[:en]Нові видання на наших полицях. Частина 1[:uk]Нові видання на наших полицях. Частина 2[:]

908
[:uk]Фонди бібліотеки поповнились новими виданнями – підручниками, посібниками, монографіями. Це книги видані двома авторитетними українськими видавництвами – «Медицина» (Київ) та «Нова книга» (Вінниця).

В даній публікації представляємо нові надходження з видавництва “Медицина”.

Видавництво “Медицина” спеціалізується переважно на випуску підручників та навчальних посібників для вищих медичних закладів освіти усіх рівнів акредитації, також працює над науково-популярними виданнями, медичними словниками, довідниками, атласами, монографіями тощо. Видано понад 200 фундаментальних медичних праць із різних галузей медицини та практичної охорони здоров’я. Більшість видань друкує кількома мовами – українською, російською, англійською, німецькою та іншими.

Запрошуємо до більш детального знайомства:

613.62
П 841
Професійні хвороби : підруч. для вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. А. Капустник, І. Ф. Костюк, Г. О. Бондаренко [та ін.] ; за ред.: B. A. Капустника, І. Ф. Костюк. – 4-е вид., перероб. та доп. – Київ : Медицина, 2015. – 535 с. : табл., мал.
У четвертому виданні (попередні видано у 1998, 2003, 2011 рр.) національного підручника відображено сучасні відомості з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Професійні хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.

У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань, порядок проведення профілактичних оглядів, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей).

Для студентів V і VI курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Професійні хвороби
614.2:34
S 90
Study Guide on Medical Law / comp. by S. D. Riabenko, B. V. Mykhailychenko. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2014. – 126 p.
Навчально-методичний посібник складено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах та за програмою відповідної начальної дисципліни. Він містить основні теми, які необхідно засвоїти студентам з англомовною формою навчання для розуміння особливостей медичного правознавства в Україні.Для англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та викладачів дисципліни «Медичне правознавство».

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі, які обслуговують англомовних студентів (вул. Шімзерів, 3а, студентська бібліотека).

Study Guide on Medical Law
614.2:362.17
С 371
Сімейна медицина : в 3-х т.: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік [та ін.] ; за ред.: О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік. – Київ : Медицина, 2013. – Кн. 1: Загальні питання сімейної медицини. – 671 с.
 У підручнику висвітлено теоретичні засади сімейної медицини, соціальні передумови щодо її впровадження, розкрито основні аспекти практичної діяльності сімейного лікаря, проблеми, що мають місце в його роботі та засоби щодо їх розв’язання. Узагальнено багаторічний досвід викладання сімейної медицини в провідних медичних університетах України, представлено сучасні погляди на загальну лікарську практику та концепції її розвитку.
Розглянуто організацію позалікарняної допомоги при найпоширеніших захворюваннях терапевтичного профілю та методи надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах. Наведено інформацію з діагностики, лікування, профілактики, диспансеризації, експертизи непрацездатності, що дозволить лікарю правильно оцінити симптоми, визначити перелік захворювань для проведення диференціальної діагностики, а в подальшому – сформулювати діагноз і спланувати лікувально-реабілітаційні заходи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» та сімейних лікарів.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Сімейна медицина
614.253
К 563
Ковальова О. М. Деонтологія в медицині : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук. – Київ : Медицина, 2015. – 239 с.
 Підручник присвячено актуальним питанням медичної деонтології відповідно до навчальної програми «Деонтологія в медицині». У підручнику обговорюються питання медичної етики і деонтології, правового забезпечення професійної діяльності лікаря в сучасному суспільстві; основні моделі взаємовідносин у системі лікар – хворий; питання ятрогенії, лікарської помилки, їх причини та профілактика; лікарська таємниця, правові документи, що гарантують дотримання лікарської таємниці в Україні та світі; деонтологічні аспекти захисту права пацієнтів на життя і смерть; особливості деонтологічних підходів в онкології, психіатрії, геронтології, педіатрії; деонтологічні аспекти взаємовідносин лікаря з ВІЛ-інфікованим пацієнтом і пацієнтом, хворим на СНІД. Розглянуто етичні питання трансплантології, евтаназії, медичної генетики, сучасних репродуктивних технологій.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів, біологів, фармакологів.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Деонтологія в медицині
614.88
П 279
Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В. Паламар [та ін.] ; за ред. В. С. Тарасюка. – Київ : Медицина, 2015. – 367 с.
 У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, дії факторів ураження на організм людини. В окремих розділах розглянуті питання надання екстреної медичної допомоги після реформи медицини в Україні й тактичної медицини в зоні АТО.
Також детально висвітлено травми окремих частин тіла й органів, питання надання допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні АТО, методи транспортування до лікувального закладу. Посібник ілюстрований 211 малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Посібник також буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навикам медичної допомоги.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій
616-002.5
Ф 939
Фтизіатрія : нац. підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко, Л. А. Грищук [та ін.] ; за ред. В. І. Петренка. – Київ : Медицина, 2015. – 471 с.
 У підручнику наведено відомості про етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу. Викладено найновіші розробки вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочими протоколами з дотриманням послідовності й обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз. Підручник створено відповідно до вимог Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 Фтизіатрія
616-091
П 206
Патоморфологія : нац. підруч. / В. Д. Марковський, В. О. Туманський, С. Г. Гичка [та ін.] ; за  ред.: В. Д. Марковського, В. О. Туманського. – Київ : Медицина, 2015. – 936 с. : рис.
 Підручник, написаний колективом авторів, за редакцією завідувачів провідних кафедр патологічної анатомії вищих медичних навчальних закладів України, подає актуальну сучасну інформацію у галузі загальної та спеціальної патоморфології.
У першій частині описані загальнопатологічні процеси: ушкодження клітин і тканин, їх регенерація й адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна патологія, основи онкології й танатології.
Друга частина висвітлює патоморфологію хвороб за нозологічним принципом. Морфологічні прояви патологічних процесів на різних структурних рівнях організації живої матерії – органному, тканинному, клітинному, субклітинному – описуються з використанням новітніх методів дослідження.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «медико-профілактична справа».
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Патоморфологія
616-092
S 61
Simeonova N. K. Pathophysiology : a textbook for students of higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels / N. K. Simeonova ; ed. by V. A. Mikhnev. – 2nd ed. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 543 p.
 У підручнику на сучасному науковому рівні викладено матеріал із загальної та спеціальної патологічної фізіології. На відміну від інших підручників з патофізіології вперше наведено матеріали, які адаптують організацію навчання до вимог Болонського процесу в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Зміст і структура підручника відповідають навчальній програмі й навчальному плану, сприяють підготовці студентів до ліцензійного іспиту «Крок-1. General medical training». Для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації з англомовним навчанням. Може бути корисним для викладачів цих закладів, а також для лікарів усіх спеціальностей.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі, які обслуговують англомовних студентів (вул. Шімзерів, 3а, студентська бібліотека).

