[:uk]Бюлетень нових надходжень. Книги. №2[:]

[:uk]
61 Медицина
61(092)
Д 754
Дрозд Я. Виступ з нагоди присвоєння звання Почесного Доктора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Львів, 16 листопада 2015 р. / Ярослав Дрозд. – Львів, 2015. – 12 с.
Виступ виголошений 16 листопада 2015 року професором Університету ім. Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві Ярославом Дроздом на урочистому засіданні Наукової Ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького під час урочистості надання польському гостю звання доктора Honoris Causa. Виступ з нагоди присвоєння звання Почесного Доктора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
61:001.8
Н 340
Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця : метод. рек. / уклад. : Т. М. Соломенчук, М. К. Хобзей, В. А. Скибчик [та ін.]. – Київ, 2016. – 54 с.
Зростаюча соціальна цінність науки потребує пильної уваги до всіх факторів, від яких залежить її розвиток. Ключовою проблемою є стан системи обліку результатів науково-дослідної діяльності, без якої ефективне управління сучасною наукою неможливе. Одним з ключових методів оцінки науки, зокрема наукових установ, є наукометрія, що вивчає статистичні дослідження структури і динаміки наукової інформації. Статистичні методи аналізу публікаційного потоку дозволяють розраховувати показники результативності наукової діяльності шляхом використання систем наукового цитування: індексів наукового цитування та їх аналітичних додатків.
В даному виданні подано визначення поняття «наукометрія» як розділу наукознавства, розглянуто значення та інтерпретація наукометричних показників автора (науково-освітної установи) та наукових періодичних видань. Подано огляд міжнародних наукових пошукових систем, в тому числі Web of Science, Scopus та Google Scolar. Визначено принципи оформлення електронної версії статті для публікації в інтернеті. Як додаток подається українською мовою інструкція користувача Scopus.
 Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця
611 Анатомія
611.71
А 643
Анатомія скелета людини: за матеріалами Львівського анатомічного музею : посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. Б. Фік, М. Н. Цитовський, Ю. Я. Кривко [та ін.]. – Львів : Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2016. – 293 с.
Пропонована монографія є своєрідним анатомічним атласом, корисним не тільки для студентів, а й для лікарів різних спеціальностей та інтернів. Автори спробували донести до зацікавлених надбання декількох поколінь у вигляді фотографій експонатів музею, які, в основному, зроблені руками спеціалістів, що працювали в університеті. Як ілюстративний матеріал підібрані основні унікальні експонати кісток, які подані в трьох вимірах, що має велике практичне значення при вивченні їх студентами. Анатомія скелета людини: за матеріалами Львівського анатомічного музею
612 Фізіологія
612
Ї-110
Ї: незалежний культурологічний часопис : [збірник]. Чис. 85 : Львів епохи Адольфа та Генрика Беків / за ред. О. Заячківської, В. Валентовської, А. Коенена. – Львів, 2016. – 119 с.
Збірник присвячений двом лікарям – батьку і сину – Адольфу та Генрику Бекам. Видання включає статті трьома мовами – українською, польською та англійською, багато ілюстроване малюнками Бека-молодшого, світлинами того часу та фотокопіями документів. Дане видання стало результатом співпраці науковців трьох навчальних закладів – Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Україна), Ягеллонського університету (Краків, Польща) та Радбоуд університету Неймегена (Нідерланди). Львів епохи Адольфа та Генрика Беків
613 Гігієна
613
А 437
Актуальні проблеми профілактичної медицини : збірник наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 9 : Присвячується 95-річчю від Дня народження професора В. П. Крамаренко / редкол.: О. Д. Луцик, В. П. Андрющенко, Є. Я. Скляров [та ін.]. – 271 с.
Збірник включає спогади про професора В. П. Крамаренка та наукові публікації, присвячені профілактичній медицині. Актуальні проблеми профілактичної медицини
613
Ф 423
Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. / за ред. Ю. М. Панишка. – Львів, 2016. – Вип. 55. – 64 с.
