Нові книги, що надійшли в бібліотеку до 27 листопада 2014 рокуНові книги, що надійшли в бібліотеку до 27 листопада 2014 року

57 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

577.1

Б 633

Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : у 2-х кн. / Б. С. Зіменковський, В. А. Музиченко, І. В. Ніженковська, Г. О. Сирова ; за ред. : Б. С. Зіменковського, І. В. Ніженковської. – К. : Медицина, 2014. – Кн. 1 : Біоорганічна хімія. – 271 с.

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот).

Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Біологічна і біоорганічна хімія

61 Медицина

61:001.8

Д 63

Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики : матеріали науково-практичної конференції-семінару, 12–13 травня 2005 року, м. Тернопіль / [ред. : Л. Я. Ковальчук, А. Р. Уваренко, К. С. Волков та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 109 с.

У матеріалах конференції різносторонньо висвітлено методологічні, методичні і прикладні аспекти застосування принципів доказової медицини у розвитку медицини і фармації в Україні у підготовці медичних кадрів, а також наведені конкретні приклади застосування доказових технологій при ряді нозологій.

Представлені матеріали є першим кроком до обговорення питання впровадження основних засад доказової медицини в Україні. Вони є точкою відліку для подальшого вдосконалення і мають безсумнівний інтерес для медиків-науковців, практичних лікарів, викладачів вищих навчальних закладів освіти.

 Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики
61:001.8

М 82

Москаленко В. Ф. Методологія доказової медицини : підручник / В. Ф. Москаленко, І. Є. Булах, О. Г. Пузанова. – К. : Медицина, 2014. – 199 с.

Головна мета підручника – надання читачам цілісної багатоаспектної інформації з проблем доказового підходу в галузі охорони здоров’я, розкриття його потенціалу як технології забезпечення збереження здоров’я та підвищення якості життя, формування в майбутніх лікарів професійно значущих навичок дотримання засад доказової практики та використання її інформаційних ресурсів під час прийняття рішень щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та інших порушень здоров’я. Навчальний матеріал подано в 10 розділах, присвячених найбільш важливим аспектам методології доказової медицини.

Для студентів IV курсів медичних, медико-психологічних і стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Методологія доказової медицини
 61(061)

Н 355

Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 90 років (1918–2008) / [гол. ред. : Ю. В. Вороненко, Б. П. Криштопа]. – К., 2008. – 367 с.

Розпочавши 90 років тому свою діяльність з окремих курсів удосконалення підготовки лікарів, Національна медична академія імені П. Л. Шупика за роки існування стала провідним в Україні закладом післядипломної медичної освіти і потужним науковим центром. Колектив академії на всіх етапах її існування робив і робить вагомий внесок у скарбницю української медицини, сприяючи реформуванню системи охорони здоров’я в Україні загалом і вищої медичної освіти зокрема. Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 90 років
61:001.8

С 422

Скакун М. П. Основи доказової медицини / М. П. Скакун. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 243 с.

Монографія містить сучасну інформацію про доказову медицину – стратегічний напрямок сучасної науки і практики, який ґрунтується на бездоганній науковій інформації і зорієнтований на підвищення діагностики, профілактики, лікування і прогнозу захворювань людей, оптимізацію діяльності органів державної системи охорони здоров’я. На сучасному науковому і методичному рівнях висвітлено загальні проблеми доказової медицини, основи клінічної епідеміології, стратегія клінічних випробувань лікарських засобів та інших медичних втручань, узагальнення їх результатів (клінічні рекомендації, систематичні огляди і метааналізи). Досить уваги приділено пошуку науково-медичної інформації, сучасним принципам аналізу економічної ефективності медичних втручань, формулярній системі тощо.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, інтернів, молодих науковців, практичних лікарів.

Основи доказової медицини
61:677.3

М 46

Medical and Biological Physics : textbook / ed. Alexander V. Chalyi. – 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 476 p.

The book is aimed at elucidating the most important aspects of the medical and biological physics in accordance with the program asserted by the Ministry of Health Care of Ukraine, and written for the students of higher medical institutions as wall as for teachers scientific researchers and all those readers interested in modern problems of the medical and biological physics. Medical and Biological Physics

611 Анатомія

611

Б 79

Болгов Ю. А. Проблемные вопросы анатомической терминологии / Ю. А. Болгов. – К. : Экспресс, 2013. – 67 с.

