Нові підручники у фондах бібліотекиНові підручники у фондах бібліотеки

630

Бібліотека отримала нові книги видавництва «Медицина» (Київ).

Видавництво “Медицина” спеціалізується переважно на випуску підручників та навчальних посібників для вищих медичних закладів освіти усіх рівнів акредитації, також працює над науково-популярними виданнями, медичними словниками, довідниками, атласами, монографіями тощо. Видано понад 200 фундаментальних медичних праць із різних галузей медицини та практичної охорони здоров’я.

Більшість видань друкує кількома мовами – українською, російською, англійською, німецькою та іншими.

Зі всіма отриманими підручниками можна познайомитись у відділах обслуговування бібліотеки.

63.3(4УКР)

І-907

Історія України : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред. В. А. Качкана. – Київ : Медицина, 2014. – 360 с.

Національний підручник підготовлено авторським колективом українознавчих кафедр медичних університетів для студентів лікувальних, стоматологічних та фармацевтичних факультетів. Автори охоплюють хронологічно й тематично всі найважливіші періоди вітчизняної історії з найдавніших часів і до сьогодення. Під час написання розділів і окремих параграфів використано найновітніші досягнення як теоретичної, зокрема академічної науки, так і методичних напрацювань у цій галузі.  Для викладачів і студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ—IV рівнів акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– в абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a12
63.3(4УКР)-7

І- 907

Історія української культури : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред. В. А. Качкана. – Київ : Медицина, 2014. – 368 с.

У національному (базовому) підручнику розглянуто основні аспекти становлення і розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення. Теоретичний та фактичний матеріал розкриває основні тенденції розвитку освіти, науки, літератури, музично-театрального, образотворчого та прикладного мистецтва у контексті європейських та світових з’явів. Для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a13
81.461

Л 272

Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів = Lingua Latina ad usum stomatologiae studentium : нац. підручник / О. М. Бєляєва, В. Г. Синиця, Л. Ю. Смольська [та ін.] ; за ред. О. М. Беляєвої. – Київ : Медицина, 2015. – 496 с.

У підручнику викладено програмний матеріал з навчальної дисципліни “Латинська мова та медична термінологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 7.12010005 “Стоматологія”.  Підручник побудовано за структурно-термінологічним принципом. Він містить три розділи, співвіднесені з основними термінологічними підсистемами медичної термінології: анатомо-гістологічною, клінічною, фармацевтичною. Граматичний матеріал першого розділу базується на термінології морфології, фізіології та патології зубів і щелепно-лицевої ділянки, а також анатомічної будови голови і шиї.  У другому розділі підручника подано лексичний матеріал з усіх основних розділів стоматології: терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія і щелепно-лицева хірургія, ортопедична стоматологія та ортодонтія, стоматологія дитячого віку з профілактикою стоматологічних захворювань. Третій розділ розраховано на здобуття студентами теоретичних знань з основ загальної рецептури: поняття про рецепт, правила виписування рецептів, оформлення латинської частини рецепта, класифікації лікарських форм, найважливіші рецептурні скорочення й формування на цій основі навичок виписування рецептів на засоби, які застосовують для лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань (твердих тканин зуба, пульпи, пародонта, язика, ясен, слизової оболонки порожнини рота), хірургічної інфекції у стоматології, а також невідкладної допомоги у стоматологічній практиці.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a14
616-092

П 206

Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред.: М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2014. – 752 с. : кольор. іл.

Підручник підготовлений авторським колективом співробітників вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації і академічних науково-дослідних закладів України, які є визнаними фахівцями з різних питань патофізіології, що дає змогу вважати цей базовий підручник національним.  Порівняно з останніми виданнями суттєво перероблені такі розділи, як “Патологічна фізіологія імунної системи”, “Алергія”, “Запалення”, “Пухлина”, “Порушення вуглеводного обміну”, “Порушення кислотно-основного стану”, “Порушення водно-електролітного обміну”, “Розлади кровообігу, пов’язані з порушенням функції судин” та ін. Заново написані розділи “Патофізіологія обміну мікроелементів”, “Патофізіологія обміну вітамінів”, “Вибухова шахтна травма”.  Матеріал підручника викладено відповідно до нової навчальної програми з патологічної фізіології, складеної на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Підручник може бути корисним для викладачів і лікарів усіх спеціальностей.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a5
616.8

Н 406

Неврологія : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред.: І. А. Григорової, Л. І. Соколової. – Київ : Медицина, 2014. – 640 с. : кольор. іл.

