Нові книги, що надійшли в бібліотеку до 29 січня 2015 року

[:en][:uk]

57 Біологічні науки.

577
М 292

Мартиненко О. І. Методи молекулярної біотехнології : лабораторний практикум / О. І. Мартиненко ; за наук. ред. Д. М. Говоруна. – К. : Академперіодика, 2010. – 232 с.

У практикумі викладено основні методи, які найчастіше застосовують у сучасній молекулярній біотехнології: отримання окремих колоній мікроорганізмів, горизонтального перенесення генетичного матеріалу у бактерій (кон’югація, трансформація), виділення якісних препаратів нуклеїнових кислот з про- та евкаріотів, спектрофотометрія та електрофорез нуклеїнових кислот, методи ідентифікації і селекції клітин з рекомбінантними молекулами ДНК та ДНК-ДНК-гібридизація за Сау зерном тощо. Кожний розділ містить теоретичні відомості, регламент проведення лабораторних робіт та рекомендації щодо оптимізації вирішення поставлених завдань.  Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, молодих учених, які спеціалізуються у галузі молекулярної біотехнолоії, молекулярної біології, біохімії та молекулярної генетики.  методи молекулярн біотехнології

58 Ботаніка.

58
Г 859

Гришко В. Н. Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фтора  / В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков. К. : Наукова думка, 2012. – 238 с. – (Проект «Наукова книга»).

Обсуждены результаты сравнительных исследований влияния соединений фтора, кадмия и никеля на рост и устойчивость растений. Проанализировано действие анионов на поглощение токсикантов и накопление глутатиона. Обобщены данные по метаболизму глутатиона и фитохелатинов в растениях. Показана специфичность функционирования ферментов антиоксидантной системы цикла глутатиона при стрессовом воздействии фтора, никеля и кадмия. Обоснованы принципы подбора критериев для оценки устойчивости растений к действию фтора и тяжелых металлов.  Для специалистов в области экологической физиологии растений, биохимии, ботаники, охраны окружающей среды, аспирантов и студентов высших учебных заведений.  функцион глутатионзависимой антиокс с-ми
58
М 750

Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин / С. Я.  Кондратюк, Т. І. Михайлюк, Т. М. Дарієнко [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2013. – 230 с. – (Проект «Наукова книга»).

Вперше в Україні наведено результати молекулярно-філогенетичного аналізу за ядерною (18S велика субодиниця, ділянка ITS1/ITS2), мітохондріальною (12S та 23S малі субодиниці) та хлоропластною ДНК, які порівнено із сучасними відомостями щодо морфо-лого-анатомічних й біохімічних особливостей лишайників, симбіотичних і наземних зелених водоростей, а також мікроскопічних міпеліальних грибів. Уточнено описи морфологічних, анатомічних і біохімічних особливостей таксонів лишайників, симбіотичних і наземних водоростей, статус яких зазнав суттєвої ревізії у зв’язку з отриманням результатів молекулярно-філогенетичного аналізу досліджених груп наземних спорових рослин. Вперше подано таблиці для визначення опрацьованих таксонів лишайників, симбіотичних і наземних водоростей, статус і обсяг яких уточнено за традиційними морфолого-анатомічними ознаками.  Для ботаніків, мікологів, фікологів, екологів, викладачів і студентів біологічних, аграрних і лісівничих факультетів вищих навчальних закладів, а також для працівників управлінь охорони природи.  молекулярна філогенія і сучасна таксон __рослин

61 Медицина.

61(062)

У–455

Українські медичні вісті. Т. 11, чис. 1 : XV конгрес СФУЛТ : матеріали, м. Чернівці, 16-18 жовт. 2014 р. / гол ред. С. Нечаїв. – Чернівці ; Київ ; Чікаго : [б. в.], 2014. – 520 с.

 obkl-ХV_конгрес_СФУЛТ_2014

612 Фізіологія.

612.1

Л 834

Луговской Э. В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина: физико-химический и иммунологический анализ / Э. В. Луговской, Е. М. Макогоненко, С. В. Комисаренко. – К. : Наукова думка, 2013. – 231 с. – (Проект «Наукова книга»).

