna-Onyszkiewicz T. // Polski Przegląd Chirurgiczny. –1960. – № 32. – S. 743–754.
 65. Cieszyński A. Kronika kliniki stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza 1905–1934 / A. Cieszyński // Polska Stomatologia. – 1934. – № 4–5. – S. 97–104.
 66. Gońka A. Sprawozdanie ambulatorium dentytycznego Uniwersytetu Lwowskego / A. Gońka // Lwowski Tygodnik Lekarski. – 1908. – № 38. – S. 433–435.
 67. Groer Fr. Dziesięć lat Lwowskiej Kliniki Pedjatrycznej / Groer Fr. // Polska Gazeta Lekarska. – 1929. – № 27. – S. 505–508.
 68. Kossowski S. Przegląd zabiegów operacyjnych wykonanych w klinice otorynolaryngologicznej Uniw. J. K. we Lwowie w latach 1924–1937 : (na podstawie ksiąg chorych) / Stanisław Kossowski // Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny. – 1938. – T. 15, №. 1–2.
 69. Kukhta S. Y. Historical sketches on the development of dentistry in Lviv / Kukta S. Y., Hrynovets V. S. // Diseases of the Periodontium. Etiology. Pathogenesis. Diagnosis. Treatment / Ripetska O., Deneha I., Hrynovets V., Hysyk M. – Lviv : Liga-Press, 2004. – P. 167–170.
 70. Machek E. Okulistyka we Lwowie w latach 1772 do 1927 / Machek E. // Polska Gazeta Lekarska. – 1928. – 15 kwietnia (№ 16). – S. 297–299 ; 22 kwietnia (№ 17). – S. 316–319.
 71. Mars A. Klinika położniczo-ginekologiczna lwowska : jej powstanie, rozwój i wyniki / A. Mars. Warszawa : [s.n.], 1904. – 103 s.
 72. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Chorób Wewnętrznych U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 508–509.
 73. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Chorób Nerwowych i Umysłowych U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 509–510.
 74. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Chirurgiczna U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 511.
 75. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Dermatologiczna U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 510–511.
 76. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Okulistyczna U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 512–513.
 77. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Oto-Laryngologiczna U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 512.
 78. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Pediatryczna U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 511.
 79. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Położniczo-Ginekologiczna U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 511–512.
 80. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys [Klinika Stomatologiczna U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 513–514.
 81. Rychłowski Z. Sprawozdanie z działalności oddziału radowegoprzy Klinice chorob wewnetrznych U. J. K. We Lwowie za rok 1937 / Rychłowski Z. // Polska Gazeta Lekarska. – 1938. – 12 kwietnia (№ 49). – S. 1017–1018.
 82. Zalewski T. Z życia Kliniki Oto-laryngologicznej U. J. K. / Teofil Zalewski // Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny. – 1927. – T. 4, № 1.
 83. Zerbino D. D. Historia Lwowskiej szkoly patologow klinicznych / Zerbino D. D., Hajduk A. // Patomorfologia wczoraj, dzis i jutro. – Rzeszów, 1998. – S. 13–17.
 84. Ziembicki W. Pierwsze dziesięciolecie lwowskiej kliniki chorób wewnętrznych / W. Ziembicki // Lwowski Tygodnik Lekarski. – 1907. – № 22. – S. 259–262.
 85. Ziembicki W. Z dziejów szpitalnictwa Lwowskiego / W. Ziembicki // Polska Gazeta Lekarska. – 1925. – 13 września (№ 36–37). – S. 792–797.
 86. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Chirurgiczna] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 3. – S. 209–217.
 87. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Chorób Nerwowych i Umysłowych] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 4. – S. 317–323.
 88. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Otolaryngologiczna] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 4. – S. 323–328.
 89. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Сhorób Wewnętrznych] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 1–2. – S. 77–85.
 90. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Dermatologiczna] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 3. – S. 224–228.
 91. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Okulistyczna] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 4. – S. 309–313.
 92. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Pediatryczna] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 4. – S. 313–317.
 93. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Położniczo-Ginekologiczna] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 3. – S. 217–224.
 94. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Klinika Stomatologiczna] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 4. – S. 328–331.

ФАКУЛЬТЕТИ

 1. Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: професор Любомира Луцик / В. Зубачик, А. Магльований, В. Гриновець, С. Кухта. – Львів, 2007. – 108 с.
 2. Ганіткевич Я. В. Генрик Кадий: організатор Львівського медичного факультету у Львові / Я. В. Ганіткевич // Народне здоров’я. – 1993. – Квітень (№ 8). – С. 3 ; Квітень (№ 11). – С. 3.
 3. Готь І. М. Професор Олександр Васильович Коваль – перший декан стоматологічного факультету у Львові / Готь І. М., Магльований А. В., Гриновець В. С. – Львів, 2007. – 108 с.
 4. Готь І. М. 40-річна історія організації та розвитку профільних кафедр стоматологічного факультету / Готь І. М. // Актуальні проблеми стоматології. Нові методики та технології : матеріали науково-практичної конференції до 40-річчя стоматологічного факультету Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів : ГалДент, 1998. – С. 3–4.
 5. Готь І. Стоматологічний факультет / Іван Готь // Alma Mater. – 2000. – Травень (№ 5). – С. 11–12.
 6. Готь І. М. Стоматологічному факультету Львівського державного медичного університету – 40 років / І. М. Готь // Новини стоматології. – 1998. – № 3. – С. 58–59.
 7. Дармограй Р. Факультет заочного навчання / Роман Дармограй // Alma Mater. – 2006. – Травень (№ 5). – С. 9.
 8. Діти твої, Alma Mater : науково-історичний довідник, до 150-річчя першого випуску фармацевтичного факультету ЛНМУ ім. Данила Галицького / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, С. І. Терещук [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 288 с.
 9. Дибас Б. Медичний факультет / Богдан Дибас, Юрій Кривко // Alma Mater. – 2006. – Травень (№ 5). – С. 3–6.
 10. За роками роки… До 160-річчя фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2013 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 503 с.
 11. Зіменковський Б. Медичний факультет / Б. Зіменковський, О. Луцик // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. 2 : Л–Я. – С. 119–120.
 12. Зіменковський Б. С. Основні підсумки науково-дослідної роботи фармацевтичного факультету Львівського медичного інституту / Б. С. Зіменковський, А. Ф. Минка // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 9–12.
 13. Історія медичного факультету // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 42–46.
 14. Калинюк Т. Г. Фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту / Т. Г. Калинюк // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 6–9.
 15. Калинюк Т. Становлення і розвиток фармацевтичної освіти у Львові / Тимофій Калинюк, Роман Лесик // Alma Mater. – 2009. – Листопад (№ 11). – С. 6–8.
 16. Калинюк Т. Суть професійної діяльності провізора – у наданні кваліфікованої фармацевтичної опіки / Тимофій Калинюк // Аптека Галицька. – 2002. – № 8. – С. 2–3.
 17. Калинюк Т. Фармацевтичний факультет / Т. Калинюк // Alma Mater. – 2000. – Травень (№ 5). – С. 12–13.
 18. Крамаренко В. П. Фармацевтичному факультету Львівського медичного інституту 25 років / В. П. Крамаренко // Фармацевтичний журнал. – 1964. – № 4. – С. 81–85.
 19. Кухта С. Й. Історія стоматологічного факультету у Львові / С. Й. Кухта // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 149–152.
 20. Лесик Р. Фармацевтичний факультет / Роман Лесик // Alma Mater. – 2006. – Травень (№ 5). – С. 7–8.
 21. Лесик Р. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Історія, сьогодення, перспективи / Р. Лесик // Вісник фармакології та фармації. – 2009. – № 4. – С. 22–32.
 22. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : Інформаційний пакет ECTS. Медичний факультет. Лікувальна справа. 2012/2013 / гол. ред. Зіменковський Б. С. – Львів, 2012. – 258 с.
 23. Магльований А. В. Маловідомі сторінки медичного факультету у Львові / Магльований А. В., Гриновець В. С., Бумаценко В. М. // Практична медицина. – 2004. – № 2. – С. 128–131.
 24. Медицинский факультет Львовского университета в период господства Австро-Венгерской монархии и панской Польши (1894–1939) // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 16–56.
 25. Медичний факультет // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 21–25.
 26. Медичний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 112–122.
 27. Медичний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 118–119.
 28. Міжнародний відділ і факультет іноземних студентів // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 45–47.
 29. Міжнародний відділ і факультет іноземних студентів // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 202–204.
 30. Міжнародний відділ і факультет іноземних студентів // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 31–34.
 31. Міжнародний відділ і факультет іноземних студентів // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 43–46.
 32. Орач Р. Післядипломна підготовка лікарів і провізорів / Роман Орач // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 12–15.
 33. Парновський Б. Л. Організація післядипломної підготовки фармацевтів на базі факультету вдосконалення лікарів та провізорів / Парновський Б. Л. // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 2. – С. 23.
 34. Присвятити себе медицині [Історія медичного факультету] / підгот. Лариса Дедишина // Фармацевт практик. – 2010. – № 5. – С. 52–53.
 35. Про підготовку фармацевтичних кадрів вищої кваліфікації в Україні. Звітують спеціалізовані Ради : Спеціалізована вчена Рада фармацевтичного факультету ЛМІ // Вісник фармації. – 1994. – № 1–2. – С. 83–86.