613
Ф 423
Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. / за ред. Ю. М. Панишка. – Львів, 2016. – Вип. 56. – 90 с.
614 Соціальна гігієна. Охорона здоров’я
614.7
Г 935
Гудзь С. П. Санітарна мікробіологія : підруч. [для студ. вищих навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. – Львів : [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка], 2016. – 348 с. – (Біологічні студії).
Підручник містить вісім розділів, у яких охарактеризовані мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, ґрунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів, а також процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров’я людини. Значну увагу приділено санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, методам їх виявлення і контролю, заходам з очищення середовищ від небезпечних чинників. У кінці кожного розділу є питання для перевірки знань і список рекомендованої літератури для поглибленого ознайомлення.
Для студентів, аспірантів біологічних, екологічних і медичних спеціальностей, а також для наукових працівників, фахівців-мікробіологів, епідеміологів різних установ і підприємств.
Санітарна мікробіологія
615 Фармація. Фармакологія
615.322
М 806
Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин роду Лілійник (Hemerocallis L.) : метод. рек. (193.15/132.16) / уклад. : С. М. Марчишин, О. В. Зарічанська. – Київ, 2016. – 38 с.
Одним з важливих завдань фармації є розробка нових лікарських засобів. Однак, фармацевтичній розробці передує пошук нової лікарської рослинної сировини. У даній роботі вперше проведено фармакогностичне дослідження квіток, листків та коренебульб лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida var. “Stella De Oro”). Проведено дослідження якісного складу та кількісного вмісту ефірних олій, проаналізовано полісахаридні комплекси та визначено їх мономерний склад.
Методичні рекомендації призначені для провізорів, фармацевтів, фахівців лабораторій з контролю якості лікарських засобів.
Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин роду Лілійник
615.322
Ф 247
Фармакогностичне та фармакологічне дослідження рослин роду Вероніка : метод. рек. (195.15/133.16) / уклад. : С. М. Марчишин, І. І. Мілян. – Київ, 2016. – 35 с.
Важливе науково-практичне значення мають представники родини Ранникові, зокрема роду Вероніка (Veronica L.), рослини якого використовують у народній медицині як протизапальний, знеболювальний, протисудомний, антитоксичний, фунгіцидний, кровоочисний, відхаркувальний, депуративний, ранозагоювальний і кровоспинний засіб.
Метою розробки даних методичних рекомендацій є фармакогностичний та фармакологічний аналіз рослин роду Вероніка. Методичні рекомендації призначені для провізорів, фармацевтів, фахівців лабораторій з контролю якості лікарських засобів.
 Фармакогностичне та фармакологічне дослідження рослин роду Вероніка
616 Патологія. Клінічна медицина
616-006.6
Д 306
Дёмина Э. А. Радиогенный рак: эпидемиология и первичная профилактика = Radiogenic cancer: epidemiology and primary prevention : монография / Э. А. Дёмина. – Киев : Наукова думка, 2016. – 195 с. – (Проект “Наукова книга”).
Монографію присвячено проблемі первинної профілактики виникнення раку радіаційного генезу. Дані епідеміологічних, радіобіологічних і молекулярно-генетичних досліджень свідчать про канцерогенну небезпечність малих доз іонізувальних випромінювань. Визначальну роль в ініціації радіаційного канцерогенезу відіграє нестабільність геному. Нова стратегія первинної профілактики радіогенного раку, що аргументована даними цитогенетичних досліджень, включає: оцінювання індивідуальної радіаційної чутливості здорових осіб; урахування потенційованої дії комутагенів; використання нетоксичних ефективних радіопротекторів.
Для радіобіологів, генетиків, радіоекологів, онкологів, фахівців у галузі радіаційної та профілактичної медицини, а також для викладачів вищих навчальних закладів медико-біологічного профілю.