Цель настоящего издания – привлечение внимания широкой медико-биологической общественности к проблемным вопросам Международной анатомической терминологии. В частности, на обсуждение выносятся итоги аналитическо-синтетического обзора упомянутой терминологии на предмет выявления в ней рациональных и иррациональных принципов унификации и систематизации анатомических терминов. На основе рациональных принципов разрабатывается общий методологический подход к совершенствованию анатомической терминологии во взаимосвязи с ее концептуальным аппаратом, в том числе с понятиями о морфосистеме и морфоструктуре. Названный подход ориентирован на конкретизацию и стабилизацию основного списка анатомических терминов, а его концептуальная основа может быть использована при совершенствовании гистологической, цитологической и других морфологических номенклатур.  Проблемные вопросы анатомической терминологии

612 Фізіологія

612

Ф 531

Філімонов В. І. Клінічна фізіологія : підручник / В. І. Філімонов. – К. : Медицина, 2013. – 735 с.

У підручнику розглянуто роль і характер змін фізіологічних процесів, компенсаторні механізми порушень фізіологічних функцій, взаємодії між органами й функціональними системами при розвитку передпатологічних і патологічних станів, особливості функціонування механізмів регуляції функцій в організмі хворого.

Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфофункціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точні уявлення про взаємозв’язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму.

Для студентів старших курсів, інтернів, ординаторів, магістрів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей.

 Клінічна фізіологія

613 Гігієна

613.1.

Б 611

Білецька Е. М. Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми / Е. М. Білецька, Н. М. Онул. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. – 291 с.

У монографії вперше в Україні проведено детальний аналіз даних вітчизняної і зарубіжної наукової літератури та результатів власних досліджень авторів з різних аспектів хімії, біохімії, екології, клінічної та експериментальної токсикології одного з найбільш суперечливих та маловивчених мікроелементів – селену. Авторами зроблено спробу доповнити та розширити існуючі дані щодо механізму розвитку селенового дефіцити у людини, яка мешкає в умовах техногенного забруднення навколишнього середовища. Особливо ретельно представлені дані вмісту селену в об’єктах довкілля та організмі людини, його впливу на здоров’я населення одного з найбільших промислових регіонів України – Дніпропетровської області. Багато уваги приділено розробці превентивних заходів щодо раціоналізації харчування та оптимізації мікроелементного, зокрема селенового статусу населення.

Призначена для широкого кола фахівців (наукових співробітників, лікарів профілактичного та клінічного профілів, екологів, біологів, хіміків, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів) і всіх тих, хто цікавиться питанням раціонального харчування, мікроелементозами та їх наслідками для здоров’я.

 Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми
613.71

П 162

Панишко Ю. М. Анатолій Леонідович Васильчук: погляд у майбутнє / Ю. М. Панишко. – Львів, 2014. – 108 с.

Представлена творча біографія А. Л. Васильчука, кандидата педагогічних наук, доцента анатомії, лікаря еніопсихології, магістра психотроніки та біомагнітології, народного цілителя України, майстра спорту України, дослідника тонкоматеріальних тіл людини.

Для викладачів, лікарів, біологів, психологів, науковців, студентів та всіх, хто цікавиться еніологією.

 Анатолій Леонідович Васильчук

615 Фармація. Фармакологія

615.84

І–741

Інформаційно-хвильова терапія і нова медична парадигма : матеріали міжнародної науково-практичної конференції та семінарів, 12–13 жовтня 2007 року, м. Київ / [за ред. М. Колбуна]. – К., 2007. – 382 с.

Матеріали конференції і семінарів узагальнюють великий теоретичний і науково-практичний матеріал. Напрацьований за останні роки у галузі нової медичної технології – інформаційно-хвильової терапії (ІХТ) академіка М. Д. Колбуна.

Матеріали розраховані на наукових працівників, спеціалістів в галузі медицини і організації охорони здоров’я, практичних лікарів, студентів та всіх, кого цікавлять питання електромагнітної основи життєдіяльності та інформаційно-хвильових взаємодій в природі.

Статті, тези, повідомлення та ін. друкуються в авторській редакції мовою оригіналу.

Інформаційно-хвильова терапія і нова медична парадигма
615.21

К 696

Кортексин – пятилетний опыт отечественной неврологии : сб. науч. ст. / под. ред. : А. А. Скоромца, М. М. Дьяконова. – Изд. 2-е. – СПб. : Наука, 2006. – 208 с.

В издании представлены научные разработки ведущих специалистов России в области неврологии. На высоком методическом уровне изложены результаты изучения клинической эффективности препарата «Кортексин» при лечении различных заболеваний и патологических состояний центральной нервной системы.

Книга предназначена для неврологов, нейрохирургов, неонатологов, педиатров, терапевтов и врачей других специальностей.

 Кортексин – пятилетний опыт отечественной неврологии
615.03

Н 733

Новітній глосарій з клінічної фармації : навчальний посібник / під заг. ред. А. Б. Зіменковського. – [Львів : Кварт, 2013]. – 517 с. – (Бібліотека клінічного провізора).