 36. П’ятдесят років стоматологічному факультету у Львові / А. В. Магльований, В. Й. Кімакович, Р. М. Ступницький, В. С. Гриновець // Практична медицина. – 2008. – № 6. – С. 146–149.
 37. Різничок С. В. Еволюція змісту фармацевтичної освіти в Україні у 1939–1990 рр. (на прикладі фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту / Світлана Різничок // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 1. – С. 201–210.
 38. Різничок С. В. Організаційно-педагогічні аспекти становлення та розвитку фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944–1991 рр. / С. В. Різничок // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 39. – С. 198–202.
 39. Різничок С. В. особливості дидактичної системи підготовки фармацевтів у Львівському університеті у 1784–1853 рр. / Світлана Різничок // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи : у 3-х т. Т. 3 : Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи / [за ред. : М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмида]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 280–291.
 40. Різничок С. В. Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів на фармацевтичному факультеті Львівського державного медичного інституту у 1944–1991 рр. / Світлана Різничок // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. [Сер.] Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 45. – С. 60–67.
 41. Різничок С. В. Особливості підготовки фармацевтів у Львівському університеті упродовж 1784–1853 рр. / С. В. Різничок, Т. Г. Калинюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми, перспективи», м. Харків, 3–8 квітня 2013 р. – Х., 2013. – С. 296–299.
 42. Різничок С. В. Становлення та розвиток вищої фармацевтичної освіти у західноукраїнському регіоні (1784–1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Різничок Світлана Василівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т. – Дрогобич, 2013. – 24 с.
 43. Різничок С. В. Становлення та розвиток кафедр фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту в 1944–1991 рр. [Електронний ресурс] / Різничок Світлана Василівна // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1237. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 листопада 2014 р. – Мова укр.
 44. Різничок С. В. Фармацевтичне відділення Львівського університету: історія заснування, освітня та наукова діяльність / С. В. Різничок // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. [Сер.] Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 517. – С. 142–152.
 45. Роль особистостей в історичному розвитку фармацевтичного факультету у місті Львові / С. І. Терещук, Т. О. Терещук, М. В. Слабий [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 31–38.
 46. Рудницький Н. До 50-тих роковин Львівського Медичного факультету. Причинки до історії львівської медицини [Рукопис] / Нестор Рудницький. – Львів, 1945. – 51 с.
 47. Становлення та розвиток стоматологічного факультету у Львові: декан, професор Євстахій Володимирович Гоцко / А. В. Магльований, Б. С. Зіменковський, В. С. Гриновець[та ін.]. – Львів, 2008. – 137 с.
 48. Стоматологічний факультет // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 26–30.
 49. Стоматологічний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 104–105.
 50. Стоматологічний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 213–218.
 51. Стоматологічний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 217–221.
 52. Стоматологічному факультетові у Львові – 50 років / Р. М. Ступницький, А. В. Магльований, В. С. Гриновець, В  С. Кухта. – Львів, 2008. – 220 с.
 53. Ступницький Р. Стоматологічний факультет / Ростислав Ступницький // Alma Mater. – 2006. – Травень (№ 5). – С. 10–11.
 54. Ступницький Р. Стоматологічний факультет: історія і сьогодення / Р. Ступницький // Alma Mater. – 2008. – Листопад (№ 11). – С. 4–5.
 55. Ступницький Р. М. Стоматологічному факультету Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького – 50 років / Р. М. Ступницький // Новини стоматології. – 2008. – № 1. – С. 99–100.
 56. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2000 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – 532 с.
 57. Терещук Т. О. Історичні аспекти розвитку фармацевтичного законодавства і освіти, становлення суспільно-професійних організацій у західно-українських землях (XV ст. – 1-а половина XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.04 «Організація та економіка фармації» / Т. О. Терещук. – Львів, 1997. – 24 с.
 58. Терещук Т. О. Сравнительная характеристика учебных планов фармацевтического образования во Львове до 1939 г. / Т. О. Терещук, Т. Г. Каленюк, Л. Екерт // Тезисы докладов III съезда фармацевтического общества Молдовы. – Кишинёв, 1993. – С. 88–89.
 59. Терещук Т. Фармацевтична освіта в Галичині / Т. Терещук, Т. Каленюк, Л. Екерт // Вісник фармації. – 1994. – № 3–4. – С. 157–162.
 60. Факультет вищої медсестринської освіти // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 39–41.
 61. Факультет з європейським обличчям: фармацевтичному факультету ЛНМУ ім. Данила Галицького виповнилося 155 років / підгот. Л. Дедишина // Фармацевт практик. – 2010. – № 6. – С. 24–27.
 62. Факультет  заочного навчання // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 37–38.
 63. Факультет заочного навчання // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 255–257.
 64. Факультет заочного навчання // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 255–259.
 65. Факультет післядипломної освіти // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 42–44.
 66. Факультет післядипломної освіти // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 152–153.
 67. Факультет післядипломної освіти // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 296–298.
 68. Факультет післядипломної освіти // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 302–304.
 69. Фармацевтична освіта на західно-українських землях / підгот. Лариса Дедишина // Фармацевт практик. – 2008. – № 9. – С. 56–58.
 70. Фармацевтичний факультет // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 31–36.
 71. Фармацевтичний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 122–127.
 72. Фармацевтичний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 247–254.
 73. Фармацевтичний факультет // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 247–254.
 74. Шапіро І. Я. Факультет удосконалення та спеціалізації лікарів і перспективи його розвитку / І. Я. Шапіро // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 199–205.
 75. Шляхетний дар львівських аптекарів – будинок Collegium Pharmaceuticum // Аптека Галицька. – 2003. – № 5. – С. 30–31.
 76. Щоб приносити Львову славу і користь [Історія розвитку львівської медицини і фармації] / підгот. Лариса Дедишина // Фармацевт практик. – 2007. – № 3. – С. 34–35.
 77. Jesinowski M Stomatologia polska we Lwowie / M. Jesinowski // Jesinowski M. Historia stomatologii Polskej / M. Jesinowski. – wydanie II uzupełnione. – Warszawa : Państwowy zakład wydawnictw lekarskich, 1971. – S. 128–132.
 78. Kletter Ch. Austrian Pharmacy in the 18th and 19th Century / Christa Kletter // Scientia Pharmaceutica. – 2010. – Vol. 78, № 3. – P. 397–409.
 79. Tereszczuk T. Grono pedagogiczne Studium Farmaceutycznego we Lwowie (1854–1939) / T. Tereszczuk, L. Ekiert, T. Kaleniuk // XVII Krajowy Zjazd PTHMiF : streszczenia referatów. – Wrocław, 1994. – S. 27.
 80. Tereszczuk T. Zarys historii katedr farmaceutycznych Uniwersytetu Lwowskiego / T. Tereszczuk, L. Ekiert, T. Kaleniuk // XVII Krajowy Zjazd PTHMiF : streszczenia referatów. – Wrocław, 1994. – S. 26.
 81. Tereszczuk T. Zarys historii nauczania farmacji we Lwowie w okresie II wojny światowej / T. Tereszczuk, L. Ekiert, T. Kaleniuk // XVI Naukowy Zjazd PTFarm. – Warszawa, 1995. – S. 18.
 82. Z Oddziału Farmaceutycznego U. J. K. we Lwowie. Sprawozdanie za rok szkolny 1932/33//1933/34 // Czysopismo Towarzystwa Аptekarskiego. – 1934. – № 10. – S. 234–235.
 83. Z Oddziału Farmaceutycznego U. J. K. we Lwowie. Sprawozdanie za rok szkolny 1934/35 // Czysopismo Towarzystwa Аptekarskiego. – 1935. – № 12. – S. 258–259.

КАФЕДРИ

Теоретичні кафедри

 1. Байдін В. Орґанізація військово-медичної підготовки / Володимир Байдін // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 120–122.
 2. Базилевич Я. Кафедра управління охороною здоров’я / Ярослав Базилевич // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 116–117.
 3. Базилевич Я. П. Спільна діяльність кафедри управління охороною здоров’я та установ практичної охорони здоров’я / Я. П. Базилевич, М. Г. Телішевська, І. М. Чаклош // Медицина і фармація – досягнення і перспективи : тези доповідей наукової сесії, присвяченій реорганізації факультету Львівського університету у Львівський державний медичний інститут, 20–21 червня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 17.
 4. Бідюк М. Сторінки з історії діяльності кафедри патолоґічної фізіолоґії / Мартин Бідюк // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 78–80.
 5. Вільчинський М. Історія діяльності кафедри оперативної хірурґії і топоґрафічної анатомії / Михайло Вільчинський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 84–86.
 6. Віхи становлення кафедри організації і управління охороною здоров’я медичного університету у Львові / Любінець О. В., Паробецька І. М., Ходор О. Є. [та ін.] ; за ред. О. Любінця. – Львів : Медицина і право, 2013. – 138 с.
 7. Внесок кафедри нормальної фізілології Львівського медичного університету у встановленні та розвитку львівської фізіологічної школи в Україні та за кордоном / Гжегоцький М. Р., Піняжко Р. О., Петришин Ю. С., Мисаковець О. Г. // Міжнародна конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем», приурочена до 70-ліття біологічного факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті, Львів, 15–17 жовтня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 29.
 8. Воробець З. Кафедра медичної біолоґії та ґенетики / Зіновій Воробець // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 94–97.