 Радиогенный рак: эпидемиология и первичная профилактика
616-074
Л 125
Лабораторные тесты (клиническое использование) : справочник врача / И. В. Войченко, И. В. Дорошенко, И. Г. Костенко [и др.]. – Киев : Здоровье Украины, 2008. – 288 с. – (Бібліотека “Здоров’я України”).
 Методическое издание «Лабораторные тесты (клиническое использование)» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» рассматривает с точки зрения доказательной медицины вопросы лабораторной диагностики большинства заболеваний. Поскольку много современных лабораторных анализов представляют собой высокотехнологичную дорогостоящую процедуру, справочник поможет вра- чу-клиницисту продумать целесообразность назначения тех или иных исследований и правильно подготовить пациента перед забором биологического материала (преаналитический этап исследования).
Издание предназначено врачам всех специальностей, семейным врачам, врачам функциональной диагностики, а также научным сотрудникам, преподавателям и студентам высших медицинских учебных заведений.
 Лабораторные тесты (клиническое использование)
616
М 125
Магльований А. В. Професор Володимир Анатолійович Монастирський – відомий український вчений в галузі біології та медицини / А. В. Магльований, В. С. Гриновець. – Львів, 2016. – 105 с. – (Відомі професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького).
Книга присвячена висвітленню життєвого і творчого шляху професора Монастирського Володимира Анатолійовича – видатного українського вченого в галузі біології та медицини, автора низки відкриттів в галузі коагулології, зокрема відкриття «тромбін-плазмінової системи», яка є однією із п’яти основних регуляторних систем організму, нарівні з генною, імунною, ендокринною та нервовою системами, а також автором декількох теорій, зокрема вікового розвитку, старіння організму та його омолодження. Одночасно він є творцем нової науки – біологічної коагулології.
Для науковців, лікарів, інтернів та студентів медичних вузів.
Професор Володимир Анатолійович Монастирський – відомий український вчений в галузі біології та медицини
616–053.2 Педіатрія
616-053.2
А 437
Актуальні питання медицини дитинства : матеріали обласної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю Львівської міської дитячої клінічної лікарні (м. Львів, 6 березня 2013 р.) / Львів. міська дит. клініч. лікарня, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013. – 232 с.
 Актуальні питання медицини дитинства
616.1 Хвороби органів серцево-судинної системи. Патологічна гематологія
616.12-008
Д 992
Дядык А. И. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике : монография / А. И. Дядык, А. Э. Багрий ; под ред. : А. И. Дядыка, А. Э. Багрия. – Львів : Медицина світу, 2009. – 418 с.
В настоящем издании рассмотрены определение, номенклатура, эпидемиология, патогенез и классификация хронической сердечной недостаточности. Широко представлена характеристика классов лекарственных препаратов, используемых в ее лечении. На основе авторитетных международных рекомендаций последних лет подробно рассмотрены особенности лечения хронической сердечной недостаточности у различных категорий больных.

Монография предназначена для семейных врачей, терапевтов, кардиологов, ревматологов, эндокринологов, пульмонологов, кардиохирургов, врачей неотложной помощи, врачей-интернов терапевтического профиля и студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений.

 Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике
616.1
Х-227
Харчування у профілактиці та лікуванні хвороб системи кровообігу : посіб. для мед. працівників / під ред. В. М. Коваленка. – Київ, 2003. – 51 с.
Викладені сучасні погляди на впровадження заходів профілактичного і лікувального харчування при хворобах серцево-судинної системи. Визначені його основні принципи, які ґрунтуються, головним чином, на продуктах рослинного, а не тваринного походження. Зроблено наголос на необхідність розповсюдження інформації про зв’язок між хворобами системи кровообігу, деякими їх факторами ризику та харчуванням. Запропоновані рекомендації з оптимізації харчування, а також основні лікувально-профілактичні дієти при окремих серцево-судинних захворюваннях та деяких аліментарнозалежних факторах їх ризику.  Харчування у профілактиці та лікуванні хвороб системи кровообігу
616.12
Х-324
Хвороби-сирітки в кардіології : [збірник] / за ред.: Ю. А. Іваніва, Н. Д. Орищин. – Львів, 2016. – Вип. IV. – 114 с.