Новітній глосарій є навчальним посібником у форматі систематизованого науково-довідкового видання, що містить 2425 термінів та термінологічних словосполучень із англійським їх перекладом, має дидактичне значення в підготовці фахівців за програмою «Клінічна фармація» та мету подолати суперечності в тлумаченні і досягнути консенсусу стосовно основних понять клінічної медицини, організації охорони здоров’я та фармації. Лексико-семантична добірка термінів, створена у відповідності з навчальним планом та програмою підготовки клінічних провізорів в Україні, логічно структурована на розділи, в середині яких терміни та термінологічні сполучення розташовані в алфавітному порядку. Найменування, та, особливо, насичення розділів відповідає навчальній програмі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з клінічної фармації.

Глосарій розрахований на клінічних провізорів, провізорів, фармацевтів, науковців, практичних лікарів усіх профілів, викладачів, студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів, організаторів, управлінців охорони здоров’я всіх рівнів, слухачів системи медичної та фармацевтичної післядипломної освіти, іноземних студентів тощо.

 Новітній глосарій з клінічної фармації
615.1

Н 232

Належні практики у фармації : практикум / Н. І. Гудзь, Т. Г. Калинюк, С. Б. Білоус, К. І. Сметаніна. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 367 с.

Практикум «Належні практики у фармації» містить навчальний матеріал до занять, який охоплює декілька взаємопов’язаних розділів: концепція належних практик у забезпеченні лікарських засобів, їх фармацевтична розробка, доклінічне і клінічне дослідження, реєстрація в Україні, виробництво відповідно до вимог належної виробничої практики, зберігання та дистрибуція, роздрібна реалізація у взаємозв’язку з вимогами належної аптечної практики.

Практикум призначений для студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю «Фармація», а також може бути рекомендований для фахівців, які працюють у фармацевтичній галузі.

 Належні практики у фармації
615.33

Я 628

Янковский Д. С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления / Д. С. Янковский. – К. : Эксперт ЛТД, 2005. – 361 с.

В монографии представлены современные данные о составе и свойствах микрофлоры, заселяющей различные биотопы человека в норме и патологических условиях. Рассмотрены причины и следствия микроэкологических нарушений, способы поддержания и восстановления микробного гомеостаза человека. Отдельно освещен вопрос первичного становления микробной экосистемы у новорожденных. Приводятся результаты собственных многолетних экспериментальных исследований автора и возглавляемого им коллектива по созданию мультипробиотиков нового поколения и их применению в различных клинических ситуациях.  Микробная экология человека

616 Патологія. Клінічна медицина

616–092.19

М 545.

Методологічні підходи до оцінки імунного статусу : навчальний посібник для позааудіторної роботи лікарів-інтернів / [Дзяк Г. В., Перцева Т. О., Кузьміна А. П. та ін.]. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д. О., 2014. – 205 с.

Клінічна імунологія – це прикладна дисципліна, яка, використовуючи досягнення фундаментальної імунології, дозволяє домогтися кращого розуміння механізмів хвороб людини, поліпшити їх діагностику та лікування. На даний момент встановлено, що в патогенезі багатьох хвороб беруть участь імунні механізми. Тому базисних імунологічних знань потребує кожен лікар, який займається лікувальною практикою. Матеріал посібника охоплює основні питання клінічної імунології і традиційно складається з двох частин: у першій частині викладено загальні питання імунології з урахуванням провідної ролі цитокінів, у другій – прикладні. В умовах позааудиторного навчання лікар-інтерн, опрацьовуючи складний механізм функціонування імунної системи та її роль у розвитку імунозалежних патологій, самостійно зможе проконтролювати набуті знання.  Методологічні підходи до оцінки імунного статусу : навчальний посібник для позааудіторної роботи лікарів-інтернів
616–008

О–588

Онкологія : підручник / за ред. : Г. В. Бондаря, Ю. В. Думанського, О. Ю. Поповича. – К. : Медицина, 2013. – 542 с.

Національний підручник відповідає вимогам навчальної програми з онкології. Особливу увагу приділено найважливішим і актуальним питанням вітчизняної та світової онкології, сучасним методам ранньої і доклінічної діагностики онкозахворювань. Розглянуто питання патогенезу клінічних проявів пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методики реабілітації онкологічних хворих і профілактики раку.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, студентів-інтернів, лікарів-онкологів, сімейних лікарів.

 Онкологія
616–091

Р 983

Рябуха О. Патологічна анатомія : навчальний посібник / Ольга Рябуха. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 143 с.

У посібнику висвітлено загальнотеоретичні питання лекційного курсу з патологічної анатомії для студентів-реабілітологів, які навчаються у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту.  Патологічна анатомія
616–092.19

С 61

Clinical Immunology & Allergology : textbook / Bazhora Yu, Goncharuk S. F., Kasianenko A. V., Vachnenko A. V. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2014. – 267 p.