 9. Гаврилюк А. Я. Сторінки з історії діяльності кафедри фармакології / А. Я. Гаврилюк, Л. М. Січкоріз // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 63–66.
 10. Галаєв Д. А. Сторінки з діяльності кафедри судової медицини / Д. А. Галаєв // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 76–78.
 11. Гурська Г. Кафедра чужоземних мов / Ганна Гурська // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 114–115.
 12. Гусяков В. П. Основні напрями наукової та навчальної роботи кафедри загальної і неорганічної хімії / В. П. Гусяков // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 46–50.
 13. Данилейченко В. До історії кафедри мікробіолоґії, вірусолоґії, імунолоґії / Валерій Данилейченко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 86–88.
 14. Данилейченко В. Зберігаючи традиції славетних попередників : до 70-річчя кафедри мікробіології, вірусології, імунології / В. Данилейченко, О. Корнійчук // Alma Mater. – 2006. – Листопад (№ 11). – С. 2–3.
 15. Даценко І. І. З турботою про людину. Кафедрі загальної гігієни – 85 років / І. І. Даценко // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 14 : До 80-ліття від дня народження Ірини Даценко. – Львів ; Чикаґо, 2005. – С. 237–239.
 16. Даценко І. І. Кафедра загальної гігієни Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького – до 100-річчя від дня заснування / І. І. Даценко, С. Л. Долошицький, Б. А. Пластунов // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 1999. – Vol. 5, № 2. – С. 98–102.
 17. Даценко І. І. Кафедра загальної гігієни – основа Львівської школи гігієністів / І. І. Даценко, С. Л. Долошицький, Б. А. Пластунов // Гігієнічні проблеми сучасного суспільства : збірник праць до 100-річчя кафедри загальної гігієни ЛДМУ імені Данила Галицького. – Львів, 1999. С.48.
 18. Даценко І. Кафедри загальної гіґієни з еколоґією і радіаційною гіґієною / Ірина Даценко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 99–102.
 19. Даценко І. І. 15 років діяльності лабораторії промислової токсиколоґії Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького / І. І. Даценко // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 14 : До 80-ліття від дня народження Ірини Даценко. – Львів ; Чикаґо, 2005. – С. 182–184.
 20. Детюк Е. С. Головні етапи розвитку кафедри гістології / Е. С. Детюк // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 35–38.
 21. Доля В. Матеріали про кафедру філософії з курсами історії України та економіки / Валентин Доля, Тамара Катаєва // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 108–111.
 22. З історії Львівської наукової школи фізіологів: з нагоди 110-річниці заснування кафедри фізіології // Alma Mater. – 2005. – Листопад (№ 11). – С. 2.
 23. Зербіно Д. Історія розвитку кафедри патолоґічної анатомії / Дмитро Зербіно // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 66–69.
 24. Зербино Д. Д. К 75-летию кафедры патологической анатомии Львовского медицинского института / Д. Д. Зербино, А. Ю. Рудницкая // Архив патологии. – 1973. – № 4. – С. 79–80.
 25. Зербіно Д. Д. Наукова школа клінічних патолоґів (до 100-річчя кафедри патолоґічної анатомії у Львові) / Д. Д. Зербіно // Acta Medica Leopolensia / Львівський медичний часопис. – 1997. – Vol. 3, № 1–2. – С. 101–106.
 26. Історія Львівської анатомічної школи / Ю. Я. Кривко, З. З. Масна, Л. Р. Матешук-Вацеба [та ін.]. – Львів, 2011. – 44 с.
 27. Журавльов В. О. Огляд 25-річної діяльності кафедри фізики / В. О. Журавльов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 54–56.
 28. Журбін О. І. З історії кафедри біології і ботаніки / О. І. Журбін // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 38–41.
 29. Історія Львівської анатомічної школи / Кривко Ю. Я., Масна З. З., Матешук-Вацеба Л. Р. [та ін.]. – Львів : Кварт, 2011. – 44 с.
 30. Кафедра биологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 134–136.
 31. Кафедра биологической химии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 138–140.
 32. Кафедра біологічної хімії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 127–129.
 33. Кафедра біофізики // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 129–130.
 34. Кафедра гигиены питания с курсом коммунальной гигиены // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 163–165.
 35. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 49–51.
 36. Кафедра гистологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 130–134.
 37. Кафедра гістології, цитології та ембріології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 76–78.
 38. Кафедра епідеміології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 51–53.
 39. Кафедра загальної гігієни з екологією // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 53–54.
 40. Кафедра латинської та іноземних мов // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 57–59.
 41. Кафедра медицини невідкладних станів // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 84–86.
 42. Кафедра медичного права [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 200–201.
 43. Кафедра медичної біології, паразитології та генетики // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 86–87.
 44. Кафедра медичної інформатики [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 166–168.
 45. Кафедра микробиологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 136–138.
 46. Кафедра мікробіології, імунології та вірусології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 87–89.
 47. Кафедра нормальной анатомии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 127–130.
 48. Кафедра нормальної анатомії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 60–61.
 49. Кафедра нормальної фізіології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 89–91.
 50. Кафедра общей гигиены // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 160–163.
 51. Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 109–111.
 52. Кафедра организации здравоохранения и истории медицины // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 165–166.
 53. Кафедра організації і управління охороною здоров’я [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 175–177.
 54. Кафедра патологической анатомии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 150–155.
 55. Кафедра патологической физиологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 155–157.
 56. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 91–93.
 57. Кафедра патологічної фізіології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 61–63.
 58. Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 96–97.
 59. Кафедра – ровесниця Alma mater [Про кафедру нормальної анатомії] // Alma Mater. – 2009. – Листопад (№ 11). – С. 3.
 60. Кафедра топографической анатомии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 157–159.
 61. Кафедра українознавства // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 143–144.
 62. Кафедра фармакологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 144–150.
 63. Кафедра фармакології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 99–100.
 64. Кафедра физики // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 159–160.
 65. Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 72–74.
 66. Кафедра физиологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 140–144.
 67. Кафедра філософії та економіки // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 150–151.
 68. Кафедра філософії та економіки / І. З. Держко, П. Г. Берко, В. Г. Маринюк [та ін.] // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853-2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 468–488.
 69. Кафедрі медичної біології Львівського державного університету ім. Данила Галицького – 80 років // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2000. – № 4. – С. 132–133.
 70. Кафедрі організації і управління охороною здоров’я – 20 років // Управління охороною здоров’я : матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 29 січня – 29 лютого 2008 р. – Львів, 2008. – С. 3–9.
 71. Кафедрі організації і управління охороною здоров’я – 15 років // Alma Mater. – 2003. – Січень–лютий (№ 1–2). – С. 4.
 72. Колодій О. Кафедра української та російської мов / Ольга Колодій // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 118–119.
 73. Кривко Ю. Історія Львівської анатомічної школи / Юрій Кривко, Зоряна Масна, Леся Матешук-Вацеба // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 31. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія. –Львів, 2012. – Т. 20. – С. 11–15.
 74. Личковський Е. Історія діяльності кафедри біофізики, інформатики і медичної апаратури / Едуард Личковський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 97–98.
 75. Личковський Е. І. Кафедра біофізики / Е. І. Личковський, Г. Я. Боднарчук, Г. В. Галик // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького : 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 448–467.
 76. Лобойко М. Основні напрями в розвитку діяльності кафедри соціальної медицини, економіки та орґанізації охорони здоров’я / Микола Лобойко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 106–108.
 77. Луцик О. Від Вейгля до наших днів: з історії розвитку медичної біології у Львові. З нагоди 90-річчя кафедри медичної біології / О. Луцик, О. Середа, О. Чупашко // Alma Mater. – 2010. – Лютий (№ 2). – С. 2–4.
 78. Луцик О. До історії кафедри гістолоґії та ембріолоґії / Олександр Луцик // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 70–73.
 79. Любомудров А. П. Творчий шлях кафедри нормальної анатомії / А. П. Любомудров // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту: короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 31–35.
 80. Магльований А. Історія розвитку і діяльності кафедри фізичного виховання і здоров’я з курсом лікарського контролю і лікувальної фізичної культури / Анатолій Магльований // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 125–127.
 81. Магльований А. Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Магльований А., Кунинець О. // Фізична реабілітація та спортивна медицина: профільні кафедри і курси вищих медичних та фізкультурних закладів освіти України. – Львів, 2006. – С. 35–37.
 82. Маненко А. Історія кафедри комунальної гіґієни / Алек Маненко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 105–106.
 83. Мартинюк В. З. Кафедра загальної гігієни в минулому і сучасному / В. З. Мартинюк // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 79–83.
 84. Мартинюк В. З. Научная деятельность кафедры общей гигиены в области коммунальной гигиены / Мартынюк В. З., Даценко И. И. // Гигиена и санитария. – 1974. – № 8. – С. 41–43.
 85. Минка А. Історичні аспекти кафедри неорґанічної та фізколоїдної хемії / Анатолій Минка // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 80–82.
 86. Минка А. Ф. Історичні аспекти та науково-педагогічна діяльність кафедри неорганічної та фізколоїдної хімії / А. Ф. Минка // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 28–29.
 87. Мироненко Ю. Ф. До історії профільних гігієнічних кафедр Львівського медичного інституту в роки існування санітарно-гігієнічного факультету (1953–1963) / Ю. Ф. Мироненко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 83–87.
 88. Мітіна Т. В. Найважливіші наукові дослідження кафедри патологічної фізіології / Т. В. Мітіна // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 69–73.