У національному підручнику з позицій класичної медицини та сучасних наукових досягнень подано топічну діагностику захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології. Детально розглянуто головні топічні принципи будови центральної і периферичної нервової системи, симптоматику ураження черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладено засади сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп’ютерно-томографічні, біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру і функції нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах фізіології та патології.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a9
616-092.19

Д 498

Дитяча імунологія : підруч. для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищ. мед. закл. (ф-тів) післядипломної освіти, студ., викладачів вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / за ред.: Л. І. Чернишової, А. П. Волохи. – Київ : Медицина, 2013. – 720 с. : кольор. іл.

У підручнику викладено основи сучасних знань з дитячої імунології. Детально розглянуто питання вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування первинних імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.  Для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, лікарів-практиків, студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a15
616.9-036.22

В 491

Виноград, Н. О. Загальна епідеміологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2014. – 200 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми “Епідеміологія” з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Стисло викладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних хвороб.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a8
616.9-036.22

В 491

Виноград, Н. А. Общая эпидемиология : учеб. пособие для студ. высших мед. учеб. завед. III-IV уровней аккредитации и врачей-интернов / Н. А. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – Киев : Медицина, 2015. – 199 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой учебной программой «Эпидемиология» с учетом требований квалификационных характеристик и стандартов образования на основе нормативно-директивных материалов МЗ Украины. Кратко изложены основы общей эпидемиологии и подходы по предотвращению возникновения эпидемических осложнений, защиты населения и территории от распространения инфекционных болезней. Для студентов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– в абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a16
616.9-036.22

В 491

Виноград, Н. О. Спеціальна епідеміологія : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – Київ : Медицина, 2014. – 344 с.

Навчальний посібник для проведення практичних занять зі спеціальної епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено відповідно до типової навчальної програми «Епідеміологія» з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. У посібнику стисло викладено основи спеціальної епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при різних групах інфекцій.  Видання ілюстровано схемами, таблицями. Кожний тематичний модуль, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає можливість оцінити ступінь засвоєння навчального матеріалу.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a11
616-08

Д 596

Догляд за хворими (практика) : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред. О. М. Ковальової [та ін.]. – 2-е вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 483 с.

У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.  Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни “Догляд за хворими (практика)” для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України (2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома змістовими модулями навчальної програми. У першому розділі на сучасному методологічному рівні викладено принципи догляду за хворими з різною патологією та різного віку, за хворими з підвищеною температурою тіла. Розглянуто питання і алгоритм надання першої допомоги при невідкладних станах, запропоновано методику й техніку виконання найпростіших реанімаційних заходів. Другий розділ присвячено догляду за хірургічними хворими, гігієні та роботі середнього медичного персоналу в умовах хірургічного відділення. Особлива увага приділяється підготовці хворих до операцій та догляду в післяопераційний період. Окремо розглянуто питання десмургії, описано типові бинтові пов’язки на окремі частини тіла.  У третьому розділі вміщено матеріал із догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. Розглянуто особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя, догляду за ними; догляду за дітьми з гарячкою; особливості уведення лікарських засобів; організацію харчування здорових дітей раннього віку.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a4
616.31

С 817

Стоматологія : у 2 кн. Кн. 1 : підруч. для лікарів-інтернів стомат. ф-тів післядипломної освіти вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / за ред. М. М. Рожка. – Київ : Медицина, 2013. – 872 с. : кольор. іл.

