Нові підручники у фондах бібліотеки

736
[:en][:uk]Бібліотека отримала нові підручники видавництва «Нова книга».
Видавництво “НОВА КНИГА” активно і впевнено працює на ринку навчальної книги України та представляє підручники та посібники з усіх галузей медицини.
Зі всіма закупленими книгами можна познайомитись у всіх відділах обслуговування бібліотеки.

616-092

А 92

Атаман, Олександр Васильович. Патофізіологія : у 2-х т. Т. 1 : Загальна патологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / О. В. Атаман. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 591 с.

У першому томі підручника, відповідно до навчальної програми з дисципліни “Патофізіологія”, викладено всі питання, що входять до модуля 1 “Загальна патологія”. У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, практичних лікарів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та на абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

        патофізіологія т1
61:577.3

М 422

Медична та біологічна фізика : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / [О. В. Чалий, Я. В. Цехмістер, Б. Т. Агапов  та ін.] ; за ред. О. В. Чалого. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 528 с.

У національному підручнику висвітлено найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання та програми, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України. Підручник призначається для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України III-IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасним станом медичної та біологічної фізики.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та на абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 медична та біологічна фізика - 0011
614.2:34

П 201

Патентознавство : навч. посіб. для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. ф-тів  вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. Ф. Москаленко, Д. С. Волох, Л. А. Бутко [та ін.] ; за  ред. В. Ф. Москаленка. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 360 с.

Навчальний посібник включає навчальний матеріал, систематизований у змістовий модуль та 9 тем, зокрема, концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі, правова охорона лікарських засобів в Україні та у світі, авторське право і суміжні права, загальна характеристика об’єктів промислової власності, порядок отримання патентів на винаходи та корисні моделі, патенти дослідження, роль інформації та документації промислової власності у фармації, ліцензування і передача майнових прав на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти права інтелектуальної власності, міжнародне патентне право, економіка інтелектуальної власності. Для кращого засвоєння матеріалу в кінці кожної теми подано контрольні запитання і тести для самостійної підготовки і контролю рівня знань студентів. Книга рекомендується студентам фармацевтичних вузів і факультетів напряму підготовки 7.110201 Фармація.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 патентознавство
616.61

С 892

Судинна патологія нирок : монографія / Д. Д. Зербіно, М. М. Багрій, О. О. Дядик [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга : ФОП Каштелянов О.І., 2015. – 456 с., [40 с. кольор. іл. ]

У монографії представлені всі основні патологічні процеси та захворювання, які розвиваються у судинах нирок. Основна ідея — показати, що патологія судинної системи більшості захворювань нирок патогенетично та морфогенетично призводить до вторинного ураження як нефронів, так і строми.  Розглядаються зміни судин при гострому пошкодженні нирок, метаболічних ураженнях, атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, ревматичних захворюваннях, системних васкулітах. Наведені їх клінічні протоколи лікування. Аналізуються ураження судин ксенобіотиками, зміни в них після трансплантації, під впливом радіації. Наведено дані про аномалії розвитку судин нирок, про вроджені та набуті аневризми ниркових артерій. Окремі розділи присвячено патології вен, лімфатичних судин. Викладено методи хірургічного ремоделювання ниркового кровотоку.  Книга призначена для нефрологів, ревматологів, ендокринологів, трансплантологів, урологів, судинних хірургів, патологоанатомів, реаніматологів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики та лікарів інших спеціальностей.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 судинна_патологія_нирок
616.1/.9

В 608

Внутрішня медицина : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [авт. кол.: К. О. Бобкович, Є. І. Дзісь, В. М. Жебель та ін.] ; за ред. М. С. Расіна. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 328 с. : кольор. іл.

Підручник складено у відповідності до “Програми з внутрішньої медицини”, затвердженої МОЗ України 26.06.2010 року для навчання за модульно-рейтинговою системою. У підручнику викладено сучасні дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактику хвороб внутрішніх органів, ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб. Підручник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів з підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та на абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 внутрішня_медицина_стомат
617-001

Т 650

Травматологія та ортопедія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред.: Г. Г. Голки, О. А. Бур’янова, В. Г. Климовицького. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 416 с. : кольор. іл.

У національному підручнику відповідно до затвердженої МОЗ та МОН України навчальної програми висвітлено сучасні погляди на етіологію, механізми розвитку, принципи діагностики та лікування травм і захворювань апарату руху та опори. Представлено сучасний погляд на патогенез травматичної хвороби, регенерацію кісткової тканини, поширені ускладнення, методи їх попередження та лікування. Зважаючи на зміни в структурі травматизму, особливу увагу приділено питанням організації етапної допомоги при політравмах, ушкодженнях хребта, таза, кінцівок, відновному лікуванню хворих з ураженнями системи опори та руху. Детально представлено найбільш поширені вроджені деформації, деструктивно-дистрофічні, запальні та пухлинні захворювання хребта і суглобів.  Видання розраховане на студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, клінічних ординаторів, лікарів із спортивної медицини, лікарів травматологів-ортопедів та фахівців хірургічних спеціальностей.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та на абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 травматологія ортопедія
612.014

Б 637

Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія : підручник / Е. І. Личковський, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий [та ін.] ; за ред.: Е. І. Личковського, В. О. Тіманюка. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 463 с.

У підручнику подається біофізична суть організації функціонування біологічних об’єктів на клітинному, тканинному, органному рівні та організму в цілому. Розглядається природа йонного обміну, біоелектрогенезу, біомеханіки м’язового скорочення і системи кровообігу, сучасних фізичних методів аналізу. Розглянуто застосування фізичних явищ у медичній та фармацевтичній практиці. Підручник компактний, відповідає вимогам Болонської системи освіти.  Для студентів вищого фармацевтичного закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та на абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 біофізика_фіз методи аналізу та метрол
51

В 558

Вища математика : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Е. І. Личковський, П. Л. Свердан, В. О. Тіманюк [та ін.] ; за ред.: Е. І. Личковського, П. Л. Свердана. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 631 с.

У підручнику викладено теорію границь, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення, моделювання процесів диференціальними рівняннями, теорію ймовірностей, аналіз варіаційних рядів, методологію оцінювання та статистичної перевірки гіпотез, основи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. Матеріал представлено у світлі його застосування для аналізу фармацевтичної та медико-біологічної інформації. Значна увага приділена практиці розв’язання типових задач, графічного представлення та аналізу результатів. Подано завдання для самоконтролю, вправи для аудиторної та домашньої роботи, а також довідкові матеріали.  Для студентів вищого фармацевтичного закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Переглянути зміст

Книгу можна отримати:

– у загальному читальному залі та науковому абонементі (вул. Січових Стрільців, 6);

– у читальному залі та на абонементі студентської бібліотеки (вул. Шімзерів, 3а).

 вища математика
[:]

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.