 89. Музика М. М. Науково-дослідна робота кафедри мікробіології / М. М. Музика, К. М. Губіна // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 41–45.
 90. Нетлюх М. Історія кафедри анатомії людини / Михайло Нетлюх, Едуард Фрайфельд // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 57–61.
 91. Омельченко В. М. Нарис діяльності кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією / В. М. Омельченко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 73–76.
 92. Основні напрямки наукових досліджень кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я / І. Я. Шапіро, М. С. Лобойко, М. А. Бунь [та ін.] // Медицина і фармація – досягнення і перспективи : тези доповідей наукової сесії, присвяченій реорганізації факультету Львівського університету у Львівський державний медичний інститут, 20–21 червня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 43–44.
 93. Пальчевський Є. І. До сімдесятиріччя кафедри патологічної анатомії / Є. І. Пальчевський // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 66–69.
 94. Панасюк Є. М. Історичні етапи кафедри фізіології медичного інституту / Панасюк Є. М. // Експериментальна та клінічна фізіологія : збірник наукових праць до 100-річчя кафедри фізіології, 10–14 жовтня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 7–13.
 95. Панасюк Є. Кафедра нормальної фізіолоґії / Євген Панасюк // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 61–65.
 96. Піняжко О. Р. Історичні етапи кафедри фармакології Львівського медичного університету / О. Р. Піняжко, М. Л. Застрижна, О. І. Антонів // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2008. – № 1. – С. 94–97.
 97. Пластунов Б. А. До 50-річчя заснування першої профільної кафедри на Західних теренах України / Б. А. Пластунов // Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 59–66.
 98. Пластунов Б. А. Кафедра загальної гігієни Львівського медичного університету: минуле й сьогодення / Б. А. Пластунов // Даценко І. Видатний гігієніст України професор Мартинюк Влас Захарович / Ірина Даценко. – Львів, 2007. – С. 49–53.
 99. Пластунов Б. А. Кафедра загальної гігієни Львівського медичного університету: минуле й сьогодення / Б. А. Пластунов // Охорона здоров’я і довкілля : матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дні народження проф. В. З. Мартинюка. – Львів, 1996. – С. 10–14.
 100. Пластунов Б. Львівська школа гігієністів: традиції примножуються і розвиваються. До 50-річчя заснування першої кафедри профільних гігієнічних дисциплін на західних теренах України / Б. Пластунов // Alma Mater. – 2005. – Березень (№ 3). – С. 4–6.
 101. Повідайло Л. До історії кафедри судової медицини / Леонід Повідайло // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 82–83.
 102. Про співробітництво кафедр загальної гігієни Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця та Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького / В. Г. Бардов, І. І. Даценко, І. М. Мотузков, А. М. Гринзовський // Лікарський збірник. Нова серія. Т. 14 : До 80-ліття від дня народження Ірини Даценко. – Львів ; Чикаґо, 2005. – С. 115–117.
 103. Романов М. В. Науково-методологічна діяльність кафедри епідеміології за десять років / М. В. Романов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 112–117.
 104. Рудень В. В. Навчити зберігати і зміцнювати здоров’я громадян – основне завдання кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького (до 63-річчя з дня заснування) / В. В. Рудень // Медицина сегодня и завтра. – 2003. – № 3. – С. 30–33.
 105. Рудий Р. Етапи розвитку кафедри фармакології / Роман Рудий, Лонґін Січкоріз // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 73–77.
 106. Рудий Р. Кафедрі фармакології ЛДМУ – 100 років / Р. Рудий, Л. Січкоріз // Медична газета України. – 1998. – Січень (№ 2–3). – С. 3.
 107. Середа О. М. Кафедра медичної біології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: історичні та наукові аспекти розвитку / О. М. Середа, О. Я. Чупашко, О. Д. Луцик // Медична освіта. – 2009. – № 3. – С. 57–61.
 108. Скляров О. Я. Кафедра біологічної хімії / О. Я. Скляров, Т. М. Макаренко // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 414–447.
 109. Скляров О. Я. Кафедра біохімії – життя заради світла науки / Скляров О. Я. // Аптека Галицька. – 2006. – № 5. – С. 22–23.
 110. Скляров Я. П. Найважливіші напрямки в роботі кафедри нормальної фізіології / Я. П. Скляров // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 60–63.
 111. Снігур А. А. Кафедра українознавства / А. А. Снігур, Н. Д. Черкес // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 490–503.
 112. Собчук Б. А. Короткий нарис розвитку кафедри біохімії / Б. А. Собчук // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 57–60.
 113. Столмакова Г. Історія кафедри гіґієни харчування і профілактичної токсиколоґії з курсом гіґієни дітей і підлітків / Ганна Столмакова, Борис Штабський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 102–105.
 114. Ткаченко С. З. Діяльність кафедри організації охорони здоров’я та історії медицини / С. З. Ткаченко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 87–90.
 115. Федоренко В. І. Основні напрямки і результати наукових досліджень кафедри загальної гігієни з екологією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: до 110-ої річниці заснування кафедри / В. І. Федоренко // Гігієна населених місць : збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 54. – С. 3–11.
 116. Чаплик В. Кафедра медицини катастроф та військової медицини: історичний екскурс і сьогодення: з нагоди 60-річчя від дня заснування / В. Чаплик // Alma Mater. – 2006. – Січень (№ 1). – С. 4–5.
 117. Шапіро І. Я. Кафедра загальної гігієни / І. Я. Шапіро // Даценко І. Видатний гігієніст України професор Мартинюк Влас Захарович / Ірина Даценко. – Львів, 2007. – С. 46–48.
 118. Шапиро И. Я. Роль кафедры физиологии медицинского факультета Львовского университета – Львовского медицинского института в развитии физиологической науки на Украине / Шапиро И. Я., Лобойко М. С. // Експериментальна та клінічна фізіологія : збірник наукових праць до 100-річчя кафедри фізіології, 10–14 жовтня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 15–16.
 119. Шарипкін С. Історія розвитку кафедри латинської мови / Сергій Шарипкін // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 112–114.
 120. Шевченко Л. Кафедра епідеміолоґії / Людмила Шевченко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 122–124.
 121. Шлемкевич М. Короткий нарис історії кафедри біолоґічної хемії / Михайло Шлемкевич // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 89–91.
 122. Штабський Б. М. Сторінка спільної історії наукової діяльності кафедр нормальної фізіології та гігієни харчування / Штабський Б. М. // Експериментальна та клінічна фізіологія : збірник наукових праць до 100-річчя кафедри фізіології, 10–14 жовтня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 29–30.
 123. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Anatomii Prawidłowej U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 505.
 124. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Histologiczno-Embriologiczny U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 505.
 125. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Katedra Mikrobiologii U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 507.
 126. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Anatomii Patologicznej U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 507.
 127. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Biologii U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 506.
 128. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Farmakologii Doświadczalnej U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 507.
 129. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Fiziologii U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 506.
 130. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Higieny U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 508.
 131. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Historii Medycyny U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 508.
 132. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Medycyny Sądowej U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 508.
 133. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 507–508.
 134. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Katedra Mikrobiologii] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 1–2. – S. 76.
 135. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Zakład Biologii] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. –1965. – T. 28, № 1–2. – S. 72–74.
 136. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Zakład Higieny] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. –1965. – T. 28, № 1–2. – S. 69–72.
 137. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Zakład Histologiczno-Embriologiczny] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. –1965. – T. 28, № 1–2. – S. 62–65.
 138. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Zakład Historii Medycyny] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 1–2. – S. 74–76.
 139. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Zakład Medycyny Sądowej] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. –1965. – T. 28, № 1–2. – S. 65–69.

Клінічні кафедри

 1. Бабадагли О. Х. Сторінки з історії кафедри акушерства і гінекології педіатричного та стоматологічного факультетів / О. Х Бабадагли // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 145–147.
 2. Бариляк Р. А. К 75-летию кафедры оториноларингологии Львовского медицинского института / Р. А. Бариляк, А. Е. Кицера, А. А. Борисов // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. – 1983. – № 4. – С. 85–87.
 3. Бариляк Р. О. Матеріали до історії кафедри хвороб вуха, горла і носа / Р. О. Бариляк // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 163–166.
 4. Бернадський Ю. Й. До історії початку наукової співпраці кафедр хірургічної стоматології Київського і Львівського медичних інститутів / Бернадський Ю. Й. // Актуальні проблеми стоматології. Нові методики та технології : матеріали науково-практичної конференції до 40-річчя стоматологічного факультету Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів : ГалДент, 1998. – С. 10–11.
 5. Бесєдін В. Основні етапи розвитку кафедри акушерства і ґінеколоґії / Віктор Бесєдін // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 163–165.
 6. Білинський Б. Т. До історії викладання радіології у Львові / Б. Т. Білинський, В. А. Дукач, А. І. Кравець // Український радіологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 473–475.
 7. Білинський Б. Т. Історія кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Б. Т. Білинський // Борис Тарасович Білинський (до 75-річчя від дні народження) : біобібліографія. – Львів, 2008. – С. 22–36.
 8. Білинський Б. Т. Історія кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Білинський Б. Т. // Український радіологічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 481–492.
 9. Білинський Б. Історія Львівської наукової онколоґічної школи / Борис Білинський, Ярослав Шпарик // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 174–177.