In the textbook the basic themes on clinical immunology and allergology are presented in accordance with the standard Program approved by Ministry of Health of Ukraine in 2013. Considering a clinical orientation of the Program, problems diagnostics, features of pathogenesis and disease courses, etc. are stated generally in each chapter. To make it easier to master material the textbook contains many illustrations, tests and control questions.

The textbook is intended for English-speaking students and lectures of higher educational medical institutions of III–IV accreditation levels.

 Clinical Immunology
616–073

K 79

Kovalski O. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic imaging : textbook / O. Kovalski, D. Mechev, V. Danylevych. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 498 p.

The textbook for students of higher medical educational establishments was created in accordance with the program for the discipline „radiology” (Kyiv, 2006) and complies with the principles of the European credit-modular system for the high-quality training of doctors.

In the textbook there are represented the most recent achievements of Medical Radiology, diagnostic Imaging techniques and its principles, diagnostic imaging of internal organs diseases, diagnostic algorithms in the study of organs and systems, questions for self-control and case.

For students of higher medical educational establishments of IVth accreditation level, interns-radiologists and physicians of other specialties.

 Radiology

616–053.2 Педіатрія

616.61–053.2

А 437

Актуальні питання дитячої нефрології : матеріали конференції, Львів, 27–28 березня 2008 року – [Львів, 2008]. – 96 с.

 Актуальні питання дитячої нефрології
616.9–053.2

P 36

Pediatric Infectious Diseases : textbook / edit. : S. O. Kramarev, O. B. Nadraga. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2014. – 238 p.

The textbook presents classical and new data on pediatric infectious diseases, contemporary information on etiology, pathogenesis, clinical presentation and methods of diagnosis; treatments for the most widely spread infectious diseases of children in Ukraine. Every topic is followed by a list of questions and tests for self-control of acquired knowledge.

For students and interns of higher medical educations institutions of the IV level of accreditation.

 Pediatric Infectious Diseases

616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія

616.12

В 41

Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів : навчальний посібник для сімейних лікарів / Є. Х. Заремба, Ю. Г. Кияк, Л. Я. Бабиніна [та ін.] ; за ред. Є. Х. Заремби. – К. : [б. в.], 2007. – 443 с.

В книзі викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування і профілактику основних серцево-судинних захворювань, які найчастіше зустрічаються в практиці сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів первинної ланки охорони здоров’я. Розглянуті як традиційні, так і нові доступні методи діагностики і лікування невідкладних станів з кардіології, знання, вкрай необхідні для спеціалістів широкої клінічної практики. Представлені сучасні рекомендації з невідкладної кардіологічної допомоги, схеми ведення хворих в амбулаторних умовах з рекомендаціями для лікарів та їх пацієнтів. Велику увагу приділено клінічній фармакології сучасних лікарських препаратів, які найчастіше застосовуються для лікування хворих з захворюваннями серця і судин. Приведені стандарти лікування хворих згідно наказу МОЗ України № 436.  Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів
616.15

Р 834

Рудницкий Л. В. О чем говорят анализы /Л. В. Рудницкий. – М. ; СПб. : Питер, 2007. – 156 с. – (Семейный доктор).

 О чем говорят анализы
616.1/.4

С 916

Сучасні класифікації та стандарти лікування росповсюджених захворювань внутрішніх органів / за ред. : Ю. М. Мостового. – 14-е вид., доп. і перероб. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2012. – 575 с.

У довіднику-посібнику наводяться класифікації та стандарти лікування поширенх захворювань внутрішніх органів, зразки формулювання діагнозів. Матеріал розташований за розділами : «Пульмонологія», «Кардіологія», «Хвороби сполучної тканини», «захворювання суглобів», «Гастроентерологія», «Нефрологія», «Гематологія», «Алергологія», «Ендокринологія», «Дисциркуляторна енцефалопатія», «Соматоформні розлади», «Синдром хронічної втоми» з додатком «Календар профілактичних щеплень в Україні». Представлені нормативні показники додаткових методів дослідження. Порівняно з попередніми виданнями розділи частково оновлені та доповнені.

Класифікації та стандарти лікування вже затверджені Міністерством охорони здоров’я України або розглядаються саме тепер.

 Сучасні класифікації та стандарти лікування росповсюджених захворювань внутрішніх органів

616.2 Хвороби органів дихання

616.2

А 135

Абатуров А. Е. Роль прооксидантной и антиоксидантной систем при воспалительных заболеваниях органов дыхания / А. Е. Абатуров, А. П. Волосовец, Е. И. Юлиш. – Х. : [Планета-Принт], 2013. – 495 с.