Четвертий випуск збірника матеріалів щорічної конференції “Хвороби-сирітки в кардіології” продовжує традицію попередніх випусків, упорядкованих згідно з Європейською класифікацією рідкісних хвороб серця. Практично у кожному із розділів, які відповідають цій класифікації, представлено ілюстровані випадки з практики та їх обговорення. Кожен з опублікованих випадків представляє великий інтерес з погляду як діагностики, так і вибору лікувальної тактики із залученням новітніх і технічно складних методик. Цей випуск збірника відрізняється значним внеском польських колег із кардіологічного шпиталю імені Папи Івана Павла ІІ (м. Замостя). Хвороби-сирітки в кардіології
616.2 Хвороби органів дихання
616.23
С 325
Сережко Ю. О. Трахеостома: короткий опис втручання та догляду / Ю. О. Сережко. – Київ, 2016. – 27 с.
Наприкінці минулого сторіччя вважалось, що трахеостомія — це єдина операція, яку повинні вміти робити всі лікарі: і лікувальної справи, і стоматологи, і санітарно-гігієнічні. Ця операція залишається завжди актуальною. Особливо в теперішніх умовах — із техногенними катастрофами, воєнними діями, хворобами. У брошурі наведено короткий опис операції верхньої трахеостомії у дорослих, яка проводиться при планових втручаннях. Окреслено окремі положення анатомії трахеї та особливості хірургічного підходу до неї. Охарактеризовано та проілюстровано підготовчі й основні етапи операції. Курсивом виділено варіанти дій під час операції медичного персоналу, який не часто стикається з хірургічним втручанням. Описано спосіб зупинки кровотечі при терміновій трахеостомії. Розглянуто окремі питання догляду за трахеостомою. Для лікарів, клінічних ординаторів, студентів. Трахеостома: короткий опис втручання та догляду
616.24-002
О-754
Особливості клініко-функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції : метод. рек. (43.16/86.16) / [уклад.: М. М. Островський, І. О. Савеліхіна, М. П. Стовбан та ін.]. – Київ, 2016. – 18 с.
Останнім часом особливе місце в порушенні гомеостазу при ХОЗЛ відводиться системному запаленню. Протеїназо-інгібіторний дисбаланс і окислювальний стрес, розлади локального імунного захисту слизових оболонок бронхів розглядаються як основні шляхи прогресування деструкції легеневої тканини і розвитку системного запалення.

Методичні рекомендації призначені для лікарів: пульмонологів, терапевтів, загальної практики – сімейної медицини.

 Особливості клініко-функціональних та імунологічних порушень та можливості їх медикаментозної корекції у хворих на ХОЗЛ тяжкого ступеня бронхіальної обструкції
616.24-006
О-932
Оцінка ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень : метод. рек. (42.16/85.16) / уклад.: М. М. Островський, К. В. Швець, М. П. Стовбан. – Київ, 2016. – 14 с.
До цього часу не розроблені методи діагностики активності запального процесу при саркоїдозі органів дихання, які включають персоніфіковану оцінку ефективності проведеної терапії. В методичних рекомендаціях запропонований ряд заходів, проведення яких дасть можливість покращити результати оцінки ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень, що дозволить максимально персоніфікувати подальшу тактику ведення пацієнтів.

Методичні рекомендації призначені для лікарів: фтизіатрів, пульмонологів і видаються в Україні вперше.

 Оцінка ефективності проведеного лікування саркоїдозу легень
616.21 Оториноларингологія. Хвороби вуха, носа і горла (лорорганів)
616.21
К 459
Кіцера Ол. Ом. Слизова оболонка носа (клінічна морфологія, фізіологія, патологія і фармакологія) : посібник / Ол. Ом. Кіцера, В. В. Чоп’як, Ол. Ол. Кіцера. – Львів, 2016. – 139 с.