 10. Білинський Б. Т. Кафедрі онкології – 30 років / Б. Т. Білинський // Acta medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. – 1996. – Vol. 2, № 2. – С. 87–90.
 11. Боржієвський Ц. К. До історії кафедри і клініки урології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Ц. К. Боржієвський // Актуальні питання сучасної урології : збірник статей. – Львів, 2005. – С. 15–39.
 12. Боржієвський Ц. Кафедра уролоґії / Цезар Боржієвський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 170–173.
 13. Варес Я. Е. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії / Варес Я. Е., Масна-Чала О. З. – Львів : Кварт, 2013. – 18 с.
 14. Вдовиченко В. Кафедра терапії № 1 факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Валерій Вдовиченко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 133–134.
 15. Виговський В. Кафедра шпитальної терапії / Володимир Виговcький // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 131–133.
 16. Винницький О. Історія кафедри акушерства і ґінеколоґії з курсом перинатолоґії / Олег Винницький // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 167–168.
 17. Влох І. Кафедра психіатрії і медичної психолоґії / Ірина Влох // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 184–186.
 18. Вовк Ю. Перші кроки діяльності кафедри хірурґічної стоматолоґії факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Юрій Вовк, Роман Орач, Іван Рафалюк // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 240–241.
 19. Гнатейко О. Історія кафедри пропедевтики педіатрії і дитячих хвороб лікувального, медико-профілактичного та стоматолоґічного факультетів / Олег Гнатейко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 197–200.
 20. Гнатишак А. І. Двадцять років діяльності кафедри пропедевтичної хірургії лікувального факультету / А. І. Гнатишак // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 121–123.
 21. Гнатишак А. І. Теоретичні і практичні досягнення в питаннях клінічної онкології на кафедрі загальної хірургії лікувального факультету за 20 років (1945–1964) / А. І. Гнатишак // Актуальні проблеми медицини : короткий зміст доповідей наукової конференції, присвяченої 25-річчю возз’єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі, 1–2 лютого 1965 р. – Львів, 1965. – С. 134–136.
 22. Гнатишак Р.-Є. Нариси з історії кафедри променевої діаґностики та терапії / Романа-Єлизавета Гнатишак // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 220–223.
 23. Готь І. М. Деякі історичні аспекти розвитку і творчо-педагогічної діяльності кафедри хірургічної стоматології Львівського державного медичного університету / Готь І. М., Мигович М. І. // Актуальні проблеми стоматології. Нові методики та технології : матеріали науково-практичної конференції до 40-річчя стоматологічного факультету Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів : ГалДент, 1998. – С 9–10.
 24. Готь І. Історія розвитку та деякі підсумки творчої діяльності кафедри хірурґічної стоматолоґії / Іван Готь, Мирослав Мигович // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 241–243.
 25. Гроховський В. Кафедра дитячої хірурґії / Володимир Гроховський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 207–208.
 26. Дев’яносто років кафедрі оториноларингології у Львові / О. Кіцера, Ф. Юрочко, О. Кіцера (мол.), Н. Кіцера // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 1999. – № 2. – С. 83–87.
 27. Дедишин Л. П. Історія кафедри педіатрії Львівського медичного університету / Л. П. Дедишин // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – Т. 72, № 4. – С. 41–42. – [Актуальні проблеми педіатрії : матеріали 12-го з’їзду педіатрів України, 12–14 жовтня 2010 р., Київ]
 28. Дедишина Л. Постаті: львівські оториноларингологи – українській науці [Історія кафедри оториноларингології] / Лариса Дедишина // Фармацевт практик. – 2007. – № 2. – С. 26–28.
 29. Децик Ю. І. Найважливіші наукові дослідження кафедри пропедевтичної терапії лікувального факультету / Ю. І. Децик, Ю. М. Розанов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 90–94.
 30. Долішня Н. Кафедра психіатрії факультету вдосконалення лікарів / Надія Долішня // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 186–187.
 31. Дутка Р. Матеріали до історії кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб / Роман Дутка // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 160–163.
 32. Заболотний Т. Історія розвитку кафедри терапевтичної стоматолоґії факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Тарас Заболотний // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 233.
 33. Зайченко О. Історія кафедри дерматовенерології факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Олександр Зайченко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 243–244.
 34. Захарія К. Історія кафедри клінічної лабораторної діаґностики / Катерина Захарія // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 225–229.
 35. Збарж Я. М. Кафедра ортопедичної стоматології в перші п’ять років існування / Я. М. Збарж // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 192–195.
 36. Здобутки кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (до 50-річчя заснування) / І. М. Готь, Г. І. Корнієнко, В. В. Винарчук-Патерега, О. Я. Мокрик // Новини стоматології. – 2011. – № 1. – С. 58–59.
 37. Зіменковський А. Б. Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації / А. Б. Зіменковський, О. Ю. Грем // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 356–381.
 38. Зінчук О. М. До 70-річчя кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / О. М. Зінчук, І. Г. Яворський // Інфекційні хвороби у клінічній та епідеміологічній практиці : матеріали конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України (21–22 травня 2009 р., м. Львів). – Тернопіль, 2009. – С. 261–265.
 39. Зубачик В. М. Ювілей кафедри терапевтичної стоматології / В. М. Зубачик // Стоматологічні новини : збірник наукових праць. – Львів, 2004–2005. – Вип. 4–5. – С. 6–8.
 40. Іванів Ю. Кафедра променевої діаґностики / Юрій Іванів // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 223–224.
 41. Ігнатов С. І. Нарис історії кафедри дитячих хвороб / С. І. Ігнатов, С. І. Коржинський // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 149–153.
 42. Ільницький І. З історії розвитку кафедри фтизіатрії та пульмонолоґії / Іван Ільницький, Володимир Фрайт // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 193–196.
 43. Історія кафедри акушерства і ґінеколоґії факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Олександр Созанський, Павло Фогел, Віталій Чолка [та ін.] // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 166–167.
 44. Історія кафедри невропатології і нейрохірургії ФПДО // Нейрохірургічна служба в регіонах України / за ред. : Є. Г. Педаченка, М. Є. Поліщука. – К., 2005. – С. 123–128.
 45. Історія орґанізації та розвитку кафедри педіатрії факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Юрій Коржинський, Тамара Крилова, Олена Орач, Ольга Омельяненко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 204–206.
 46. Історія становлення та розвитку кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / А. Б. Зіменковський, Л. Є. Зарума, О. Ю. Грем [та ін.] // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2009. – № 1‑2. – С. 136–142.
 47. Камаєв М. Ф. Основні напрямки роботи кафедри факультетської хірургії педіатричного і стоматологічного факультетів / М. Ф. Камаєв // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 133–135.
 48. Канюк Й. З нагоди 30-річчя заснування кафедри анестезіології та інтенсивної терапії / Й. Канюк // Народне здоров’я. – 2006. – Січень ( № 1). – С. 3.
 49. Канюк Й. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії: історія і сучасність. З нагоди 30-річчя заснування / Йосип Канюк // Alma Mater. – 2005. – Грудень (№ 12). – С. 4–7.
 50. Караванов Г. Г. Найважливіші підсумки і найближчі перспективи діяльності кафедри факультетської хірургії лікувального факультету / Г. Г. Караванов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 127–133.
 51. Каторгіна О. О. Короткий нарис історії кафедри очних хвороб / О. О. Каторгіна // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 166–170.
 52. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 153–156.
 53. Кафедра акушерства и гинекологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 192–197.
 54. Кафедра акушерства та гінекології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 47–49.
 55. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 156–159.
 56. Кафедра внутрішньої медицини № 1 // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 100–102.
 57. Кафедра внутрішньої медицини № 2 // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 118–120.
 58. Кафедра гематології та трансфузіології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 159–161.
 59. Кафедра глазных болезней // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 209–214.
 60. Кафедра госпитальной терапии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 175–176.
 61. Кафедра госпитальной хирургии / И. Я. Шапиро // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 184–189.
 62. Кафедра дерматологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 214–217.
 63. Кафедра дитячих інфекційних хвороб // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 78–79.
 64. Кафедра дитячої хірургії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 79–80.
 65. Кафедра ендокринології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 80–82.
 66. Кафедра загальної хірургії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 54–55.
 67. Кафедра инфекционных болезней // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 217–218.
 68. Кафедра інфекційних хвороб // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 55–57.
 69. Кафедра клінічної імунології та алергології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 82–84.
 70. Кафедра клінічної імунології та алергології (1998–2008) / укл. : В. В. Чоп’як, Г. О. Потьомкіна, М. В. Ікава. – Львів, 2008. – 88 с.
 71. Кафедра клінічної лабораторної діагностики [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 164–166.
 72. Кафедра неврології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 105–109.
 73. Кафедра невропатології і нейрохірургії [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 168–169.
 74. Кафедра нервных болезней // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 203–205.
 75. Кафедра онкології та медичної радіології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 169–173.
 76. Кафедра ортопедичної стоматології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 111–112.
 77. Кафедра оториноларингології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С.(голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С.112–113.
 78. Кафедра оториноларингологии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 208–209.
 79. Кафедра оториноларинґології у Львові. Історичний нарис та бібліоґрафія / відп. ред. Олександр Кіцера. – Львів : Медицина світу, 1999. – 99 с.
 80. Кафедра офтальмології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 177–179.
 81. Кафедра педіатрії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 97–99.
 82. Кафедра педиатрии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 197–203.