Описаны строение и свойства фибриногена, (про)тромбина, фактора ХШ(а), плазмин(оген)а, тканевого активатора и а2-антиплазмина; образование растворимого и твердофазного фибрина, а также процесс разрушения фибринового сгустка. В монографии продолжена тема книги Э. В. Луговского «Молекулярные механизмы образования и фибринолиза» (Киев: Наук. думка, 2003) и представлены экспериментальные данные авторов и литературные данные, полученные за последние 10 лет. Расширена информация о взаимодействии этих белков с клеточными рецепторами. Новой является глава о диагностике угрозы тромбообразования с помощью разработанных авторами иммунодиагностических тест-систем. Почти не изменены разделы предыдущей монографии, в которых отражены работы пионера в исследовании системы свертывания крови – академика АН УССР В. А. Белицера.  Для научных работников, преподавателей и студентов, изучающих процессы свертывания крови и фибринолиза, а также всех тех, чья деятельность связана с проблемами гемостаза.  lugovskoj
612.015

М 545

Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії (для студентів медичного факультету) / [за ред. О. Я. Склярова]. – Львів : [ЛНМУ ім. Данила Галицького]. – 2014

Ч. І / [уклад. : О. Я. Скляров, Л. І. Кобилінська, Т. М. Макаренко та ін.]. – 148 с.

Ч. ІІ / [уклад. : О. Я. Скляров, Т. І. Бондарчук, Т. М. Макаренко та ін.]. – 144 с.

метод_біохім_мед_14_ч1 метод_біохім_мед_14_ч2

614 Соціальна гігієна. Охорона хдоров’я.

614.88

А 336

Аеромедична евакуація : [навчальний посібник] / А. І. Єна, І. А. Лурін, В. В. Кравчук [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 191 с.

У посібнику висвітлено загальні поняття про аеромедичну евакуацію, історію її виникнення, становлення та сучасний стан розвитку. Систематизовано існуючі на сьогодні дані щодо організаційно-технічних та лікувально-профілактичних заходів, засобів та способів збереження життя, здоров’я та працездатності потерпілих у процесі евакуації повітряним транспортом.  В окремих розділах наведено характеристику негативних чинників середовища та динаміки пересування літака у повітрі, їх вплив на організм людини, а також особливості аеромедичної евакуації важкопоранених і важкохворих за окремими нозологіями та алгоритм надання їм медичної допомоги під час транспортування.  Для військових і цивільних авіаційних лікарів, слухачів Української військово-медичної академії та медичних фахівців, які залучаються до виконання заходів із лікувально-евакуаційного забезпечення.  aeromed_evakuacia
614.48

К 186

Кампф Г. Гигиена рук в здравоохранении / Г. Кампф ; пер. с нем. Н. И. Вржосек. – К. : Здоров’я, 2005. – 304 с.

Руки медицинского персонала – наиболее важный инструмент в клинической  практике. В то же время именно руками передается около 80 % инфекционных заболеваний. Этот факт заставляет с особым вниманием относиться к проблеме гигиены рук медицинского персонала. Предлагаемая книга – сборник статей международного коллектива авторов – освещает практически все аспекты этой проблемы. В книге содержатся сведения о микроорганизмах, заселяющих кожу рук, и способах их уничтожения. Подробно описаны требования, предъявляемые к средствам для антисептической обработки рук. Особое внимание уделено токсикологической оценке этих средств и их совместимости с кожей рук. Несомненный интерес представляет описание Европейских стандартов и сравнительный анализ рекомендаций по гигиене рук, принятых в разных странах. Для медицинских работников, студентов высших медицинских учебных заведений и всех, кто по роду деятельности имеет отношение к вопросам гигиены.  gigiena_ruk

615 Фармація. Фармакологія.

 615.27

Б 798

Боль и проблема безопасности НПВС / А. В. Курята, Т. К. Лысунец, А. В. Зайченко [и др.]. – Днепропетровск : Герда, 2014. – 88 с.

Монография создана в помощь ревматологам, терапевтам, врачам общей практики/семейной медицины, провизорам, клиническим провизорам, фармацевтам, а также для интернов, клинических ординаторов, аспирантов, студентов старших курсов медицинских/фармацевтических университетов.  Информация, изложенная в монографии, раскрывает оптимальный подход к выбору безопасной и эффективной терапии болевого синдрома как наиболее частого проявления заболеваний опорно-двигательного аппарата у пациентов с коморбидной патологией. Рекомендации по выбору максимально безопасного нестероидного противовоспалительного средства базируются на данных масштабных контролированных исследований последних лет (ASTRONAUT, OMNIUM, MELISSA, SELECT, CLASS, VIGOR, IMPROVE, PAIN).  bol_problema_bezopasnosti
615.45

Г 15

Галатенко Н. А. Биологически активные полимерные материалы для медицины / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова. – К. : Наукова думка, 2013. – 209 с.