В посібнику наводяться сучасні дані щодо морфології та фізіології слизової оболонки носа, її змін при різних патологічних станах, діагностики цих змін. Приділено увагу механізмові дії ліків системного та топічного застосування, що використовуються в лікуванні хвороб носа. Посібник призначено, передусім, для практичних лікарів-оториноларингологів, зокрема для навчання на циклах передатестаційної підготовки, а також для ширшого кола читачів лікарів суміжних дисциплін, допитливих студентів.  Слизова оболонка носа
616.3 Хвороби органів травлення
616.3
Е 906
Ефективність олужнюючої терапії із застосуванням природних мінеральних вод при субклінічних формах метаболічного ацидозу у хворих з хронічною патологією органів травлення : метод. рек. (08.16./34.16) / уклад.: І. С. Лемко, М. О. Гайсак, О. П. Голубка [та ін.]. – Київ, 2016. – 27 с.
Закономірним наслідком системних патологічних ефектів ацидозу є формування і прогресування метаболічної інтоксикації, розвиток ускладнень та коморбідної патології, тенденція до більш тяжкого перебігу захворювання. Передусім, це стосується хронічної патології органів гастродуоденальної зони. В методичних рекомендаціях наведено обгрунтування та представлений диференційований синдромний підхід до застосування природних мінеральних вод в олужнюючій терапії при хронічних захворюваннях гастродуоденальної зони та гепатобіліарної системи.

Методичні рекомендації призначені для лікарів-гастроентерологів, загальної практики – сімейних лікарів, фізіотерапевтів.

 Ефективність олужнюючої терапії із застосуванням природних мінеральних вод при субклінічних формах метаболічного ацидозу у хворих з хронічною патологією органів травлення
616.31(063)
І- 665
“Інноваційні технології в сучасній стоматології”, IV стоматологічний форум “Медвін: стоматологія 2015” і 30-річчя кафедри дитячої стоматології ІФНМУ : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19-21 березня 2015 року / ред. кол. М. М. Рожко [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 204 с.
Дане видання є збірником матеріалів конференції, на якій обговорювались проблеми організації надання стоматологічної допомоги населенню в сьогоднішніх умовах реформування, методів діагностики, програм профілактики та сучасних методів лікування стоматологічних захворювань населення України та реабілітації пацієнтів за допомогою різних видів конструкцій зубних протезів. "Інноваційні технології в сучасній стоматології", IV стоматологічний форум "Медвін: стоматологія 2015" і 30-річчя кафедри дитячої стоматології ІФНМУ
616.3-053.2
О-754
Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи : метод. рек. / [уклад.: О. Г. Шадрін, С. Л. Няньковський, Г. В. Бекетова та ін.]. – Київ : [Люди в білому], 2016. – 28 с.
На сьогодні функціональні розлади травної системи у дітей раннього віку залишаються актуальною проблемою практичної педіатрії і поширеною причиною звернень батьків до лікаря-педіатра. У методичних рекомендаціях на підставі сучасних власних доказових даних з урахуванням особливостей надання медичної допомоги в умовах нашої країни запропоновані практичні підходи до діагностики та лікування таких функціональних розладів.
Методичні рекомендації призначені для використання у практичній роботі педіатрів, дитячих гастроентерологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів.
 Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи
616.32
Щ 644
Щербинина М. Б. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь : монография / М. Б. Щербинина. – Киев : Медкнига, 2009. – 100 с. – (Библиотечка практикующего врача).
Книга посвящена гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая широко распространена во всем мире. Настоящее издание призвано помочь в понимании механизмов развития заболевания, особенностях его течения, решении практических вопросов диагностики, в том числе при наличии внепищеводных проявлений болезни, а также в определении тактики лечения пациентов. При подаче материала широко использованы данные, опубликованные в современных информационных источниках. Книга представляет интерес для широкого круга врачей (семейных врачей, терапевтов, гастроэнтерологов и др.).  Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
616.31 Стоматологія
616.31-053.2
П 32
Підвищення ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі : метод. рек. (176.15/123.16) / [уклад.: В. Д. Куроєдова, Т. О. Чикор, К. Л. Куроєдова]. – Київ, 2016. – 24 с.