 83. Кафедра педіатрії та неонатології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 179–181.
 84. Кафедра поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 63–65.
 85. Кафедра променевої діагностики [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 183–184.
 86. Кафедра променевої діагностики і терапії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Львів : Логос Україна, 2014. – С. 65–67.
 87. Кафедра пропедевтической терапии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 176–179.
 88. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1 // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 67–68.
 89. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 93–94.
 90. Кафедра пропедевтики дитячих хвороб // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 94–96.
 91. Кафедра пропедевтической хирургии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 189–191.
 92. Кафедра психиатрии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 205–208.
 93. Кафедра психіатрії, психології та сексології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 113–115.
 94. Кафедра психіатрії та психотерапії [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 181–183.
 95. Кафедра стоматології дитячого віку // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 115–116.
 96. Кафедра реабілітації і нетрадиційної медицини [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 184–186.
 97. Кафедра сімейної медицини [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 187–189.
 98. Кафедра стоматології дитячого віку / укл. : Н. І. Смоляр, З. П. Масний ; ЛНМУ імені Данила Галицького. – Львів : ГалДент, 2011. – 20 с.
 99. Кафедра терапевтичної стоматології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 116–118.
 100. Кафедра терапевтичної стоматології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 189–191.
 101. Кафедра терапевтичної стоматології. Історія. Бібліографія / укл. : Кухта С. Й., Цвих Л. О. ; Львівський держ. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 1999. – 118 с.
 102. Кафедра терапії № 1 та медичної діагностики [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 191–192.
 103. Кафедра травматології та ортопедії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 68–69.
 104. Кафедра травматологии, ортопедии и детской хирургии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 191–192.
 105. Кафедра туберкулеза / И. Я. Шапиро // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 179–180.
 106. Кафедра урології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 194–195.
 107. Кафедра факультетской терапии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 171–175.
 108. Кафедра факультетской хирургии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 180–184.
 109. Кафедра хірургії № 2 // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 102–103.
 110. Кафедра хірургії та ендоскопії [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 161–164.
 111. Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 197–200.
 112. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 120–121.
 113. Кафедрі загальної хірургії ЛНМУ – 50! / підгот. Л. Дедишина // Аптека Галицька. – 2004. – № 9. – С. 22–24.
 114. Кіцера О. Кафедра хвороб вуха, горла і носа / Олександр Кіцера // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 178–180.
 115. Кафедра хірургії № 1 // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 70–72.
 116. Кафедра фтизіатрії і пульмонології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 74–75.
 117. Кіцера О. Дев’яносто років кафедрі оториноларинґології у Львові. (Архівне дослідження) / Олександр Кіцера (мол.), Наталя Кіцера, Федір Юрочко // Кафедра оториноларинґології у Львові. Історичний нарис та бібліоґрафія / відп. ред. Олександр Кіцера. – Львів : Медицина світу, 1999. – С. 73–79.
 118. Коваль О. В. Деякі матеріали до історії кафедри хірургічної стоматології / О. В. Коваль // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 190–192.
 119. Котляренко Б. М. З історії кафедри інфекційних хвороб / Б. М. Котляренко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 117–120.
 120. Красногорський М. М. Перше десятиріччя діяльності кафедри пропедевтики і факультетської педіатрії / М. М. Красногорський, М. Н. Фрішман // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 153–155.
 121. Кузменко Л. М. 25 років діяльності кафедри госпітальної хірургії / Л. М. Кузменко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 136–137.
 122. Кухта С. Й. Історія кафедри терапевтичної стоматології / Кухта С. Й. // Актуальні проблеми стоматології. Нові методики та технології : матеріали науково-практичної конференції до 40-річчя стоматологічного факультету Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів : ГалДент, 1998. – С 5–6.
 123. Кухта С. Й. Клінічна діяльність Львівського медичного інституту / С. Й. Кухта // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів : Кварт, 2007. – С. 73–77.
 124. Кухта С. Й. Наукові досягнення кафедри терапевтичної стоматології / С. Й. Кухта, Л. О. Цвих // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів, 2007. – С. 166–172.
 125. Кухта С. Й. Наукові досягнення кафедри терапевтичної стоматології ЛДМУ / С. Й. Кухта, Л. О. Цвих // Новини стоматології. – 1999. – № 3. – С. 59.
 126. Кухта С. Й. 40-річчя кафедри терапевтичної стоматології / С. Й. Кухта, Л. О. Цвих // Нариси історії медицини / за ред. Кухти С. Й. – Львів, 2007. – С. 157–166.
 127. Кушта О. Ю. Адам Груца – організатор кафедри загальної хірургії Львівського національного університету / Кушта О. Ю., Кушта Ю. Ф. // Матеріали ХІІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 30 вересня – 3 жовтня 2010 р., м. Львів. – Львів ; К.; Чікаґо, 2010. – С. 117.
 128. Лаврик А. Кафедра шкірно-венеричних захворювань / Андрій Лаврик, Леонід Ліман // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 209–211.
 129. Лесюк В. С. Перші кроки діяльності кафедри акушерства і гінекології факультету спеціалізації та вдосконалення лікарів / В. С. Лесюк // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 147–149.
 130. Лоба М. Кафедра торакальної хірурґії / Михайло Лоба // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 142–144.
 131. Лоба М. Кафедра шпитальної хірурґії / Михайло Лоба // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 144–147.
 132. Луцик Д. П. Нарис історії розвитку кафедри факультетської терапії / Д. П. Луцик // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 98–101.
 133. Луцик Л. А. П’ять років педагогічно-наукової діяльності кафедри терапевтичної стоматології / Л. А. Луцик // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 187–190.
 134. Магльований А. Досвід, професіоналізм, натхнення: до 40-річчя заснування кафедри терапії № 1 ФПДО / А. Магльований // Alma Mater. – 2005. – Квітень ( № 4). – С. 4–5.
 135. Макар А. Заради гарної посмішки. Кафедрі терапевтичної стоматології ФВЛіП – 10 років / А. Макар // Народне здоров’я. – 1994. – Листопад (№ 16–17). – С. 5.
 136. Макар Д. Деякі аспекти наукової діяльності кафедри загальної хірурґії / Дмитро Макар, Михайло Подільчак // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 151–154.
 137. Макеєв В. Історія орґанізації та розвитку кафедри ортопедичної стоматолоґії / Валентин Макеєв // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 237–240.
 138. Макєєв В. Ф. Історія організації та становлення кафедри ортопедичної стоматології Львівського державного медичного університету / Макєєв В. Ф. // Актуальні проблеми стоматології. Нові методики та технології : матеріали науково-практичної конференції до 40-річчя стоматологічного факультету Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів : ГалДент, 1998. – С. 7–8.
 139. Макєєв В. Ф. Історія розвитку кафедри ортопедичної стоматології Львівського медичного університету ім. Данила Галицького / Макєєв В. Ф. // Вісник стоматології. – 2005. – № 1. – С. 87–88.
 140. Макєєв В. Ф. Кафедрі ортопедичної стоматології Львівського державного медичного інституту – 35 років / В. Ф. Макєєв // Новини стоматології. – 1996. – № 1. – С. 57–59.
 141. Маркін Л. Основні етапи розвитку кафедри акушерства та гінекології педіатричного факультету / Леонід Маркін, Ярослав Селепей // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 168–170.
 142. Марков І. І. Основні підсумки діяльності кафедри госпітальної терапії за 25 років / І. І. Марков, Б. М. Галібей // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 106–109.
 143. Мартинів С. З історії Львівського медичного інституту і кафедри факультетської терапії педіатричного, санітарного гігієнічного та стоматологічного факультетів (Реквієм по одній кафедрі Львівського медичного інституту) / С. Мартинів // Мартинів Степан Михайлович – видатний український науковець, педагог, клініцист / Магльований А. В., Монастирський В. А., Чоп’як В. В. [та ін.]. – Львів : Кварт, 2010. – С. 41.
 144. Мартинов С. М. Короткий нарис педагогічної та науково-дослідної роботи кафедри факультетської терапії педіатричного і стоматологічного факультетів / С. М. Мартинов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 102–106.
 145. Маслов Ю. В. До історії кафедри психіатрії / Ю. В. Маслов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 159–163.
 146. Масний З. Кафедрі стоматології дитячого віку – 25 років! / Зиновій Масний // Alma Mater. – 2001. – Листопад (№ 11). – С. 3.
 147. Мостюк А. Кафедра дитячих інфекційних хвороб / Аґнета Мостюк // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 218–219.
 148. Напрямки діяльності кафедри терапії № 2 ФУЛіП / Євгенія Заремба, Богдан Савків, Юліан Кияк, Віра Чиж // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 135–138.
 149. Павловський М. До історії клініки і кафедри факультетської хірурґії / Михайло Павловський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 148–151.
 150. Павловский М. П. Кафедре дерматологии – девяносто лет / М. П. Павловский, Э. Л. Фрайфельд // Использование бальнео-курортных и преформированных физических факторов в терапии и реабилитации больных дерматозами. – Львов, 1989. – С. 3–6.
 151. Панчишина М. Історія кафедри факультетської терапії / Марія Панчишина // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 138–141.
 152. Перша в Україні кафедра поліклінічної справи і сімейної медицини / Є. Я. Скляров, І. О. Мартинюк, В. П. Бевз [та ін.] // Практична медицина. – 2003. – № 3. – С. 120–121.