В монографии рассмотрена проблема создания биологически активних полимерных материалов с пролонгированным высвобождением лекарственных препаратов, в том числе используемых как имплантаты. Приведены данные о нових биологически активних полимерных материалах на основе уретаносодержащих полимерных носителей сетчатого и разветвленного строения, блок-сополиуретанов и сегментированних лактозосодержащих полиуретановых эластомеров. Уделено внимание репаративной регенерации при эндопротезировании, описана роль физико-химических свойств полимерных имплантатов, биологически активних веществ в их составе в процессах пролиферации и дифференцировки в организме.  биологически активн
615.874

З–233

Залесский В. Н. Противовоспалительное питание в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Молекулярные защитные механизмы биоактивных компонентов пищи / В. Н. Залесский, Н. В. Великая, С. Т. Омельчук. – Винница : Нова Книга, 2014. – 735 с.

В монографии обобщены результаты исследований по проблеме противовоспалительного питания. Рассмотрены молекулярные защитные механизмы противовоспалительной активности биоактивных компонентов пищи.  Выявлены молекулярные мишени действия противовоспалительных ингредиентов продуктов питания для оптимизации влияния фитосоединений в профилактике и лечении хронических неинфекционных (в том числе опухолевых) заболеваний человека. Книга может быть рекомендована врачам, диетологам, а также специалистам смежных специальностей.  противовоспалительное питание
615.38

З–366

Застосування інфузійних розчинів реологічно-мікроциркуляторної та метаболічної дії при периферичній ангіопатії різного генезу : методичні рекомендації / уклад. А. В. Старіков, П. В. Ющенко, Л. В. Баронська [та ін.]. – К., 2014. – 24 с.

 zastosuvannia
615(092)

З–621

Зіменковський Б. Доктор технічних і фармацевтичних наук, професор Микола Туркевич – видатний вчений в галузі фармацевтичної хімії. До 100-річчя з дня народження / Б.  Зіменковський, О. Владзімірська, Р. Лесик. – Львів : [б. в.], 2012. – 110 с.

 100rokiv_turkevycha
615.85

О–51

Околитенко Н. Антидогмы медицины. Биологическое обоснование новой медицинской парадигмы / Н. Околитенко, Н. Колбун. – К., 2006. – 116 с.

 «Как тень всемирного апокалипсиса сделала вчерашним днем философию тотального порабощения природы, так и угроза новых эпидемий вследствие слепого вмешательства человека в эволюционные процессы должна изменить привычную медицинскую парадигму» – утверждают авторы предлагаемой научной книги. Анализируя открытия, которые в последние годы лавиной обрушились на во многом неподготовленное к ним общественное мнение, ориентируюсь на законы природы, Наталия Околитенко и Николай Колбун убедительно обосновывают необходимость введения в медицинскую практику информационной компоненты, имея в своём распоряжении большой опыт информационно-волновой терапии.  Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для врачей и студентов-медиков, но и просто для любознательных людей. Авторы заранее приветствуют своих оппонентов, считая, что научному сообществу необходимо пройти период полемики.  obkl-antydogmy_medycyny
615.849

П 781

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology : збірник наукових праць  / за заг. ред. Д. А. Базики. – К., : ДІА, 2013. – Вип. 18. – 412 с.

Збірник наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології» публікує оригінальні та оглядові роботи з актуальних проблем радіаційної медицини та радіобіології, в яких розглядаються результати досліджень, присвячених вивченню стану здоров’я осіб, які зазнали впливу чинників Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій, оцінці медико-демографічних наслідків аварії на ЧАЕС, дозиметрії внутрішнього опромінення мешканців радіоактивно забруднених територій, медичного та біофізичного контролю стану здоров’я та професійної придатності персоналу об’єкту “Укриття”, ретроспективній дозиметрії в рамках епідеміологічних досліджень, дослідженню механізмів безпосереднього і віддаленого впливу іонізуючої та неіонізуючої радіації на організм людини і тварин, формування віддалених наслідків опромінення, проведенню профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення.  проблеми рад_18

616 Патологія. Клінічна медицина.

 

616–002.5

М 902

Мультирезистентный туберкулез: клинико-эпидемиологические особенности и тактика лечения : материалы международной научно-практической конференции «Внедрение новых подходов в борьбе с М/ШЛУ-ТБ в Беларуси» (г. Минск, 13–14 ноября 2014 года) / ред. кол. Г. Л. Гуревич, Е. М. Скрягина, А. П. Астровко [и др.]. – Минск, 2014. – 193 с.