 Pathophysiology : a textbook for students of higher medical educational institutions of the III-IV accreditation levels
616.1/.4
В 608
Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної практики : навч. посіб. для студ. лікарів-інтернів, слухачів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / А. С. Свінціцький, О. О. Абрагамович, П. М. Боднар [та ін.] ; за ред. А. С. Свінціцького. – Київ : Медицина, 2014. – 1271 с. : табл., мал.
 У Пораднику зібрано сучасні відомості щодо класифікацій, діагностики, лікування та профілактики внутрішніх захворювань, що ґрунтуються на принципах клінічної епідеміології та доказової медицини.
Всі розділи Порадника містять алгоритми диференціальної діагностики та добре ілюстровані матеріалами сучасних інструментальних методів дослідження. Використано новітні рекомендації, протоколи та стандарти надання медичної допомоги, представлені вітчизняними, європейськими та світовими науковими медичними товариствами й організаціями.
В додатках наведено фізіологічні константи людини та рецептурні прописи.
Книга розрахована на користувачів, які уже мають певний рівень фахової підготовки, передусім — на лікарів загальної практики/сімейної медицини. Вона стане також незамінним помічником в оволодінні знаннями із внутрішньої патології і для студентів старших курсів медичних університетів та лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, курсантів-терапевтів закладів післядипломної освіти, лікарів терапевтичного профілю.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Внутрішня медицина
616.31-053.2
K 42
Kharkov L. V. Pediatric oral and maxillofacial surgery : a textbook for students of higher medical educational institutions of the III-IV levels of accreditation / L. V. Kharkov, L. M. Yakovenko, N. V. Kiselyova ; ed. by L. V. Kharkov. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 103 p.
 Підручник є результатом плідної праці співробітників кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. Ґрунтуючись на багаторічному досвіді роботи, автори докладно висвітлили питання етіології та патогенезу, закономірностей клінічного перебігу запальних, травматичних, пухлинних процесів і вроджених вад розвитку щелепно-лицевої ділянки в дітей. Подано нові дані щодо діагностики, диференціальної діагностики та лікування цих захворювань. Дане видання є базовим державним підручником, який відповідає програмам, затвердженим МОЗ України.
Для студентів стоматологічного і педіатричного факультетів вищих медичних навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації, інтернів та лікарів-стоматологів.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі, які обслуговують англомовних студентів (вул. Шімзерів, 3а, студентська бібліотека