 153. Пленум ендокринологів України [25 років кафедрі ендокринологіі ЛДМУ] // Аптека Галицька. – 2003. – № 6. – С. 20.
 154. Подільчак М. Д. Нарис діяльності кафедри загальної хірургії Львівського державного медичного інституту (1939-1993 рр.) / М. Д. Подільчак, Д. А. Макар, І. Д. Герич. – Львів, 1993. – 26 с.
 155. Попелюк П. Ф. До десятиріччя кафедри пропедевтичної терапії педіатричного і стоматологічного факультетів / П. Ф. Попелюк // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 94–98.
 156. Пронів Д. І. Творчий шлях кафедри нервових хвороб / Д. І. Пронів, П. П. Буховцев // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 156–159.
 157. Пшик С. С. Історія кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (до 100-річчя з дня заснування) / С. С. Пшик, Н. Л. Боженко, Ю. Матвієнко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2005. – № 1. – С. 7–11.
 158. Пшик С. С. 100 років кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – віхи пройденого шляху / С. С. Пшик, Н. Л. Боженко, Ю. О. Матвієнко // Проблеми клінічної неврології : історія, сучасність, перспективи : матеріали конференції (26–28 травня 2005 р., м. Львів). – Львів, 2005. – С. 3–12.
 159. Семенова Г. С. До історії кафедри офтальмології Львівського медичного інституту / Г. С. Семенова // Офтальмологический журнал. – 1995. – № 2. – С. 126–128.
 160. Семенова Г. До історії кафедри офтальмолоґії / Галина Семенова // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 180–184.
 161. Середницький А. М. Наукова діяльність кафедри загальної хірургії педіатричного і стоматологічного факультетів / А. М. Середницький // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 123–127.
 162. Скороход О. К. Роль кафедри ортопедії і травматології в поданні ортопедичної допомоги населенню західних областей УРСР / О. К. Скороход // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 138–140.
 163. Скочій П. Історія розвитку і творча діяльність кафедри нервових хвороб з курсом медичної ґенетики / Павло Скочій // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 189–193.
 164. Смоляр Н. І. Історичні етапи кафедри стоматології дитячого віку / Смоляр Н. І., Поліканова Н. Г. // Сучасні проблеми стоматології : матеріали доповідей міжнародної наукової конференції (21–23 листопада 1996 року, м. Львів). – Львів, 1996. – С. 3–8.
 165. Смоляр Н. Кафедра стоматолоґії дитячого віку / Ніна Смоляр // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 235–236.
 166. Смоляр Н. І. Кафедрі стоматології дитячого віку 25 років / укл. : Смоляр Н. І., Масний З. П. ; ЛНМУ імені Данила Галицького. – Львів, 2001. – 116 c.
 167. 110 років поступу [Кафедра дерматовенерології] // Аптека Галицька. – 2008. – № 10. – С. 13.
 168. Стукало І. Т. Деякі підсумки діяльності кафедри туберкульозу / І. Т. Стукало // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 109–112.
 169. Сущенко І. Кафедра анестезіолоґії-реаніматолоґії / Ігор Сущенко, Йосиф Канюк // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 229–232.
 170. Тимошенко Л. В. Основні етапи розвитку кафедри акушерства та гінекології лікувального факультету / Л. В. Тимошенко, О. М. Созанський, Л. Я. Давидов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 140–145.
 171. Тітов М. З історії кафедри інфекційних хвороб / Михайло Тітов // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 211–214.
 172. Ткаченко С. К. До сторіччя кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / С. К. Ткаченко // Перинатологія та педіатрія. – 2004. – № 3. – С. 61–62.
 173. Ткаченко С. Історія кафедри факультетської і шпитальної педіатрії / Світлана Ткаченко, Володимир Прокопів, Ірина Головко // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 200–204.
 174. Томашевський Я. Кафедра ендокринолоґії з курсом клінічної фармаколоґії / Ярема Томашевський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 215–217.
 175. 30 років кафедрі терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти (1983–2013 рр.). 50 років трудової діяльності Заболотного Тараса Дмитровича (1963–2013 рр.) / Заболотний Т. Д., Гонта З. М., Жизномирська О. О., Мороз К. А. – Львів, 2014. – 160 с.
 176. Федорів Я.-Р. М. Історія кафедри факультетської терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Я.-Р. М. Федорів // Вісник вищої медичної освіти. – 2010. – № 4. – С. 5–9.
 177. Федорів Я.-Р. М. Кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного університету імені Данила Галицького: історія створення, наукова і педагогічна діяльність / Федорів Я.-Р. М. // Українські медичні вісті. – 2009. – Т. 68, чис. 1–4 : ювілейний Х з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнського Лікарського Товариства), м. Євпаторія, 24–27 вересня 2009 р. – К., 2009. – С. 363.
 178. Федорів Я.-Р. М. Кафедри терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Федорів Я.-Р. М. // Вісник вищої медичної освіти. – 2009. – № 3. – С. 5–14.
 179. Фільц О. Кафедра хірурґії ФУЛіП – шляхи становлення / Орест Фільц, Йосип Голик // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 154–156.
 180. Храмов Г. Історію відчули шкірою: кілька сторінок із 100-літньої біографії кафедри шкірних хвороб ЛДМУ / Г. Храмов // Високий Замок. – 1999. – 28 липня. – С. 3.
 181. Чучмай Г. Історія розвитку кафедри терапевтичної стоматолоґії / Георгій Чучмай // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 234–235.
 182. Шевага В. Кафедра невролоґії і неврохірурґії / Володимир Шевага // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 188.
 183. Штейн О. О. З історії розвитку кафедри шкірних та венеричних хвороб / О. О. Штейн // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 170–173.
 184. Яцкевич Я. Історія кафедри травматолоґії, ортопедії та військово-польової хірурґії / Ярополк Яцкевич, Орест Ломницький // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 156–159.
 185. Cieszyński A. Sprawozdanie z 20-letniej pracy Katedry Stomatologii przy Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowe / A. Cieszyński // Polska Stomatologia. – 1934. – № 4–5. – S. 77–96.
 186. Kitsera O. Ninety years of the department of otorhinolaryngology in Lviv (Ukraine) / Olexander Kitsera (Jr), Natalya Kitsera, Fedir Yurochko // Кафедра оториноларинґології у Львові. Історичний нарис та бібліоґрафія / відп. ред. Олександр Кіцера. – Львів : Медицина світу, 1999. – С. 80–85.
 187. Zalewski T. Trzydziestolecie katedry oto-laryngologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie / Teofil Zalewski // Polski Przeglad Oto-Laryngologiczny. – 1938. T. 15, № 1–2. – S. 1–14.

Фармацевтичні кафедри

 1. Баранов С. М. Наукова і педагогічна діяльність кафедри органічної хімії / С. М. Баранов // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 50–53.
 2. Ботанічний сад // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 65–66.
 3. Ботанічний сад // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 283–285.
 4. Ботанічний сад // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 289–290.
 5. Ботанічний сад Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 146–147.
 6. Владзімірська О. Коротка історія кафедри фармацевтичної хемії / Олена Владзімірська // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 247–251.
 7. Воскобойник С. Л. Роль кафедри економіки і організації фармацевтичної справи в підготовці провізорів / С. Л. Воскобойник // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 185–187.
 8. Гулько Р. М. Сад лікарських рослин у Львові: навчальний посібник / Р. М. Гулько ; за заг. ред. Б. С. Зіменковського. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 240 с.
 9. Деякі аспекти розвитку кафедри фармакогнозії і ботаніки / Л. Я. Роговська, І. Ф. Лукасевич, І. Д. Калашніков [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 59–61.
 10. Дружбляк Н. Кафедра фармакології: інтелектуальний Ренесанс тривалістю 110 років / Наталка Дружбляк // Аптека Галицька. – 2007. – № 19. – С. 8.
 11. Жогло Ф. Кафедра заводської технології лікарських форм і кафедра аптечної технології лікарських форм / Федір Жогло, Тимофій Каленюк // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 259–263.
 12. З життя кафедри: ключові моменти [До 30-ліття кафедри організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО] // Фармацевт практик. – 2009. – № 3. – С. 27–28.
 13. Зіменковський Б. Історія кафедри орґанічної та біоорґанічної хемії / Борис Зіменковський, Михайло Орлинський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 91–94.
 14. Зіменковський Б. С. Історія кафедри фармацевтичної хімії / Б. С. Зіменковський, О. В. Владзімірська // Аптека Галицька. – 2006. – № 9. – С. 24–25.
 15. Зіменковський Б. С. Основні напрямки діяльності кафедри органічної та біоорганічної хімії / Б. С. Зіменковський, М. М. Орлинський // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 24–25.
 16. Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / Б. С. Зіменковський, О. В. Владзімірська, Р. Б. Лесик [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 3–11.
 17. Історія діяльності кафедри орґанізації та економіки фармації / Орест Гром, Андрій Дацко, Софія Терещук [та ін.] // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 263–265.
 18. Карпусь І. П. Кафедра фармакогнозії та її роль в підготовці провізорів і розвитку наукових досліджень / І. П. Карпусь // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 179–181.
 19. Кафедра загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 131–132.
 20. Кафедра організації і економіки фармації та технології ліків [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 173–175.
 21. Кафедра організації та економіки фармації // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 136–139.
 22. Кафедра організації та економіки фармації / О. Л. Гром, С. І. Терещук, А. Й. Дацко [та ін.] // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 330–355.