В наш час зубощелепні аномалії (ЗЩА) є масовим явищем, їх поширеність сягає 80%, що робить ортодонтію проблемою соціальної значущості. Аналіз даних за 20 років показав, що поширеність ЗЩА має збільшуватись на 0,93% щороку. Такий високий рівень приросту свідчить про те, що в майбутньому збільшиться кількість звернень по ортодонтичну допомогу. Тому підвищення ефективності ортодонтичного лікування ЗЩА є одним із найактуальніших завдань сучасної стоматології й ортодонтії та постійним об’єктом пошуку нових методів їх діагностики і лікування.Методичні рекомендації призначені для лікарів-стоматологів дитячих, ортодонтів, клінічних ординаторів та в Україні видаються вперше. Підвищення ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей в змінному прикусі
616.31
С 817
Стоматологічні новини : зб. праць з актуальних проблем стоматології / за ред. В. Ф. Макєєва. – Львів, 2016. – Вип. 15 : Львівська школа ортопедичної стоматології: традиції, здобутки та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю з нагоди 55-річчя кафедри ортопедичної стоматології та на честь 75-річчя професора В. Ф. Макєєва. – 75 с.
В науково-медичному виданні “Стоматологічні новини” подаються матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Львівська школа ортопедичної стоматології: традиції, здобутки та перспективи” : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю з нагоди 55-річчя кафедри ортопедичної стоматології та на честь 75-річчя професора В. Ф. Макєєва.
Інформаційне видання “Стоматологічні новини” видається для широкого загалу науковців, стоматологів, студентів.
 Стоматологічні новини
616.4 Ендокринологія
616.43
Е 624
Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали XIV наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 24-25 листоп. 2016 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – 102 с.
У збірнику представлено сучасні науково-дослідні здобутки відносно характеру детермінуючого впливу вікового фактору на поширеність, структуру та перебіг ендокринної патології, на механізми її формування та прогресування у різних вікових періодах, починаючи з неонатального. Розглянуто нові технології діагностики та терапії ендокринопатій, а також шляхи удосконалення медичного забезпечення хворих з урахуванням вікових особливостей патології.  Ендокринна патологія у віковому аспекті
616.43
У 455
Українська школа ендокринології : 60-та наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 2-3 червня 2016 р.) / під ред. Ю. І. Караченцева [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – 235 с.
У збірнику представлено лекції вчених України та ближнього зарубіжжя з актуальних проблем діабетології, тиреоїдології, репродуктивної ендокринології, нейроендокринології, ендокринної хірургії; клінічні спостереження, складні у діагностичному або терапевтичному плані.
Матеріал складено з урахуванням сучасних досягнень медичної науки; тематика відповідає запитам лікарів України.
 Українська школа ендокринології
616.8 Невропатологія і психіатрія
616.831
Е 457
Експериментальна ішемія головного мозку : монографія / Г. Г. Скибо, Т. М. Коваленко, І. В. Лушнікова [та ін.] ; за ред. Г. Г. Скибо. – Київ : Наукова думка, 2016. – 197 с. – (Проект «Наукова книга»).
Ішемія — найпоширеніша причина виникнення порушень основних функцій головного мозку та одна з основних причин смертності й інвалідизації населення України. Монографія присвячена аналізу фізіологічних і патологічних механізмів, що лежать в основі розвитку уражень головного мозку ішемічної природи. Наведено дані щодо розробки експериментальних моделей ішемічного ураження гіпокампа — структури, що відіграє критично важливу роль у феноменах навчання та пам’яті. Детально проаналізовано структурні характеристики ішемізованої нервової тканини сучасними методами дослідження. Із застосуванням системного підходу виявлено реакції різних типів клітин нервової тканини на коротко- та довготривалу ішемію головного мозку. Отримані дані можна використати для розробки методів ефективної терапевтичної корекції описаної патології.
