[:uk]Нові видання на наших полицях. Частина 1[:]

1037
[:uk]Фонди бібліотеки поповнились новими виданнями – підручниками, посібниками, монографіями. Це книги видані двома авторитетними українськими видавництвами – «Медицина» (Київ) та «Нова книга» (Вінниця).

Видавництво “Медицина” спеціалізується переважно на випуску підручників та навчальних посібників для вищих медичних закладів освіти усіх рівнів акредитації, також працює над науково-популярними виданнями, медичними словниками, довідниками, атласами, монографіями тощо. Видано понад 200 фундаментальних медичних праць із різних галузей медицини та практичної охорони здоров’я. Більшість видань друкує кількома мовами – українською, російською, англійською, німецькою та іншими.

Видавництво «Нова Книга» засноване у 2000 році, головний офіс розташований у м. Вінниця. Спеціалізується на видані навчальної літератури для вищої та середньої освіти у напрямах “Медицина”, “Іноземні мови” та ін.

В даній публікації представляємо нові надходження з видавництва “Нова Книга”.  Запрошуємо до більш детального знайомства:

543
А 64
Аналітична хімія : підруч. для студ. напряму “Фармація ” і “Біотехнологія” вищих навч. закл. / Н. К. Федущак, Ю. І. Бідниченко,   С. Ю. Крамаренко [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 636 с. : табл., рис.На обкладинці інша назва – “Аналітична хімія. Основи теорії та практика.”
У підручнику представлено теоретичні основи аналітичної хімії: застосування закону діючих мас до гомогенних та гетерогенних рівноваг, способи розділення сумішей та концентрування речовин. Наведено різні види класифікації іонів на аналітичні групи, реакції виявлення катіонів та аніонів різних аналітичних груп, методики дробного та систематичного аналізу сумішей іонів. Описано класичні методи кількісного аналізу: гравіметрія і титриметрія (кислотно-основне, окисно-відновне, комплексометричне та осадове титрування) та інструментальні методи аналізу, які застосовуються для виявлення, ідентифікації та кількісного визначення речовин (оптичні, електрохімічні та хроматографічні). Підручник складений за кредитно-модульною системою і призначений тля вивчення аналітичної хімії студентами, які навчаються за спеціальностями “Фармація”. “Клінічна фармація” та “Біотехнологія”.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);
– в абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Аналітична хімія : підруч. для студ. напряму "Фармація " і "Біотехнологія" вищих навч. закл.
611
Ч-48
Черкасов, В. Г. Анатомия человека : учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – Винница : Нова книга, 2014. – 582 с. : ил.
В книге изложены основные сведения по анотомии человека. Антомическая терминология приведена в соответствии с Международной анатомической номенклатурой. Книга предназначена для студентов высших учебних заведений, аспирантов, врачей. Большое количество анатомической информации полезно для студентов естественных факультетов университетов, медицинских колледжей и медицинских училищ.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Анатомия человека : учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации
612.82
Ц 61
Цимбалюк, В. І. Ce.re.bellum, або мозочок : монографія / В. І. Цимбалюк, В. В. Медвєдєв, Ю. Ю. Сенчик. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 266 с.
У монографії в гранично стислій, структурованій формі викладено сучасні уявлення про будову, розвиток та функцію мозочка, його роль у функції та патології психічної сфери людини, патогенез травми мозочка, відновне лікування її наслідків, наведено результати експериментальних досліджень впливу нейротрансплантації на відновлення мозочка після його травматичного пошкодження. Книга адресована неврологам, нейрохірургам, нейрофізіологам, патофізіологам, морфологам, студентам медичних та біологічних факультетів, а також інтернам, клінічним ординаторам, магістрам та аспірантам із зазначених спеціальностей.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6).

 Ce.re.bellum, або мозочок : монографія
613.4
Б 613
Біловол, А. М. Медична косметологія : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / Біловол А. М., Ткаченко С. Г. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 383 с. : іл.
Навчальний посібник для студентів ВНЗ IV рівня акредитації з медичної косметології. У навчальному посібнику розглядаються питання етіопатогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики найбільш розповсюдженої дерматокосметичної патології. Автори розглядають методи обстеження, клінічної та диференціальної діагностики косметичних недоліків шкіри та її дериватів, сучасні методи лікування та профілактики, заходи попередження та лікування ускладнень у косметологічній практиці. Призначений для студентів медичних спеціальностей вищих медичних закладів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Медична косметологія
614.2(477)
Г 87
Громадське здоров’я : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]; за ред. В. Ф. Москаленка. – 3-е вид. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 560 с.
Підручник “Громадське здоров’я” створено в Україні вперше відповідно до навчальної програми з дисципліни, вимог європейської кредитно трансферної системи та підручників нового покоління. Видання підготовлено авторським колективом з міжнародною участю. Використано інноваційні підходи до подання навчального матеріалу, оформлення та дизайну. У підручнику висвітлено сучасні тенденції та особливості громадського здоров’я на глобальному, регіональному та національному рівнях, методи та способу його аналізу й оцінки. Всебічно розкрито цінності, цілі, принципи й функції систем охорони здоров’я, їхнє ресурсне забезпечення, у тому числі кадрове та фінансове. Представлено умови досягнення стратегічних орієнтирів охорони здоров’я – доступності та якості медичних послуг, медичної допомоги, медичного обслуговування. Традиційно-класичні розділи видання доповнено новими, зокрема, “Промоція здоров’я та профілактика захворювань”, “Екологічне здоров’я”, “Міжнародне здоров’я. Біотероризм”, Менеджмент та лідерство в охороні здоров’я”, “Електронна охорона здоров’я”, “Майбутнє охорони здоров’я”. Підручник містить іменний та предметний покажчики, 15 таблиць, 50 рисунків. Уперше до складу видання включено глосарій з понад 100 термінами. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Громадське здоров’я
615.015
К 493
Клінічна фармакогенетика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. мед. закл. IV рівня акредитації / О. О. Яковлева, Н. В. Коновалова, А. І. Косован [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 159 с.
Відповідь організму людини на фармакотерапію охоплює необхідність розуміння ролі цілого ряду біологічних маркерів – білків, генів, нуклеотидів та метаболітів. Навчальний посібник з фармакогенетики створено співробітниками ВНМУ ім. М.І. Пирогова, з метою визначити найбільш актуальні аспекти цього напрямку медицини. Для студентів фармацевтичних факультетів, а також для слухачів на післядипломному рівні: для лікарів – клінічних ординаторів.

 Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Клінічна фармакогенетика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. мед. закл. IV рівня акредитації
615.322
С 32
Сербін, А. Г. Фармацевтична ботаніка : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; за ред. Л. М. Сірої. – 2-е вид. стер. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 488 с. : іл.
Друге, стереотипне видання затверджено МОЗ України як базовий вітчизняний підручник з фармацевтичної ботаніки для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Підручник складений відповідно до програми, з урахуванням вимог Болонської конвенції, відповідає сучасним вимогам навчальних видань вищої школи держав Європи. Закладає основи знань відносно макро- і мікроскопічного аналізу рослинних об’єктів. На прикладі лікарських рослин висвітлено сучасне уявлення щодо будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин і органів; способів розмноження рослин і грибів. Відображені сучасні погляди на класифікацію, стан використання лікарських рослин, питання фітоекологїі, геоботаніки, охорони і раціональної експлуатації вітчизняної сировинної бази. Надана морфолого-анатомічна і хемосистематична характеристика родин. Для видів рослин, водоростей і грибів наведено: поширення, екологія, морфологічна діагностика, хімічний склад, біологічна дія, рекомендації і застереження відносно застосування, стан природних ресурсів. Використано власні наукові розробки.

Текст супроводжують 22 таблиці, 30 схем, понад 370 рисунків і фотографій. Запропоновані контрольні питання, ситуаційні завдання та еталони відповідей до них, термінологічний словник, 5 покажчиків, джерела інформації та доданий перелік виправлень.

Видання передбачає використання при вивченні базових дисциплін – фармацевтичної і медичної ботаніки, при опрацюванні окремих розділів професійно орієнтованих дисциплін та в якості довідника.

 Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Фармацевтична ботаніка : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації
615.45
О-161
Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв : навч. посіб. для студ. напряму “Фармація” і “Біотехнологія” вищ. навч. закл. / М. В. Стасевич, А. О. Милянич, І. О. Гузьова та ін. ; за ред. : В. П. Новікова. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 407 с. : іл.
У навчальному посібнику авторами зроблена спроба узагальнити і систематизувати великій матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів апаратури, гідродинамічних процесів подрібнення, просіювання, переміщення, змішування, дозування, таблетування, виробництва ін’єкційних лікарських засобів, а також сорбції, екстракції, перегонки, кристалізації, сушіння, випаровування. Представлено характеристику новітніх автоматизованих та напівавтоматизованих систем фармацевтичних і біотехнологічних процесів. Розглянуті вимоги GMP до обладнання. Приведено технологічні розрахунки для вибору устаткування. Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей. Може бути корисним для студентів хімічних спеціальностей, а також технічного персоналу фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.

 Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
616.1/.9
П 817
Пропедевтика внутрішньої медицини : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [авт. кол.: К. О. Бобкович, Є. І. Дзісь, В. М. Жебель та ін.] ; за ред. М. С. Расіна. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 208 с. : іл.
Підручник складений відповідно до “Програми з пропедевтики внутрішньої медицини”, яка затверджена МОЗ України 26.06.2010 року для навчання за модульно-рейтинговою системою. У підручнику викладені сучасні дані про діагнос­тику хвороб внутрішніх органів, ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб. Підручник призначений для студентів стоматологічних факультетів ви­щих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Пропедевтика внутрішньої медицини
616.33/.34
П 27
Передерій, В. Г. Практична гастроентерологія. Сучасна тактика й алгоритми ведення хворих з основними гастроентерологічними захворюваннями і синдромами : [посіб. для лікарів] / Передерій В. Г., Ткач С. М. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 730 с. : іл.
У посібнику представлено сучасні дані про хвороби органів травлення, їх діагностику й лікування. Привертає увагу легка для сприйняття структура видання, кожна із глав якого присвячена захворюванням якого-небудь органа або групи органів. В окремих главах викладено питання діагностики гастроентерологічної патології й невідкладні стани в гастроентерології. Особливу зацікавленість викликають сучасні алгоритми ведення хворих з основними гастроентерологічними захворюваннями й синдромами. Видання докладно ілюстроване великою кількістю таблиць і схем, які полегшують сприйняття матеріалу. Для лікарів-гастроентерологів, лікарів загальної практики, хірургів, ендоскопістів, лікарів функціональної діагностики, лікарів-інтернів і студентів-медиків.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6).

 Практична гастроентерологія
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.