В монографии дано понятие о роли активных кислород- и азотсодержащих метаболитов в неспецифической защите респираторного тракта. Представлены современные сведения о механизмах генерации и инактивации активных кислород- и азотсодержащих метаболитов в клетках органов дыхания. Дана характеристика особенностей антиоксидантной защиты респираторного тракта и роли ее нарушений при развитии различных воспалительных заболеваний органов дыхания, а также основные терапевтические методы, позволяющие корригировать нарушения окислительно-восстановительного равновесия организма, возникающие при поражении респираторного тракта.

Рекомендована педиатрам, врачам общей практики, пульмонологам. Может быть использована в процессе обучения студентов высших медицинских учебных заведений и врачей-интернов.

 Роль прооксидантной и антиоксидантной систем при воспалительных заболеваниях органов дыхания

616.3 Хвороби органів травлення

616.36

Б 672

Бичков М. А. Алкогольна хвороба печінки : посібник для лікарів / М. А. Бичков, Я. С. Денисюк, Н. В. Іжицька. – Львів : Сполом, 2014. – 128 с.

У навчальному посібнику на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика та лікування алкогольної хвороби печінки.

Рекомендовано для лікарів загальної практики, гастероентерологів, терапевтів, лікарів-інтернів.

 Алкогольна хвороба печінки
616.33

К 642

Кондратенко П. Г. Острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала : практическое руководство / П. Г. Кондратенко, Н. Л. Смирнов, Е. Е. Раденко. – Донецк, 2006. – 419 с.

Книга посвящена чрезвычайно актуальной проблеме хирургической гастроэнтерологии – диагностике и лечению острого кровотечения в просвет органов пищеварительного канала. В книге представлены этиология, патогенез и клинические проявления, как частых, так и редких причин кровотечения. Изложены показания к применению современных методов инструментальной диагностики источника кровотечения и в первую очередь эндоскопической диагностики и эндоскопического гемостаза. Представлены современные взгляды на тактику лечения больных, объем и качественный состав инфузионной и медикаментозной терапии кровопотери, антисекреторной терапии, показания и сроки выполнения экстренных, отсроченных и плановых операций, а также выбор способа хирургического вмешательства в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Книга расчитана на врачей-хирургов, эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов, врачей-интернов и студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений.

 Острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала
616.379–008.64

М 58

Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 210-річчю з дня заснування ХНМУ та 75-ти річчю з дня народження професора В. М. Хворостінки, 11 вересня 2014 р. / [Лісовий В. М., М’ясоєдов В. В., Журавльова Л. В. та ін.]. – Х., 2014. – 179 с.

 Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету
616.34

С 381

Синдром подразненої кишки : навчальний посібник / В. Вдовиченко, О. Корнійчук, М. Бичков [та ін.]. – Львів : Сполом, 2014. – 105 с.

У навчальному посібнику на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика та лікування синдрому подразненої кишки.

Для терапевтів, сімейних лікарів та інтернів з цих спеціальностей.

 Синдром подразненої кишки

616.31 Стоматологія

616.314.17

З–125

Заболотний Т. Д. Запальні захворювання пародонта / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, Т. І. Пупін. – Львів : ГалДент, 2013. – 205 с.

У монографії на сучасному рівні викладені анатомо-фізіологічні особливості будови пародонта з урахуванням причин і механізмів розвитку запальних захворювань. Докладно описане обстеження хворого з індексними оцінками стану тканин пародонта та функціональними методами обстеження, в тому числі лабораторними дослідженями. Клінічна картина, діагностика та методи лікування запальних захворювань розглядаються з позицій причин виникнення, механізмів розвитку та диференціації з іншими захворюваннями пародонта. Окремим розділом представлені основні медикаментозні засоби, які застосовують для лікування захворювань пародонта.

Для студентів вищих навчальних закладів, інтернів, лікарів-стоматологів, сімейних лікарів, а також наукових працівників, які досліджують цю проблему.

 Запальні захворювання пародонта
С616.314–089

О–703

Ортопедическая стоматология : учебник для студентов / Н. Г. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль-Хаким. – Изд. 6-е. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 496 с.

В книге отражены современные взгляды на проблему диагностики и профилактики различных заболеваний зубочелюстной системы, их ортопедического и комплексного лечения, вопросы организации зуботехнической лаборатории и клинического материаловедения. Достаточно полно изложены сведения о зубочелюстных аномалиях и деформациях, заболеваниях сустава, врожденных и приобретенных дефектах челюстно-лицевой области. Приведены подробные данные о биомеханике жевательного аппарата, принципы конструирования различных протезов и аппаратов. Логично и обоснованно трактуется принцип законченности лечения.

Издание рассчитано в первую очередь на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов и зуботехнических отделений медицинских колледжей, однако оно будет полезным для врачей-стоматологов и зубных техников.