Pediatric oral and maxillofacial surgery
616.31-053.2
Ф 727
Фліс П. С. Дитяче зубне протезування : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. С. Фліс, С. І. Тріль, В. П. Вознюк ; за ред. П. С. Фліса. – 2-е вид., випр. – Київ : Медицина, 2015. – 199 с. : іл.).
 У підручнику викладено основи ортодонтії та дитячого протезування як основних ланок дитячої стоматології на сучасному етапі. Актуальність видання зумовлена тим, що, незважаючи на нагальну потребу в дитячому зубному протезуванні, підручників із цього важливого розділу стоматології практично немає.
У підручнику розглянуто різні аспекти ортодонтичного лікування дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічну підготовку до лікування, діагностику дефектів зубів і зубних рядів, показання та протипоказання до ортодонтичного лікування, види протезів і їх застосування в різні періоди прикусу. Окремий розділ присвячено травмам зубів і їх лікуванню.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Дитяче зубне протезування
616.9
І-74
Інфекційні хвороби : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба [та ін.] ; за ред. О. А. Голубовської. – Київ : Медицина, 2012. – 727 с. : мал., табл.
 У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики. Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.  Для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Інфекційні хвороби
616.9
И 74
Инфекционные болезни : учеб. для студ. высших мед. завед.  IV уровня аккредитации / О. А. Голубовская, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба [и др.] ; под. ред. О. А. Голубовской. – Киев : Медицина, 2014. – 784 с.
 В учебнике изложены современные представления о наиболее распространенных инфекционных и паразитарных болезнях. Особое внимание уделено заболеваниям, которые встречаются на территории Украины; болезням, представляющим значительную мировую опасность и подлежащим регуляции Международными медико-санитарными правилами 2005 года; инфекционным и паразитарным заболеваниям, которые могут быть завезены на территорию нашей страны и составляют проблему медицины путешествий и тропической медицины. Освещены общие вопросы инфектологии, принципы классификации инфекционных болезней, их диагностики, лечения и профилактики, в том числе иммунопрофилактики.
При подготовке учебника использованы современные материалы и рекомендации ВОЗ, публикации ведущих зарубежных специалистов. Классификация инфекционных и паразитарных заболеваний приведена в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. Методы диагностики, лечения и профилактики изложены на основании действующих международных рекомендаций и консенсусов. Предоставленный материал полностью адаптирован к содержанию тематических модулей, утвержденных типовых программ учебной дисциплины “Инфекционные болезни” для преддипломной подготовки специалистов по специальностям “Лечебное дело”, “Педиатрия”, “Медико-профилактическое дело”, “Стоматология”, “Медицинская психология”.
Все разделы учебника содержат основные положения, вопросы и тесты для самоподготовки, согласно требованиям современного учебного направления – кредитно-модульной системы организации учебного процесса.
Учебник предназначен для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов и курсантов факультетов последипломного образования, а также семейных врачей, специалистов медицины неотложных состояний, врачей-инфекционистов.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Инфекционные болезни
617.7
О-917
Офтальмологія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / Г. Д. Жабоєдов [та ін.] ; за ред.: Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник. – Київ : Медицина, 2011. – 424 с. : мал., табл., схеми.
 Підручник підготовлено згідно із програмою дисципліни “Офтальмологія” для навчального процесу за кредитно-модульною системою. У підручнику наведено особливості будови органа зору, клінічні методи дослідження зорових функцій, аномалій рефракції, описано основні офтальмологічні захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику. Особливу увагу приділено наданню медичної допомоги, оскільки підручник передбачає обсяг матеріалу, необхідний для повсякденної практики сімейного лікаря, який не є офтальмологом, але слугує форпостом для пацієнтів, що страждають на очні захворювання. Це зобов’язує його надавати адекватну допомогу хворому і за потреби визначати показання до отримання висококваліфікованого офтальмологічного лікування. Підручник містить графлогічні схеми, таблиці, оригінальні фотографії, що сприяє наочному поданню матеріалу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів загальної практики — сімейної медицини, лікарів-інтернів, слухачів курсів післядипломної освіти.
Переглянути зміст

Книгу можна отримати:
– у науковому абонементі та загальному читальному залі (вул. Січових Стрільців, 6);
– у читальному залі та абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

Офтальмологія
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.