У підручнику висвітлено питання організації стоматологічної допомоги населенню, клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку, ортодонтії.  Викладено сучасний стан правового забезпечення організації стоматологічної допомоги населенню України, сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностики, клініки й лікування дефектів зубів і зубних рядів та сучасних технологій виготовлення ортопедичних конструкцій. Розглянуто питання діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці.  Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a7
616.31

С 817

Стоматологія : у 2 кн. Кн. 2 : підруч. для лікарів-інтернів стомат. ф-тів післядипломної освіти вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / за ред. М. М. Рожка. – Київ : Медицина, 2013. – 992 с. : кольор. іл.

У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби, терапевтичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагностики та лікування твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової оболонки порожнини рота. Розглянуто питання клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної патології щелепно-лицевої ділянки. Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a6
616.314-089.23

П 817

Пропедевтика ортопедичної стоматології : підручник для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. С. Фліс, Г. П. Леоненко, І. А. Шинчуковський [та ін.] ; за ред. П. С. Фліса. – Київ : Медицина, 2010. – 327 с.

Підручник складено згідно з Навчальним планом 2009 року підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та типовою програмою з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології», який передбачає організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Сучасна ортопедична стоматологія становить окрему самостійну дисципліну, яка складається із загального і спеціального розділів. Загальний розділ – це пропедевтика ортопедичної стоматології, тобто підготовчий; спеціальний включає зубне протезування і щелепно-лицьову ортопедію.  Пропедевтика ортопедичної стоматології надає змогу студентам оволодіти знаннями функціональної анатомії зубо-щелепного апарату людини, основними методами клінічного і лабораторного дослідження, основами матеріалознавства, що включає відбиткові матеріали, пластмаси, сплави металів тощо. Також на заняттях з пропедевтики ортопедичної стоматології студенти знайомляться з основними методами незнімного і знімного протезування зубів і щелеп.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 a10
61:54

M 46

Medical chemistry : a textbook / V. A. Kalibabchuk, V. I. Halynska, L. I. Hryshchenko [et al.] ; ed. by V. A. Kalibabchuk. – 2nd ed. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2012. – 224 p.

У підручнику викладено основи біоенергетики і кібернетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їх роль у біохімічних процесах; наведено сучасні уявлення про електродні процеси; висвітлено особливості поверхневих явищ та їх значення в життєдіяльності організму, властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Особливу увагу приділено біогенним елементам та їх властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, молекул і хімічні зв’язки. Автори торкнулись актуальних аспектів проблем екології. Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації медичних, фармацевтичних, біологічних та екологічних спеціальностей, що навчаються англійською мовою.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі, які обслуговують англомовних студентів (вул. Шімзерів, 3а, студентська бібліотека).

 a2
616.9-053.2

P 36

Pediatric Infectious Diseases / S. O. Kramarev, O. B. Nadraga, L. V. Pipa [et al.] ; ed. by S. O. Kramarev, O. B. Nadraga. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2014. – 238 p.

The textbook presents classical and new data on pediatric infectious diseases contemporary information on etiology, pathogenesis, clinical presentation, and methods of diagnosis; treatments for the most widely spread infectious diseases of children in Ukraine. Every topic is followed by a list of questions and tests for self-control of acquired knowledge.  For students and interns of higher medical education institutions of the  IV level of accreditation.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі, які обслуговують англомовних студентів (вул. Шімзерів, 3а, студентська бібліотека).

 a1
616.9-036.22

V 99

Vynograd, N. O. General Epidemiology : a textbook / N. O. Vynograd. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2014. – 128 p.

The study guide has been compiled in accordance with a typical on-line tutorial Epidemiology taking into account the requirements of the qualifying descriptions and standards of education on the basis of normative documents of the Ministry of Public Health of Ukraine. Fundamentals of general epidemiology and different approaches are briefly expounded in relation to prevention of epidemic complications, protection of population and territory against the spread of infectious agents. The study guide is intended for students of higher medical education institutions of the 3th-4th levels of accreditation.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та абонементі, які обслуговують англомовних студентів (вул. Шімзерів, 3а, студентська бібліотека).

 a3

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.