 Ортопедическая стоматология
16:616.31

Т 671

30 років кафедрі терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти (1983–2013 рр.). 50 років трудової діяльності Заболотного Тараса Дмитровича (1963–2013 рр.) / [Заболотний Т. Д., Гонта З. М., Жизномирська О. О., Мороз К. А.]. – Львів, 2014. – 160 с.

У виданні, підготовленому до 30-річного ювілею кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, представлено відомості про організацію кафедри, наукові здобутки, їх впровадження в навчальний та лікувальний процес, бібліографію наукових праць і статей, опублікованих у медичних виданнях та матеріалах з’їздів, конгресів та наукових конференцій, монографій, навчальних посібників, авторефератів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, перелік дисертаційних і магістерських робіт, виконаних співробітникам за період діяльності.  30 років кафедрі терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти

616.5 Дерматологія.

616.55

А 667

Анемія – коморбідний стан / [Дзяк Г. В., Перцева Т. О., Потабашній В. А. та ін.] ; за ред. Г. В. Дзяка. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. – 267 с.

Авторами широко представлена анемія, як коморбідний стан серед госпіталізованих хворих в багатопрофільні стаціонари. Наведені результати основних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, націлених на вивчення поширеності анемії. В монографії, на підставі наявних клінічних і наукових даних зроблено висновок, що коморбідності належить спектр безсумнівних властивостей, які характеризують її як неоднорідне явище, яке часто зустрічається і збільшує тяжкість стану та погіршує прогноз хворих. Крім терапевтів і лікарів загальної практики з проблемою коморбідності анемії досить часто стикаються і вузькі фахівці (кардіологи, нефрологи, ендокринологи і т. п.). На жаль, вони вкрай рідко звертають увагу на співіснування в одного хворого цілого спектру хвороб і переважно займаються лікуванням профільного захворювання. Наведені в монографії патологічні стани демонструють міждисциплінарне значення проблеми анемічного синдрому, у зв’язку з чим монографія рекомендована лікарям наступних спеціальностей – загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, нефрологів, інтернів.  Анемія – коморбідний стан
616.5

Н 17

Надашкевич О. Н. Система склеродермія. Ч. 1 / О. Н. Надашкевич. – Львів, 2006. – 133 с.

Значна частина результатів досліджень з проблеми системної склеродермії (ССД) була отрмана у процесі співпраці з закордонними університетськими клініками. Автор вважає, що українським дерматологам при вивченні системних захворювань сполучної тканини варто об’єднуватися у багатоцентрові дослідницькі групи. Такий підхід здатний забезпечити виявлення спеціалістами-ревматологами великого числа пацієнтів з найбільш ранньою набряковою стадією дифузної ССД і тим самим створити умови для вивчення методик превентивного, в плані розвитку вісцеритів, лікування важких форм ССД.  Система склеродермія

616.6 Урологія. Нефрологія

 

616.6

У 715

Урологія (практичні навички) : навчально-методичний посібник / [Стусь В. П., Люлько О. В., Моісеєнко М. М. та ін.] ; за ред. В. П. Стуся. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 141 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлені основні практичні навички з циклу «Урологія». Матеріал добре ілюстрований рентгенограмами, сонограмами, рисунками. Навчально-методичний посібник має практичну спрямованість і розрахований на студентів вищих медичних закладів.  Урологія (практичні навички)

616.7 Хвороби опорно-рухового апарату

 

616.72

А 659

Андріюк Л. Вертебральні та екстравертебральні захворювання суглобів: мануальна діагностика та корекція / Андріюк Лук’ян. – Львів : [Папуга], 2012. – 236 с.

В навчальному посібнику висвітлені питання патогенетичних передумов мануальної терапії, особливаості функціональної анатомії опорно-рухового апарату, методичні прийоми діагностичних і лікувальних методів на суглобах хребта та верхніх і нижніх кінцівок. Окремий розділ присвячений класифікації вертеброгенних захворювань нервової системи, адаптованій для використання мануальних методів. Описані види аутомобілізації, техніки, методкики масажу при патології хребта та показано постізометричну релаксацію основних м’язів тулуба та кінцівок. Подано комплекс вправ, які використовуються для корекції постави та лікування вертебральних захворювань суглобів.

Це навчальне видання призначене для післядипломної підготовки (спеціалізації та вдосконалення) фахівців з неврології, ортопедії, травматології, медико-соціальної реабілітації, сімейної медицини, мануальної терапії, рефлексотерапії.

 Вертебральні та екстравертебральні захворювання суглобів

616.8 Невропатологія і психіатрія

 

616.89–053.2

Д 498

Дитяча психіатрія : підручник / [Г. М. Кожина, В. Д. Мішієв, В. І. Корстій та ін.] ; за ред. : Г. М. Кожиної, В. Д. Мішієва. – К. : Медицина, 2014. – 375 с.