В сборнике представлены материалы международной научно-практической конференции, проводимой в рамках реализации совместного проекта Программы развития ООН в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией «Внедрение стратегии СТОП-ТБ в Беларуси, в частности направленной на меры по борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)». Издание предназначено для фтизиатров, пульмонологов, терапевтов, инфекционистов, врачей ПМП, организаторов здравоохранения, научных сотрудников, преподавателей кафедр фтизиопульмонологии медуниверситетов и врачей других специальностей.  multyrezystentn_tuberk_2014
616–006

О–736

Осинский С. П. Микрофизиология опухолей. Метаболическое микроокружение опухолевых клеток: характеристика, влияние на опухолевую прогрессию, клиническое приложение / С. Осинский, П. Ваупель. – К. : Наукова думка, 2009. – 254 с.

Монография посвящена проблеме патофизиологии злокачественных новобразований, в частности микрофизиологии опухолей или метаболическому микроокружению опухолевых клеток. Освещаются вопросы методологии определения основных параметров опухолевого микроокружения, молекулярных механизмов формирования специфического гипоксического фенотипа опухоли, его роли в опухолевой прогрессии. Дискутируется ряд основных проблем онкологии с учетом новых экспериментальных и клинических данных, в частности взаимодействия опухоли и организма, аэробного гликолиза опухоли. Предлагаются вариант классификации микроокружения опухолевых клеток и новое представление о роли разных типов гипоксии в злокачественной прогрессии солидных новообразований. Дискутируются вопросы применения основных результатов работ в области патофизиологии опухолей в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Для онкологов, патофизиологов, биохимиков, молекулярных биологов, биофизиков и студентов профильных высших учебных заведений.  микрофизиология оп
616–006.6

Р 19

Рак органів грудної порожнини: класифікації TNM, клінічні рекомендації, режими медикаментозної терапії : посібник / [упоряд. Я. В. Шпарик]. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2008. – 112 с. – Заголовок на обкл. : Рак легені.

Дане видання опубліковане у рамках освітньої онкологічної програми австрійської фармацевтичної фірми Ебеве Фарма, розпочатої у 2005 р.

Цей посібник присвячений пухлинам органів грудної клітки (ракам стравоходу, легені, мезотеліомі, плевральним випотам). Лікарі-онкологи знайдуть тут останні клінічні рекомендації ESMO (опубліковані у квітні 2007 р.), а також інші корисні для щоденної роботи матеріали.

 rak_leheni

616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія.

616.155

Б 484

Бережная Η. Μ. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез / Η. Μ. Бережная. – К. : Наукова думка, 2013. 575 с. – (Проект «Наукова книга»)

Монография обобщает современное представление о роли интерлейкинов в регуляции различных физиологических процессов, а также при злокачественном росте и соответственно состоит из двух частей. В первой части обобщена и проанализирована информация о характере участия интерлейкинов – всех известных к настоящему времени шести семейств как в регуляции гомеостаза системы иммунитета, так и клеток других органов и систем организма. Во второй части отражены различные аспекты участия интерлейкинов – членов всех семейств в развитии опухолевого процесса. В частности, обсуждается роль интерлейкинов в индукции супрессии, формировании микроокружения и резистентности к лекарственным препаратам. Большое внимание уделено роли Toll-like -рецепторов – TLRs (участие в физиологической регуляции и при злокачественном росте). Некоторые вопросы обсуждаются впервые. Для широкого круга специалистов медицинского и биологического профиля: иммунологов, биологов, онкоиммунологов, онкологов и патофизиологов.  семейства интер
616.12–008.331

П 277

Перри С. Что делать, если у вас высокое давление : стратегия борьбы с невидимым врагом / Сьюзан Перри. – Лондон ; Нью-Йорк ; Москва : Ридерз дайджест, 2004. – 256 с.

 Прочитав эту книгу, вы узнаете об эффективных способах профилактики и лечения гипертонии.  obkl-vysokoje_davlenie

616.21 Оториноларингологія. Хвороби вуха, носа і горла (ЛОРорганів).

616.21

М 545

Метод неінвазивного лікування гострих риносинуїтів : методичні рекомендації / уклад. Β. І. Попович, В. М. Рижик, П. Ф. Дудій [та ін.]. – К., 2014. – 32 с.

 metod

616.3 Хвороби органів травлення.

616.3

В 253

Вдовиченко В. І. Функціональні захворювання органів травлення у світлі Римських III критеріїв : керівництво для лікарів / В. І. Вдовиченко, М. А. Бичков, Я. С. Денисюк ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : [б. в.], 2008. – 106 с.