Для науковців, лікарів, викладачів, студентів біологічних та медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 Експериментальна ішемія головного мозку
616.8-089
Н 463
Нейрохірургія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Шевага, А. М. Нетлюх, А. В. Паєнок, Б. В. Задорожна. – Вид. 2-е, допов. – Львів : [Кварт], 2016. – 256 с.
Висвітлено основи діагностики та лікування травм та захворювань нервової системи. Наведені нові методи діагностики, подано ілюстративний матеріал майже із 100 рентгенограм, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм, інтраопераційних фотографій. Поданий матеріал систематизовано у таблицях.
Коротко описані методи хірургічних втручань при різній патології, в т.ч. при епілепсії, рухових розладах, невралгії трійчастого нерва.
Наведені принципи лікування пошкоджень черепа головного мозку, хребта і спинного мозку в умовах воєнного часу. Викладено принципи оперативного лікування пошкоджень периферичних нервів та больових синдромів.
Наведені як сучасні діагностично-лікувальні алгоритми при травмі центральної та периферичної нервової системи, так і поширені у цілому світі діагностичні та прогностичні шкали.
Особливе місце відведене пошкодженням головного мозку, хребта і спинного мозку, пухлинам центральної нервової системи, дегенеративній патології хребта, судинним і запальним захворюванням нервової системи.
 Нейрохірургія
616.8
С 232
Сборник клинических рекомендаций. – Киев : Мед. журнал “Нейроньюс”, 2016. – 160 с.
 Данный сборник является приложением к журналу “НейроNEWS: психоневрология и нейропсихиатрия” и содержит рекомендации и руководства по фармакотерапии большого депрессивного расстройства, лечению болезни Паркинсона, биполярного аффективного расстройства, эпилептического статуса у детей и взрослых, а также другие актуальные для практикующих врачей материалы.  Сборник клинических рекомендаций
617 Хірургія. Ортопедія. Травматологія
617.55
С 764
Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота : наук.-метод. вид. / за ред.: Я. С. Березницького, П. Д. Фоміна. – Київ : Доктор-Медіа, 2010. – 470 с. – (Бібліотека “Здоров’я України”).
Науково-методичне видання «Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику і лікування найбільш поширених невідкладних хірургічних захворювань органів живота та грудної клітки. Відображено основні питання уніфікації медичної допомоги, основні положення діагностичної та лікувальної тактики з питань невідкладної хірургії.
Дане видання буде корисне для хірургів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.
 Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота
618 Гінекологія. Акушерство
618.2
Б 772
Бойко B. І. Антенатальний догляд при багатоплідній вагітності : навч. посіб. / B. І. Бойко, І. М. Нікітіна, Н. В. Калашник. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2016. – 104 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання етіології, діагностики і тактики ведення багатоплідної вагітності, своєчасної діагностики ускладнень, надання допомоги під час вагітності та на етапі ведення пологів, ранньої неонатальної адаптації новонароджених із двійнят. Висвітлено основні особливості преморбідного фону, фактори ризику і сучасні аспекти клінічного перебігу багатоплідної вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок зі спонтанною та індукованою багатоплідною вагітністю. Запропоновано методи контролю за клінічним перебігом вагітності та функціональним станом фетоплацентарного комплексу у жінок із багатоплідною вагітністю.
Навчальний посібник рекомендований для студентів ВМНЗ, лікарів-інтернів спеціальності «Акушерство і гінекологія» та лікарів загальної практики.
 Антенатальний догляд при багатоплідній вагітності
618.39
І-551
Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання : метод. рек. (72.15/160.16) / [І. І. Воробйова, Н. Я. Скрипченко, Л. А. Лівшиць та ін.]. – Київ, 2016. – 36 с.