Підручник «Дитяча психіатрія» створено відповідно до нової типової програми з дисципліни «Психіатрія і наркологія», затвердженої МОЗ України.

Навчальний матеріал викладено у двох частинах: «Загальні птання дитячої і підліткової психіатрії» і «Спеціальна дитяча і підліткова психіатрія».

У першій частині наведено загальні закономірності формування психічних розладів у дитячому й підлітковому віці. У розділі загальної психопатології описано клінічні особливості психопатологічних симптомів і синдромів у дітей і підлітків.

Упеше в вітчизняній навчальній літературі розглянуто порушення психічного здоров’я в перші роки життя (від 0 міс. до 3 років). У розділі спеціальної психіатрії найбільшу увагу приділено найпоширенішим психічним розладам у дітей і підлітків.

Підручниик написано з урахуванням завдань і програм підготовки лікарів педіатрів і включає практично всі розділи клінічної психіатрії дитячого й підлікового віку.

Для студентів педіатричних факультетів вищих медичних навчальних закладів Ivрівня акредитації та лікарів-інтернів зі спеціальності «Дитяча психіатрія», а також широкого кола фахівців.

 Дитяча психологія
616.89

М 422

Медична психологія : підручник / С. Д. Максименко, Я. В. Цехмістер, І. А. Коваль, К. С. Максименко ; за заг. ред. С. Д. Максименка. – 2-е вид. – К. : Слово, 2014. – 516 с.

Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної особистості, яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними і соматичнийми змінами. Уперше комплекс медикопсихологічних знань подано з точки зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією.

Значна увага приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами. Процес лікування різних захворювань, що супроводжується низкою психологічних явищ, пов’язаних з особистістю хворого, лікаря і терапевтичними методами, що застосовуються, розглядається як явище, що чинить як позитивний, так і негативний вплив.

Підручник укладено згідно з МКХ–10 та з урахуванням DSM–IV 4-го видання. Для студентів вищих навчальних закладів.

 Медична психологія

616.9 Інфекційні і паразитарні хвороби

 

616.98

Л 363

Левин М. Скрытые инфекции: будьте бдительны / М. Левин. – СПб. : Невский проспект, 2003. – 154 с. – (Советует доктор).

Скрытые инфекции очень коварны. Месяцами и годами они могут таиться в организме и потом неожиданно «проснуться» и проявить себя опасным заболеванием. Болезни, о которых будет идти речь в книге, чаще всего передаются половым путем.

Вы узнаете об основных скрытых инфекциях, о тех неотложных практических мерах, которые необходимо принимать в борьбе с этими повсеместно распространенными ныне врагами нашего здоровья и благополучия.

Автор подробно описал, как избежать заражения скрытыми инфекциями, как по горячим следам обнаруживать и избавляться от них. Кроме того, в книге описаны действительные способы укрепления иммунитета, необходимые всем, кто заботится о своем здоровье.

 Скрытые инфекции
616.97

М 122

Мавров И. И. Половые болезни : руководство для врачей, интернов и студентов / И. И. Мавров. – Изд. 5-е., доп. и перераб. – Х. : Факт, 2005. – 758 с.

У книзі висвітлені питання епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом. Розглянуті проблеми невенеричних загальних захворювань статевих органів, а також контрацепції і безплідності. Тут містяться відомості про ембріонльний розвиток сечостатевої системи, анатомо-фізіологічну будову статевих органів, їхні аномалії. Значна увага приділяється деяким аспектам сексології та сексопатології, статевого виховання, медико-соціальної реабілітації хворих.

Книга буде цікава не лише практикуючим лікарям, інтернам, студентам медичних вишів, а й широкому загалу, незалежно від рівня медичної підготовки.

 Половые болезни
616.98–092.19

Т 338

Теоретичні та прикладні аспекти інформаційно-хвильової терапії СНІДу : матеріали науково-практичної конференції (доповіді, статті, повідомлення), 12 грудня 2009 р. – К., [2009]. – 181 с.

Матеріали розраховані на наукових працівників, фахівців в галузі медицини та організації охорони здоров’я, а також на широке коло читачів. Статті, тези, повідомлення друкуються мовою оригіналу.  book12

617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія

617–001.4

О–603

Опасные представители фауны и флоры Украины. Профилактика отравлений и укусов, первая помощь, лечение : учебное пособие для врачей-интернов / С. И. Шевченко, В. М. Зыбин, Р. С. Шевченко, Ю. П. Гниденко. – Харків : ХГМУ, 2008. – 135 с.