 23. Кафедра технології ліків і біофармації // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 139–141.
 24. Кафедра технології ліків і біофармації / Т. Г. Калинюк, Л. Ф. Чалій, К. Ф. Ващенко [та ін.] // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 268–302.
 25. Кафедра токсикологічної та аналітичної хімії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 141–143.
 26. Кафедра токсикологічної та аналітичної хімії / І. Й. Галькевич, А. Є. Кузьмицька, М. М. Кучер, С. Ю. Крамаренко // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 304–328.
 27. Кафедра фармакогнозии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – С. 167–168.
 28. Кафедра фармакогнозії і ботаніки // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 58.
 29. Кафедра фармакогнозії та ботаніки // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 144–146.
 30. Кафедра фармакогнозії та ботаніки / Р. Є. Дармограй, Л. В. Бензель, Н. В. Шаповалова, Р. М. Гулько // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 216–267.
 31. Кафедра фармацевтической химии // Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института / И. Я. Шапиро ; под ред. Л. Н. Кузменко ; Львовский государственный медицинский институт. – Львов, 1959. – Глава 7. – С. 168–171.
 32. Кафедра фармацевтичної хімії [ФПДО] // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Львів : Логос Україна, 2014. – С. 195–197.
 33. Кафедра фармацевтичної хімії // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 35.
 34. Кафедра фармацевтичної хімії факультету вдосконалення лікарів і провізорів // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 2. – С. 49.
 35. Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 147–150.
 36. Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії / Б. С. Зіменковський, Р. Б. Лесик, О. В. Владзімірська [та ін.] // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 158–215.
 37. Кафедра філософії та економіки / І. З. Держко, П. Г. Берко, В. Г. Маринюк [та ін.] // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 468–488.
 38. Колекційний розсадник лікарських рослин – навчально-пізнавальна база підготовки провізорів / І. Д. Калашніков, Л. Я. Роговська, І. М. Борняк [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 61–65.
 39. Комар В. Навчально-виробнича аптека Львівського державного медичного інституту / Володимир Комар // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 267–269.
 40. Коротченко В. В. Нащадок аптекарських садів [Ботанічний сад] / В. В. Коротченко; підгот. Лариса Дедишина // Фармацевт практик. – 2005. – № 10. – С. 38–40.
 41. Крамаренко В. П. Основні напрямки діяльності кафедри судової (токсикологічної) та аналітичної хімії за 25 років існування / В. П. Крамаренко // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 176–179.
 42. Личковський Е. І. Кафедра біофізики / Е. І. Личковський, Г. Я. Боднарчук, Г. В. Галик // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 448–467.
 43. Навчально-виробнича аптека № 1 // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 218–219.
 44. Нариси з історії розвитку та сучасного стану кафедри фармакоґнозії і ботаніки / Любов Роговська, Іван Калашніков, Ігор Борняк [та ін.] // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 256–259.
 45. Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів на кафедрі фармацевтичної хімії / О. В. Владзімірська, В. Я. Горішній, Є. В. Дасюк, О. Т. Новікевич // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 35–38.
 46. Наукові дослідження та підготовка спеціалістів на кафедрі аптечної технології лікарських форм / Т. Г. Каленюк, Є. В. Бокшан, Т. М. Вельгош [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 48–50.
 47. Наукові дослідження та підготовка спеціалістів на кафедрі заводської технології ліків / Ф. А. Жогло, Е. В. Тарасова, Ж. Д. Ладна [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 53-55.
 48. Огурцов В. В. Кафедра загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії / В. В. Огурцов, В. Й. Роговик // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 382–413.
 49. Парновський Б. Л. Дидактична та наукова робота кафедри організації та економіки фармації з курсом технології ліків факультету вдосконалення лікарів та провізорів / Б. Л. Парновський, А. В. Знаєвська, М. В. Слабий // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 2. – С. 24–27.
 50. Парновський Б. Дидактична і наукова праця кафедри орґанізації та економіки фармації з курсом технолоґії ліків факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Борис Парновський // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 265–267.
 51. Петрух Л. І. Вклад у розвиток української фармацевтичної та медичної науки й практики кафедри фармацевтичної хемії факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького. Історичний нарис. До 50-річчя факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького / Л. І. Петрух. – Львів, 2005. – 156 с.
 52. Петрух Л. До історії розвитку кафедри фармацевтичної хемії факультету вдосконалення лікарів і провізорів / Любов Петрух // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 251–255.
 53. Позднякова В. Т. Кафедра технології ліків та її педагогічно-наукова діяльність / В. Т. Позднякова, М. Г. Чаплинська // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 181–184.
 54. Попова В. І. Основні напрямки розвитку кафедри токсикологічної та аналітичної хімії / В. І. Попова, О. Д. Туркевич., Н. К. Федущак // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 44–45.
 55. Про організацію навчально-виробничої аптеки Львівського медичного інституту / В. С. Комар, Т. Г. Каленюк, О. Л. Гром [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 1994. – №  . – С. 73–75.
 56. Рудий Р. 100 років кафедрі фармакології Львівського медичного університету: (1897–1997). – Львів, 1997
 57. Рудий Р. Кафедрі фармакології Львівського державного медичного університету – 100 років / Р. Рудий, Л. Січкоріз // Медична газета України. – 1998. – Січень (№ 2–3). – С. 3.
 58. Скляров О. Я. Кафедра біологічної хімії / О. Я. Скляров, Т. М. Макаренко // Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009 / Б. С. Зіменковський, Т. Г. Калинюк, Р. Б. Лесик [та ін.]. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 414–447.
 59. Становлення, розвиток і досягнення кафедри організації та економіки фармації / О. Л. Гром, А. М. Новікевич, С. І. Терещук [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 69–71.
 60. Туркевич М. М. Роль кафедри фармацевтичної хімії в підготовці наукових кадрів / М. М. Туркевич // Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту : короткий зміст доповідей наукової конференції (3–4 лютого 1966 року). – Львів, 1966. – С. 173–175.
 61. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Zаkład Chemii Lekarskiej U. J. K. we Lwowie] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 506.
 62. Medycyna, przyroda i technika we Lwowie. Krótki zarys. [Оddział Farmaceutyczny Wydziału U. J. K.] // Polska Gazeta Lekarska. – 1937. – 4 lipca (№ 27). – S. 514.
 63. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Oddział Farmaceutyczny Widziału Lekarskiego] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. – 1965. – T. 28, № 4. – S. 331–333.
 64. Zwożdziak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego [Zakład Chemii Lekarskiej] / Włodzimierz Zwożdziak // Archiwum Historii Medycyny. –1965. – T. 28, № 1–2. – S. 57–61.

ОКРЕМІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

 1. Алексевич Я. Історія Центральної науково-дослідної лабораторії Львівського медичного інституту / Ярослав Алексевич // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 28–30.
 2. Бібліотека // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 51–54.
 3. Відділ науково-медичної інформації // Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького : рік 2000 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2000. – С. 55–56.
 4. Відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 48–50.
 5. Відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 65–67.
 6. Курнат Н. Історія бібліотеки / Наталія Курнат, Ярослава Щоголєва // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 272–273.
 7. Медичний коледж // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 208–209.
 8. Музей історії медицини Галичини ім. Мар’яна Панчишина // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 236.
 9. Музей стоматології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 234–235.
 10. Музей хвороб людини // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 232–233.
 11. Народний музей історії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 231.
 12. Наукова бібліотека // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 205–207.
 13. Наукова бібліотека // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2004 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2004. – С. 43–47.
 14. Наукова бібліотека // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького : довідник–2009 / гол. ред. Б. С. Зіменковський. – Львів : Наутілус, 2009. – С. 61–64.
 15. Панчишин С. Інформаційна служба / Світлана Панчишин // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 274–276.
 16. Панчишин С. В. Інформаційне забезпечення наукових досліджень / С. В. Панчишин, С. М. Лига, А. В. Фітькало // Медицина і фармація – досягнення і перспективи : тези доповідей наукової сесії, присвяченій реорганізації факультету Львівського університету у Львівський державний медичний інститут, 20–21 червня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 37–38.
 17. Попова В. Історія становлення і напрямки діяльності кафедри токсиколоґічної та аналітичної хемії / Валентина Попова, Орест Демчук, Надія Федущак // Львівський державний медичний інститут / за ред. : М. Павловського, І. Даценко, Л. Петрух. – Львів : Словник, 1994. – С. 269–271.
 18. Стоматологічний медичний центр // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 221–223.
 19. Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології // Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол. : Зіменковський Б. С. (голова), Гжегоцький М. Р., Магльований А. В. [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2014. – С. 216–217.
 20. Щоголєва Я. Г. Бібліотека Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького / Я. Г. Щоголєва // Енциклопедія Сучасної України. Т. 2 : Б–Біо / ред. кол. : Дзюба І. М., Жуковський А. І., Романів О. М. [та ін.]. – К. : Поліграфкнига, 2003. – С. 687.
 21. Щоголєва Я. Скарбниця медичних знань [історія Наукової бібліотеки] / Ярослава Щоголєва // Лікарський збірник. Нова серія. – Львів ; Чикаґо, 2006. – Т. 15. – С. 23–26.
 22. Nadraga M. Lviv National Medical University Scientific Library – a History of the Library / Marta Nadraga // Journal of the European Association for Health Information and Libraries. – 2014. – Vol. 10, № 1. – P. 18–20.
[:]