В останні роки виникає потреба в молекулярно-генетичних дослідженнях, для поглибленого розуміння етіології та патогенезу невиношування вагітності. Сьогодні кожна друга втрата вагітності в першому триместрі вважається наслідком генетичного походження, що і визначає актуальність даних досліджень. Інноваційні дослідження, які були проведені в ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМИ України” та Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (відділ геноміки людини) стали підставою для підготовки методичних рекомендацій.
Методичні рекомендації призначено для акушерів-гінекологів, загальної практики – сімейної медицини та лікарів інтернів. Видаються в Україні вперше.
 Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання
618.1-006
О-588
Онкогінекологія: класифікації TNM, клінічні рекомендації, режими медикаментозної терапії : посібник / уклад.: Я. В. Шпарик, О. О. Олексяк, М. І. Ломницька. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 80 с.
Посібник продовжує серію, присвячену підходам до стандартного медикаментозного лікування злоякісних пухлин. Тут розглядаються сучасні класифікації TNM, клінічні рекомендації та основні режими медикаментозної терапії. Крім цього, в посібнику наведено стандарт з діагностики та лікування гестаційної трофобластичної хвороби та подано основні стандартні методи медикаментозного лікування раку жіночих статевих органів. Вибрано ті режими, які мають найбільшу доказову базу, зокрема згадуються в останніх клінічних рекомендаціях найавторитетніших міжнародних організацій – Гінекологічної онкологічної групи з США, Американського товариства клінічної онкології, Національного інституту раку США.  Онкогінекологія: класифікації TNM, клінічні рекомендації, режими медикаментозної терапії
616.831
Л 641
Литвиненко Н. В. Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальним ожирінням : метод. рек. / [Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва]. – Київ, 2016. – 19 с.
У методичних рекомендаціях наведено дані про особливості розвитку та клінічного перебігу первинних ішемічних атеротромботичних інсультів, про особливості постінсультного функціонального відновлення та ендокринно-гуморального статусу у пацієнтів з абдомінальним ожирінням, а також обґрунтована доцільність використання піоглітазону у даної категорії пацієнтів. Методичні рекомендації призначені для лікарів неврологів, реабілітологів, ендокринологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини.  Особливості перебігу та лікування ішемічних атеротромботичних інсультів у пацієнтів з абдомінальним ожирінням
618.3-06
П 842
Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / [уклад. : Л. В. Бочкова, Л. В. Булах, А. М. Вієвський та ін.]. – [Київ] : [ЮНІСЕФ], 2016. – 120 с.
Клінічна настанова базується на оновлених та адаптованих рекомендаціях документів, що відображають основні сучасні тенденції щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) та збереження здоров’я ВІЛ-інфікованих матерів та народжених ними дітей. Основні положення настанови відповідають сучасним науковим розробкам ВООЗ «Зведене керівництво з використання антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції» (2013 р.) та клінічного протоколу «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Оптимізація клінічної тактики та ефективні методи ліквідації нових випадків ВІЛ-інфекції у дітей. Клінічний протокол для європейського регіону ВООЗ» (2012 р.). Рекомендації стосуються всіх етапів та рівнів надання допомоги при ВІЛ-інфекції, включаючи тестування, догляд та лікування. Видання розраховане на лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-гіедіатрів, лікарів-наркологів, лікарів центрів профілактики та боротьби зі СНІДом/кабінетів «Довіра», акушерок та медичних сестер, соціальних працівників, психологів, викладачів профільних дисциплін та студентів медичних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, пацієнтів, яких турбують питання попередження ВІЛ-інфекції у дітей.  Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах
618.3-06
У 597
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини” / МОЗ України. – [Київ] : [ЮНІСЕФ], 2016. – 83 с.
Даний уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) розроблений на основі адаптованої клінічної настанови “Передача ВІЛ від матері до дитини”, яка грунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у клінічних настановах.

За формою, структурою та методичними підходами щодо використання вимог доказової медицини УКПМД відповідає вимогам “Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини”, затвердженої наказом МОЗ України № 751 від 28 вересня 2012 року.

 
[:]