В данной научной работе систематизированы характеристики ядовитых и опасных представителей фауны и флоры Украины: их биология, образ питания и размножения, сезонная активность, распространение в различных климатических и ландшафтных зонах. Указан биохимический состав ядов, что позволяет рационально определять комплекс консервативной терапии.  Опасные представители фауны и флоры Украины
617

Х 501

Хирургия : учебник. Ч. 2 : Модуль 4 «Симптомы и синдромы в хирургии» / под ред. : В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Х. : [НТМТ], 2013. – 818 с.

В связи с переходом преподавания в вузах Украины на принципы кредитно-модульной системы обучения ESTS, начиная с IV курса, студенты медицинских вузов изучают хирургию по новой типовой учебной программе «Хирургия», включающей 5 Модулей. Согласно новой программе студенты VI курса изучают хирургию по тематике модуля 4 «Симптомы и синдромы в хирургии». Учебник объединяет учебно-методические материалы кафедры, разработанные для аудиторного изучения 27 тем на практических занятиях и для самостоятельного изучения по 11 темам согласно тематическим планам дисциплины «Хирургия» по тематике Модуля 4. Каждая тема, изложенная в учебнике, содержит разделы, соответствующие профессионально-ориентированным заданиям врачебной деятельности, утвержденным отраслевыми стандартами высшего образования – «Образовательно-профессиональной программой» и «Образовательно-квалификационной характеристикой» (Киев, 2003 г.), дополненными и обновленными в 2010 году.

Подготовленный преподавательским коллективом кафедры хирургии № 1 ХНМУ учебник предназначен обеспечивать студентов необходимыми учебно-методическими материалами комплексно по всем темам практических занятий и по самостоятельной внеаудиторной работе, что будет способствовать улучшению подготовки будущих врачей по хирургии в соответствии с требованиями общегосударственного отраслевого стандарта высшего образования.

 Симптомы и синдромы в хирургии
617.5

Ф 733

Флорикян А. К. Хирургия повреждений груди (патофизиология, клиника, диагностика, лечение) : избранные лекции / А. К. Флорикян. – Х. : Основа, 1998. – 509 с.

В монографии обобщены современные проблемы патофизиологии, клиники, диагностики и лечения закрытых и открытых повреждений груди, ее органов и крупных сосудов. Представлены материалы по травме груди как социального явления особой значимости, некоторые аспекты травматической болезни, классификация повреждений. Описаны современные методы инструментальной и лабораторной диагностики, реанимационных пособий и оперативных вмешательств при травматическом повреждении мягких тканей, костного каркаса, легких, сердца, пищевода, крупных сосудов, а также торакоабдоминальная травма, клинико-рентгенологическая характеристика и принципы лечения различных огнестрельных ранений груди. Большое внимание уделено вопросам патофизиологических нарушений и осложнений, возникающих при повреждениях груди.  Хирургия повреждений груди

618 Гінекологія. Акушерство

618.1

М 267

Маркін Л. Б. Лапароскопічні втручання в гінекологічній практиці / Маркін Л. Б., Мартин Т. Ю. – Львів : Пóсвіт, 2014. – 219 с.

У навчальному посібнику наведені сучасні дані про вимоги до здійснення лапароскопічних операцій, технічні аспекти ендоскопічної хірургії, особливості гінекологічної лапароскопії. Форма подачі матеріалу у вигляді питань та відповідей дозволяє самостійно оцінити рівень теоретичної підготовки, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Ситуаційні задачі та тестові завдання з еталонами відповідей та поясненнями сприяють розвитку клінічного мислення, використанню набутих теоретичних знань в практичній діяльності.

Для лікарів акушерів-гінекологів, інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закладів освіти.

 Лапароскопічні втручання в гінекологічній практиці
618.1–006

П 121

Павлова Т. Д. Онкогинекология : учебное пособие для врачей-гинекологов и акушеров-гинекологов / Павлова Т. Д., Князева М. В., Прокопюк А. В. – Х. : [Щедра садиба плюс], 2014. – 379 с.

В книге изложены этиология, патогенез, эпидемиология, клиника и диагностика злокачественных опухолей органов репродуктивной системы женщин, описаны современные методы лечения, прогнозирования, реабилитация больных. Представлена профилактика, методы раннего выявления, дифференциальная диагностика злокачественных заболеваний половых органов у женщин. Проведено обобщение достижений молекулярной биологии, научных открытий в онкологии последних десяти лет применительно к проблемам патогенеза, диагностики и лечения в онкогинекологии.

Для врачей – онкогинекологов, онкологов, акушеров-гинекологов, хирургов, химиотерапевтов, радиологов, клинических ординаторов, аспирантов и студентов медицинских вузов.

 Онкогинекология
618.19

Р 19

 

Рак грудної залози: Класифікації TNM. Рекомендації ESMO. Міжнародні консенсуси. Режими медикаментозної терапії / [упоряд. Я. В. Шпарик]. – [Львів] : Галицька видавнича спілка, 2007. – 169 с.

 Рак грудної залози