 У керівництві на сучасному рівні викладені визначення, патогенез, класифікації, клініка, лікування та профілактика функціональних порушень органів травлення.  Книга розрахована на широке коло спеціалістів, зокрема, сімейних лікарів, гастроентерологів, терапевтів та лікарів-інтернів із цих спеціальностей.  obkl-funk_zahv_travl_rymsk_kryterij
616.366

В 42

Видеоэндоскопическая диагностика и минимально инвазивная хирургия холелитиаза / М. Е. Ничитайло, В. В. Грубник, И. А. Лурин [и др.]. – К. : Медицина, 2013. – 296 с.

Монография посвящена очень актуальной проблеме современной хирургической гастроэнтерологии – диагностике и лечению патологии желчных протоков. В книге представлены данные по анатомии и физиологии печени и желчных протоков. Авторы наряду с традиционными методами диагностики и лечения применяют такие современные методы диагностики, как компьютерная и магнитно-резонансная томография, ультразвуковое сканирование, магнитно-резонансная холангиография. Описаны интраоперационные методы диагностики холедохолитиаза – холангиография, холедохоскопия, интраоперационное ультразвуковое исследование. Особое внимание уделено лапароскопическим операциям при патологии желчных протоков. Приведены методики транспапиллярных и чрескожных эндоскопических вмешательств, манипуляции при «забытых» конкрементах. Дана критическая оценка эффективности современных малоинвазивных методик при лечении разнообразной патологии желчных протоков.  Для хирургов, гастроэнтерологов, эндоскопистов, рентгенологов, специалистов ультразвуковой диагностики.  obkl-videoendoskop_diagnost

616.31 Стоматологія.

616.31(091)

П 223

Пашков К. А. Зубы и зубоврачевание. Очерки истории / К. А. Пашков. – М., : Вече, 2014. – 240 с.

Монография посвящена основным вопросам возникновения, становления и развития зубоврачевания в мировой истории. Впервые в отечественной исто-рико-медицинской литературе публикуется исследовательский материал, основанный на обширной базе зарубежных источников, иностранных архивах и музейных фондах, проанализированных авторами. Исторические рамки – от первых цивилизаций Древнего Востока до середины XX века. Богатый иллюстративный материал является впервые публикуемой коллекцией автора и экспонатами из собрания Музея истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Издание предлагается вниманию специалистов и всех интересующихся вопросами истории медицины.  zuby_zubovrachevanie

616.4 Ендокринологія.

616.44

П 124

Павловський І. М. Післяопераційний рецидивний зоб / І. М. Павловський, О. В. Шідловський. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 218 с.

Видання присвячене актуальній проблемі сучасної тиреоїдології-післяопераційному рецидивному зобу.  Розглянуто питання визначення поняття і класифікації, причин виникнення, пріоритетності методів діагностики. На основі власного досвіду обгрунтовані лікувальна тактика, показання до хірургічного лікування і вибір його об’єму. Наведена удосконалена технологія виконання операційних втручань, яка дозволяє суттєво знизити частоту таких специфічних ускладнень, як парези гортані та гіпопаратиреоз.  Вперше обгрунтована доцільність і проаналізована ефективність застосування малоінвазивних технологій, зокрема склеротерапії та лазерної інтерстиціальної термотерапії у лікуванні післяопераційних рецидивів зоба.  Виділені та проаналізовані причини і фактори, які є провідними у розвитку рецидивів зоба після операцій. Розроблено принципи реабілітації та лікування хворих після операцій і профілактики рецидивів зоба.  obkl-pisljaop_recydyv_zob

617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія.

617–002.3

В 311

Вергун А. Р. Вибрані питання гнійної хірургії та токсикології : [навчальний посібник] / А. Р. Вергун, О. М. Вергун. – Львів : [Сполом], 2011. – 142 с.

Подано коротку характеристику етіології, патогенезу, класифікацію та клінічні прояви ранової інфекції, гнійно-некротичних уражень кисті та стопи, невідкладну допомогу при укусах і ужаленнях деяких членистоногих та змій, діагностику та лікування гострої та хронічної ниркової недостатності. Метою публікації було клініко-патоґенетичне обгрунтування методів комплексного лікування пацієнтів з деякими нозологічними формами хірургічної патології та їх ускладненнями. Розділи відповідають окремим розділам навчальної програми “Загальна хірургія”, окремим розділам навчальної програми з поліклінічної підготовки студентів вищих навчальних закладів I-ІІ та III-IV рівнів акредитації, можуть також бути корисними сімейним лікарям, хірургам, травматологам.  vergun
[:]